*^א.*ל$ - ניווט בתנך

תוצאות הניווט בתנך

היעד:
עם ניקוד עם סיכום בלי רווח לאחור

123 תוצאות חיפוש ביטוי רגולרי בתנ"ך

 1. בראשית י20-21: "אלה בני חם למשפחתם ללשנתם בארצתם בגויהם ולשם ילד גם הוא אבי כל בני עבר אחי יפת הגדול"
 2. בראשית י32: "אלה משפחת בני נח לתולדתם בגויהם ומאלה נפרדו הגוים בארץ אחר המבול"
 3. בראשית יא10: "אלה תולדת שם שם בן מאת שנה ויולד את ארפכשד שנתים אחר המבול"
 4. בראשית כב21-22: "את עוץ בכרו ואת בוז אחיו ואת קמואל אבי ארם ואת כשד ואת חזו ואת פלדש ואת ידלף ואת בתואל" (פירוט)
 5. בראשית לו30-31: "אלוף דשן אלוף אצר אלוף דישן אלה אלופי החרי לאלפיהם בארץ שעיר ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל"
 6. בראשית מג4: "אם ישך משלח את אחינו אתנו נרדה ונשברה לך אכל" (פירוט)
 7. בראשית מט7: "ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל"
 8. שמות כא32: "אם עבד יגח השור או אמה כסף שלשים שקלים יתן לאדניו והשור יסקל"
 9. שמות כו8-9: "ארך היריעה האחת שלשים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעת וחברת את חמש היריעת לבד ואת שש היריעת לבד וכפלת את היריעה הששית אל מול פני האהל"
 10. שמות לא7: "את אהל מועד ואת הארן לעדת ואת הכפרת אשר עליו ואת כל כלי האהל"
 11. שמות לט37-38: "את המנרה הטהרה את נרתיה נרת המערכה ואת כל כליה ואת שמן המאור ואת מזבח הזהב ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך פתח האהל"
 12. ויקרא כא23-24: "אך אל הפרכת לא יבא ואל המזבח לא יגש כי מום בו ולא יחלל את מקדשי כי אני ה' מקדשם וידבר משה אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל"
 13. ויקרא כה49: "או דדו או בן דדו יגאלנו או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו או השיגה ידו ונגאל"
 14. במדבר א44-45: "אלה הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל שנים עשר איש איש אחד לבית אבתיו היו ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבתם מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל"
 15. במדבר א49: "אך את מטה לוי לא תפקד ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל"
 16. במדבר י28-29: "אלה מסעי בני ישראל לצבאתם ויסעו ויאמר משה לחבב בן רעואל המדיני חתן משה נסעים אנחנו אל המקום אשר אמר ה' אתו אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי ה' דבר טוב על ישראל"
 17. במדבר יד9-10: "אך בה' אל תמרדו ואתם אל תיראו את עם הארץ כי לחמנו הם סר צלם מעליהם וה' אתנו אל תיראם ויאמרו כל העדה לרגום אתם באבנים וכבוד ה' נראה באהל מועד אל כל בני ישראל"
 18. במדבר יז3: "את מחתות החטאים האלה בנפשתם ועשו אתם רקעי פחים צפוי למזבח כי הקריבם לפני ה' ויקדשו ויהיו לאות לבני ישראל"
 19. במדבר כא22-23: "אעברה בארצך לא נטה בשדה ובכרם לא נשתה מי באר בדרך המלך נלך עד אשר נעבר גבלך ולא נתן סיחן את ישראל עבר בגבלו ויאסף סיחן את כל עמו ויצא לקראת ישראל המדברה ויבא יהצה וילחם בישראל"
 20. במדבר כג22-23: "אל מוציאם ממצרים כתועפת ראם לו כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל"
 21. במדבר כד17-18: "אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר איביו וישראל עשה חיל"
 22. דברים ב27: "אעברה בארצך בדרך בדרך אלך לא אסור ימין ושמאול"
 23. דברים ד43-44: "את בצר במדבר בארץ המישר לראובני ואת ראמת בגלעד לגדי ואת גולן בבשן למנשי וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל"
