*[חכ][ןנ] - ניווט בתנך

תוצאות הניווט בתנך

היעד:
עם ניקוד עם סיכום בלי רווח לאחור

2770 תוצאות חיפוש ביטוי רגולרי בתנ"ך

 1. בראשית א7: "ויעש אלהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן" (פירוט)
 2. בראשית א9: "ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כן" (פירוט)
 3. בראשית א11: "ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן"
 4. בראשית א15: "והיו למאורת ברקיע השמים להאיר על הארץ ויהי כן"
 5. בראשית א21: "ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב" (פירוט)
 6. בראשית א24: "ויאמר אלהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה ויהי כן"
 7. בראשית א30: "ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן"
 8. בראשית ב18: "ויאמר ה' אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו" (פירוט)
 9. בראשית ב20: "ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו"
 10. בראשית ב24: "על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד" (פירוט)
 11. בראשית ג7: "ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירמם הם ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגרת" (פירוט)
 12. בראשית ג14: "ויאמר ה' אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחנך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך" (פירוט)
 13. בראשית ג24: "ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרבים ואת להט החרב המתהפכת לשמר את דרך עץ החיים" (פירוט)
 14. בראשית ד15: "ויאמר לו ה' לכן כל הרג קין שבעתים יקם וישם ה' לקין אות לבלתי הכות אתו כל מצאו"
 15. בראשית ד17: "וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך ויהי בנה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך" (פירוט)
 16. בראשית ד18: "ויולד לחנוך את עירד ועירד ילד את מחויאל ומחייאל ילד את מתושאל ומתושאל ילד את למך"
 17. בראשית ד21: "ושם אחיו יובל הוא היה אבי כל תפש כנור ועוגב"
 18. בראשית ה18: "ויחי ירד שתים וששים שנה ומאת שנה ויולד את חנוך"
 19. בראשית ה19: "ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך שמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות"
 20. בראשית ה21: "ויחי חנוך חמש וששים שנה ויולד את מתושלח"
 21. בראשית ה22: "ויתהלך חנוך את האלהים אחרי הולידו את מתושלח שלש מאות שנה ויולד בנים ובנות"
 22. בראשית ה23: "ויהי כל ימי חנוך חמש וששים שנה ושלש מאות שנה"
 23. בראשית ה24: "ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו כי לקח אתו אלהים"
 24. בראשית ו4: "הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבאו בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם המה הגברים אשר מעולם אנשי השם" (פירוט)
 25. בראשית ו8: "ונח מצא חן בעיני ה'" (פירוט)
 26. בראשית ו22: "ויעש נח ככל אשר צוה אתו אלהים כן עשה" (פירוט)
 27. בראשית ז14: "המה וכל החיה למינה וכל הבהמה למינה וכל הרמש הרמש על הארץ למינהו וכל העוף למינהו כל צפור כל כנף"
 28. בראשית ט18: "ויהיו בני נח היצאים מן התבה שם וחם ויפת וחם הוא אבי כנען"
 29. בראשית ט22: "וירא חם אבי כנען את ערות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ"
 30. בראשית ט25: "ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו" (פירוט)
 31. בראשית ט26: "ויאמר ברוך ה' אלהי שם ויהי כנען עבד למו"
 32. בראשית ט27: "יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם ויהי כנען עבד למו"
 33. בראשית י3: "ובני גמר אשכנז וריפת ותגרמה"
 34. בראשית י6: "ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען"
 35. בראשית י9: "הוא היה גבר ציד לפני ה' על כן יאמר כנמרד גבור ציד לפני ה'"
 36. בראשית י15: "וכנען ילד את צידן בכרו ואת חת"
 37. בראשית י18: "ואת הארודי ואת הצמרי ואת החמתי ואחר נפצו משפחות הכנעני"
 38. בראשית י19: "ויהי גבול הכנעני מצידן באכה גררה עד עזה באכה סדמה ועמרה ואדמה וצבים עד לשע" (פירוט)
 39. בראשית יא9: "על כן קרא שמה בבל כי שם בלל ה' שפת כל הארץ ומשם הפיצם ה' על פני כל הארץ"
 40. בראשית יא31: "ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברם בנו ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ויבאו עד חרן וישבו שם" (פירוט)
 41. בראשית יב5: "ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען" (פירוט)
 42. בראשית יב6: "ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ" (פירוט)
 43. בראשית יג7: "ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה לוט והכנעני והפרזי אז ישב בארץ" (פירוט)
 44. בראשית יג8: "ויאמר אברם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רעי ובין רעיך כי אנשים אחים אנחנו" (פירוט)
 45. בראשית יג12: "אברם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הככר ויאהל עד סדם" (פירוט)
 46. בראשית יד13: "ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי ברית אברם" (פירוט)
 47. בראשית יד14: "וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד דן" (פירוט)
 48. בראשית טו14: "וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכש גדול" (פירוט)
 49. בראשית טו21: "ואת האמרי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי"
 50. בראשית טז3: "ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישה לו לאשה" (פירוט)
 51. בראשית טז12: "והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכן" (פירוט)
 52. בראשית טז14: "על כן קרא לבאר באר לחי ראי הנה בין קדש ובין ברד" (פירוט)
 53. בראשית יז8: "ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך את כל ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלהים" (פירוט)
 54. בראשית יח3: "ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר מעל עבדך" (פירוט)
 55. בראשית יח5: "ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעברו כי על כן עברתם על עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דברת" (פירוט)
 56. בראשית יח11: "ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ארח כנשים" (פירוט)
 57. בראשית יט8: "הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש אוציאה נא אתהן אליכם ועשו להן כטוב בעיניכם רק לאנשים האל אל תעשו דבר כי על כן באו בצל קרתי" (פירוט)
 58. בראשית יט13: "כי משחתים אנחנו את המקום הזה כי גדלה צעקתם את פני ה' וישלחנו ה' לשחתה" (פירוט)
 59. בראשית יט19: "הנה נא מצא עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי ואנכי לא אוכל להמלט ההרה פן תדבקני הרעה ומתי" (פירוט)
 60. בראשית יט22: "מהר המלט שמה כי לא אוכל לעשות דבר עד באך שמה על כן קרא שם העיר צוער" (פירוט)
 61. בראשית כ6: "ויאמר אליו האלהים בחלם גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת ואחשך גם אנכי אותך מחטו לי על כן לא נתתיך לנגע אליה" (פירוט)
 62. בראשית כא31: "על כן קרא למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שניהם" (פירוט)
 63. בראשית כג2: "ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה" (פירוט)
 64. בראשית כג6: "שמענו אדני נשיא אלהים אתה בתוכנו במבחר קברינו קבר את מתך איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבר מתך" (פירוט)
 65. בראשית כג19: "ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא הוא חברון בארץ כנען" (פירוט)
 66. בראשית כד3: "ואשביעך בה' אלהי השמים ואלהי הארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו" (פירוט)
 67. בראשית כד7: "ה' אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דבר לי ואשר נשבע לי לאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם" (פירוט)
 68. בראשית כד27: "ויאמר ברוך ה' אלהי אדני אברהם אשר לא עזב חסדו ואמתו מעם אדני אנכי בדרך נחני ה' בית אחי אדני" (פירוט)
 69. בראשית כד37: "וישבעני אדני לאמר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי ישב בארצו" (פירוט)
 70. בראשית כד48: "ואקד ואשתחוה לה' ואברך את ה' אלהי אדני אברהם אשר הנחני בדרך אמת לקחת את בת אחי אדני לבנו" (פירוט)
 71. בראשית כד54: "ויאכלו וישתו הוא והאנשים אשר עמו וילינו ויקומו בבקר ויאמר שלחני לאדני" (פירוט)
 72. בראשית כד61: "ותקם רבקה ונערתיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש ויקח העבד את רבקה וילך" (פירוט)
 73. בראשית כה4: "ובני מדין עיפה ועפר וחנך ואבידע ואלדעה כל אלה בני קטורה" (פירוט)
 74. בראשית כה18: "וישכנו מחוילה עד שור אשר על פני מצרים באכה אשורה על פני כל אחיו נפל"
 75. בראשית כה22: "ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את ה'" (פירוט)
 76. בראשית כה26: "ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב ויצחק בן ששים שנה בלדת אתם" (פירוט)
 77. בראשית כה30: "ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום" (פירוט)
 78. בראשית כו2: "וירא אליו ה' ויאמר אל תרד מצרימה שכן בארץ אשר אמר אליך" (פירוט)
 79. בראשית כו17: "וילך משם יצחק ויחן בנחל גרר וישב שם" (פירוט)
 80. בראשית כו33: "ויקרא אתה שבעה על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה" (פירוט)
 81. בראשית כז19: "ויאמר יעקב אל אביו אנכי עשו בכרך עשיתי כאשר דברת אלי קום נא שבה ואכלה מצידי בעבור תברכני נפשך" (פירוט)
 82. בראשית כז31: "ויעש גם הוא מטעמים ויבא לאביו ויאמר לאביו יקם אבי ויאכל מציד בנו בעבר תברכני נפשך" (פירוט)
 83. בראשית כז34: "כשמע עשו את דברי אביו ויצעק צעקה גדלה ומרה עד מאד ויאמר לאביו ברכני גם אני אבי" (פירוט)
 84. בראשית כז38: "ויאמר עשו אל אביו הברכה אחת הוא לך אבי ברכני גם אני אבי וישא עשו קלו ויבך" (פירוט)
 85. בראשית כח1: "ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אתו ויצוהו ויאמר לו לא תקח אשה מבנות כנען" (פירוט)
 86. בראשית כח6: "וירא עשו כי ברך יצחק את יעקב ושלח אתו פדנה ארם לקחת לו משם אשה בברכו אתו ויצו עליו לאמר לא תקח אשה מבנות כנען" (פירוט)
 87. בראשית כח8: "וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו" (פירוט)
 88. בראשית כח16: "וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי" (פירוט)
 89. בראשית כט4: "ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם ויאמרו מחרן אנחנו" (פירוט)
 90. בראשית כט15: "ויאמר לבן ליעקב הכי אחי אתה ועבדתני חנם הגידה לי מה משכרתך" (פירוט)
 91. בראשית כט26: "ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה" (פירוט)
 92. בראשית כט28: "ויעש יעקב כן וימלא שבע זאת ויתן לו את רחל בתו לו לאשה" (פירוט)
 93. בראשית כט34: "ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים על כן קרא שמו לוי"
 94. בראשית כט35: "ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את ה' על כן קראה שמו יהודה ותעמד מלדת"
 95. בראשית ל6: "ותאמר רחל דנני אלהים וגם שמע בקלי ויתן לי בן על כן קראה שמו דן"
 96. בראשית ל15: "ותאמר לה המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני ותאמר רחל לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך"
 97. בראשית ל25: "ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי" (פירוט)
 98. בראשית ל27: "ויאמר אליו לבן אם נא מצאתי חן בעיניך נחשתי ויברכני ה' בגללך" (פירוט)
 99. בראשית לא5: "ויאמר להן ראה אנכי את פני אביכן כי איננו אלי כתמל שלשם ואלהי אבי היה עמדי" (פירוט)
 100. בראשית לא6: "ואתנה ידעתן כי בכל כחי עבדתי את אביכן" (פירוט)
 101. בראשית לא7: "ואביכן התל בי והחלף את משכרתי עשרת מנים ולא נתנו אלהים להרע עמדי" (פירוט)
 102. בראשית לא18: "וינהג את כל מקנהו ואת כל רכשו אשר רכש מקנה קנינו אשר רכש בפדן ארם לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען" (פירוט)
 103. בראשית לא27: "למה נחבאת לברח ותגנב אתי ולא הגדת לי ואשלחך בשמחה ובשרים בתף ובכנור" (פירוט)
 104. בראשית לא48: "ויאמר לבן הגל הזה עד ביני ובינך היום על כן קרא שמו גלעד" (פירוט)
 105. בראשית לב3: "ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלהים זה ויקרא שם המקום ההוא מחנים" (פירוט)
 106. בראשית לב6: "ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה ואשלחה להגיד לאדני למצא חן בעיניך" (פירוט)
 107. בראשית לב8: "ויירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות" (פירוט)
 108. בראשית לב9: "ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה" (פירוט)
 109. בראשית לב11: "קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות" (פירוט)
 110. בראשית לב12: "הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי אתו פן יבוא והכני אם על בנים" (פירוט)
 111. בראשית לב21: "ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו כי אמר אכפרה פניו במנחה ההלכת לפני ואחרי כן אראה פניו אולי ישא פני" (פירוט)
