*משה.*אהרן - ניווט בתנך

תוצאות הניווט בתנך

היעד:
עם ניקוד עם סיכום בלי רווח לאחור

149 תוצאות חיפוש ביטוי רגולרי בתנ"ך

 1. שמות ד14: "ויחר אף ה' במשה ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא וגם הנה הוא יצא לקראתך וראך ושמח בלבו" (פירוט)
 2. שמות ד28: "ויגד משה לאהרן את כל דברי ה' אשר שלחו ואת כל האתת אשר צוהו"
 3. שמות ד29: "וילך משה ואהרן ויאספו את כל זקני בני ישראל"
 4. שמות ה1: "ואחר באו משה ואהרן ויאמרו אל פרעה כה אמר ה' אלהי ישראל שלח את עמי ויחגו לי במדבר"
 5. שמות ה4: "ויאמר אלהם מלך מצרים למה משה ואהרן תפריעו את העם ממעשיו לכו לסבלתיכם"
 6. שמות ה20: "ויפגעו את משה ואת אהרן נצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה"
 7. שמות ו13: "וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים" (פירוט)
 8. שמות ו27: "הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים הוא משה ואהרן"
 9. שמות ז1: "ויאמר ה' אל משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך"
 10. שמות ז6: "ויעש משה ואהרן כאשר צוה ה' אתם כן עשו"
 11. שמות ז7: "ומשה בן שמנים שנה ואהרן בן שלש ושמנים שנה בדברם אל פרעה"
 12. שמות ז8: "ויאמר ה' אל משה ואל אהרן לאמר" (פירוט)
 13. שמות ז10: "ויבא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר צוה ה' וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין"
 14. שמות ז19: "ויאמר ה' אל משה אמר אל אהרן קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים על נהרתם על יאריהם ועל אגמיהם ועל כל מקוה מימיהם ויהיו דם והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים"
 15. שמות ז20: "ויעשו כן משה ואהרן כאשר צוה ה' וירם במטה ויך את המים אשר ביאר לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל המים אשר ביאר לדם"
 16. שמות ח1: "ויאמר ה' אל משה אמר אל אהרן נטה את ידך במטך על הנהרת על היארים ועל האגמים והעל את הצפרדעים על ארץ מצרים"
 17. שמות ח4: "ויקרא פרעה למשה ולאהרן ויאמר העתירו אל ה' ויסר הצפרדעים ממני ומעמי ואשלחה את העם ויזבחו לה'"
 18. שמות ח8: "ויצא משה ואהרן מעם פרעה ויצעק משה אל ה' על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה"
 19. שמות ח12: "ויאמר ה' אל משה אמר אל אהרן נטה את מטך והך את עפר הארץ והיה לכנם בכל ארץ מצרים"
 20. שמות ח21: "ויקרא פרעה אל משה ולאהרן ויאמר לכו זבחו לאלהיכם בארץ"
 21. שמות ט8: "ויאמר ה' אל משה ואל אהרן קחו לכם מלא חפניכם פיח כבשן וזרקו משה השמימה לעיני פרעה"
 22. שמות ט27: "וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר אלהם חטאתי הפעם ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים"
 23. שמות י3: "ויבא משה ואהרן אל פרעה ויאמרו אליו כה אמר ה' אלהי העברים עד מתי מאנת לענת מפני שלח עמי ויעבדני"
 24. שמות י8: "ויושב את משה ואת אהרן אל פרעה ויאמר אלהם לכו עבדו את ה' אלהיכם מי ומי ההלכים"
 25. שמות י16: "וימהר פרעה לקרא למשה ולאהרן ויאמר חטאתי לה' אלהיכם ולכם"
 26. שמות יא10: "ומשה ואהרן עשו את כל המפתים האלה לפני פרעה ויחזק ה' את לב פרעה ולא שלח את בני ישראל מארצו"
 27. שמות יב1: "ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר"
 28. שמות יב28: "וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה ה' את משה ואהרן כן עשו"
 29. שמות יב31: "ויקרא למשה ולאהרן לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל ולכו עבדו את ה' כדברכם" (פירוט)
 30. שמות יב43: "ויאמר ה' אל משה ואהרן זאת חקת הפסח כל בן נכר לא יאכל בו"
 31. שמות יב50: "ויעשו כל בני ישראל כאשר צוה ה' את משה ואת אהרן כן עשו"
 32. שמות טז2: "וילינו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדבר"
 33. שמות טז6: "ויאמר משה ואהרן אל כל בני ישראל ערב וידעתם כי ה' הוציא אתכם מארץ מצרים"