 24. דברים כה15-16: "אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר ה' אלהיך נתן לך כי תועבת ה' אלהיך כל עשה אלה כל עשה עול"
 25. דברים כט9: "אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל"
 26. דברים לב38-39: "אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם יקומו ויעזרכם יהי עליכם סתרה ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל"
 27. יהושע ח30: "אז יבנה יהושע מזבח לה' אלהי ישראל בהר עיבל"
 28. יהושע טו47: "אשדוד בנותיה וחצריה עזה בנותיה וחצריה עד נחל מצרים והים הגבול וגבול"
 29. יהושע כ9-יהושע כא1: "אלה היו ערי המועדה לכל בני ישראל ולגר הגר בתוכם לנוס שמה כל מכה נפש בשגגה ולא ימות ביד גאל הדם עד עמדו לפני העדה ויגשו ראשי אבות הלוים אל אלעזר הכהן ואל יהושע בן נון ואל ראשי אבות המטות לבני ישראל"
 30. שמואל א ב3-4: "אל תרבו תדברו גבהה גבהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות ה' ולא נתכנו עללות קשת גברים חתים ונכשלים אזרו חיל"
 31. שמואל ב א25: "איך נפלו גברים בתוך המלחמה יהונתן על במותיך חלל"
 32. שמואל ב כא22-שמואל ב כב1: "את ארבעת אלה ילדו להרפה בגת ויפלו ביד דוד וביד עבדיו וידבר דוד לה' את דברי השירה הזאת ביום הציל ה' אתו מכף כל איביו ומכף שאול" (פירוט)
 33. שמואל ב כג8-9: "אלה שמות הגברים אשר לדוד ישב בשבת תחכמני ראש השלשי הוא עדינו העצנו על שמנה מאות חלל בפעם אחד ואחרו אלעזר בן דדי בן אחחי בשלשה גברים עם דוד בחרפם בפלשתים נאספו שם למלחמה ויעלו איש ישראל"
 34. מלכים א ח12: "אז אמר שלמה ה' אמר לשכן בערפל"
 35. מלכים א טז13-14: "אל כל חטאות בעשא וחטאות אלה בנו אשר חטאו ואשר החטיאו את ישראל להכעיס את ה' אלהי ישראל בהבליהם ויתר דברי אלה וכל אשר עשה הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל"
 36. מלכים א כב44-45: "אך הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות וישלם יהושפט עם מלך ישראל"
 37. מלכים א כב52-53: "אחזיהו בן אחאב מלך על ישראל בשמרון בשנת שבע עשרה ליהושפט מלך יהודה וימלך על ישראל שנתים ויעש הרע בעיני ה' וילך בדרך אביו ובדרך אמו ובדרך ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל"
 38. מלכים ב יז33-34: "את ה' היו יראים ואת אלהיהם היו עבדים כמשפט הגוים אשר הגלו אתם משם עד היום הזה הם עשים כמשפטים הראשנים אינם יראים את ה' ואינם עשים כחקתם וכמשפטם וכתורה וכמצוה אשר צוה ה' את בני יעקב אשר שם שמו ישראל"
 39. מלכים ב יט22: "את מי חרפת וגדפת ועל מי הרימות קול ותשא מרום עיניך על קדוש ישראל"
 40. מלכים ב כ3: "אנה ה' זכר נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם והטוב בעיניך עשיתי ויבך חזקיהו בכי גדול"
 41. ישעיהו ה28-29: "אשר חציו שנונים וכל קשתתיו דרכות פרסות סוסיו כצר נחשבו וגלגליו כסופה שאגה לו כלביא ושאג ככפירים וינהם ויאחז טרף ויפליט ואין מציל"
 42. ישעיהו יט25: "אשר ברכו ה' צבאות לאמר ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל" (פירוט)
 43. ישעיהו כו8-9: "אף ארח משפטיך ה' קוינוך לשמך ולזכרך תאות נפש נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך כי כאשר משפטיך לארץ צדק למדו ישבי תבל"
 44. ישעיהו ל10-11: "אשר אמרו לראים לא תראו ולחזים לא תחזו לנו נכחות דברו לנו חלקות חזו מהתלות סורו מני דרך הטו מני ארח השביתו מפנינו את קדוש ישראל"
