*חכמה - ניווט בתנך

תוצאות הניווט בתנך

היעד:
עם ניקוד עם סיכום בלי רווח לאחור

111 תוצאות חיפוש ביטוי רגולרי בתנ"ך

 1. שמות א10: "הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ" (פירוט)
 2. שמות כח3: "ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי"
 3. שמות לא3: "ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה"
 4. שמות לא6: "ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את כל אשר צויתך"
 5. שמות לה26: "וכל הנשים אשר נשא לבן אתנה בחכמה טוו את העזים"
 6. שמות לה31: "וימלא אתו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה"
 7. שמות לו1: "ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב אשר נתן ה' חכמה ותבונה בהמה לדעת לעשת את כל מלאכת עבדת הקדש לכל אשר צוה ה'"
 8. שמות לו2: "ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן ה' חכמה בלבו כל אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה לעשת אתה"
 9. דברים לד9: "ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר צוה ה' את משה"
 10. שמואל ב יד2: "וישלח יואב תקועה ויקח משם אשה חכמה ויאמר אליה התאבלי נא ולבשי נא בגדי אבל ואל תסוכי שמן והיית כאשה זה ימים רבים מתאבלת על מת"
 11. שמואל ב כ16: "ותקרא אשה חכמה מן העיר שמעו שמעו אמרו נא אל יואב קרב עד הנה ואדברה אליך"
 12. מלכים א ה9: "ויתן אלהים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורחב לב כחול אשר על שפת הים"
 13. מלכים א ה26: "וה' נתן חכמה לשלמה כאשר דבר לו ויהי שלם בין חירם ובין שלמה ויכרתו ברית שניהם" (פירוט)
 14. מלכים א ז14: "בן אשה אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו איש צרי חרש נחשת וימלא את החכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחשת ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו"
 15. מלכים א י7: "ולא האמנתי לדברים עד אשר באתי ותראינה עיני והנה לא הגד לי החצי הוספת חכמה וטוב אל השמועה אשר שמעתי"
 16. מלכים א י23: "ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לעשר ולחכמה"
 17. ישעיהו יא2: "ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה'"
 18. ירמיהו מט7: "לאדום כה אמר ה' צבאות האין עוד חכמה בתימן אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתם"
 19. יחזקאל כח12: "בן אדם שא קינה על מלך צור ואמרת לו כה אמר אדני ה' אתה חותם תכנית מלא חכמה וכליל יפי"
 20. זכריה ט2: "וגם חמת תגבל בה צר וצידון כי חכמה מאד"
 21. דברי הימים א כח21: "והנה מחלקות הכהנים והלוים לכל עבודת בית האלהים ועמך בכל מלאכה לכל נדיב בחכמה לכל עבודה והשרים וכל העם לכל דבריך"
 22. דברי הימים ב א10: "עתה חכמה ומדע תן לי ואצאה לפני העם הזה ואבואה כי מי ישפט את עמך הזה הגדול"
 23. דברי הימים ב א11: "ויאמר אלהים לשלמה יען אשר היתה זאת עם לבבך ולא שאלת עשר נכסים וכבוד ואת נפש שנאיך וגם ימים רבים לא שאלת ותשאל לך חכמה ומדע אשר תשפוט את עמי אשר המלכתיך עליו"
 24. דברי הימים ב א12: "החכמה והמדע נתון לך ועשר ונכסים וכבוד אתן לך אשר לא היה כן למלכים אשר לפניך ואחריך לא יהיה כן"
 25. דברי הימים ב ט22: "ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לעשר וחכמה"
 26. תהלים לז30: "פי צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפט"
 27. תהלים נא8: "הן אמת חפצת בטחות ובסתם חכמה תודיעני"
 28. תהלים צ12: "למנות ימינו כן הודע ונבא לבב חכמה"
 29. תהלים קד24: "מה רבו מעשיך ה' כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך"
 30. תהלים קיא10: "ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עשיהם תהלתו עמדת לעד"
