*חכמ - ניווט בתנך

תוצאות הניווט בתנך

היעד:
עם ניקוד עם סיכום בלי רווח לאחור

220 תוצאות חיפוש ביטוי רגולרי בתנ"ך

 1. בראשית מא8: "ויהי בבקר ותפעם רוחו וישלח ויקרא את כל חרטמי מצרים ואת כל חכמיה ויספר פרעה להם את חלמו ואין פותר אותם לפרעה" (פירוט)
 2. שמות א10: "הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ" (פירוט)
 3. שמות ז11: "ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן"
 4. שמות כח3: "ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי"
 5. שמות לא3: "ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה"
 6. שמות לא6: "ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את כל אשר צויתך"
 7. שמות לה25: "וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטוה את התכלת ואת הארגמן את תולעת השני ואת השש"
 8. שמות לה26: "וכל הנשים אשר נשא לבן אתנה בחכמה טוו את העזים"
 9. שמות לה31: "וימלא אתו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה"
 10. שמות לה35: "מלא אתם חכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן בתולעת השני ובשש וארג עשי כל מלאכה וחשבי מחשבת"
 11. שמות לו1: "ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב אשר נתן ה' חכמה ותבונה בהמה לדעת לעשת את כל מלאכת עבדת הקדש לכל אשר צוה ה'"
 12. שמות לו2: "ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן ה' חכמה בלבו כל אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה לעשת אתה"
 13. שמות לו4: "ויבאו כל החכמים העשים את כל מלאכת הקדש איש איש ממלאכתו אשר המה עשים"
 14. דברים א13: "הבו לכם אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם" (פירוט)
 15. דברים א15: "ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידעים ואתן אותם ראשים עליכם שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרת ושטרים לשבטיכם"
 16. דברים ד6: "ושמרתם ועשיתם כי הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה" (פירוט)
 17. דברים טז19: "לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שחד כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקם" (פירוט)
 18. דברים לב29: "לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם"
 19. דברים לד9: "ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר צוה ה' את משה"
 20. שופטים ה29: "חכמות שרותיה תענינה אף היא תשיב אמריה לה"
 21. שמואל ב יד2: "וישלח יואב תקועה ויקח משם אשה חכמה ויאמר אליה התאבלי נא ולבשי נא בגדי אבל ואל תסוכי שמן והיית כאשה זה ימים רבים מתאבלת על מת"
 22. שמואל ב יד20: "לבעבור סבב את פני הדבר עשה עבדך יואב את הדבר הזה ואדני חכם כחכמת מלאך האלהים לדעת את כל אשר בארץ"
 23. שמואל ב כ16: "ותקרא אשה חכמה מן העיר שמעו שמעו אמרו נא אל יואב קרב עד הנה ואדברה אליך"
 24. שמואל ב כ22: "ותבוא האשה אל כל העם בחכמתה ויכרתו את ראש שבע בן בכרי וישלכו אל יואב ויתקע בשופר ויפצו מעל העיר איש לאהליו ויואב שב ירושלם אל המלך"
 25. שמואל ב כג8: "אלה שמות הגברים אשר לדוד ישב בשבת תחכמני ראש השלשי הוא עדינו העצנו על שמנה מאות חלל בפעם אחד"
 26. מלכים א ב6: "ועשית כחכמתך ולא תורד שיבתו בשלם שאל"