 112. בראשית לב22: "ותעבר המנחה על פניו והוא לן בלילה ההוא במחנה" (פירוט)
 113. בראשית לב27: "ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני"
 114. בראשית לב33: "על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה" (פירוט)
 115. בראשית לג5: "וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר מי אלה לך ויאמר הילדים אשר חנן אלהים את עבדך" (פירוט)
 116. בראשית לג8: "ויאמר מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי ויאמר למצא חן בעיני אדני" (פירוט)
 117. בראשית לג10: "ויאמר יעקב אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי פניך כראת פני אלהים ותרצני" (פירוט)
 118. בראשית לג11: "קח נא את ברכתי אשר הבאת לך כי חנני אלהים וכי יש לי כל ויפצר בו ויקח" (פירוט)
 119. בראשית לג15: "ויאמר עשו אציגה נא עמך מן העם אשר אתי ויאמר למה זה אמצא חן בעיני אדני" (פירוט)
 120. בראשית לג17: "ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכת על כן קרא שם המקום סכות" (פירוט)
 121. בראשית לג18: "ויבא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבאו מפדן ארם ויחן את פני העיר" (פירוט)
 122. בראשית לד7: "ובני יעקב באו מן השדה כשמעם ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה" (פירוט)
 123. בראשית לד11: "ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה אמצא חן בעיניכם ואשר תאמרו אלי אתן" (פירוט)
 124. בראשית לד17: "ואם לא תשמעו אלינו להמול ולקחנו את בתנו והלכנו" (פירוט)
 125. בראשית לד30: "ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי עכרתם אתי להבאישני בישב הארץ בכנעני ובפרזי ואני מתי מספר ונאספו עלי והכוני ונשמדתי אני וביתי" (פירוט)
 126. בראשית לה6: "ויבא יעקב לוזה אשר בארץ כנען הוא בית אל הוא וכל העם אשר עמו" (פירוט)
 127. בראשית לה22: "ויהי בשכן ישראל בארץ ההוא וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל {פ}

  ויהיו בני יעקב שנים עשר" (פירוט)

 128. בראשית לו2: "עשו לקח את נשיו מבנות כנען את עדה בת אילון החתי ואת אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי"
 129. בראשית לו5: "ואהליבמה ילדה את יעיש ואת יעלם ואת קרח אלה בני עשו אשר ילדו לו בארץ כנען"
 130. בראשית לו6: "ויקח עשו את נשיו ואת בניו ואת בנתיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קנינו אשר רכש בארץ כנען וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו"
 131. בראשית לו38: "וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן עכבור"
 132. בראשית לו39: "וימת בעל חנן בן עכבור וימלך תחתיו הדר ושם עירו פעו ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב" (פירוט)
 133. בראשית לז1: "וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען" (פירוט)
 134. בראשית לז7: "והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך השדה והנה קמה אלמתי וגם נצבה והנה תסבינה אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי" (פירוט)
 135. בראשית לז21: "וישמע ראובן ויצלהו מידם ויאמר לא נכנו נפש" (פירוט)
 136. בראשית לח2: "וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע ויקחה ויבא אליה" (פירוט)
 137. בראשית לח26: "ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשלה בני ולא יסף עוד לדעתה" (פירוט)
 138. בראשית לט4: "וימצא יוסף חן בעיניו וישרת אתו ויפקדהו על ביתו וכל יש לו נתן בידו" (פירוט)
 139. בראשית לט21: "ויהי ה' את יוסף ויט אליו חסד ויתן חנו בעיני שר בית הסהר" (פירוט)
 140. בראשית מ13: "בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך והשיבך על כנך ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו" (פירוט)
 141. בראשית מא13: "ויהי כאשר פתר לנו כן היה אתי השיב על כני ואתו תלה" (פירוט)
 142. בראשית מא31: "ולא יודע השבע בארץ מפני הרעב ההוא אחרי כן כי כבד הוא מאד" (פירוט)
 143. בראשית מב5: "ויבאו בני ישראל לשבר בתוך הבאים כי היה הרעב בארץ כנען" (פירוט)
 144. בראשית מב7: "וירא יוסף את אחיו ויכרם ויתנכר אליהם וידבר אתם קשות ויאמר אלהם מאין באתם ויאמרו מארץ כנען לשבר אכל" (פירוט)
 145. בראשית מב11: "כלנו בני איש אחד נחנו כנים אנחנו לא היו עבדיך מרגלים" (פירוט)
 146. בראשית מב13: "ויאמרו שנים עשר עבדיך אחים אנחנו בני איש אחד בארץ כנען והנה הקטן את אבינו היום והאחד איננו" (פירוט)
 147. בראשית מב15: "בזאת תבחנו חי פרעה אם תצאו מזה כי אם בבוא אחיכם הקטן הנה" (פירוט)
 148. בראשית מב16: "שלחו מכם אחד ויקח את אחיכם ואתם האסרו ויבחנו דבריכם האמת אתכם ואם לא חי פרעה כי מרגלים אתם" (פירוט)
 149. בראשית מב19: "אם כנים אתם אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם ואתם לכו הביאו שבר רעבון בתיכם" (פירוט)
 150. בראשית מב20: "ואת אחיכם הקטן תביאו אלי ויאמנו דבריכם ולא תמותו ויעשו כן" (פירוט)
 151. בראשית מב21: "ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת" (פירוט)
 152. בראשית מב25: "ויצו יוסף וימלאו את כליהם בר ולהשיב כספיהם איש אל שקו ולתת להם צדה לדרך ויעש להם כן" (פירוט)
 153. בראשית מב29: "ויבאו אל יעקב אביהם ארצה כנען ויגידו לו את כל הקרת אתם לאמר" (פירוט)
 154. בראשית מב31: "ונאמר אליו כנים אנחנו לא היינו מרגלים" (פירוט)
 155. בראשית מב32: "שנים עשר אנחנו אחים בני אבינו האחד איננו והקטן היום את אבינו בארץ כנען" (פירוט)
 156. בראשית מב33: "ויאמר אלינו האיש אדני הארץ בזאת אדע כי כנים אתם אחיכם האחד הניחו אתי ואת רעבון בתיכם קחו ולכו" (פירוט)
 157. בראשית מב34: "והביאו את אחיכם הקטן אלי ואדעה כי לא מרגלים אתם כי כנים אתם את אחיכם אתן לכם ואת הארץ תסחרו" (פירוט)
 158. בראשית מג8: "ויאמר יהודה אל ישראל אביו שלחה הנער אתי ונקומה ונלכה ונחיה ולא נמות גם אנחנו גם אתה גם טפנו" (פירוט)
 159. בראשית מג11: "ויאמר אלהם ישראל אביהם אם כן אפוא זאת עשו קחו מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה מעט צרי ומעט דבש נכאת ולט בטנים ושקדים" (פירוט)
 160. בראשית מג16: "וירא יוסף אתם את בנימין ויאמר לאשר על ביתו הבא את האנשים הביתה וטבח טבח והכן כי אתי יאכלו האנשים בצהרים" (פירוט)
 161. בראשית מג18: "וייראו האנשים כי הובאו בית יוסף ויאמרו על דבר הכסף השב באמתחתינו בתחלה אנחנו מובאים להתגלל עלינו ולהתנפל עלינו ולקחת אתנו לעבדים ואת חמרינו" (פירוט)
 162. בראשית מג29: "וישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן אמו ויאמר הזה אחיכם הקטן אשר אמרתם אלי ויאמר אלהים יחנך בני" (פירוט)
 163. בראשית מד8: "הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחתינו השיבנו אליך מארץ כנען ואיך נגנב מבית אדניך כסף או זהב" (פירוט)
 164. בראשית מד9: "אשר ימצא אתו מעבדיך ומת וגם אנחנו נהיה לאדני לעבדים" (פירוט)
 165. בראשית מד10: "ויאמר גם עתה כדבריכם כן הוא אשר ימצא אתו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקים" (פירוט)
 166. בראשית מד16: "ויאמר יהודה מה נאמר לאדני מה נדבר ומה נצטדק האלהים מצא את עון עבדיך הננו עבדים לאדני גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו" (פירוט)
 167. בראשית מה5: "ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אתי הנה כי למחיה שלחני אלהים לפניכם" (פירוט)
 168. בראשית מה7: "וישלחני אלהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדלה" (פירוט)
 169. בראשית מה15: "וינשק לכל אחיו ויבך עלהם ואחרי כן דברו אחיו אתו" (פירוט)
 170. בראשית מה17: "ויאמר פרעה אל יוסף אמר אל אחיך זאת עשו טענו את בעירכם ולכו באו ארצה כנען" (פירוט)
 171. בראשית מה21: "ויעשו כן בני ישראל ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה ויתן להם צדה לדרך" (פירוט)
 172. בראשית מה25: "ויעלו ממצרים ויבאו ארץ כנען אל יעקב אביהם" (פירוט)
 173. בראשית מו6: "ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען ויבאו מצרימה יעקב וכל זרעו אתו" (פירוט)
 174. בראשית מו9: "ובני ראובן חנוך ופלוא וחצרן וכרמי"
 175. בראשית מו10: "ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית"
 176. בראשית מו12: "ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרן וחמול" (פירוט)
 177. בראשית מו31: "ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית אביו אעלה ואגידה לפרעה ואמרה אליו אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אלי" (פירוט)
 178. בראשית מו34: "ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו ועד עתה גם אנחנו גם אבתינו בעבור תשבו בארץ גשן כי תועבת מצרים כל רעה צאן" (פירוט)
 179. בראשית מז1: "ויבא יוסף ויגד לפרעה ויאמר אבי ואחי וצאנם ובקרם וכל אשר להם באו מארץ כנען והנם בארץ גשן" (פירוט)
 180. בראשית מז3: "ויאמר פרעה אל אחיו מה מעשיכם ויאמרו אל פרעה רעה צאן עבדיך גם אנחנו גם אבותינו" (פירוט)
 181. בראשית מז4: "ויאמרו אל פרעה לגור בארץ באנו כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך כי כבד הרעב בארץ כנען ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גשן" (פירוט)
 182. בראשית מז13: "ולחם אין בכל הארץ כי כבד הרעב מאד ותלה ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב" (פירוט)
 183. בראשית מז14: "וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם שברים ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה" (פירוט)
 184. בראשית מז15: "ויתם הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען ויבאו כל מצרים אל יוסף לאמר הבה לנו לחם ולמה נמות נגדך כי אפס כסף" (פירוט)
 185. בראשית מז19: "למה נמות לעיניך גם אנחנו גם אדמתנו קנה אתנו ואת אדמתנו בלחם ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה ותן זרע ונחיה ולא נמות והאדמה לא תשם" (פירוט)
 186. בראשית מז22: "רק אדמת הכהנים לא קנה כי חק לכהנים מאת פרעה ואכלו את חקם אשר נתן להם פרעה על כן לא מכרו את אדמתם" (פירוט)
 187. בראשית מז25: "ויאמרו החיתנו נמצא חן בעיני אדני והיינו עבדים לפרעה" (פירוט)
 188. בראשית מז29: "ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך שים נא ידך תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים" (פירוט)
 189. בראשית מח3: "ויאמר יעקב אל יוסף אל שדי נראה אלי בלוז בארץ כנען ויברך אתי" (פירוט)
 190. בראשית מח7: "ואני בבאי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבא אפרתה ואקברה שם בדרך אפרת הוא בית לחם" (פירוט)
 191. בראשית מח18: "ויאמר יוסף אל אביו לא כן אבי כי זה הבכר שים ימינך על ראשו" (פירוט)
 192. בראשית מט13: "זבולן לחוף ימים ישכן והוא לחוף אנית וירכתו על צידן"
 193. בראשית מט30: "במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרא בארץ כנען אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרן החתי לאחזת קבר"
 194. בראשית נ2: "ויצו יוסף את עבדיו את הרפאים לחנט את אביו ויחנטו הרפאים את ישראל" (פירוט)
 195. בראשית נ3: "וימלאו לו ארבעים יום כי כן ימלאו ימי החנטים ויבכו אתו מצרים שבעים יום" (פירוט)
 196. בראשית נ4: "ויעברו ימי בכיתו וידבר יוסף אל בית פרעה לאמר אם נא מצאתי חן בעיניכם דברו נא באזני פרעה לאמר" (פירוט)
 197. בראשית נ5: "אבי השביעני לאמר הנה אנכי מת בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען שמה תקברני ועתה אעלה נא ואקברה את אבי ואשובה" (פירוט)
 198. בראשית נ9: "ויעל עמו גם רכב גם פרשים ויהי המחנה כבד מאד" (פירוט)
 199. בראשית נ11: "וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגרן האטד ויאמרו אבל כבד זה למצרים על כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן" (פירוט)
 200. בראשית נ12: "ויעשו בניו לו כן כאשר צום" (פירוט)
 201. בראשית נ13: "וישאו אתו בניו ארצה כנען ויקברו אתו במערת שדה המכפלה אשר קנה אברהם את השדה לאחזת קבר מאת עפרן החתי על פני ממרא" (פירוט)
 202. בראשית נ26: "וימת יוסף בן מאה ועשר שנים ויחנטו אתו ויישם בארון במצרים" (פירוט)
 203. שמות א11: "וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתם ואת רעמסס" (פירוט)
 204. שמות א12: "וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ ויקצו מפני בני ישראל"
 205. שמות א16: "ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האבנים אם בן הוא והמתן אתו ואם בת הוא וחיה"
 206. שמות א19: "ותאמרן המילדת אל פרעה כי לא כנשים המצרית העברית כי חיות הנה בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו"
 207. שמות ב14: "ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר"
 208. שמות ג8: "וארד להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההוא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי" (פירוט)
 209. שמות ג13: "ויאמר משה אל האלהים הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלהי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו מה אמר אלהם" (פירוט)