 34. שמות טז9: "ויאמר משה אל אהרן אמר אל כל עדת בני ישראל קרבו לפני ה' כי שמע את תלנתיכם"
 35. שמות טז33: "ויאמר משה אל אהרן קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העמר מן והנח אתו לפני ה' למשמרת לדרתיכם"
 36. שמות טז34: "כאשר צוה ה' אל משה ויניחהו אהרן לפני העדת למשמרת"
 37. שמות יז10: "ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להלחם בעמלק ומשה אהרן וחור עלו ראש הגבעה"
 38. שמות יז12: "וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד בא השמש"
 39. שמות יח12: "ויקח יתרו חתן משה עלה וזבחים לאלהים ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עם חתן משה לפני האלהים"
 40. שמות יט23-24: "ויאמר משה אל ה' לא יוכל העם לעלת אל הר סיני כי אתה העדתה בנו לאמר הגבל את ההר וקדשתו ויאמר אליו ה' לך רד ועלית אתה ואהרן עמך והכהנים והעם אל יהרסו לעלת אל ה' פן יפרץ בם"
 41. שמות כד1: "ואל משה אמר עלה אל ה' אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל והשתחויתם מרחק" (פירוט)
 42. שמות כד9: "ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל" (פירוט)
 43. שמות כד13-14: "ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלהים ואל הזקנים אמר שבו לנו בזה עד אשר נשוב אליכם והנה אהרן וחור עמכם מי בעל דברים יגש אלהם"
 44. שמות לב1: "וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו" (פירוט)
 45. שמות לב21: "ויאמר משה אל אהרן מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדלה" (פירוט)
 46. שמות לב25: "וירא משה את העם כי פרע הוא כי פרעה אהרן לשמצה בקמיהם" (פירוט)
 47. שמות לד29-30: "ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לחת העדת ביד משה ברדתו מן ההר ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו וירא אהרן וכל בני ישראל את משה והנה קרן עור פניו וייראו מגשת אליו"
 48. שמות לד31: "ויקרא אלהם משה וישבו אליו אהרן וכל הנשאים בעדה וידבר משה אלהם"
 49. שמות לח21: "אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה עבדת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן"
 50. שמות לט26-27: "פעמן ורמן פעמן ורמן על שולי המעיל סביב לשרת כאשר צוה ה' את משה ויעשו את הכתנת שש מעשה ארג לאהרן ולבניו"
 51. שמות מ31: "ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו את ידיהם ואת רגליהם"
 52. ויקרא ו1-2: "וידבר ה' אל משה לאמר צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העלה הוא העלה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקר ואש המזבח תוקד בו"
 53. ויקרא ו12-13: "וידבר ה' אל משה לאמר זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו לה' ביום המשח אתו עשירת האפה סלת מנחה תמיד מחציתה בבקר ומחציתה בערב"
 54. ויקרא ו17-18: "וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל אהרן ואל בניו לאמר זאת תורת החטאת במקום אשר תשחט העלה תשחט החטאת לפני ה' קדש קדשים הוא"
 55. ויקרא ח1-2: "וידבר ה' אל משה לאמר קח את אהרן ואת בניו אתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פר החטאת ואת שני האילים ואת סל המצות"
 56. ויקרא ח6: "ויקרב משה את אהרן ואת בניו וירחץ אתם במים"
 57. ויקרא ח13: "ויקרב משה את בני אהרן וילבשם כתנת ויחגר אתם אבנט ויחבש להם מגבעות כאשר צוה ה' את משה"
 58. ויקרא ח17-18: "ואת הפר ואת ערו ואת בשרו ואת פרשו שרף באש מחוץ למחנה כאשר צוה ה' את משה ויקרב את איל העלה ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל"
 59. ויקרא ח21-22: "ואת הקרב ואת הכרעים רחץ במים ויקטר משה את כל האיל המזבחה עלה הוא לריח ניחח אשה הוא לה' כאשר צוה ה' את משה ויקרב את האיל השני איל המלאים ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל"