 27. מלכים א ג28: "וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך ויראו מפני המלך כי ראו כי חכמת אלהים בקרבו לעשות משפט" (פירוט)
 28. מלכים א ה9: "ויתן אלהים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורחב לב כחול אשר על שפת הים"
 29. מלכים א ה10: "ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים"
 30. מלכים א ה14: "ויבאו מכל העמים לשמע את חכמת שלמה מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חכמתו"
 31. מלכים א ה26: "וה' נתן חכמה לשלמה כאשר דבר לו ויהי שלם בין חירם ובין שלמה ויכרתו ברית שניהם" (פירוט)
 32. מלכים א ז14: "בן אשה אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו איש צרי חרש נחשת וימלא את החכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחשת ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו"
 33. מלכים א י4: "ותרא מלכת שבא את כל חכמת שלמה והבית אשר בנה"
 34. מלכים א י6: "ותאמר אל המלך אמת היה הדבר אשר שמעתי בארצי על דבריך ועל חכמתך"
 35. מלכים א י7: "ולא האמנתי לדברים עד אשר באתי ותראינה עיני והנה לא הגד לי החצי הוספת חכמה וטוב אל השמועה אשר שמעתי"
 36. מלכים א י8: "אשרי אנשיך אשרי עבדיך אלה העמדים לפניך תמיד השמעים את חכמתך"
 37. מלכים א י23: "ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לעשר ולחכמה"
 38. מלכים א י24: "וכל הארץ מבקשים את פני שלמה לשמע את חכמתו אשר נתן אלהים בלבו"
 39. מלכים א יא41: "ויתר דברי שלמה וכל אשר עשה וחכמתו הלוא הם כתבים על ספר דברי שלמה"
 40. ישעיהו ה21: "הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבנים"
 41. ישעיהו י13: "כי אמר בכח ידי עשיתי ובחכמתי כי נבנותי ואסיר גבולת עמים ועתידתיהם שושתי ואוריד כאביר יושבים"
 42. ישעיהו יא2: "ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה'"
 43. ישעיהו יט11: "אך אולים שרי צען חכמי יעצי פרעה עצה נבערה איך תאמרו אל פרעה בן חכמים אני בן מלכי קדם"
 44. ישעיהו יט12: "אים אפוא חכמיך ויגידו נא לך וידעו מה יעץ ה' צבאות על מצרים"
 45. ישעיהו כט14: "לכן הנני יוסף להפליא את העם הזה הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבניו תסתתר"
 46. ישעיהו לג6: "והיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת יראת ה' היא אוצרו" (פירוט)
 47. ישעיהו מד25: "מפר אתות בדים וקסמים יהולל משיב חכמים אחור ודעתם ישכל"
 48. ישעיהו מז10: "ותבטחי ברעתך אמרת אין ראני חכמתך ודעתך היא שובבתך ותאמרי בלבך אני ואפסי עוד"
 49. ירמיהו ד22: "כי אויל עמי אותי לא ידעו בנים סכלים המה ולא נבונים המה חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו"
 50. ירמיהו ח8: "איכה תאמרו חכמים אנחנו ותורת ה' אתנו אכן הנה לשקר עשה עט שקר ספרים" (פירוט)
 51. ירמיהו ח9: "הבישו חכמים חתו וילכדו הנה בדבר ה' מאסו וחכמת מה להם" (פירוט)
 52. ירמיהו ט16: "כה אמר ה' צבאות התבוננו וקראו למקוננות ותבואינה ואל החכמות שלחו ותבואנה"
 53. ירמיהו ט22: "כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו" (פירוט)
 54. ירמיהו י7: "מי לא יראך מלך הגוים כי לך יאתה כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך"