 210. שמות ג14: "ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם" (פירוט)
 211. שמות ג15: "ויאמר עוד אלהים אל משה כה תאמר אל בני ישראל ה' אלהי אבתיכם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב שלחני אליכם זה שמי לעלם וזה זכרי לדר דר" (פירוט)
 212. שמות ג17: "ואמר אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש"
 213. שמות ג20: "ושלחתי את ידי והכיתי את מצרים בכל נפלאתי אשר אעשה בקרבו ואחרי כן ישלח אתכם"
 214. שמות ג21: "ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים והיה כי תלכון לא תלכו ריקם"
 215. שמות ג22: "ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלת ושמתם על בניכם ועל בנתיכם ונצלתם את מצרים"
 216. שמות ה8: "ואת מתכנת הלבנים אשר הם עשים תמול שלשם תשימו עליהם לא תגרעו ממנו כי נרפים הם על כן הם צעקים לאמר נלכה נזבחה לאלהינו"
 217. שמות ה17: "ויאמר נרפים אתם נרפים על כן אתם אמרים נלכה נזבחה לה'" (פירוט)
 218. שמות ה18: "ועתה לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם ותכן לבנים תתנו"
 219. שמות ה21: "ויאמרו אלהם ירא ה' עליכם וישפט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להרגנו"
 220. שמות ו4: "וגם הקמתי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען את ארץ מגריהם אשר גרו בה"
 221. שמות ו6: "לכן אמר לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים"
 222. שמות ו9: "וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקצר רוח ומעבדה קשה" (פירוט)
 223. שמות ו14: "אלה ראשי בית אבתם בני ראובן בכר ישראל חנוך ופלוא חצרן וכרמי אלה משפחת ראובן"
 224. שמות ו15: "ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית אלה משפחת שמעון"
 225. שמות ז6: "ויעש משה ואהרן כאשר צוה ה' אתם כן עשו"
 226. שמות ז10: "ויבא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר צוה ה' וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין"
 227. שמות ז11: "ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן"
 228. שמות ז16: "ואמרת אליו ה' אלהי העברים שלחני אליך לאמר שלח את עמי ויעבדני במדבר והנה לא שמעת עד כה"
 229. שמות ז20: "ויעשו כן משה ואהרן כאשר צוה ה' וירם במטה ויך את המים אשר ביאר לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל המים אשר ביאר לדם"
 230. שמות ז22: "ויעשו כן חרטמי מצרים בלטיהם ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר ה'"
 231. שמות ח3: "ויעשו כן החרטמים בלטיהם ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים"
 232. שמות ח12: "ויאמר ה' אל משה אמר אל אהרן נטה את מטך והך את עפר הארץ והיה לכנם בכל ארץ מצרים"
 233. שמות ח13: "ויעשו כן ויט אהרן את ידו במטהו ויך את עפר הארץ ותהי הכנם באדם ובבהמה כל עפר הארץ היה כנים בכל ארץ מצרים"
 234. שמות ח14: "ויעשו כן החרטמים בלטיהם להוציא את הכנים ולא יכלו ותהי הכנם באדם ובבהמה"
 235. שמות ח20: "ויעש ה' כן ויבא ערב כבד ביתה פרעה ובית עבדיו ובכל ארץ מצרים תשחת הארץ מפני הערב"
 236. שמות ח22: "ויאמר משה לא נכון לעשות כן כי תועבת מצרים נזבח לה' אלהינו הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלנו"
 237. שמות ח23: "דרך שלשת ימים נלך במדבר וזבחנו לה' אלהינו כאשר יאמר אלינו"
 238. שמות י10: "ויאמר אלהם יהי כן ה' עמכם כאשר אשלח אתכם ואת טפכם ראו כי רעה נגד פניכם"
 239. שמות י11: "לא כן לכו נא הגברים ועבדו את ה' כי אתה אתם מבקשים ויגרש אתם מאת פני פרעה" (פירוט)
 240. שמות י14: "ויעל הארבה על כל ארץ מצרים וינח בכל גבול מצרים כבד מאד לפניו לא היה כן ארבה כמהו ואחריו לא יהיה כן"
 241. שמות י26: "וגם מקננו ילך עמנו לא תשאר פרסה כי ממנו נקח לעבד את ה' אלהינו ואנחנו לא נדע מה נעבד את ה' עד באנו שמה"
 242. שמות י29: "ויאמר משה כן דברת לא אסף עוד ראות פניך"
 243. שמות יא1: "ויאמר ה' אל משה עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים אחרי כן ישלח אתכם מזה כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה"
 244. שמות יא3: "ויתן ה' את חן העם בעיני מצרים גם האיש משה גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם"
 245. שמות יא8: "וירדו כל עבדיך אלה אלי והשתחוו לי לאמר צא אתה וכל העם אשר ברגליך ואחרי כן אצא ויצא מעם פרעה בחרי אף"
 246. שמות יב4: "ואם ימעט הבית מהיות משה ולקח הוא ושכנו הקרב אל ביתו במכסת נפשת איש לפי אכלו תכסו על השה" (פירוט)
 247. שמות יב28: "וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה ה' את משה ואהרן כן עשו"
 248. שמות יב36: "וה' נתן את חן העם בעיני מצרים וישאלום וינצלו את מצרים"
 249. שמות יב50: "ויעשו כל בני ישראל כאשר צוה ה' את משה ואת אהרן כן עשו"
 250. שמות יג5: "והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבתיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבדה הזאת בחדש הזה"
 251. שמות יג11: "והיה כי יבאך ה' אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבתיך ונתנה לך"
 252. שמות יג15: "ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו ויהרג ה' כל בכור בארץ מצרים מבכר אדם ועד בכור בהמה על כן אני זבח לה' כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה"
 253. שמות יג20: "ויסעו מסכת ויחנו באתם בקצה המדבר"
 254. שמות יד2: "דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי החירת בין מגדל ובין הים לפני בעל צפן נכחו תחנו על הים"
 255. שמות יד4: "וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים כי אני ה' ויעשו כן"
 256. שמות יד5: "ויגד למלך מצרים כי ברח העם ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם ויאמרו מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו"
 257. שמות יד9: "וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חנים על הים כל סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו על פי החירת לפני בעל צפן"
 258. שמות יד19: "ויסע מלאך האלהים ההלך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמד מאחריהם"
 259. שמות יד20: "ויבא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה ולא קרב זה אל זה כל הלילה"
 260. שמות יד24: "ויהי באשמרת הבקר וישקף ה' אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן ויהם את מחנה מצרים"
 261. שמות טו15: "אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמגו כל ישבי כנען"
 262. שמות טו23: "ויבאו מרתה ולא יכלו לשתת מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה מרה" (פירוט)
 263. שמות טו27: "ויבאו אילמה ושם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו שם על המים"
 264. שמות טז7: "ובקר וראיתם את כבוד ה' בשמעו את תלנתיכם על ה' ונחנו מה כי תלונו עלינו"
 265. שמות טז8: "ויאמר משה בתת ה' לכם בערב בשר לאכל ולחם בבקר לשבע בשמע ה' את תלנתיכם אשר אתם מלינם עליו ונחנו מה לא עלינו תלנתיכם כי על ה'" (פירוט)
 266. שמות טז13: "ויהי בערב ותעל השלו ותכס את המחנה ובבקר היתה שכבת הטל סביב למחנה"
 267. שמות טז17: "ויעשו כן בני ישראל וילקטו המרבה והממעיט"
 268. שמות טז29: "ראו כי ה' נתן לכם השבת על כן הוא נתן לכם ביום הששי לחם יומים שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקמו ביום השביעי" (פירוט)
 269. שמות טז35: "ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה עד באם אל ארץ נושבת את המן אכלו עד באם אל קצה ארץ כנען"
 270. שמות יז1: "ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי ה' ויחנו ברפידים ואין מים לשתת העם"
 271. שמות יז6: "הנני עמד לפניך שם על הצור בחרב והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם ויעש כן משה לעיני זקני ישראל"
 272. שמות יח5: "ויבא יתרו חתן משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חנה שם הר האלהים"
 273. שמות יט2: "ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר"
 274. שמות יט4: "אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם אלי"
 275. שמות יט11: "והיו נכנים ליום השלישי כי ביום השלשי ירד ה' לעיני כל העם על הר סיני"
 276. שמות יט15: "ויאמר אל העם היו נכנים לשלשת ימים אל תגשו אל אשה"
 277. שמות יט16: "ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על ההר וקל שפר חזק מאד ויחרד כל העם אשר במחנה"
 278. שמות יט17: "ויוצא משה את העם לקראת האלהים מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר"
 279. שמות כ10: "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו"
 280. שמות כא2: "כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת יצא לחפשי חנם" (פירוט)
 281. שמות כא11: "ואם שלש אלה לא יעשה לה ויצאה חנם אין כסף"
 282. שמות כא14: "וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה מעם מזבחי תקחנו למות" (פירוט)
 283. שמות כא26: "וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושחתה לחפשי ישלחנו תחת עינו" (פירוט)
 284. שמות כא27: "ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל לחפשי ישלחנו תחת שנו" (פירוט)
 285. שמות כב24: "אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנשה לא תשימון עליו נשך"
 286. שמות כב26: "כי הוא כסותה לבדה הוא שמלתו לערו במה ישכב והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני"
 287. שמות כב29: "כן תעשה לשרך לצאנך שבעת ימים יהיה עם אמו ביום השמיני תתנו לי"
 288. שמות כג11: "והשביעת תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן תעשה לכרמך לזיתך" (פירוט)
 289. שמות כג20: "הנה אנכי שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכנתי"
 290. שמות כג23: "כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמרי והחתי והפרזי והכנעני החוי והיבוסי והכחדתיו" (פירוט)
 291. שמות כג28: "ושלחתי את הצרעה לפניך וגרשה את החוי את הכנעני ואת החתי מלפניך"
 292. שמות כד16: "וישכן כבוד ה' על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן"
 293. שמות כה8: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
 294. שמות כה9: "ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו"
 295. שמות כה20: "והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת יהיו פני הכרבים"
 296. שמות כה23: "ועשית שלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו"
 297. שמות כה27: "לעמת המסגרת תהיין הטבעת לבתים לבדים לשאת את השלחן"
 298. שמות כה28: "ועשית את הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב ונשא בם את השלחן"
 299. שמות כה30: "ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד"
 300. שמות כה33: "שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה"
 301. שמות כו1: "ואת המשכן תעשה עשר יריעת שש משזר ותכלת וארגמן ותלעת שני כרבים מעשה חשב תעשה אתם"
 302. שמות כו4: "ועשית ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה בחברת וכן תעשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית"
 303. שמות כו6: "ועשית חמשים קרסי זהב וחברת את היריעת אשה אל אחתה בקרסים והיה המשכן אחד"
 304. שמות כו7: "ועשית יריעת עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה יריעת תעשה אתם"
 305. שמות כו12: "וסרח העדף ביריעת האהל חצי היריעה העדפת תסרח על אחרי המשכן"
 306. שמות כו13: "והאמה מזה והאמה מזה בעדף בארך יריעת האהל יהיה סרוח על צדי המשכן מזה ומזה לכסתו"
 307. שמות כו15: "ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים"
 308. שמות כו17: "שתי ידות לקרש האחד משלבת אשה אל אחתה כן תעשה לכל קרשי המשכן"
 309. שמות כו18: "ועשית את הקרשים למשכן עשרים קרש לפאת נגבה תימנה"
 310. שמות כו20: "ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשרים קרש"
 311. שמות כו22: "ולירכתי המשכן ימה תעשה ששה קרשים"
 312. שמות כו23: "ושני קרשים תעשה למקצעת המשכן בירכתים"
 313. שמות כו24: "ויהיו תאמם מלמטה ויחדו יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחת כן יהיה לשניהם לשני המקצעת יהיו"
 314. שמות כו26: "ועשית בריחם עצי שטים חמשה לקרשי צלע המשכן האחד"
 315. שמות כו27: "וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן השנית וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן לירכתים ימה"
 316. שמות כו28: "והבריח התיכן בתוך הקרשים מברח מן הקצה אל הקצה"
 317. שמות כו30: "והקמת את המשכן כמשפטו אשר הראית בהר"
 318. שמות כו35: "ושמת את השלחן מחוץ לפרכת ואת המנרה נכח השלחן על צלע המשכן תימנה והשלחן תתן על צלע צפון"
 319. שמות כז8: "נבוב לחת תעשה אתו כאשר הראה אתך בהר כן יעשו"
 320. שמות כז9: "ועשית את חצר המשכן לפאת נגב תימנה קלעים לחצר שש משזר מאה באמה ארך לפאה האחת"
 321. שמות כז11: "וכן לפאת צפון בארך קלעים מאה ארך ועמדו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף"