 31. איוב ד21: "הלא נסע יתרם בם ימותו ולא בחכמה"
 32. איוב יא6: "ויגד לך תעלמות חכמה כי כפלים לתושיה ודע כי ישה לך אלוה מעונך"
 33. איוב יב2: "אמנם כי אתם עם ועמכם תמות חכמה"
 34. איוב יב12: "בישישים חכמה וארך ימים תבונה" (פירוט)
 35. איוב יב13: "עמו חכמה וגבורה לו עצה ותבונה"
 36. איוב יג5: "מי יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה"
 37. איוב טו8: "הבסוד אלוה תשמע ותגרע אליך חכמה"
 38. איוב כו3: "מה יעצת ללא חכמה ותושיה לרב הודעת"
 39. איוב כח12: "והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה" (פירוט)
 40. איוב כח18: "ראמות וגביש לא יזכר ומשך חכמה מפנינים"
 41. איוב כח20: "והחכמה מאין תבוא ואי זה מקום בינה"
 42. איוב כח28: "ויאמר לאדם הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה" (פירוט)
 43. איוב לב7: "אמרתי ימים ידברו ורב שנים ידיעו חכמה"
 44. איוב לב13: "פן תאמרו מצאנו חכמה אל ידפנו לא איש"
 45. איוב לג33: "אם אין אתה שמע לי החרש ואאלפך חכמה"
 46. איוב לח36: "מי שת בטחות חכמה או מי נתן לשכוי בינה" (פירוט)
 47. איוב לח37: "מי יספר שחקים בחכמה ונבלי שמים מי ישכיב"
 48. איוב לט17: "כי השה אלוה חכמה ולא חלק לה בבינה"
 49. משלי א2: "לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה" (פירוט)
 50. משלי א7: "יראת ה' ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו" (פירוט)
 51. משלי ב2: "להקשיב לחכמה אזנך תטה לבך לתבונה" (פירוט)
 52. משלי ב6: "כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה" (פירוט)
 53. משלי ב10: "כי תבוא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם" (פירוט)
 54. משלי ג13: "אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה" (פירוט)
 55. משלי ג19: "ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה" (פירוט)
 56. משלי ד5: "קנה חכמה קנה בינה אל תשכח ואל תט מאמרי פי" (פירוט)
 57. משלי ד7: "ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה" (פירוט)
 58. משלי ד11: "בדרך חכמה הרתיך הדרכתיך במעגלי ישר" (פירוט)
 59. משלי ז4: "אמר לחכמה אחתי את ומדע לבינה תקרא" (פירוט)
 60. משלי ח1: "הלא חכמה תקרא ותבונה תתן קולה" (פירוט)
 61. משלי ח11: "כי טובה חכמה מפנינים וכל חפצים לא ישוו בה" (פירוט)
 62. משלי ח12: "אני חכמה שכנתי ערמה ודעת מזמות אמצא" (פירוט)
 63. משלי ט10: "תחלת חכמה יראת ה' ודעת קדשים בינה" (פירוט)
 64. משלי י13: "בשפתי נבון תמצא חכמה ושבט לגו חסר לב" (פירוט)
 65. משלי י23: "כשחוק לכסיל עשות זמה וחכמה לאיש תבונה" (פירוט)
 66. משלי י31: "פי צדיק ינוב חכמה ולשון תהפכות תכרת" (פירוט)
 67. משלי יא2: "בא זדון ויבא קלון ואת צנועים חכמה" (פירוט)
 68. משלי יג10: "רק בזדון יתן מצה ואת נועצים חכמה" (פירוט)
 69. משלי יד6: "בקש לץ חכמה ואין ודעת לנבון נקל" (פירוט)
 70. משלי יד33: "בלב נבון תנוח חכמה ובקרב כסילים תודע" (פירוט)
 71. משלי טו33: "יראת ה' מוסר חכמה ולפני כבוד ענוה" (פירוט)
 72. משלי טז16: "קנה חכמה מה טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף" (פירוט)
 73. משלי יז16: "למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין" (פירוט)
 74. משלי יז24: "את פני מבין חכמה ועיני כסיל בקצה ארץ" (פירוט)
 75. משלי יח4: "מים עמקים דברי פי איש נחל נבע מקור חכמה" (פירוט)
 76. משלי כא30: "אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'" (פירוט)
 77. משלי כג23: "אמת קנה ואל תמכר חכמה ומוסר ובינה" (פירוט)
 78. משלי כד3: "בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן" (פירוט)
 79. משלי כד14: "כן דעה חכמה לנפשך אם מצאת ויש אחרית ותקותך לא תכרת" (פירוט)