 55. ירמיהו י9: "כסף מרקע מתרשיש יובא וזהב מאופז מעשה חרש וידי צורף תכלת וארגמן לבושם מעשה חכמים כלם"
 56. ירמיהו י12: "עשה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים"
 57. ירמיהו מט7: "לאדום כה אמר ה' צבאות האין עוד חכמה בתימן אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתם"
 58. ירמיהו נ35: "חרב על כשדים נאם ה' ואל ישבי בבל ואל שריה ואל חכמיה"
 59. ירמיהו נא15: "עשה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים"
 60. ירמיהו נא57: "והשכרתי שריה וחכמיה פחותיה וסגניה וגבוריה וישנו שנת עולם ולא יקיצו נאם המלך ה' צבאות שמו" (פירוט)
 61. יחזקאל כז8: "ישבי צידון וארוד היו שטים לך חכמיך צור היו בך המה חבליך"
 62. יחזקאל כז9: "זקני גבל וחכמיה היו בך מחזיקי בדקך כל אניות הים ומלחיהם היו בך לערב מערבך"
 63. יחזקאל כח4: "בחכמתך ובתבונתך עשית לך חיל ותעש זהב וכסף באוצרותיך"
 64. יחזקאל כח5: "ברב חכמתך ברכלתך הרבית חילך ויגבה לבבך בחילך"
 65. יחזקאל כח7: "לכן הנני מביא עליך זרים עריצי גוים והריקו חרבותם על יפי חכמתך וחללו יפעתך"
 66. יחזקאל כח12: "בן אדם שא קינה על מלך צור ואמרת לו כה אמר אדני ה' אתה חותם תכנית מלא חכמה וכליל יפי"
 67. יחזקאל כח17: "גבה לבך ביפיך שחת חכמתך על יפעתך על ארץ השלכתיך לפני מלכים נתתיך לראוה בך"
 68. עובדיה א8: "הלוא ביום ההוא נאם ה' והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו"
 69. זכריה ט2: "וגם חמת תגבל בה צר וצידון כי חכמה מאד"
 70. דברי הימים א יא11: "ואלה מספר הגברים אשר לדויד ישבעם בן חכמוני ראש השלושים הוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל בפעם אחת"
 71. דברי הימים א כז32: "ויהונתן דוד דויד יועץ איש מבין וסופר הוא ויחיאל בן חכמוני עם בני המלך"
 72. דברי הימים א כח21: "והנה מחלקות הכהנים והלוים לכל עבודת בית האלהים ועמך בכל מלאכה לכל נדיב בחכמה לכל עבודה והשרים וכל העם לכל דבריך"
 73. דברי הימים ב א10: "עתה חכמה ומדע תן לי ואצאה לפני העם הזה ואבואה כי מי ישפט את עמך הזה הגדול"
 74. דברי הימים ב א11: "ויאמר אלהים לשלמה יען אשר היתה זאת עם לבבך ולא שאלת עשר נכסים וכבוד ואת נפש שנאיך וגם ימים רבים לא שאלת ותשאל לך חכמה ומדע אשר תשפוט את עמי אשר המלכתיך עליו"
 75. דברי הימים ב א12: "החכמה והמדע נתון לך ועשר ונכסים וכבוד אתן לך אשר לא היה כן למלכים אשר לפניך ואחריך לא יהיה כן"
 76. דברי הימים ב ב6: "ועתה שלח לי איש חכם לעשות בזהב ובכסף ובנחשת ובברזל ובארגון וכרמיל ותכלת וידע לפתח פתוחים עם החכמים אשר עמי ביהודה ובירושלם אשר הכין דויד אבי"
 77. דברי הימים ב ב13: "בן אשה מן בנות דן ואביו איש צרי יודע לעשות בזהב ובכסף בנחשת בברזל באבנים ובעצים בארגמן בתכלת ובבוץ ובכרמיל ולפתח כל פתוח ולחשב כל מחשבת אשר ינתן לו עם חכמיך וחכמי אדני דויד אביך"
 78. דברי הימים ב ט3: "ותרא מלכת שבא את חכמת שלמה והבית אשר בנה"
 79. דברי הימים ב ט5: "ותאמר אל המלך אמת הדבר אשר שמעתי בארצי על דבריך ועל חכמתך"
 80. דברי הימים ב ט6: "ולא האמנתי לדבריהם עד אשר באתי ותראינה עיני והנה לא הגד לי חצי מרבית חכמתך יספת על השמועה אשר שמעתי"
 81. דברי הימים ב ט7: "אשרי אנשיך ואשרי עבדיך אלה העמדים לפניך תמיד ושמעים את חכמתך"