 45. ישעיהו לג9: "אבל אמללה ארץ החפיר לבנון קמל היה השרון כערבה ונער בשן וכרמל"
 46. ישעיהו לז23: "את מי חרפת וגדפת ועל מי הרימותה קול ותשא מרום עיניך אל קדוש ישראל"
 47. ישעיהו לח11: "אמרתי לא אראה יה יה בארץ החיים לא אביט אדם עוד עם יושבי חדל"
 48. ישעיהו מ14-15: "את מי נועץ ויבינהו וילמדהו בארח משפט וילמדהו דעת ודרך תבונות יודיענו הן גוים כמר מדלי וכשחק מאזנים נחשבו הן איים כדק יטול"
 49. ישעיהו מא14: "אל תיראי תולעת יעקב מתי ישראל אני עזרתיך נאם ה' וגאלך קדוש ישראל"
 50. ישעיהו מג12: "אנכי הגדתי והושעתי והשמעתי ואין בכם זר ואתם עדי נאם ה' ואני אל"
 51. ישעיהו מה2-3: "אני לפניך אלך והדורים אושר דלתות נחושה אשבר ובריחי ברזל אגדע ונתתי לך אוצרות חשך ומטמני מסתרים למען תדע כי אני ה' הקורא בשמך אלהי ישראל"
 52. ישעיהו מה24-25: "אך בה' לי אמר צדקות ועז עדיו יבוא ויבשו כל הנחרים בו בה' יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל"
 53. ירמיהו ג23: "אכן לשקר מגבעות המון הרים אכן בה' אלהינו תשועת ישראל" (פירוט)
 54. ירמיהו יז10-11: "אני ה' חקר לב בחן כליות ולתת לאיש כדרכו כפרי מעלליו קרא דגר ולא ילד עשה עשר ולא במשפט בחצי ימו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל" (פירוט)
 55. ירמיהו לב20-21: "אשר שמת אתות ומפתים בארץ מצרים עד היום הזה ובישראל ובאדם ותעשה לך שם כיום הזה ותצא את עמך את ישראל מארץ מצרים באתות ובמופתים וביד חזקה ובאזרוע נטויה ובמורא גדול"
 56. ירמיהו מח2-3: "אין עוד תהלת מואב בחשבון חשבו עליה רעה לכו ונכריתנה מגוי גם מדמן תדמי אחריך תלך חרב קול צעקה מחרונים שד ושבר גדול"
 57. ירמיהו נא12: "אל חומת בבל שאו נס החזיקו המשמר הקימו שמרים הכינו הארבים כי גם זמם ה' גם עשה את אשר דבר אל ישבי בבל"
 58. יחזקאל לג11: "אמר אליהם חי אני נאם אדני ה' אם אחפץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה שובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בית ישראל"
 59. יחזקאל מ49-יחזקאל מא1: "ארך האלם עשרים אמה ורחב עשתי עשרה אמה ובמעלות אשר יעלו אליו ועמדים אל האילים אחד מפה ואחד מפה ויביאני אל ההיכל וימד את האילים שש אמות רחב מפו ושש אמות רחב מפו רחב האהל"
 60. הושע ה3: "אני ידעתי אפרים וישראל לא נכחד ממני כי עתה הזנית אפרים נטמא ישראל"
 61. הושע ח1-2: "אל חכך שפר כנשר על בית ה' יען עברו בריתי ועל תורתי פשעו לי יזעקו אלהי ידענוך ישראל" (פירוט)
 62. הושע יב2: "אפרים רעה רוח ורדף קדים כל היום כזב ושד ירבה וברית עם אשור יכרתו ושמן למצרים יובל"
 63. יואל א15-16: "אהה ליום כי קרוב יום ה' וכשד משדי יבוא הלוא נגד עינינו אכל נכרת מבית אלהינו שמחה וגיל"
 64. חבקוק א7-8: "אים ונורא הוא ממנו משפטו ושאתו יצא וקלו מנמרים סוסיו וחדו מזאבי ערב ופשו פרשיו ופרשיו מרחוק יבאו יעפו כנשר חש לאכול"
 65. דברי הימים א א27-28: "אברם הוא אברהם בני אברהם יצחק וישמעאל"
 66. דברי הימים א כ8-דברי הימים א כא1: "אל נולדו להרפא בגת ויפלו ביד דויד וביד עבדיו ויעמד שטן על ישראל ויסת את דויד למנות את ישראל"
 67. דברי הימים א כא12-13: "אם שלוש שנים רעב ואם שלשה חדשים נספה מפני צריך וחרב אויבך למשגת ואם שלשת ימים חרב ה' ודבר בארץ ומלאך ה' משחית בכל גבול ישראל ועתה ראה מה אשיב את שלחי דבר ויאמר דויד אל גד צר לי מאד אפלה נא ביד ה' כי רבים רחמיו מאד וביד אדם אל אפל" (פירוט)
 68. דברי הימים א כד19: "אלה פקדתם לעבדתם לבוא לבית ה' כמשפטם ביד אהרן אביהם כאשר צוהו ה' אלהי ישראל"