 322. שמות כז19: "לכל כלי המשכן בכל עבדתו וכל יתדתיו וכל יתדת החצר נחשת"
 323. שמות כח42: "ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה ממתנים ועד ירכים יהיו"
 324. שמות כט14: "ואת בשר הפר ואת ערו ואת פרשו תשרף באש מחוץ למחנה חטאת הוא"
 325. שמות כט41: "ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכה תעשה לה לריח ניחח אשה לה'"
 326. שמות כט45: "ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלהים"
 327. שמות כט46: "וידעו כי אני ה' אלהיהם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לשכני בתוכם אני ה' אלהיהם"
 328. שמות ל18: "ועשית כיור נחשת וכנו נחשת לרחצה ונתת אתו בין אהל מועד ובין המזבח ונתת שמה מים"
 329. שמות ל27: "ואת השלחן ואת כל כליו ואת המנרה ואת כליה ואת מזבח הקטרת"
 330. שמות ל28: "ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו"
 331. שמות ל32: "על בשר אדם לא ייסך ובמתכנתו לא תעשו כמהו קדש הוא קדש יהיה לכם"
 332. שמות ל37: "והקטרת אשר תעשה במתכנתה לא תעשו לכם קדש תהיה לך לה'"
 333. שמות לא8: "ואת השלחן ואת כליו ואת המנרה הטהרה ואת כל כליה ואת מזבח הקטרת"
 334. שמות לא9: "ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיור ואת כנו"
 335. שמות לב17: "וישמע יהושע את קול העם ברעה ויאמר אל משה קול מלחמה במחנה" (פירוט)
 336. שמות לב19: "ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחלת ויחר אף משה וישלך מידו את הלחת וישבר אתם תחת ההר" (פירוט)
 337. שמות לב20: "ויקח את העגל אשר עשו וישרף באש ויטחן עד אשר דק ויזר על פני המים וישק את בני ישראל" (פירוט)
 338. שמות לב26: "ויעמד משה בשער המחנה ויאמר מי לה' אלי ויאספו אליו כל בני לוי" (פירוט)
 339. שמות לב27: "ויאמר להם כה אמר ה' אלהי ישראל שימו איש חרבו על ירכו עברו ושובו משער לשער במחנה והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרבו" (פירוט)
 340. שמות לב32: "ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת" (פירוט)
 341. שמות לב33: "ויאמר ה' אל משה מי אשר חטא לי אמחנו מספרי" (פירוט)
 342. שמות לג2: "ושלחתי לפניך מלאך וגרשתי את הכנעני האמרי והחתי והפרזי החוי והיבוסי"
 343. שמות לג7: "ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה וקרא לו אהל מועד והיה כל מבקש ה' יצא אל אהל מועד אשר מחוץ למחנה" (פירוט)
 344. שמות לג11: "ודבר ה' אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו ושב אל המחנה ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל"
 345. שמות לג12: "ויאמר משה אל ה' ראה אתה אמר אלי העל את העם הזה ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיני"
 346. שמות לג13: "ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודעני נא את דרכך ואדעך למען אמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה"
 347. שמות לג16: "ובמה יודע אפוא כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך הלוא בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה"
 348. שמות לג17: "ויאמר ה' אל משה גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם"
 349. שמות לג19: "ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם" (פירוט)
 350. שמות לד6: "ויעבר ה' על פניו ויקרא ה' ה' אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת"
 351. שמות לד9: "ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך אדני ילך נא אדני בקרבנו כי עם קשה ערף הוא וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו" (פירוט)
 352. שמות לד11: "שמר לך את אשר אנכי מצוך היום הנני גרש מפניך את האמרי והכנעני והחתי והפרזי והחוי והיבוסי"
 353. שמות לד32: "ואחרי כן נגשו כל בני ישראל ויצום את כל אשר דבר ה' אתו בהר סיני"
 354. שמות לה11: "את המשכן את אהלו ואת מכסהו את קרסיו ואת קרשיו את בריחו את עמדיו ואת אדניו"
 355. שמות לה13: "את השלחן ואת בדיו ואת כל כליו ואת לחם הפנים"
 356. שמות לה15: "ואת מזבח הקטרת ואת בדיו ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך הפתח לפתח המשכן"
 357. שמות לה16: "את מזבח העלה ואת מכבר הנחשת אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיר ואת כנו"
 358. שמות לה18: "את יתדת המשכן ואת יתדת החצר ואת מיתריהם"
 359. שמות לו6: "ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכלא העם מהביא"
 360. שמות לו8: "ויעשו כל חכם לב בעשי המלאכה את המשכן עשר יריעת שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני כרבים מעשה חשב עשה אתם"
 361. שמות לו11: "ויעש ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה במחברת כן עשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית"
 362. שמות לו13: "ויעש חמשים קרסי זהב ויחבר את היריעת אחת אל אחת בקרסים ויהי המשכן אחד"
 363. שמות לו14: "ויעש יריעת עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה יריעת עשה אתם"
 364. שמות לו20: "ויעש את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים"
 365. שמות לו22: "שתי ידת לקרש האחד משלבת אחת אל אחת כן עשה לכל קרשי המשכן"
 366. שמות לו23: "ויעש את הקרשים למשכן עשרים קרשים לפאת נגב תימנה"
 367. שמות לו25: "ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשה עשרים קרשים"
 368. שמות לו27: "ולירכתי המשכן ימה עשה ששה קרשים"
 369. שמות לו28: "ושני קרשים עשה למקצעת המשכן בירכתים"
 370. שמות לו29: "והיו תואמם מלמטה ויחדו יהיו תמים אל ראשו אל הטבעת האחת כן עשה לשניהם לשני המקצעת"
 371. שמות לו31: "ויעש בריחי עצי שטים חמשה לקרשי צלע המשכן האחת"
 372. שמות לו32: "וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן השנית וחמשה בריחם לקרשי המשכן לירכתים ימה"
 373. שמות לו33: "ויעש את הבריח התיכן לברח בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה"
 374. שמות לז9: "ויהיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת היו פני הכרבים"
 375. שמות לז10: "ויעש את השלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו"
 376. שמות לז14: "לעמת המסגרת היו הטבעת בתים לבדים לשאת את השלחן"
 377. שמות לז15: "ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב לשאת את השלחן"
 378. שמות לז16: "ויעש את הכלים אשר על השלחן את קערתיו ואת כפתיו ואת מנקיתיו ואת הקשות אשר יסך בהן זהב טהור"
 379. שמות לז19: "שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה אחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה"
 380. שמות לח8: "ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת במראת הצבאת אשר צבאו פתח אהל מועד"
 381. שמות לח20: "וכל היתדת למשכן ולחצר סביב נחשת"
 382. שמות לח21: "אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה עבדת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן"
 383. שמות לח31: "ואת אדני החצר סביב ואת אדני שער החצר ואת כל יתדת המשכן ואת כל יתדת החצר סביב"
 384. שמות לט28: "ואת המצנפת שש ואת פארי המגבעת שש ואת מכנסי הבד שש משזר"
 385. שמות לט32: "ותכל כל עבדת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו"
 386. שמות לט33: "ויביאו את המשכן אל משה את האהל ואת כל כליו קרסיו קרשיו בריחו ועמדיו ואדניו"
 387. שמות לט36: "את השלחן את כל כליו ואת לחם הפנים"
 388. שמות לט39: "את מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיר ואת כנו"
 389. שמות לט40: "את קלעי החצר את עמדיה ואת אדניה ואת המסך לשער החצר את מיתריו ויתדתיה ואת כל כלי עבדת המשכן לאהל מועד"
 390. שמות לט42: "ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו בני ישראל את כל העבדה"
 391. שמות לט43: "וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה כאשר צוה ה' כן עשו ויברך אתם משה"
 392. שמות מ2: "ביום החדש הראשון באחד לחדש תקים את משכן אהל מועד"
 393. שמות מ4: "והבאת את השלחן וערכת את ערכו והבאת את המנרה והעלית את נרתיה"
 394. שמות מ5: "ונתתה את מזבח הזהב לקטרת לפני ארון העדת ושמת את מסך הפתח למשכן"
 395. שמות מ6: "ונתתה את מזבח העלה לפני פתח משכן אהל מועד"
 396. שמות מ9: "ולקחת את שמן המשחה ומשחת את המשכן ואת כל אשר בו וקדשת אתו ואת כל כליו והיה קדש"
 397. שמות מ11: "ומשחת את הכיר ואת כנו וקדשת אתו"
 398. שמות מ16: "ויעש משה ככל אשר צוה ה' אתו כן עשה"
 399. שמות מ17: "ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן"
 400. שמות מ18: "ויקם משה את המשכן ויתן את אדניו וישם את קרשיו ויתן את בריחיו ויקם את עמודיו"
 401. שמות מ19: "ויפרש את האהל על המשכן וישם את מכסה האהל עליו מלמעלה כאשר צוה ה' את משה"
 402. שמות מ21: "ויבא את הארן אל המשכן וישם את פרכת המסך ויסך על ארון העדות כאשר צוה ה' את משה"
 403. שמות מ22: "ויתן את השלחן באהל מועד על ירך המשכן צפנה מחוץ לפרכת"
 404. שמות מ24: "וישם את המנרה באהל מועד נכח השלחן על ירך המשכן נגבה"
 405. שמות מ28: "וישם את מסך הפתח למשכן"
 406. שמות מ29: "ואת מזבח העלה שם פתח משכן אהל מועד ויעל עליו את העלה ואת המנחה כאשר צוה ה' את משה"
 407. שמות מ33: "ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח ויתן את מסך שער החצר ויכל משה את המלאכה"
 408. שמות מ34: "ויכס הענן את אהל מועד וכבוד ה' מלא את המשכן"
 409. שמות מ35: "ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד ה' מלא את המשכן" (פירוט)
 410. שמות מ36: "ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם"
 411. שמות מ38: "כי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם"
 412. ויקרא א17: "ושסע אתו בכנפיו לא יבדיל והקטיר אתו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש עלה הוא אשה ריח ניחח לה'"
 413. ויקרא ד12: "והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה אל מקום טהור אל שפך הדשן ושרף אתו על עצים באש על שפך הדשן ישרף"
 414. ויקרא ד20: "ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת כן יעשה לו וכפר עלהם הכהן ונסלח להם"
 415. ויקרא ד21: "והוציא את הפר אל מחוץ למחנה ושרף אתו כאשר שרף את הפר הראשון חטאת הקהל הוא"
 416. ויקרא ו3: "ולבש הכהן מדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו והרים את הדשן אשר תאכל האש את העלה על המזבח ושמו אצל המזבח"
 417. ויקרא ו4: "ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור"
 418. ויקרא ח10: "ויקח משה את שמן המשחה וימשח את המשכן ואת כל אשר בו ויקדש אתם"
 419. ויקרא ח11: "ויז ממנו על המזבח שבע פעמים וימשח את המזבח ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו לקדשם"
 420. ויקרא ח17: "ואת הפר ואת ערו ואת בשרו ואת פרשו שרף באש מחוץ למחנה כאשר צוה ה' את משה"
 421. ויקרא ח35: "ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את משמרת ה' ולא תמותו כי כן צויתי"
 422. ויקרא ט11: "ואת הבשר ואת העור שרף באש מחוץ למחנה"
 423. ויקרא י4: "ויקרא משה אל מישאל ואל אלצפן בני עזיאל דד אהרן ויאמר אלהם קרבו שאו את אחיכם מאת פני הקדש אל מחוץ למחנה"
 424. ויקרא י5: "ויקרבו וישאם בכתנתם אל מחוץ למחנה כאשר דבר משה"
 425. ויקרא י13: "ואכלתם אתה במקום קדוש כי חקך וחק בניך הוא מאשי ה' כי כן צויתי"
 426. ויקרא יב5: "ואם נקבה תלד וטמאה שבעים כנדתה וששים יום וששת ימים תשב על דמי טהרה"
 427. ויקרא יג46: "כל ימי אשר הנגע בו יטמא טמא הוא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו"
 428. ויקרא יד3: "ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע"
 429. ויקרא יד8: "וכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל שערו ורחץ במים וטהר ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים"
 430. ויקרא יד34: "כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נתן לכם לאחזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחזתכם"
 431. ויקרא יד35: "ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי בבית"
 432. ויקרא יד36: "וצוה הכהן ופנו את הבית בטרם יבא הכהן לראות את הנגע ולא יטמא כל אשר בבית ואחר כן יבא הכהן לראות את הבית" (פירוט)
 433. ויקרא טו31: "והזרתם את בני ישראל מטמאתם ולא ימתו בטמאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם"
 434. ויקרא טז4: "כתנת בד קדש ילבש ומכנסי בד יהיו על בשרו ובאבנט בד יחגר ובמצנפת בד יצנף בגדי קדש הם ורחץ במים את בשרו ולבשם"
 435. ויקרא טז16: "וכפר על הקדש מטמאת בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאתם וכן יעשה לאהל מועד השכן אתם בתוך טמאתם"
 436. ויקרא טז26: "והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה"
 437. ויקרא טז27: "ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקדש יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו באש את ערתם ואת בשרם ואת פרשם"
 438. ויקרא טז28: "והשרף אתם יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה"