 82. דברי הימים ב ט22: "ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לעשר וחכמה"
 83. דברי הימים ב ט23: "וכל מלכי הארץ מבקשים את פני שלמה לשמע את חכמתו אשר נתן האלהים בלבו"
 84. תהלים לז30: "פי צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפט"
 85. תהלים מט4: "פי ידבר חכמות והגות לבי תבונות"
 86. תהלים מט11: "כי יראה חכמים ימותו יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים חילם"
 87. תהלים נא8: "הן אמת חפצת בטחות ובסתם חכמה תודיעני"
 88. תהלים צ12: "למנות ימינו כן הודע ונבא לבב חכמה"
 89. תהלים קד24: "מה רבו מעשיך ה' כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך"
 90. תהלים קז27: "יחוגו וינועו כשכור וכל חכמתם תתבלע"
 91. תהלים קיא10: "ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עשיהם תהלתו עמדת לעד"
 92. תהלים קיט98: "מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא לי" (פירוט)
 93. איוב ד21: "הלא נסע יתרם בם ימותו ולא בחכמה"
 94. איוב ה13: "לכד חכמים בערמם ועצת נפתלים נמהרה"
 95. איוב יא6: "ויגד לך תעלמות חכמה כי כפלים לתושיה ודע כי ישה לך אלוה מעונך"
 96. איוב יב2: "אמנם כי אתם עם ועמכם תמות חכמה"
 97. איוב יב12: "בישישים חכמה וארך ימים תבונה" (פירוט)
 98. איוב יב13: "עמו חכמה וגבורה לו עצה ותבונה"
 99. איוב יג5: "מי יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה"
 100. איוב טו8: "הבסוד אלוה תשמע ותגרע אליך חכמה"
 101. איוב טו18: "אשר חכמים יגידו ולא כחדו מאבותם"
 102. איוב כו3: "מה יעצת ללא חכמה ותושיה לרב הודעת"
 103. איוב כח12: "והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה" (פירוט)
 104. איוב כח18: "ראמות וגביש לא יזכר ומשך חכמה מפנינים"
 105. איוב כח20: "והחכמה מאין תבוא ואי זה מקום בינה"
 106. איוב כח28: "ויאמר לאדם הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה" (פירוט)
 107. איוב לב7: "אמרתי ימים ידברו ורב שנים ידיעו חכמה"
 108. איוב לב9: "לא רבים יחכמו וזקנים יבינו משפט"
 109. איוב לב13: "פן תאמרו מצאנו חכמה אל ידפנו לא איש"
 110. איוב לג33: "אם אין אתה שמע לי החרש ואאלפך חכמה"
 111. איוב לד2: "שמעו חכמים מלי וידעים האזינו לי"
 112. איוב לה11: "מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו"
 113. איוב לז24: "לכן יראוהו אנשים לא יראה כל חכמי לב"
 114. איוב לח36: "מי שת בטחות חכמה או מי נתן לשכוי בינה" (פירוט)
 115. איוב לח37: "מי יספר שחקים בחכמה ונבלי שמים מי ישכיב"
 116. איוב לט17: "כי השה אלוה חכמה ולא חלק לה בבינה"
 117. משלי א2: "לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה" (פירוט)
 118. משלי א6: "להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם" (פירוט)
 119. משלי א7: "יראת ה' ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו" (פירוט)
 120. משלי א20: "חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה" (פירוט)
 121. משלי ב2: "להקשיב לחכמה אזנך תטה לבך לתבונה" (פירוט)
 122. משלי ב6: "כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה" (פירוט)
 123. משלי ב10: "כי תבוא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם" (פירוט)