 69. דברי הימים ב א4-5: "אבל ארון האלהים העלה דויד מקרית יערים בהכין לו דויד כי נטה לו אהל בירושלם ומזבח הנחשת אשר עשה בצלאל בן אורי בן חור שם לפני משכן ה' וידרשהו שלמה והקהל"
 70. דברי הימים ב ו1: "אז אמר שלמה ה' אמר לשכון בערפל"
 71. דברי הימים ב כ33-34: "אך הבמות לא סרו ועוד העם לא הכינו לבבם לאלהי אבתיהם ויתר דברי יהושפט הראשנים והאחרנים הנם כתובים בדברי יהוא בן חנני אשר העלה על ספר מלכי ישראל"
 72. דברי הימים ב לג17-18: "אבל עוד העם זבחים בבמות רק לה' אלהיהם ויתר דברי מנשה ותפלתו אל אלהיו ודברי החזים המדברים אליו בשם ה' אלהי ישראל הנם על דברי מלכי ישראל"
 73. תהלים ה2-3: "אמרי האזינה ה' בינה הגיגי הקשיבה לקול שועי מלכי ואלהי כי אליך אתפלל"
 74. תהלים ז13-14: "אם לא ישוב חרבו ילטוש קשתו דרך ויכוננה ולו הכין כלי מות חציו לדלקים יפעל"
 75. תהלים יז15-תהלים יח1: "אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך למנצח לעבד ה' לדוד אשר דבר לה' את דברי השירה הזאת ביום הציל ה' אותו מכף כל איביו ומיד שאול"
 76. תהלים כב3-4: "אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי ואתה קדוש יושב תהלות ישראל"
 77. תהלים כב18-19: "אספר כל עצמותי המה יביטו יראו בי יחלקו בגדי להם ועל לבושי יפילו גורל"
 78. תהלים כב23-24: "אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך יראי ה' הללוהו כל זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל זרע ישראל"
 79. תהלים נ21-22: "אלה עשית והחרשתי דמית היות אהיה כמוך אוכיחך ואערכה לעיניך בינו נא זאת שכחי אלוה פן אטרף ואין מציל"
 80. תהלים סח9: "ארץ רעשה אף שמים נטפו מפני אלהים זה סיני מפני אלהים אלהי ישראל"
 81. תהלים סח12-13: "אדני יתן אמר המבשרות צבא רב מלכי צבאות ידדון ידדון ונות בית תחלק שלל"
 82. תהלים סט7: "אל יבשו בי קויך אדני ה' צבאות אל יכלמו בי מבקשיך אלהי ישראל"
 83. תהלים עח34: "אם הרגם ודרשוהו ושבו ושחרו אל"
 84. תהלים פג2: "אלהים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקט אל"
 85. תהלים קכא3-4: "אל יתן למוט רגלך אל ינום שמרך הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל"
 86. תהלים קמד12: "אשר בנינו כנטעים מגדלים בנעוריהם בנותינו כזוית מחטבות תבנית היכל"
 87. איוב ה3-4: "אני ראיתי אויל משריש ואקוב נוהו פתאם ירחקו בניו מישע וידכאו בשער ואין מציל"
 88. איוב ה5-6: "אשר קצירו רעב יאכל ואל מצנים יקחהו ושאף צמים חילם כי לא יצא מעפר און ומאדמה לא יצמח עמל"
 89. איוב ט2: "אמנם ידעתי כי כן ומה יצדק אנוש עם אל"
 90. איוב י22: "ארץ עיפתה כמו אפל צלמות ולא סדרים ותפע כמו אפל"
 91. איוב יד22: "אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל"
 92. איוב טו4: "אף אתה תפר יראה ותגרע שיחה לפני אל"
 93. איוב יח21: "אך אלה משכנות עול וזה מקום לא ידע אל"
 94. איוב ל25-26: "אם לא בכיתי לקשה יום עגמה נפשי לאביון כי טוב קויתי ויבא רע ואיחלה לאור ויבא אפל"
 95. איוב לד35: "איוב לא בדעת ידבר ודבריו לא בהשכיל"
 96. איוב לד36-37: "אבי יבחן איוב עד נצח על תשבת באנשי און כי יסיף על חטאתו פשע בינינו יספוק וירב אמריו לאל"
 97. איוב לז13-14: "אם לשבט אם לארצו אם לחסד ימצאהו האזינה זאת איוב עמד והתבונן נפלאות אל"
 98. משלי ו7: "אשר אין לה קצין שטר ומשל" (פירוט)
 99. משלי י17-18: "ארח לחיים שומר מוסר ועוזב תוכחת מתעה מכסה שנאה שפתי שקר ומוצא דבה הוא כסיל" (פירוט)