 439. ויקרא יז3: "איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כשב או עז במחנה או אשר ישחט מחוץ למחנה"
 440. ויקרא יז4: "ואל פתח אהל מועד לא הביאו להקריב קרבן לה' לפני משכן ה' דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב עמו"
 441. ויקרא יז12: "על כן אמרתי לבני ישראל כל נפש מכם לא תאכל דם והגר הגר בתוככם לא יאכל דם"
 442. ויקרא יח3: "כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחקתיהם לא תלכו"
 443. ויקרא כב13: "ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל וכל זר לא יאכל בו"
 444. ויקרא כד6: "ושמת אותם שתים מערכות שש המערכת על השלחן הטהר לפני ה'"
 445. ויקרא כד8: "ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני ה' תמיד מאת בני ישראל ברית עולם"
 446. ויקרא כד10: "ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי"
 447. ויקרא כד14: "הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה וסמכו כל השמעים את ידיהם על ראשו ורגמו אתו כל העדה"
 448. ויקרא כד19: "ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו"
 449. ויקרא כד20: "שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו" (פירוט)
 450. ויקרא כד23: "וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה וירגמו אתו אבן ובני ישראל עשו כאשר צוה ה' את משה"
 451. ויקרא כה38: "אני ה' אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים"
 452. ויקרא כו11: "ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם"
 453. ויקרא כו19: "ושברתי את גאון עזכם ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחשה"
 454. ויקרא כו41: "אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אתם בארץ איביהם או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם"
 455. ויקרא כז8: "ואם מך הוא מערכך והעמידו לפני הכהן והעריך אתו הכהן על פי אשר תשיג יד הנדר יעריכנו הכהן"
 456. ויקרא כז12: "והעריך הכהן אתה בין טוב ובין רע כערכך הכהן כן יהיה"
 457. ויקרא כז14: "ואיש כי יקדש את ביתו קדש לה' והעריכו הכהן בין טוב ובין רע כאשר יעריך אתו הכהן כן יקום"
 458. במדבר א50: "ואתה הפקד את הלוים על משכן העדת ועל כל כליו ועל כל אשר לו המה ישאו את המשכן ואת כל כליו והם ישרתהו וסביב למשכן יחנו"
 459. במדבר א51: "ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים ובחנת המשכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת"
 460. במדבר א52: "וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאתם"
 461. במדבר א53: "והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות"
 462. במדבר א54: "ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו"
 463. במדבר ב2: "איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו"
 464. במדבר ב3: "והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם ונשיא לבני יהודה נחשון בן עמינדב"
 465. במדבר ב5: "והחנים עליו מטה יששכר ונשיא לבני יששכר נתנאל בן צוער"
 466. במדבר ב9: "כל הפקדים למחנה יהודה מאת אלף ושמנים אלף וששת אלפים וארבע מאות לצבאתם ראשנה יסעו"
 467. במדבר ב10: "דגל מחנה ראובן תימנה לצבאתם ונשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור"
 468. במדבר ב16: "כל הפקדים למחנה ראובן מאת אלף ואחד וחמשים אלף וארבע מאות וחמשים לצבאתם ושנים יסעו"
 469. במדבר ב17: "ונסע אהל מועד מחנה הלוים בתוך המחנת כאשר יחנו כן יסעו איש על ידו לדגליהם"
 470. במדבר ב18: "דגל מחנה אפרים לצבאתם ימה ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד"
 471. במדבר ב24: "כל הפקדים למחנה אפרים מאת אלף ושמנת אלפים ומאה לצבאתם ושלשים יסעו"
 472. במדבר ב25: "דגל מחנה דן צפנה לצבאתם ונשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי"
 473. במדבר ב27: "והחנים עליו מטה אשר ונשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן"
 474. במדבר ב31: "כל הפקדים למחנה דן מאת אלף ושבעה וחמשים אלף ושש מאות לאחרנה יסעו לדגליהם"
 475. במדבר ב32: "אלה פקודי בני ישראל לבית אבתם כל פקודי המחנת לצבאתם שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים"
 476. במדבר ב34: "ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משה כן חנו לדגליהם וכן נסעו איש למשפחתיו על בית אבתיו"
 477. במדבר ג7: "ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפני אהל מועד לעבד את עבדת המשכן"
 478. במדבר ג8: "ושמרו את כל כלי אהל מועד ואת משמרת בני ישראל לעבד את עבדת המשכן"
 479. במדבר ג23: "משפחת הגרשני אחרי המשכן יחנו ימה"
 480. במדבר ג25: "ומשמרת בני גרשון באהל מועד המשכן והאהל מכסהו ומסך פתח אהל מועד"
 481. במדבר ג26: "וקלעי החצר ואת מסך פתח החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריו לכל עבדתו"
 482. במדבר ג29: "משפחת בני קהת יחנו על ירך המשכן תימנה"
 483. במדבר ג31: "ומשמרתם הארן והשלחן והמנרה והמזבחת וכלי הקדש אשר ישרתו בהם והמסך וכל עבדתו"
 484. במדבר ג35: "ונשיא בית אב למשפחת מררי צוריאל בן אביחיל על ירך המשכן יחנו צפנה"
 485. במדבר ג36: "ופקדת משמרת בני מררי קרשי המשכן ובריחיו ועמדיו ואדניו וכל כליו וכל עבדתו"
 486. במדבר ג38: "והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן ובניו שמרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומת"
 487. במדבר ד5: "ובא אהרן ובניו בנסע המחנה והורדו את פרכת המסך וכסו בה את ארן העדת"
 488. במדבר ד7: "ועל שלחן הפנים יפרשו בגד תכלת ונתנו עליו את הקערת ואת הכפת ואת המנקית ואת קשות הנסך ולחם התמיד עליו יהיה"
 489. במדבר ד15: "וכלה אהרן ובניו לכסת את הקדש ואת כל כלי הקדש בנסע המחנה ואחרי כן יבאו בני קהת לשאת ולא יגעו אל הקדש ומתו אלה משא בני קהת באהל מועד"
 490. במדבר ד16: "ופקדת אלעזר בן אהרן הכהן שמן המאור וקטרת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה פקדת כל המשכן וכל אשר בו בקדש ובכליו"
 491. במדבר ד25: "ונשאו את יריעת המשכן ואת אהל מועד מכסהו ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה ואת מסך פתח אהל מועד"
 492. במדבר ד26: "ואת קלעי החצר ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריהם ואת כל כלי עבדתם ואת כל אשר יעשה להם ועבדו"
 493. במדבר ד31: "וזאת משמרת משאם לכל עבדתם באהל מועד קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ואדניו"
 494. במדבר ה2: "צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש" (פירוט)
 495. במדבר ה3: "מזכר עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה תשלחום ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שכן בתוכם"
 496. במדבר ה4: "ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל מחוץ למחנה כאשר דבר ה' אל משה כן עשו בני ישראל"
 497. במדבר ה17: "ולקח הכהן מים קדשים בכלי חרש ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח הכהן ונתן אל המים"
 498. במדבר ו9: "וכי ימות מת עליו בפתע פתאם וטמא ראש נזרו וגלח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי יגלחנו"
 499. במדבר ו21: "זאת תורת הנזיר אשר ידר קרבנו לה' על נזרו מלבד אשר תשיג ידו כפי נדרו אשר ידר כן יעשה על תורת נזרו"
 500. במדבר ו25: "יאר ה' פניו אליך ויחנך"
 501. במדבר ז1: "ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשחם ויקדש אתם"
 502. במדבר ז3: "ויביאו את קרבנם לפני ה' שש עגלת צב ושני עשר בקר עגלה על שני הנשאים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן"
 503. במדבר ז10: "ויקריבו הנשאים את חנכת המזבח ביום המשח אתו ויקריבו הנשיאם את קרבנם לפני המזבח"
 504. במדבר ז11: "ויאמר ה' אל משה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את קרבנם לחנכת המזבח"
 505. במדבר ז84: "זאת חנכת המזבח ביום המשח אתו מאת נשיאי ישראל קערת כסף שתים עשרה מזרקי כסף שנים עשר כפות זהב שתים עשרה"
 506. במדבר ז88: "וכל בקר זבח השלמים עשרים וארבעה פרים אילם ששים עתדים ששים כבשים בני שנה ששים זאת חנכת המזבח אחרי המשח אתו"
 507. במדבר ח3: "ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרתיה כאשר צוה ה' את משה"
 508. במדבר ח4: "וזה מעשה המנרה מקשה זהב עד ירכה עד פרחה מקשה הוא כמראה אשר הראה ה' את משה כן עשה את המנרה"
 509. במדבר ח15: "ואחרי כן יבאו הלוים לעבד את אהל מועד וטהרת אתם והנפת אתם תנופה"
 510. במדבר ח20: "ויעש משה ואהרן וכל עדת בני ישראל ללוים ככל אשר צוה ה' את משה ללוים כן עשו להם בני ישראל"
 511. במדבר ח22: "ואחרי כן באו הלוים לעבד את עבדתם באהל מועד לפני אהרן ולפני בניו כאשר צוה ה' את משה על הלוים כן עשו להם"
 512. במדבר ט5: "ויעשו את הפסח בראשון בארבעה עשר יום לחדש בין הערבים במדבר סיני ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו בני ישראל"
 513. במדבר ט7: "ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן ה' במעדו בתוך בני ישראל"
 514. במדבר ט14: "וכי יגור אתכם גר ועשה פסח לה' כחקת הפסח וכמשפטו כן יעשה חקה אחת יהיה לכם ולגר ולאזרח הארץ"
 515. במדבר ט15: "וביום הקים את המשכן כסה הענן את המשכן לאהל העדת ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בקר"
 516. במדבר ט16: "כן יהיה תמיד הענן יכסנו ומראה אש לילה"
 517. במדבר ט17: "ולפי העלות הענן מעל האהל ואחרי כן יסעו בני ישראל ובמקום אשר ישכן שם הענן שם יחנו בני ישראל"
 518. במדבר ט18: "על פי ה' יסעו בני ישראל ועל פי ה' יחנו כל ימי אשר ישכן הענן על המשכן יחנו"
 519. במדבר ט19: "ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים ושמרו בני ישראל את משמרת ה' ולא יסעו"
 520. במדבר ט20: "ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו"
 521. במדבר ט22: "או ימים או חדש או ימים בהאריך הענן על המשכן לשכן עליו יחנו בני ישראל ולא יסעו ובהעלתו יסעו"
 522. במדבר ט23: "על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו את משמרת ה' שמרו על פי ה' ביד משה"
 523. במדבר י2: "עשה לך שתי חצוצרת כסף מקשה תעשה אתם והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות"
 524. במדבר י5: "ותקעתם תרועה ונסעו המחנות החנים קדמה"
 525. במדבר י6: "ותקעתם תרועה שנית ונסעו המחנות החנים תימנה תרועה יתקעו למסעיהם"
 526. במדבר י11: "ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדת"
 527. במדבר י12: "ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני וישכן הענן במדבר פארן"
 528. במדבר י14: "ויסע דגל מחנה בני יהודה בראשנה לצבאתם ועל צבאו נחשון בן עמינדב"
 529. במדבר י17: "והורד המשכן ונסעו בני גרשון ובני מררי נשאי המשכן"
 530. במדבר י18: "ונסע דגל מחנה ראובן לצבאתם ועל צבאו אליצור בן שדיאור"
 531. במדבר י21: "ונסעו הקהתים נשאי המקדש והקימו את המשכן עד באם"
 532. במדבר י22: "ונסע דגל מחנה בני אפרים לצבאתם ועל צבאו אלישמע בן עמיהוד"
 533. במדבר י25: "ונסע דגל מחנה בני דן מאסף לכל המחנת לצבאתם ועל צבאו אחיעזר בן עמישדי"
 534. במדבר י29: "ויאמר משה לחבב בן רעואל המדיני חתן משה נסעים אנחנו אל המקום אשר אמר ה' אתו אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי ה' דבר טוב על ישראל"
 535. במדבר י31: "ויאמר אל נא תעזב אתנו כי על כן ידעת חנתנו במדבר והיית לנו לעינים"
 536. במדבר י34: "וענן ה' עליהם יומם בנסעם מן המחנה"
 537. במדבר יא1: "ויהי העם כמתאננים רע באזני ה' וישמע ה' ויחר אפו ותבער בם אש ה' ותאכל בקצה המחנה"
 538. במדבר יא5: "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשאים ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים" (פירוט)
 539. במדבר יא8: "שטו העם ולקטו וטחנו ברחים או דכו במדכה ובשלו בפרור ועשו אתו עגות והיה טעמו כטעם לשד השמן"
 540. במדבר יא9: "וברדת הטל על המחנה לילה ירד המן עליו"
 541. במדבר יא11: "ויאמר משה אל ה' למה הרעת לעבדך ולמה לא מצתי חן בעיניך לשום את משא כל העם הזה עלי"
 542. במדבר יא15: "ואם ככה את עשה לי הרגני נא הרג אם מצאתי חן בעיניך ואל אראה ברעתי"
 543. במדבר יא25: "וירד ה' בענן וידבר אליו ויאצל מן הרוח אשר עליו ויתן על שבעים איש הזקנים ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו"
 544. במדבר יא26: "וישארו שני אנשים במחנה שם האחד אלדד ושם השני מידד ותנח עלהם הרוח והמה בכתבים ולא יצאו האהלה ויתנבאו במחנה"
 545. במדבר יא27: "וירץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה"
 546. במדבר יא30: "ויאסף משה אל המחנה הוא וזקני ישראל"
 547. במדבר יא31: "ורוח נסע מאת ה' ויגז שלוים מן הים ויטש על המחנה כדרך יום כה וכדרך יום כה סביבות המחנה וכאמתים על פני הארץ"
 548. במדבר יא32: "ויקם העם כל היום ההוא וכל הלילה וכל יום המחרת ויאספו את השלו הממעיט אסף עשרה חמרים וישטחו להם שטוח סביבות המחנה"
 549. במדבר יב7: "לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא"