 124. משלי ג13: "אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה" (פירוט)
 125. משלי ג19: "ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה" (פירוט)
 126. משלי ג35: "כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון" (פירוט)
 127. משלי ד5: "קנה חכמה קנה בינה אל תשכח ואל תט מאמרי פי" (פירוט)
 128. משלי ד7: "ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה" (פירוט)
 129. משלי ד11: "בדרך חכמה הרתיך הדרכתיך במעגלי ישר" (פירוט)
 130. משלי ה1: "בני לחכמתי הקשיבה לתבונתי הט אזנך" (פירוט)
 131. משלי ז4: "אמר לחכמה אחתי את ומדע לבינה תקרא" (פירוט)
 132. משלי ח1: "הלא חכמה תקרא ותבונה תתן קולה" (פירוט)
 133. משלי ח11: "כי טובה חכמה מפנינים וכל חפצים לא ישוו בה" (פירוט)
 134. משלי ח12: "אני חכמה שכנתי ערמה ודעת מזמות אמצא" (פירוט)
 135. משלי ח33: "שמעו מוסר וחכמו ואל תפרעו" (פירוט)
 136. משלי ט1: "חכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה" (פירוט)
 137. משלי ט10: "תחלת חכמה יראת ה' ודעת קדשים בינה" (פירוט)
 138. משלי ט12: "אם חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא" (פירוט)
 139. משלי י13: "בשפתי נבון תמצא חכמה ושבט לגו חסר לב" (פירוט)
 140. משלי י14: "חכמים יצפנו דעת ופי אויל מחתה קרבה" (פירוט)
 141. משלי י23: "כשחוק לכסיל עשות זמה וחכמה לאיש תבונה" (פירוט)
 142. משלי י31: "פי צדיק ינוב חכמה ולשון תהפכות תכרת" (פירוט)
 143. משלי יא2: "בא זדון ויבא קלון ואת צנועים חכמה" (פירוט)
 144. משלי יב18: "יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא" (פירוט)
 145. משלי יג10: "רק בזדון יתן מצה ואת נועצים חכמה" (פירוט)
 146. משלי יג20: "הלוך את חכמים וחכם ורעה כסילים ירוע" (פירוט)
 147. משלי יד1: "חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו" (פירוט)
 148. משלי יד3: "בפי אויל חטר גאוה ושפתי חכמים תשמורם" (פירוט)
 149. משלי יד6: "בקש לץ חכמה ואין ודעת לנבון נקל" (פירוט)
 150. משלי יד8: "חכמת ערום הבין דרכו ואולת כסילים מרמה" (פירוט)
 151. משלי יד24: "עטרת חכמים עשרם אולת כסילים אולת" (פירוט)
 152. משלי יד33: "בלב נבון תנוח חכמה ובקרב כסילים תודע" (פירוט)
 153. משלי טו2: "לשון חכמים תיטיב דעת ופי כסילים יביע אולת" (פירוט)
 154. משלי טו7: "שפתי חכמים יזרו דעת ולב כסילים לא כן" (פירוט)
 155. משלי טו12: "לא יאהב לץ הוכח לו אל חכמים לא ילך" (פירוט)
 156. משלי טו31: "אזן שמעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין" (פירוט)
 157. משלי טו33: "יראת ה' מוסר חכמה ולפני כבוד ענוה" (פירוט)
 158. משלי טז16: "קנה חכמה מה טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף" (פירוט)
 159. משלי יז16: "למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין" (פירוט)
 160. משלי יז24: "את פני מבין חכמה ועיני כסיל בקצה ארץ" (פירוט)
 161. משלי יח4: "מים עמקים דברי פי איש נחל נבע מקור חכמה" (פירוט)
 162. משלי יח15: "לב נבון יקנה דעת ואזן חכמים תבקש דעת" (פירוט)
 163. משלי כא30: "אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'" (פירוט)