 60. ויקרא ח23: "וישחט ויקח משה מדמו ויתן על תנוך אזן אהרן הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית"
 61. ויקרא ח30: "ויקח משה משמן המשחה ומן הדם אשר על המזבח ויז על אהרן על בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אתו ויקדש את אהרן את בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו אתו"
 62. ויקרא ח31: "ויאמר משה אל אהרן ואל בניו בשלו את הבשר פתח אהל מועד ושם תאכלו אתו ואת הלחם אשר בסל המלאים כאשר צויתי לאמר אהרן ובניו יאכלהו"
 63. ויקרא ט1: "ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל"
 64. ויקרא ט7: "ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עלתך וכפר בעדך ובעד העם ועשה את קרבן העם וכפר בעדם כאשר צוה ה'"
 65. ויקרא ט21-22: "ואת החזות ואת שוק הימין הניף אהרן תנופה לפני ה' כאשר צוה משה וישא אהרן את ידו אל העם ויברכם וירד מעשת החטאת והעלה והשלמים"
 66. ויקרא ט23: "ויבא משה ואהרן אל אהל מועד ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד ה' אל כל העם"
 67. ויקרא י3: "ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר ה' לאמר בקרבי אקדש ועל פני כל העם אכבד וידם אהרן" (פירוט)
 68. ויקרא י4: "ויקרא משה אל מישאל ואל אלצפן בני עזיאל דד אהרן ויאמר אלהם קרבו שאו את אחיכם מאת פני הקדש אל מחוץ למחנה"
 69. ויקרא י6: "ויאמר משה אל אהרן ולאלעזר ולאיתמר בניו ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרמו ולא תמתו ועל כל העדה יקצף ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ה'"
 70. ויקרא י7-8: "ומפתח אהל מועד לא תצאו פן תמתו כי שמן משחת ה' עליכם ויעשו כדבר משה וידבר ה' אל אהרן לאמר"
 71. ויקרא י12: "וידבר משה אל אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים קחו את המנחה הנותרת מאשי ה' ואכלוה מצות אצל המזבח כי קדש קדשים הוא"
 72. ויקרא י16: "ואת שעיר החטאת דרש דרש משה והנה שרף ויקצף על אלעזר ועל איתמר בני אהרן הנותרם לאמר"
 73. ויקרא יא1: "וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר אלהם"
 74. ויקרא יג1: "וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר"
 75. ויקרא יד33: "וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר"
 76. ויקרא טו1: "וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר"
 77. ויקרא טז1: "וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימתו"
 78. ויקרא טז2: "ויאמר ה' אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש מבית לפרכת אל פני הכפרת אשר על הארן ולא ימות כי בענן אראה על הכפרת"
 79. ויקרא יז1-2: "וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אליהם זה הדבר אשר צוה ה' לאמר"
 80. ויקרא כא1: "ויאמר ה' אל משה אמר אל הכהנים בני אהרן ואמרת אלהם לנפש לא יטמא בעמיו"
 81. ויקרא כא16-17: "וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל אהרן לאמר איש מזרעך לדרתם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם אלהיו"
 82. ויקרא כא24: "וידבר משה אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל"
 83. ויקרא כב1-2: "וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל אהרן ואל בניו וינזרו מקדשי בני ישראל ולא יחללו את שם קדשי אשר הם מקדשים לי אני ה'"
 84. ויקרא כב17-18: "וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו לה' לעלה"
 85. במדבר א17: "ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות"
 86. במדבר א44: "אלה הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל שנים עשר איש איש אחד לבית אבתיו היו"
 87. במדבר ב1: "וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר"