 550. במדבר יב14: "ויאמר ה' אל משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף"
 551. במדבר יב15: "ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים והעם לא נסע עד האסף מרים"
 552. במדבר יב16: "ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פארן"
 553. במדבר יג2: "שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל איש אחד איש אחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהם"
 554. במדבר יג17: "וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען ויאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר"
 555. במדבר יג19: "ומה הארץ אשר הוא ישב בה הטובה הוא אם רעה ומה הערים אשר הוא יושב בהנה הבמחנים אם במבצרים" (פירוט)
 556. במדבר יג29: "עמלק יושב בארץ הנגב והחתי והיבוסי והאמרי יושב בהר והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן"
 557. במדבר יג33: "ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפלים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם" (פירוט)
 558. במדבר יד12: "אכנו בדבר ואורשנו ואעשה אתך לגוי גדול ועצום ממנו"
 559. במדבר יד25: "והעמלקי והכנעני יושב בעמק מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך ים סוף"
 560. במדבר יד28: "אמר אלהם חי אני נאם ה' אם לא כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם"
 561. במדבר יד30: "אם אתם תבאו אל הארץ אשר נשאתי את ידי לשכן אתכם בה כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון"
 562. במדבר יד43: "כי העמלקי והכנעני שם לפניכם ונפלתם בחרב כי על כן שבתם מאחרי ה' ולא יהיה ה' עמכם"
 563. במדבר יד44: "ויעפלו לעלות אל ראש ההר וארון ברית ה' ומשה לא משו מקרב המחנה"
 564. במדבר יד45: "וירד העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא ויכום ויכתום עד החרמה"
 565. במדבר טו14: "וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם לדרתיכם ועשה אשה ריח ניחח לה' כאשר תעשו כן יעשה"
 566. במדבר טו20: "ראשית ערסתכם חלה תרימו תרומה כתרומת גרן כן תרימו אתה" (פירוט)
 567. במדבר טו35: "ויאמר ה' אל משה מות יומת האיש רגום אתו באבנים כל העדה מחוץ למחנה"
 568. במדבר טו36: "ויציאו אתו כל העדה אל מחוץ למחנה וירגמו אתו באבנים וימת כאשר צוה ה' את משה"
 569. במדבר טו38: "דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת"
 570. במדבר טז9: "המעט מכם כי הבדיל אלהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו לעבד את עבדת משכן ה' ולעמד לפני העדה לשרתם"
 571. במדבר טז11: "לכן אתה וכל עדתך הנעדים על ה' ואהרן מה הוא כי תלונו עליו"
 572. במדבר טז24: "דבר אל העדה לאמר העלו מסביב למשכן קרח דתן ואבירם"
 573. במדבר טז27: "ויעלו מעל משכן קרח דתן ואבירם מסביב ודתן ואבירם יצאו נצבים פתח אהליהם ונשיהם ובניהם וטפם"
 574. במדבר טז28: "ויאמר משה בזאת תדעון כי ה' שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מלבי" (פירוט)
 575. במדבר טז29: "אם כמות כל האדם ימתון אלה ופקדת כל האדם יפקד עליהם לא ה' שלחני"
 576. במדבר יז26: "ויעש משה כאשר צוה ה' אתו כן עשה"
 577. במדבר יז28: "כל הקרב הקרב אל משכן ה' ימות האם תמנו לגוע"
 578. במדבר יח24: "כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לה' תרומה נתתי ללוים לנחלה על כן אמרתי להם בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה" (פירוט)
 579. במדבר יח28: "כן תרימו גם אתם תרומת ה' מכל מעשרתיכם אשר תקחו מאת בני ישראל ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן"
 580. במדבר יט3: "ונתתם אתה אל אלעזר הכהן והוציא אתה אל מחוץ למחנה ושחט אתה לפניו"
 581. במדבר יט7: "וכבס בגדיו הכהן ורחץ בשרו במים ואחר יבא אל המחנה וטמא הכהן עד הערב"
 582. במדבר יט9: "ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור והיתה לעדת בני ישראל למשמרת למי נדה חטאת הוא"
 583. במדבר יט13: "כל הנגע במת בנפש האדם אשר ימות ולא יתחטא את משכן ה' טמא ונכרתה הנפש ההוא מישראל כי מי נדה לא זרק עליו טמא יהיה עוד טמאתו בו"
 584. במדבר כ4: "ולמה הבאתם את קהל ה' אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו"
 585. במדבר כ12: "ויאמר ה' אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם" (פירוט)
 586. במדבר כ16: "ונצעק אל ה' וישמע קלנו וישלח מלאך ויצאנו ממצרים והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך"
 587. במדבר כא1: "וישמע הכנעני מלך ערד ישב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי"
 588. במדבר כא3: "וישמע ה' בקול ישראל ויתן את הכנעני ויחרם אתהם ואת עריהם ויקרא שם המקום חרמה"
 589. במדבר כא10: "ויסעו בני ישראל ויחנו באבת"
 590. במדבר כא11: "ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים במדבר אשר על פני מואב ממזרח השמש"
 591. במדבר כא12: "משם נסעו ויחנו בנחל זרד"
 592. במדבר כא13: "משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היצא מגבל האמרי כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמרי"
 593. במדבר כא14: "על כן יאמר בספר מלחמת ה' את והב בסופה ואת הנחלים ארנון"
 594. במדבר כא21: "וישלח ישראל מלאכים אל סיחן מלך האמרי לאמר"
 595. במדבר כא23: "ולא נתן סיחן את ישראל עבר בגבלו ויאסף סיחן את כל עמו ויצא לקראת ישראל המדברה ויבא יהצה וילחם בישראל"
 596. במדבר כא26: "כי חשבון עיר סיחן מלך האמרי הוא והוא נלחם במלך מואב הראשון ויקח את כל ארצו מידו עד ארנן"
 597. במדבר כא27: "על כן יאמרו המשלים באו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון" (פירוט)
 598. במדבר כא28: "כי אש יצאה מחשבון להבה מקרית סיחן אכלה ער מואב בעלי במות ארנן"
 599. במדבר כא34: "ויאמר ה' אל משה אל תירא אתו כי בידך נתתי אתו ואת כל עמו ואת ארצו ועשית לו כאשר עשית לסיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון"
 600. במדבר כב1: "ויסעו בני ישראל ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן ירחו"
 601. במדבר כב30: "ותאמר האתון אל בלעם הלוא אנכי אתנך אשר רכבת עלי מעודך עד היום הזה ההסכן הסכנתי לעשות לך כה ויאמר לא"
 602. במדבר כג1: "ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים"
 603. במדבר כג7: "וישא משלו ויאמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם לכה ארה לי יעקב ולכה זעמה ישראל"
 604. במדבר כג9: "כי מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב" (פירוט)
 605. במדבר כג25: "ויאמר בלק אל בלעם גם קב לא תקבנו גם ברך לא תברכנו"
 606. במדבר כג29: "ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילם"
 607. במדבר כד2: "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלהים" (פירוט)
 608. במדבר כד5: "מה טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל"
 609. במדבר כד6: "כנחלים נטיו כגנת עלי נהר כאהלים נטע ה' כארזים עלי מים"
 610. במדבר כה12: "לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום" (פירוט)
 611. במדבר כו5: "ראובן בכור ישראל בני ראובן חנוך משפחת החנכי לפלוא משפחת הפלאי"
 612. במדבר כו19: "בני יהודה ער ואונן וימת ער ואונן בארץ כנען"
 613. במדבר כו35: "אלה בני אפרים למשפחתם לשותלח משפחת השתלחי לבכר משפחת הבכרי לתחן משפחת התחני"
 614. במדבר כז7: "כן בנות צלפחד דברת נתן תתן להם אחזת נחלה בתוך אחי אביהם והעברת את נחלת אביהן להן"
 615. במדבר כח8: "ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכו תעשה אשה ריח ניחח לה'"
 616. במדבר לא12: "ויבאו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל עדת בני ישראל את השבי ואת המלקוח ואת השלל אל המחנה אל ערבת מואב אשר על ירדן ירחו"
 617. במדבר לא13: "ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה"
 618. במדבר לא19: "ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת ימים כל הרג נפש וכל נגע בחלל תתחטאו ביום השלישי וביום השביעי אתם ושביכם"
 619. במדבר לא24: "וכבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם ואחר תבאו אל המחנה"
 620. במדבר לא30: "וממחצת בני ישראל תקח אחד אחז מן החמשים מן האדם מן הבקר מן החמרים ומן הצאן מכל הבהמה ונתתה אתם ללוים שמרי משמרת משכן ה'"
 621. במדבר לא47: "ויקח משה ממחצת בני ישראל את האחז אחד מן החמשים מן האדם ומן הבהמה ויתן אתם ללוים שמרי משמרת משכן ה' כאשר צוה ה' את משה"
 622. במדבר לב5: "ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך יתן את הארץ הזאת לעבדיך לאחזה אל תעברנו את הירדן"
 623. במדבר לב17: "ואנחנו נחלץ חשים לפני בני ישראל עד אשר אם הביאנם אל מקומם וישב טפנו בערי המבצר מפני ישבי הארץ"
 624. במדבר לב23: "ואם לא תעשון כן הנה חטאתם לה' ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם"
 625. במדבר לב30: "ואם לא יעברו חלוצים אתכם ונאחזו בתככם בארץ כנען"
 626. במדבר לב31: "ויענו בני גד ובני ראובן לאמר את אשר דבר ה' אל עבדיך כן נעשה"
 627. במדבר לב32: "נחנו נעבר חלוצים לפני ה' ארץ כנען ואתנו אחזת נחלתנו מעבר לירדן"
 628. במדבר לב33: "ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחן מלך האמרי ואת ממלכת עוג מלך הבשן הארץ לעריה בגבלת ערי הארץ סביב"
 629. במדבר לג5: "ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסכת"
 630. במדבר לג6: "ויסעו מסכת ויחנו באתם אשר בקצה המדבר"
 631. במדבר לג7: "ויסעו מאתם וישב על פי החירת אשר על פני בעל צפון ויחנו לפני מגדל"
 632. במדבר לג8: "ויסעו מפני החירת ויעברו בתוך הים המדברה וילכו דרך שלשת ימים במדבר אתם ויחנו במרה"
 633. במדבר לג9: "ויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו שם"
 634. במדבר לג10: "ויסעו מאילם ויחנו על ים סוף"
 635. במדבר לג11: "ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין"
 636. במדבר לג12: "ויסעו ממדבר סין ויחנו בדפקה"
 637. במדבר לג13: "ויסעו מדפקה ויחנו באלוש"
 638. במדבר לג14: "ויסעו מאלוש ויחנו ברפידם ולא היה שם מים לעם לשתות"
 639. במדבר לג15: "ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סיני"
 640. במדבר לג16: "ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוה"
 641. במדבר לג17: "ויסעו מקברת התאוה ויחנו בחצרת"
 642. במדבר לג18: "ויסעו מחצרת ויחנו ברתמה"
 643. במדבר לג19: "ויסעו מרתמה ויחנו ברמן פרץ"
 644. במדבר לג20: "ויסעו מרמן פרץ ויחנו בלבנה"
 645. במדבר לג21: "ויסעו מלבנה ויחנו ברסה"
 646. במדבר לג22: "ויסעו מרסה ויחנו בקהלתה"
 647. במדבר לג23: "ויסעו מקהלתה ויחנו בהר שפר"
 648. במדבר לג24: "ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה"
 649. במדבר לג25: "ויסעו מחרדה ויחנו במקהלת"
 650. במדבר לג26: "ויסעו ממקהלת ויחנו בתחת"
 651. במדבר לג27: "ויסעו מתחת ויחנו בתרח"
 652. במדבר לג28: "ויסעו מתרח ויחנו במתקה"
 653. במדבר לג29: "ויסעו ממתקה ויחנו בחשמנה"
 654. במדבר לג30: "ויסעו מחשמנה ויחנו במסרות"
 655. במדבר לג31: "ויסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן"
 656. במדבר לג32: "ויסעו מבני יעקן ויחנו בחר הגדגד"
 657. במדבר לג33: "ויסעו מחר הגדגד ויחנו ביטבתה"
 658. במדבר לג34: "ויסעו מיטבתה ויחנו בעברנה"
 659. במדבר לג35: "ויסעו מעברנה ויחנו בעצין גבר"
 660. במדבר לג36: "ויסעו מעצין גבר ויחנו במדבר צן הוא קדש"
 661. במדבר לג37: "ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום"
 662. במדבר לג40: "וישמע הכנעני מלך ערד והוא ישב בנגב בארץ כנען בבא בני ישראל"
 663. במדבר לג41: "ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמנה"
 664. במדבר לג42: "ויסעו מצלמנה ויחנו בפונן"
 665. במדבר לג43: "ויסעו מפונן ויחנו באבת"
 666. במדבר לג44: "ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים בגבול מואב"
 667. במדבר לג45: "ויסעו מעיים ויחנו בדיבן גד"
 668. במדבר לג46: "ויסעו מדיבן גד ויחנו בעלמן דבלתימה"
 669. במדבר לג47: "ויסעו מעלמן דבלתימה ויחנו בהרי העברים לפני נבו"
 670. במדבר לג48: "ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבת מואב על ירדן ירחו"
 671. במדבר לג49: "ויחנו על הירדן מבית הישמת עד אבל השטים בערבת מואב"
 672. במדבר לג51: "דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את הירדן אל ארץ כנען"
 673. במדבר לד2: "צו את בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם באים אל הארץ כנען זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבלתיה"
 674. במדבר לד11: "וירד הגבל משפם הרבלה מקדם לעין וירד הגבל ומחה על כתף ים כנרת קדמה"
 675. במדבר לד23: "לבני יוסף למטה בני מנשה נשיא חניאל בן אפד"
 676. במדבר לד29: "אלה אשר צוה ה' לנחל את בני ישראל בארץ כנען"
 677. במדבר לה10: "דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את הירדן ארצה כנען"