 164. משלי כב17: "הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי" (פירוט)
 165. משלי כג23: "אמת קנה ואל תמכר חכמה ומוסר ובינה" (פירוט)
 166. משלי כד3: "בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן" (פירוט)
 167. משלי כד7: "ראמות לאויל חכמות בשער לא יפתח פיהו" (פירוט)
 168. משלי כד14: "כן דעה חכמה לנפשך אם מצאת ויש אחרית ותקותך לא תכרת" (פירוט)
 169. משלי כד23: "גם אלה לחכמים הכר פנים במשפט בל טוב" (פירוט)
 170. משלי כח26: "בוטח בלבו הוא כסיל והולך בחכמה הוא ימלט" (פירוט)
 171. משלי כט3: "איש אהב חכמה ישמח אביו ורעה זונות יאבד הון" (פירוט)
 172. משלי כט8: "אנשי לצון יפיחו קריה וחכמים ישיבו אף" (פירוט)
 173. משלי כט15: "שבט ותוכחת יתן חכמה ונער משלח מביש אמו" (פירוט)
 174. משלי ל3: "ולא למדתי חכמה ודעת קדשים אדע" (פירוט)
 175. משלי ל24: "ארבעה הם קטני ארץ והמה חכמים מחכמים" (פירוט)
 176. משלי לא26: "פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה" (פירוט)
 177. קהלת א13: "ונתתי את לבי לדרוש ולתור בחכמה על כל אשר נעשה תחת השמים הוא ענין רע נתן אלהים לבני האדם לענות בו"
 178. קהלת א16: "דברתי אני עם לבי לאמר אני הנה הגדלתי והוספתי חכמה על כל אשר היה לפני על ירושלם ולבי ראה הרבה חכמה ודעת"
 179. קהלת א17: "ואתנה לבי לדעת חכמה ודעת הוללות ושכלות ידעתי שגם זה הוא רעיון רוח"
 180. קהלת א18: "כי ברב חכמה רב כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאוב" (פירוט)
 181. קהלת ב3: "תרתי בלבי למשוך ביין את בשרי ולבי נהג בחכמה ולאחז בסכלות עד אשר אראה אי זה טוב לבני האדם אשר יעשו תחת השמים מספר ימי חייהם"
 182. קהלת ב9: "וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפני בירושלם אף חכמתי עמדה לי"
 183. קהלת ב12: "ופניתי אני לראות חכמה והוללות וסכלות כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשוהו"
 184. קהלת ב13: "וראיתי אני שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החשך" (פירוט)
 185. קהלת ב15: "ואמרתי אני בלבי כמקרה הכסיל גם אני יקרני ולמה חכמתי אני אז יותר ודברתי בלבי שגם זה הבל"
 186. קהלת ב19: "ומי יודע החכם יהיה או סכל וישלט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש גם זה הבל" (פירוט)
 187. קהלת ב21: "כי יש אדם שעמלו בחכמה ובדעת ובכשרון ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו גם זה הבל ורעה רבה"
 188. קהלת ב26: "כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס לתת לטוב לפני האלהים גם זה הבל ורעות רוח"
 189. קהלת ז4: "לב חכמים בבית אבל ולב כסילים בבית שמחה"
 190. קהלת ז10: "אל תאמר מה היה שהימים הראשנים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה" (פירוט)
 191. קהלת ז11: "טובה חכמה עם נחלה ויתר לראי השמש" (פירוט)
 192. קהלת ז12: "כי בצל החכמה בצל הכסף ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה"
 193. קהלת ז19: "החכמה תעז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר"
 194. קהלת ז23: "כל זה נסיתי בחכמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני"
 195. קהלת ז25: "סבותי אני ולבי לדעת ולתור ובקש חכמה וחשבון ולדעת רשע כסל והסכלות הוללות" (פירוט)