 80. משלי כח26: "בוטח בלבו הוא כסיל והולך בחכמה הוא ימלט" (פירוט)
 81. משלי כט3: "איש אהב חכמה ישמח אביו ורעה זונות יאבד הון" (פירוט)
 82. משלי כט15: "שבט ותוכחת יתן חכמה ונער משלח מביש אמו" (פירוט)
 83. משלי ל3: "ולא למדתי חכמה ודעת קדשים אדע" (פירוט)
 84. משלי לא26: "פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה" (פירוט)
 85. קהלת א13: "ונתתי את לבי לדרוש ולתור בחכמה על כל אשר נעשה תחת השמים הוא ענין רע נתן אלהים לבני האדם לענות בו"
 86. קהלת א16: "דברתי אני עם לבי לאמר אני הנה הגדלתי והוספתי חכמה על כל אשר היה לפני על ירושלם ולבי ראה הרבה חכמה ודעת"
 87. קהלת א17: "ואתנה לבי לדעת חכמה ודעת הוללות ושכלות ידעתי שגם זה הוא רעיון רוח"
 88. קהלת א18: "כי ברב חכמה רב כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאוב" (פירוט)
 89. קהלת ב3: "תרתי בלבי למשוך ביין את בשרי ולבי נהג בחכמה ולאחז בסכלות עד אשר אראה אי זה טוב לבני האדם אשר יעשו תחת השמים מספר ימי חייהם"
 90. קהלת ב12: "ופניתי אני לראות חכמה והוללות וסכלות כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשוהו"
 91. קהלת ב13: "וראיתי אני שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החשך" (פירוט)
 92. קהלת ב21: "כי יש אדם שעמלו בחכמה ובדעת ובכשרון ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו גם זה הבל ורעה רבה"
 93. קהלת ב26: "כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס לתת לטוב לפני האלהים גם זה הבל ורעות רוח"
 94. קהלת ז10: "אל תאמר מה היה שהימים הראשנים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה" (פירוט)
 95. קהלת ז11: "טובה חכמה עם נחלה ויתר לראי השמש" (פירוט)
 96. קהלת ז12: "כי בצל החכמה בצל הכסף ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה"
 97. קהלת ז19: "החכמה תעז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר"
 98. קהלת ז23: "כל זה נסיתי בחכמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני"
 99. קהלת ז25: "סבותי אני ולבי לדעת ולתור ובקש חכמה וחשבון ולדעת רשע כסל והסכלות הוללות" (פירוט)
 100. קהלת ח16: "כאשר נתתי את לבי לדעת חכמה ולראות את הענין אשר נעשה על הארץ כי גם ביום ובלילה שנה בעיניו איננו ראה"
 101. קהלת ט10: "כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הלך שמה" (פירוט)
 102. קהלת ט13: "גם זה ראיתי חכמה תחת השמש וגדולה היא אלי"
 103. קהלת ט16: "ואמרתי אני טובה חכמה מגבורה וחכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים" (פירוט)
 104. קהלת ט18: "טובה חכמה מכלי קרב וחוטא אחד יאבד טובה הרבה"
 105. קהלת י1: "זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט" (פירוט)
 106. קהלת י10: "אם קהה הברזל והוא לא פנים קלקל וחילים יגבר ויתרון הכשיר חכמה"
 107. דניאל א4: "ילדים אשר אין בהם כל מאום וטובי מראה ומשכילים בכל חכמה וידעי דעת ומביני מדע ואשר כח בהם לעמד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כשדים" (פירוט)
 108. דניאל א17: "והילדים האלה ארבעתם נתן להם האלהים מדע והשכל בכל ספר וחכמה ודניאל הבין בכל חזון וחלמות"
 109. דניאל ב30: "ואנה לא בחכמה די איתי בי מן כל חייא רזא דנה גלי לי להן על דברת די פשרא למלכא יהודעון ורעיוני לבבך תנדע"
 110. דניאל ה11: "איתי גבר במלכותך די רוח אלהין קדישין בה וביומי אבוך נהירו ושכלתנו וחכמה כחכמת אלהין השתכחת בה ומלכא נבכדנצר אבוך רב חרטמין אשפין כשדאין גזרין הקימה אבוך מלכא"
 111. דניאל ה14: "ושמעת עליך די רוח אלהין בך ונהירו ושכלתנו וחכמה יתירה השתכחת בך"

תוצאות חיפוש במפתח הנושאים

לא מה שחיפשת?

קישור לחיפוש זה: חכמה