 678. במדבר לה14: "את שלש הערים תתנו מעבר לירדן ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען ערי מקלט תהיינה"
 679. במדבר לה33: "ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה כי הדם הוא יחניף את הארץ ולארץ לא יכפר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו" (פירוט)
 680. במדבר לה34: "ולא תטמא את הארץ אשר אתם ישבים בה אשר אני שכן בתוכה כי אני ה' שכן בתוך בני ישראל"
 681. במדבר לו5: "ויצו משה את בני ישראל על פי ה' לאמר כן מטה בני יוסף דברים"
 682. במדבר לו10: "כאשר צוה ה' את משה כן עשו בנות צלפחד"
 683. דברים א4: "אחרי הכתו את סיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בעשתרת באדרעי"
 684. דברים א7: "פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדל נהר פרת"
 685. דברים א28: "אנה אנחנו עלים אחינו המסו את לבבנו לאמר עם גדול ורם ממנו ערים גדלת ובצורת בשמים וגם בני ענקים ראינו שם"
 686. דברים א33: "ההלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנתכם באש לילה לראתכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם" (פירוט)
 687. דברים א41: "ותענו ותאמרו אלי חטאנו לה' אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר צונו ה' אלהינו ותחגרו איש את כלי מלחמתו ותהינו לעלת ההרה"
 688. דברים ב14: "והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד שלשים ושמנה שנה עד תם כל הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה כאשר נשבע ה' להם"
 689. דברים ב15: "וגם יד ה' היתה בם להמם מקרב המחנה עד תמם"
 690. דברים ב24: "קומו סעו ועברו את נחל ארנן ראה נתתי בידך את סיחן מלך חשבון האמרי ואת ארצו החל רש והתגר בו מלחמה"
 691. דברים ב30: "ולא אבה סיחן מלך חשבון העברנו בו כי הקשה ה' אלהיך את רוחו ואמץ את לבבו למען תתו בידך כיום הזה"
 692. דברים ב31: "ויאמר ה' אלי ראה החלתי תת לפניך את סיחן ואת ארצו החל רש לרשת את ארצו"
 693. דברים ב32: "ויצא סיחן לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה יהצה"
 694. דברים ג2: "ויאמר ה' אלי אל תירא אתו כי בידך נתתי אתו ואת כל עמו ואת ארצו ועשית לו כאשר עשית לסיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון"
 695. דברים ג4: "ונלכד את כל עריו בעת ההוא לא היתה קריה אשר לא לקחנו מאתם ששים עיר כל חבל ארגב ממלכת עוג בבשן"
 696. דברים ג6: "ונחרם אותם כאשר עשינו לסיחן מלך חשבון החרם כל עיר מתם הנשים והטף"
 697. דברים ג17: "והערבה והירדן וגבל מכנרת ועד ים הערבה ים המלח תחת אשדת הפסגה מזרחה"
 698. דברים ג21: "ואת יהושוע צויתי בעת ההוא לאמר עיניך הראת את כל אשר עשה ה' אלהיכם לשני המלכים האלה כן יעשה ה' לכל הממלכות אשר אתה עבר שמה"
 699. דברים ג23: "ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר"
 700. דברים ד5: "ראה למדתי אתכם חקים ומשפטים כאשר צוני ה' אלהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה"
 701. דברים ד17: "תבנית כל בהמה אשר בארץ תבנית כל צפור כנף אשר תעוף בשמים"
 702. דברים ד26: "העידתי בכם היום את השמים ואת הארץ כי אבד תאבדון מהר מעל הארץ אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה לא תאריכן ימים עליה כי השמד תשמדון"
 703. דברים ד28: "ועבדתם שם אלהים מעשה ידי אדם עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחן" (פירוט)
 704. דברים ד46: "בעבר הירדן בגיא מול בית פעור בארץ סיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון אשר הכה משה ובני ישראל בצאתם ממצרים"
 705. דברים ה3: "לא את אבתינו כרת ה' את הברית הזאת כי אתנו אנחנו אלה פה היום כלנו חיים"
 706. דברים ה14: "וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויצאך ה' אלהיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על כן צוך ה' אלהיך לעשות את יום השבת"
 707. דברים ה15: "כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך ה' אלהיך למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר ה' אלהיך נתן לך"
 708. דברים ה21: "ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדלה הזאת אם יספים אנחנו לשמע את קול ה' אלהינו עוד ומתנו"
 709. דברים ו2: "למען תירא את ה' אלהיך לשמר את כל חקתיו ומצותיו אשר אנכי מצוך אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך ולמען יארכן ימיך"
 710. דברים ז1: "כי יביאך ה' אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונשל גוים רבים מפניך החתי והגרגשי והאמרי והכנעני והפרזי והחוי והיבוסי שבעה גוים רבים ועצומים ממך"
 711. דברים ז2: "ונתנם ה' אלהיך לפניך והכיתם החרם תחרים אתם לא תכרת להם ברית ולא תחנם"
 712. דברים ז19: "המסת הגדלת אשר ראו עיניך והאתת והמפתים והיד החזקה והזרע הנטויה אשר הוצאך ה' אלהיך כן יעשה ה' אלהיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם"
 713. דברים ח9: "ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצב נחשת"
 714. דברים ח20: "כגוים אשר ה' מאביד מפניכם כן תאבדון עקב לא תשמעון בקול ה' אלהיכם"
 715. דברים ט3: "וידעת היום כי ה' אלהיך הוא העבר לפניך אש אכלה הוא ישמידם והוא יכניעם לפניך והורשתם והאבדתם מהר כאשר דבר ה' לך"
 716. דברים י9: "על כן לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו ה' הוא נחלתו כאשר דבר ה' אלהיך לו"
 717. דברים יא30: "הלא המה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני הישב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מרה"
 718. דברים יב4: "לא תעשון כן לה' אלהיכם" (פירוט)
 719. דברים יב5: "כי אם אל המקום אשר יבחר ה' אלהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה" (פירוט)
 720. דברים יב8: "לא תעשון ככל אשר אנחנו עשים פה היום איש כל הישר בעיניו" (פירוט)
 721. דברים יב11: "והיה המקום אשר יבחר ה' אלהיכם בו לשכן שמו שם שמה תביאו את כל אשר אנכי מצוה אתכם עולתיכם וזבחיכם מעשרתיכם ותרמת ידכם וכל מבחר נדריכם אשר תדרו לה'" (פירוט)
 722. דברים יב16: "רק הדם לא תאכלו על הארץ תשפכנו כמים"
 723. דברים יב22: "אך כאשר יאכל את הצבי ואת האיל כן תאכלנו הטמא והטהור יחדו יאכלנו"
 724. דברים יב24: "לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים"
 725. דברים יב30: "השמר לך פן תנקש אחריהם אחרי השמדם מפניך ופן תדרש לאלהיהם לאמר איכה יעבדו הגוים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם אני"
 726. דברים יב31: "לא תעשה כן לה' אלהיך כי כל תועבת ה' אשר שנא עשו לאלהיהם כי גם את בניהם ואת בנתיהם ישרפו באש לאלהיהם"
 727. דברים יג7: "כי יסיתך אחיך בן אמך או בנך או בתך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך בסתר לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך"
 728. דברים יד23: "ואכלת לפני ה' אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את ה' אלהיך כל הימים" (פירוט)
 729. דברים טו11: "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ על כן אנכי מצוך לאמר פתח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאבינך בארצך" (פירוט)
 730. דברים טו12: "כי ימכר לך אחיך העברי או העבריה ועבדך שש שנים ובשנה השביעת תשלחנו חפשי מעמך"
 731. דברים טו13: "וכי תשלחנו חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם"
 732. דברים טו15: "וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויפדך ה' אלהיך על כן אנכי מצוך את הדבר הזה היום"
 733. דברים טו17: "ולקחת את המרצע ונתתה באזנו ובדלת והיה לך עבד עולם ואף לאמתך תעשה כן"
 734. דברים טו21: "וכי יהיה בו מום פסח או עור כל מום רע לא תזבחנו לה' אלהיך"
 735. דברים טו23: "רק את דמו לא תאכל על הארץ תשפכנו כמים"
 736. דברים טז2: "וזבחת פסח לה' אלהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם"
 737. דברים טז6: "כי אם אל המקום אשר יבחר ה' אלהיך לשכן שמו שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים"
 738. דברים טז11: "ושמחת לפני ה' אלהיך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר ה' אלהיך לשכן שמו שם"
 739. דברים יח14: "כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעננים ואל קסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך ה' אלהיך"
 740. דברים יט7: "על כן אנכי מצוך לאמר שלש ערים תבדיל לך"
 741. דברים כ5: "ודברו השטרים אל העם לאמר מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו"
 742. דברים כ7: "ומי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה ילך וישב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה"
 743. דברים כ15: "כן תעשה לכל הערים הרחקת ממך מאד אשר לא מערי הגוים האלה הנה"
 744. דברים כ17: "כי החרם תחרימם החתי והאמרי הכנעני והפרזי החוי והיבוסי כאשר צוך ה' אלהיך"
 745. דברים כא13: "והסירה את שמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והיתה לך לאשה"
 746. דברים כב3: "וכן תעשה לחמרו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם"
 747. דברים כב12: "גדלים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה"
 748. דברים כב26: "ולנער לא תעשה דבר אין לנער חטא מות כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה"
 749. דברים כג1: "לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו"
 750. דברים כג10: "כי תצא מחנה על איביך ונשמרת מכל דבר רע"
 751. דברים כג11: "כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה לא יבא אל תוך המחנה"
 752. דברים כג12: "והיה לפנות ערב ירחץ במים וכבא השמש יבא אל תוך המחנה"
 753. דברים כג13: "ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ"
 754. דברים כג15: "כי ה' אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך"
 755. דברים כג25: "כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל כליך לא תתן"
 756. דברים כד1: "כי יקח איש אשה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו" (פירוט)
 757. דברים כד18: "וזכרת כי עבד היית במצרים ויפדך ה' אלהיך משם על כן אנכי מצוך לעשות את הדבר הזה"
 758. דברים כד22: "וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים על כן אנכי מצוך לעשות את הדבר הזה"
 759. דברים כה3: "ארבעים יכנו לא יסיף פן יסיף להכתו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך" (פירוט)
 760. דברים כו2: "ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה' אלהיך נתן לך ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלהיך לשכן שמו שם" (פירוט)
 761. דברים כז20: "ארור שכב עם אשת אביו כי גלה כנף אביו ואמר כל העם אמן"
 762. דברים כח48: "ועבדת את איביך אשר ישלחנו ה' בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על צוארך עד השמידו אתך"
 763. דברים כח50: "גוי עז פנים אשר לא ישא פנים לזקן ונער לא יחן"
 764. דברים כח63: "והיה כאשר שש ה' עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישיש ה' עליכם להאביד אתכם ולהשמיד אתכם ונסחתם מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה" (פירוט)
 765. דברים כט6: "ותבאו אל המקום הזה ויצא סיחן מלך חשבון ועוג מלך הבשן לקראתנו למלחמה ונכם"
 766. דברים כט10: "טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחטב עציך עד שאב מימיך"
 767. דברים ל18: "הגדתי לכם היום כי אבד תאבדון לא תאריכן ימים על האדמה אשר אתה עבר את הירדן לבוא שמה לרשתה"
 768. דברים לב6: "ה לה' תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך הוא עשך ויכננך"
 769. דברים לב11: "כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף יפרש כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו" (פירוט)
 770. דברים לב12: "ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר" (פירוט)
 771. דברים לב49: "עלה אל הר העברים הזה הר נבו אשר בארץ מואב אשר על פני ירחו וראה את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל לאחזה"
 772. דברים לג12: "לבנימן אמר ידיד ה' ישכן לבטח עליו חפף עליו כל היום ובין כתפיו שכן"
 773. דברים לג16: "וממגד ארץ ומלאה ורצון שכני סנה תבואתה לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו"
 774. דברים לג20: "ולגד אמר ברוך מרחיב גד כלביא שכן וטרף זרוע אף קדקד"
 775. דברים לג28: "וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש אף שמיו יערפו טל"
 776. יהושע א11: "עברו בקרב המחנה וצוו את העם לאמר הכינו לכם צידה כי בעוד שלשת ימים אתם עברים את הירדן הזה לבוא לרשת את הארץ אשר ה' אלהיכם נתן לכם לרשתה"
 777. יהושע א16: "ויענו את יהושע לאמר כל אשר צויתנו נעשה ואל כל אשר תשלחנו נלך"
 778. יהושע א17: "ככל אשר שמענו אל משה כן נשמע אליך רק יהיה ה' אלהיך עמך כאשר היה עם משה"
 779. יהושע ב4: "ותקח האשה את שני האנשים ותצפנו ותאמר כן באו אלי האנשים ולא ידעתי מאין המה"