 196. קהלת ח1: "מי כהחכם ומי יודע פשר דבר חכמת אדם תאיר פניו ועז פניו ישנא" (פירוט)
 197. קהלת ח16: "כאשר נתתי את לבי לדעת חכמה ולראות את הענין אשר נעשה על הארץ כי גם ביום ובלילה שנה בעיניו איננו ראה"
 198. קהלת ט1: "כי את כל זה נתתי אל לבי ולבור את כל זה אשר הצדיקים והחכמים ועבדיהם ביד האלהים גם אהבה גם שנאה אין יודע האדם הכל לפניהם"
 199. קהלת ט10: "כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הלך שמה" (פירוט)
 200. קהלת ט11: "שבתי וראה תחת השמש כי לא לקלים המרוץ ולא לגבורים המלחמה וגם לא לחכמים לחם וגם לא לנבנים עשר וגם לא לידעים חן כי עת ופגע יקרה את כלם"
 201. קהלת ט13: "גם זה ראיתי חכמה תחת השמש וגדולה היא אלי"
 202. קהלת ט15: "ומצא בה איש מסכן חכם ומלט הוא את העיר בחכמתו ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא"
 203. קהלת ט16: "ואמרתי אני טובה חכמה מגבורה וחכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים" (פירוט)
 204. קהלת ט17: "דברי חכמים בנחת נשמעים מזעקת מושל בכסילים"
 205. קהלת ט18: "טובה חכמה מכלי קרב וחוטא אחד יאבד טובה הרבה"
 206. קהלת י1: "זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט" (פירוט)
 207. קהלת י10: "אם קהה הברזל והוא לא פנים קלקל וחילים יגבר ויתרון הכשיר חכמה"
 208. קהלת יב11: "דברי חכמים כדרבנות וכמשמרות נטועים בעלי אספות נתנו מרעה אחד"
 209. אסתר א13: "ויאמר המלך לחכמים ידעי העתים כי כן דבר המלך לפני כל ידעי דת ודין" (פירוט)
 210. אסתר ו13: "ויספר המן לזרש אשתו ולכל אהביו את כל אשר קרהו ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו אם מזרע היהודים מרדכי אשר החלות לנפל לפניו לא תוכל לו כי נפול תפול לפניו" (פירוט)
 211. דניאל א4: "ילדים אשר אין בהם כל מאום וטובי מראה ומשכילים בכל חכמה וידעי דעת ומביני מדע ואשר כח בהם לעמד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כשדים" (פירוט)
 212. דניאל א17: "והילדים האלה ארבעתם נתן להם האלהים מדע והשכל בכל ספר וחכמה ודניאל הבין בכל חזון וחלמות"
 213. דניאל א20: "וכל דבר חכמת בינה אשר בקש מהם המלך וימצאם עשר ידות על כל החרטמים האשפים אשר בכל מלכותו"
 214. דניאל ב20: "ענה דניאל ואמר להוא שמה די אלהא מברך מן עלמא ועד עלמא די חכמתא וגבורתא די לה היא"
 215. דניאל ב21: "והוא מהשנא עדניא וזמניא מהעדה מלכין ומהקים מלכין יהב חכמתא לחכימין ומנדעא לידעי בינה" (פירוט)
 216. דניאל ב23: "לך אלה אבהתי מהודא ומשבח אנה די חכמתא וגבורתא יהבת לי וכען הודעתני די בעינא מנך די מלת מלכא הודעתנא"
 217. דניאל ב30: "ואנה לא בחכמה די איתי בי מן כל חייא רזא דנה גלי לי להן על דברת די פשרא למלכא יהודעון ורעיוני לבבך תנדע"
 218. דניאל ה11: "איתי גבר במלכותך די רוח אלהין קדישין בה וביומי אבוך נהירו ושכלתנו וחכמה כחכמת אלהין השתכחת בה ומלכא נבכדנצר אבוך רב חרטמין אשפין כשדאין גזרין הקימה אבוך מלכא"
 219. דניאל ה14: "ושמעת עליך די רוח אלהין בך ונהירו ושכלתנו וחכמה יתירה השתכחת בך"
 220. עזרא ז25: "ואנת עזרא כחכמת אלהך די בידך מני שפטין ודינין די להון דאנין לכל עמה די בעבר נהרה לכל ידעי דתי אלהך ודי לא ידע תהודעון"

תוצאות חיפוש במפתח הנושאים

לא מה שחיפשת?

קישור לחיפוש זה: חכמ