 88. במדבר ב34-במדבר ג1: "ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משה כן חנו לדגליהם וכן נסעו איש למשפחתיו על בית אבתיו ואלה תולדת אהרן ומשה ביום דבר ה' את משה בהר סיני"
 89. במדבר ג1-2: "ואלה תולדת אהרן ומשה ביום דבר ה' את משה בהר סיני ואלה שמות בני אהרן הבכר נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר"
 90. במדבר ג5-6: "וידבר ה' אל משה לאמר הקרב את מטה לוי והעמדת אתו לפני אהרן הכהן ושרתו אתו"
 91. במדבר ג38: "והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן ובניו שמרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומת"
 92. במדבר ג39: "כל פקודי הלוים אשר פקד משה ואהרן על פי ה' למשפחתם כל זכר מבן חדש ומעלה שנים ועשרים אלף"
 93. במדבר ג51: "ויתן משה את כסף הפדים לאהרן ולבניו על פי ה' כאשר צוה ה' את משה"
 94. במדבר ד1: "וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר"
 95. במדבר ד17: "וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר"
 96. במדבר ד34: "ויפקד משה ואהרן ונשיאי העדה את בני הקהתי למשפחתם ולבית אבתם"
 97. במדבר ד37: "אלה פקודי משפחת הקהתי כל העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על פי ה' ביד משה"
 98. במדבר ד41: "אלה פקודי משפחת בני גרשון כל העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על פי ה'"
 99. במדבר ד45: "אלה פקודי משפחת בני מררי אשר פקד משה ואהרן על פי ה' ביד משה"
 100. במדבר ד46: "כל הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל את הלוים למשפחתם ולבית אבתם"
 101. במדבר ו22-23: "וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם"
 102. במדבר ח1-2: "וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות"
 103. במדבר ח20: "ויעש משה ואהרן וכל עדת בני ישראל ללוים ככל אשר צוה ה' את משה ללוים כן עשו להם בני ישראל"
 104. במדבר ט6: "ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשת הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ההוא"
 105. במדבר יב4: "ויאמר ה' פתאם אל משה ואל אהרן ואל מרים צאו שלשתכם אל אהל מועד ויצאו שלשתם"
 106. במדבר יג26: "וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פארן קדשה וישיבו אתם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ"
 107. במדבר יד2: "וילנו על משה ועל אהרן כל בני ישראל ויאמרו אלהם כל העדה לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו מתנו"
 108. במדבר יד5: "ויפל משה ואהרן על פניהם לפני כל קהל עדת בני ישראל"
 109. במדבר יד26: "וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר"
 110. במדבר טו33: "ויקריבו אתו המצאים אתו מקשש עצים אל משה ואל אהרן ואל כל העדה"
 111. במדבר טז3: "ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אלהם רב לכם כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה'"
 112. במדבר טז16: "ויאמר משה אל קרח אתה וכל עדתך היו לפני ה' אתה והם ואהרן מחר"
 113. במדבר טז18: "ויקחו איש מחתתו ויתנו עליהם אש וישימו עליהם קטרת ויעמדו פתח אהל מועד ומשה ואהרן" (פירוט)
 114. במדבר טז20: "וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר" (פירוט)
 115. במדבר יז1-2: "וידבר ה' אל משה לאמר אמר אל אלעזר בן אהרן הכהן וירם את המחתת מבין השרפה ואת האש זרה הלאה כי קדשו"
 116. במדבר יז6: "וילנו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרן לאמר אתם המתם את עם ה'" (פירוט)
 117. במדבר יז7: "ויהי בהקהל העדה על משה ועל אהרן ויפנו אל אהל מועד והנה כסהו הענן וירא כבוד ה'"
 118. במדבר יז8: "ויבא משה ואהרן אל פני אהל מועד"
 119. במדבר יז11: "ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטרת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא הקצף מלפני ה' החל הנגף"