 100. משלי יז8: "אבן חן השחד בעיני בעליו אל כל אשר יפנה ישכיל" (פירוט)
 101. משלי יח24-משלי יט1: "איש רעים להתרעע ויש אהב דבק מאח טוב רש הולך בתמו מעקש שפתיו והוא כסיל" (פירוט)
 102. משלי כ13-14: "אל תאהב שנה פן תורש פקח עיניך שבע לחם רע רע יאמר הקונה ואזל לו אז יתהלל" (פירוט)
 103. משלי כג4: "אל תיגע להעשיר מבינתך חדל" (פירוט)
 104. משלי כג14: "אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל" (פירוט)
 105. משלי כה8-9: "אל תצא לרב מהר פן מה תעשה באחריתה בהכלים אתך רעך ריבך ריב את רעך וסוד אחר אל תגל" (פירוט)
 106. משלי כח5: "אנשי רע לא יבינו משפט ומבקשי ה' יבינו כל" (פירוט)
 107. משלי כח15: "ארי נהם ודב שוקק משל רשע על עם דל" (פירוט)
 108. קהלת ב1: "אמרתי אני בלבי לכה נא אנסכה בשמחה וראה בטוב והנה גם הוא הבל"
 109. קהלת ג18-19: "אמרתי אני בלבי על דברת בני האדם לברם האלהים ולראות שהם בהמה המה להם כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם כמות זה כן מות זה ורוח אחד לכל ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל"
 110. קהלת ה9: "אהב כסף לא ישבע כסף ומי אהב בהמון לא תבואה גם זה הבל" (פירוט)
 111. קהלת ו3: "אם יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה ורב שיהיו ימי שניו ונפשו לא תשבע מן הטובה וגם קבורה לא היתה לו אמרתי טוב ממנו הנפל"
 112. קהלת ח9-10: "את כל זה ראיתי ונתון את לבי לכל מעשה אשר נעשה תחת השמש עת אשר שלט האדם באדם לרע לו ובכן ראיתי רשעים קברים ובאו וממקום קדוש יהלכו וישתכחו בעיר אשר כן עשו גם זה הבל"
 113. אסתר ב6: "אשר הגלה מירושלים עם הגלה אשר הגלתה עם יכניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל" (פירוט)
 114. דניאל ב17-18: "אדין דניאל לביתה אזל ולחנניה מישאל ועזריה חברוהי מלתא הודע ורחמין למבעא מן קדם אלה שמיא על רזה דנה די לא יהבדון דניאל וחברוהי עם שאר חכימי בבל"
 115. דניאל ב31: "אנתה מלכא חזה הוית ואלו צלם חד שגיא צלמא דכן רב וזיוה יתיר קאם לקבלך ורוה דחיל"
 116. דניאל ב48: "אדין מלכא לדניאל רבי ומתנן רברבן שגיאן יהב לה והשלטה על כל מדינת בבל ורב סגנין על כל חכימי בבל"
 117. דניאל ה18-19: "אנתה מלכא אלהא עליא מלכותא ורבותא ויקרא והדרה יהב לנבכדנצר אבוך ומן רבותא די יהב לה כל עממיא אמיא ולשניא הוו זאעין ודחלין מן קדמוהי די הוה צבא הוא קטל ודי הוה צבא הוה מחא ודי הוה צבא הוה מרים ודי הוה צבא הוה משפיל"
 118. דניאל ו19-20: "אדין אזל מלכא להיכלה ובת טות ודחון לא הנעל קדמוהי ושנתה נדת עלוהי באדין מלכא בשפרפרא יקום בנגהא ובהתבהלה לגבא די אריותא אזל"
 119. עזרא ב2: "אשר באו עם זרבבל ישוע נחמיה שריה רעליה מרדכי בלשן מספר בגוי רחום בענה מספר אנשי עם ישראל"
 120. עזרא ד23: "אדין מן די פרשגן נשתונא די ארתחששתא מלכא קרי קדם רחום ושמשי ספרא וכנותהון אזלו בבהילו לירושלם על יהודיא ובטלו המו באדרע וחיל"
 121. נחמיה ג20: "אחריו החרה החזיק ברוך בן זבי מדה שנית מן המקצוע עד פתח בית אלישיב הכהן הגדול"
 122. נחמיה ג27: "אחריו החזיקו התקעים מדה שנית מנגד המגדל הגדול היוצא ועד חומת העפל"
 123. נחמיה ז6-7: "אלה בני המדינה העלים משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל וישובו לירושלם וליהודה איש לעירו הבאים עם זרבבל ישוע נחמיה עזריה רעמיה נחמני מרדכי בלשן מספרת בגוי נחום בענה מספר אנשי עם ישראל"

לא מה שחיפשת?

קישור לחיפוש זה: ^א.*ל$