 120. במדבר יז21: "וידבר משה אל בני ישראל ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד מטה לנשיא אחד לבית אבתם שנים עשר מטות ומטה אהרן בתוך מטותם"
 121. במדבר יז23: "ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל העדות והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמל שקדים"
 122. במדבר יז25: "ויאמר ה' אל משה השב את מטה אהרן לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי ותכל תלונתם מעלי ולא ימתו"
 123. במדבר יט1: "וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר"
 124. במדבר כ2: "ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרן"
 125. במדבר כ6: "ויבא משה ואהרן מפני הקהל אל פתח אהל מועד ויפלו על פניהם וירא כבוד ה' אליהם"
 126. במדבר כ7-8: "וידבר ה' אל משה לאמר קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרן אחיך ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם"
 127. במדבר כ10: "ויקהלו משה ואהרן את הקהל אל פני הסלע ויאמר להם שמעו נא המרים המן הסלע הזה נוציא לכם מים"
 128. במדבר כ12: "ויאמר ה' אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם" (פירוט)
 129. במדבר כ23: "ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בהר ההר על גבול ארץ אדום לאמר"
 130. במדבר כ28: "ויפשט משה את אהרן את בגדיו וילבש אתם את אלעזר בנו וימת אהרן שם בראש ההר וירד משה ואלעזר מן ההר"
 131. במדבר כה6-7: "והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל והמה בכים פתח אהל מועד וירא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו"
 132. במדבר כה10-11: "וידבר ה' אל משה לאמר פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי" (פירוט)
 133. במדבר כו1: "ויהי אחרי המגפה {פ}

  ויאמר ה' אל משה ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמר"

 134. במדבר כו9: "ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם הוא דתן ואבירם קרואי העדה אשר הצו על משה ועל אהרן בעדת קרח בהצתם על ה'"
 135. במדבר כו59-60: "ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחתם ויולד לאהרן את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר"
 136. במדבר כו64: "ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני"
 137. במדבר כז12-13: "ויאמר ה' אל משה עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל וראיתה אתה ונאספת אל עמיך גם אתה כאשר נאסף אהרן אחיך"
 138. במדבר לג1: "אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד משה ואהרן"
 139. יהושע כד5: "ואשלח את משה ואת אהרן ואגף את מצרים כאשר עשיתי בקרבו ואחר הוצאתי אתכם"
 140. שמואל א יב6: "ויאמר שמואל אל העם ה' אשר עשה את משה ואת אהרן ואשר העלה את אבתיכם מארץ מצרים"
 141. שמואל א יב8: "כאשר בא יעקב מצרים ויזעקו אבותיכם אל ה' וישלח ה' את משה ואת אהרן ויוציאו את אבתיכם ממצרים וישבום במקום הזה"
 142. מיכה ו4: "כי העלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים" (פירוט)
 143. דברי הימים א ה29: "ובני עמרם אהרן ומשה ומרים ובני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר"
 144. דברי הימים א ו34-35: "ואהרן ובניו מקטירים על מזבח העולה ועל מזבח הקטרת לכל מלאכת קדש הקדשים ולכפר על ישראל ככל אשר צוה משה עבד האלהים ואלה בני אהרן אלעזר בנו פינחס בנו אבישוע בנו"
 145. דברי הימים א כג13: "בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים הוא ובניו עד עולם להקטיר לפני ה' לשרתו ולברך בשמו עד עולם"
 146. תהלים עז21: "נחית כצאן עמך ביד משה ואהרן"
 147. תהלים צט6: "משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו קראים אל ה' והוא יענם"
 148. תהלים קה26: "שלח משה עבדו אהרן אשר בחר בו"
 149. תהלים קו16: "ויקנאו למשה במחנה לאהרן קדוש ה'"

לא מה שחיפשת?

קישור לחיפוש זה: משה.*אהרן