 780. יהושע ב10: "כי שמענו את אשר הוביש ה' את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים ואשר עשיתם לשני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן לסיחן ולעוג אשר החרמתם אותם" (פירוט)
 781. יהושע ב17: "ויאמרו אליה האנשים נקים אנחנו משבעתך הזה אשר השבעתנו"
 782. יהושע ב18: "הנה אנחנו באים בארץ את תקות חוט השני הזה תקשרי בחלון אשר הורדתנו בו ואת אביך ואת אמך ואת אחיך ואת כל בית אביך תאספי אליך הביתה"
 783. יהושע ב19: "והיה כל אשר יצא מדלתי ביתך החוצה דמו בראשו ואנחנו נקים וכל אשר יהיה אתך בבית דמו בראשנו אם יד תהיה בו"
 784. יהושע ב21: "ותאמר כדבריכם כן הוא ותשלחם וילכו ותקשר את תקות השני בחלון"
 785. יהושע ג2: "ויהי מקצה שלשת ימים ויעברו השטרים בקרב המחנה"
 786. יהושע ג10: "ויאמר יהושע בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם והורש יוריש מפניכם את הכנעני ואת החתי ואת החוי ואת הפרזי ואת הגרגשי והאמרי והיבוסי"
 787. יהושע ג13: "והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נשאי ארון ה' אדון כל הארץ במי הירדן מי הירדן יכרתון המים הירדים מלמעלה ויעמדו נד אחד"
 788. יהושע ג17: "ויעמדו הכהנים נשאי הארון ברית ה' בחרבה בתוך הירדן הכן וכל ישראל עברים בחרבה עד אשר תמו כל הגוי לעבר את הירדן"
 789. יהושע ד8: "ויעשו כן בני ישראל כאשר צוה יהושע וישאו שתי עשרה אבנים מתוך הירדן כאשר דבר ה' אל יהושע למספר שבטי בני ישראל ויעברום עמם אל המלון וינחום שם"
 790. יהושע ד19: "והעם עלו מן הירדן בעשור לחדש הראשון ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו"
 791. יהושע ה1: "ויהי כשמע כל מלכי האמרי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי הכנעני אשר על הים את אשר הוביש ה' את מי הירדן מפני בני ישראל עד עברנו וימס לבבם ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל"
 792. יהושע ה8: "ויהי כאשר תמו כל הגוי להמול וישבו תחתם במחנה עד חיותם"
 793. יהושע ה10: "ויחנו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפסח בארבעה עשר יום לחדש בערב בערבות יריחו" (פירוט)
 794. יהושע ה12: "וישבת המן ממחרת באכלם מעבור הארץ ולא היה עוד לבני ישראל מן ויאכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא" (פירוט)
 795. יהושע ה15: "ויאמר שר צבא ה' אל יהושע של נעלך מעל רגלך כי המקום אשר אתה עמד עליו קדש הוא ויעש יהושע כן" (פירוט)
 796. יהושע ו11: "ויסב ארון ה' את העיר הקף פעם אחת ויבאו המחנה וילינו במחנה"
 797. יהושע ו14: "ויסבו את העיר ביום השני פעם אחת וישבו המחנה כה עשו ששת ימים"
 798. יהושע ו17: "והיתה העיר חרם היא וכל אשר בה לה' רק רחב הזונה תחיה היא וכל אשר אתה בבית כי החבאתה את המלאכים אשר שלחנו"
 799. יהושע ו18: "ורק אתם שמרו מן החרם פן תחרימו ולקחתם מן החרם ושמתם את מחנה ישראל לחרם ועכרתם אותו"
 800. יהושע ו23: "ויבאו הנערים המרגלים ויציאו את רחב ואת אביה ואת אמה ואת אחיה ואת כל אשר לה ואת כל משפחותיה הוציאו ויניחום מחוץ למחנה ישראל"
 801. יהושע ז1: "וימעלו בני ישראל מעל בחרם ויקח עכן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה מן החרם ויחר אף ה' בבני ישראל"
 802. יהושע ז9: "וישמעו הכנעני וכל ישבי הארץ ונסבו עלינו והכריתו את שמנו מן הארץ ומה תעשה לשמך הגדול"
 803. יהושע ז18: "ויקרב את ביתו לגברים וילכד עכן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה"
 804. יהושע ז19: "ויאמר יהושע אל עכן בני שים נא כבוד לה' אלהי ישראל ותן לו תודה והגד נא לי מה עשית אל תכחד ממני"
 805. יהושע ז20: "ויען עכן את יהושע ויאמר אמנה אנכי חטאתי לה' אלהי ישראל וכזאת וכזאת עשיתי"
 806. יהושע ז24: "ויקח יהושע את עכן בן זרח ואת הכסף ואת האדרת ואת לשון הזהב ואת בניו ואת בנתיו ואת שורו ואת חמרו ואת צאנו ואת אהלו ואת כל אשר לו וכל ישראל עמו ויעלו אתם עמק עכור"
 807. יהושע ז26: "ויקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה וישב ה' מחרון אפו על כן קרא שם המקום ההוא עמק עכור עד היום הזה"
 808. יהושע ח4: "ויצו אתם לאמר ראו אתם ארבים לעיר מאחרי העיר אל תרחיקו מן העיר מאד והייתם כלכם נכנים"
 809. יהושע ח11: "וכל העם המלחמה אשר אתו עלו ויגשו ויבאו נגד העיר ויחנו מצפון לעי והגי בינו ובין העי"
 810. יהושע ח13: "וישימו העם את כל המחנה אשר מצפון לעיר ואת עקבו מים לעיר וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק"
 811. יהושע ח19: "והאורב קם מהרה ממקומו וירוצו כנטות ידו ויבאו העיר וילכדוה וימהרו ויציתו את העיר באש"
 812. יהושע ח34: "ואחרי כן קרא את כל דברי התורה הברכה והקללה ככל הכתוב בספר התורה"
 813. יהושע ט1: "ויהי כשמע כל המלכים אשר בעבר הירדן בהר ובשפלה ובכל חוף הים הגדול אל מול הלבנון החתי והאמרי הכנעני הפרזי החוי והיבוסי" (פירוט)
 814. יהושע ט6: "וילכו אל יהושע אל המחנה הגלגל ויאמרו אליו ואל איש ישראל מארץ רחוקה באנו ועתה כרתו לנו ברית"
 815. יהושע ט8: "ויאמרו אל יהושע עבדיך אנחנו ויאמר אלהם יהושע מי אתם ומאין תבאו"
 816. יהושע ט11: "ויאמרו אלינו זקינינו וכל ישבי ארצנו לאמר קחו בידכם צידה לדרך ולכו לקראתם ואמרתם אליהם עבדיכם אנחנו ועתה כרתו לנו ברית"
 817. יהושע ט19: "ויאמרו כל הנשיאים אל כל העדה אנחנו נשבענו להם בה' אלהי ישראל ועתה לא נוכל לנגע בהם"
 818. יהושע ט22: "ויקרא להם יהושע וידבר אליהם לאמר למה רמיתם אתנו לאמר רחוקים אנחנו מכם מאד ואתם בקרבנו ישבים"
 819. יהושע ט26: "ויעש להם כן ויצל אותם מיד בני ישראל ולא הרגום"
 820. יהושע י1: "ויהי כשמע אדני צדק מלך ירושלם כי לכד יהושע את העי ויחרימה כאשר עשה ליריחו ולמלכה כן עשה לעי ולמלכה וכי השלימו ישבי גבעון את ישראל ויהיו בקרבם"
 821. יהושע י5: "ויאספו ויעלו חמשת מלכי האמרי מלך ירושלם מלך חברון מלך ירמות מלך לכיש מלך עגלון הם וכל מחניהם ויחנו על גבעון וילחמו עליה"
 822. יהושע י6: "וישלחו אנשי גבעון אל יהושע אל המחנה הגלגלה לאמר אל תרף ידיך מעבדיך עלה אלינו מהרה והושיעה לנו ועזרנו כי נקבצו אלינו כל מלכי האמרי ישבי ההר"
 823. יהושע י15: "וישב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה"
 824. יהושע י21: "וישבו כל העם אל המחנה אל יהושע מקדה בשלום לא חרץ לבני ישראל לאיש את לשנו"
 825. יהושע י23: "ויעשו כן ויציאו אליו את חמשת המלכים האלה מן המערה את מלך ירושלם את מלך חברון את מלך ירמות את מלך לכיש את מלך עגלון"
 826. יהושע י26: "ויכם יהושע אחרי כן וימיתם ויתלם על חמשה עצים ויהיו תלוים על העצים עד הערב"
 827. יהושע י31: "ויעבר יהושע וכל ישראל עמו מלבנה לכישה ויחן עליה וילחם בה"
 828. יהושע י34: "ויעבר יהושע וכל ישראל עמו מלכיש עגלנה ויחנו עליה וילחמו עליה"
 829. יהושע י39: "וילכדה ואת מלכה ואת כל עריה ויכום לפי חרב ויחרימו את כל נפש אשר בה לא השאיר שריד כאשר עשה לחברון כן עשה לדברה ולמלכה וכאשר עשה ללבנה ולמלכה"
 830. יהושע י43: "וישב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה"
 831. יהושע יא2: "ואל המלכים אשר מצפון בהר ובערבה נגב כנרות ובשפלה ובנפות דור מים"
 832. יהושע יא3: "הכנעני ממזרח ומים והאמרי והחתי והפרזי והיבוסי בהר והחוי תחת חרמון בארץ המצפה"
 833. יהושע יא4: "ויצאו הם וכל מחניהם עמם עם רב כחול אשר על שפת הים לרב וסוס ורכב רב מאד"
 834. יהושע יא5: "ויועדו כל המלכים האלה ויבאו ויחנו יחדו אל מי מרום להלחם עם ישראל"
 835. יהושע יא15: "כאשר צוה ה' את משה עבדו כן צוה משה את יהושע וכן עשה יהושע לא הסיר דבר מכל אשר צוה ה' את משה"
 836. יהושע יא20: "כי מאת ה' היתה לחזק את לבם לקראת המלחמה את ישראל למען החרימם לבלתי היות להם תחנה כי למען השמידם כאשר צוה ה' את משה"
 837. יהושע יב3: "והערבה עד ים כנרות מזרחה ועד ים הערבה ים המלח מזרחה דרך בית הישמות ומתימן תחת אשדות הפסגה"
 838. יהושע יב8: "בהר ובשפלה ובערבה ובאשדות ובמדבר ובנגב החתי האמרי והכנעני הפרזי החוי והיבוסי"
 839. יהושע יג3: "מן השיחור אשר על פני מצרים ועד גבול עקרון צפונה לכנעני תחשב חמשת סרני פלשתים העזתי והאשדודי האשקלוני הגתי והעקרוני והעוים"
 840. יהושע יג4: "מתימן כל ארץ הכנעני ומערה אשר לצידנים עד אפקה עד גבול האמרי"
 841. יהושע יג26: "ומחשבון עד רמת המצפה ובטנים וממחנים עד גבול לדבר"
 842. יהושע יג27: "ובעמק בית הרם ובית נמרה וסכות וצפון יתר ממלכות סיחון מלך חשבון הירדן וגבל עד קצה ים כנרת עבר הירדן מזרחה"
 843. יהושע יג30: "ויהי גבולם ממחנים כל הבשן כל ממלכות עוג מלך הבשן וכל חות יאיר אשר בבשן ששים עיר"
 844. יהושע יד1: "ואלה אשר נחלו בני ישראל בארץ כנען אשר נחלו אותם אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי אבות המטות לבני ישראל"
 845. יהושע יד5: "כאשר צוה ה' את משה כן עשו בני ישראל ויחלקו את הארץ"
 846. יהושע יד14: "על כן היתה חברון לכלב בן יפנה הקנזי לנחלה עד היום הזה יען אשר מלא אחרי ה' אלהי ישראל"
 847. יהושע טז10: "ולא הורישו את הכנעני היושב בגזר וישב הכנעני בקרב אפרים עד היום הזה ויהי למס עבד"
 848. יהושע יז12: "ולא יכלו בני מנשה להוריש את הערים האלה ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת"
 849. יהושע יז13: "ויהי כי חזקו בני ישראל ויתנו את הכנעני למס והורש לא הורישו"
 850. יהושע יז14: "וידברו בני יוסף את יהושע לאמר מדוע נתתה לי נחלה גורל אחד וחבל אחד ואני עם רב עד אשר עד כה ברכני ה'"
 851. יהושע יז16: "ויאמרו בני יוסף לא ימצא לנו ההר ורכב ברזל בכל הכנעני הישב בארץ העמק לאשר בבית שאן ובנותיה ולאשר בעמק יזרעאל"
 852. יהושע יז18: "כי הר יהיה לך כי יער הוא ובראתו והיה לך תצאתיו כי תוריש את הכנעני כי רכב ברזל לו כי חזק הוא"
 853. יהושע יח9: "וילכו האנשים ויעברו בארץ ויכתבוה לערים לשבעה חלקים על ספר ויבאו אל יהושע אל המחנה שלה"
 854. יהושע יט6: "ובית לבאות ושרוחן ערים שלש עשרה וחצריהן"
 855. יהושע יט14: "ונסב אתו הגבול מצפון חנתן והיו תצאתיו גי יפתח אל"
 856. יהושע יט35: "וערי מבצר הצדים צר וחמת רקת וכנרת"
 857. יהושע כא2: "וידברו אליהם בשלה בארץ כנען לאמר ה' צוה ביד משה לתת לנו ערים לשבת ומגרשיהן לבהמתנו"
 858. יהושע כא36: "וממטה גד את עיר מקלט הרצח את רמת בגלעד ואת מגרשה ואת מחנים ואת מגרשה"
 859. יהושע כא40: "תהיינה הערים האלה עיר עיר ומגרשיה סביבתיה כן לכל הערים האלה"
 860. יהושע כב9: "וישבו וילכו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה מאת בני ישראל משלה אשר בארץ כנען ללכת אל ארץ הגלעד אל ארץ אחזתם אשר נאחזו בה על פי ה' ביד משה"
 861. יהושע כב10: "ויבאו אל גלילות הירדן אשר בארץ כנען ויבנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה שם מזבח על הירדן מזבח גדול למראה"
 862. יהושע כב11: "וישמעו בני ישראל לאמר הנה בנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה את המזבח אל מול ארץ כנען אל גלילות הירדן אל עבר בני ישראל"
 863. יהושע כב19: "ואך אם טמאה ארץ אחזתכם עברו לכם אל ארץ אחזת ה' אשר שכן שם משכן ה' והאחזו בתוכנו ובה' אל תמרדו ואתנו אל תמרדו בבנתכם לכם מזבח מבלעדי מזבח ה' אלהינו"
 864. יהושע כב20: "הלוא עכן בן זרח מעל מעל בחרם ועל כל עדת ישראל היה קצף והוא איש אחד לא גוע בעונו"
 865. יהושע כב29: "חלילה לנו ממנו למרד בה' ולשוב היום מאחרי ה' לבנות מזבח לעלה למנחה ולזבח מלבד מזבח ה' אלהינו אשר לפני משכנו"
 866. יהושע כב31: "ויאמר פינחס בן אלעזר הכהן אל בני ראובן ואל בני גד ואל בני מנשה היום ידענו כי בתוכנו ה' אשר לא מעלתם בה' המעל הזה אז הצלתם את בני ישראל מיד ה'"
 867. יהושע כב32: "וישב פינחס בן אלעזר הכהן והנשיאים מאת בני ראובן ומאת בני גד מארץ הגלעד אל ארץ כנען אל בני ישראל וישבו אותם דבר"
 868. יהושע כג15: "והיה כאשר בא עליכם כל הדבר הטוב אשר דבר ה' אלהיכם אליכם כן יביא ה' עליכם את כל הדבר הרע עד השמידו אותכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם ה' אלהיכם"
 869. יהושע כד3: "ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר ואולך אותו בכל ארץ כנען וארב את זרעו ואתן לו את יצחק"
 870. יהושע כד11: "ותעברו את הירדן ותבאו אל יריחו וילחמו בכם בעלי יריחו האמרי והפרזי והכנעני והחתי והגרגשי החוי והיבוסי ואתן אותם בידכם"
 871. יהושע כד17: "כי ה' אלהינו הוא המעלה אתנו ואת אבותינו מארץ מצרים מבית עבדים ואשר עשה לעינינו את האתות הגדלות האלה וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו בה ובכל העמים אשר עברנו בקרבם"
 872. יהושע כד18: "ויגרש ה' את כל העמים ואת האמרי ישב הארץ מפנינו גם אנחנו נעבד את ה' כי הוא אלהינו"
 873. שופטים א1: "ויהי אחרי מות יהושע וישאלו בני ישראל בה' לאמר מי יעלה לנו אל הכנעני בתחלה להלחם בו" (פירוט)
 874. שופטים א3: "ויאמר יהודה לשמעון אחיו עלה אתי בגורלי ונלחמה בכנעני והלכתי גם אני אתך בגורלך וילך אתו שמעון"
 875. שופטים א4: "ויעל יהודה ויתן ה' את הכנעני והפרזי בידם ויכום בבזק עשרת אלפים איש"
 876. שופטים א5: "וימצאו את אדני בזק בבזק וילחמו בו ויכו את הכנעני ואת הפרזי"
 877. שופטים א7: "ויאמר אדני בזק שבעים מלכים בהנות ידיהם ורגליהם מקצצים היו מלקטים תחת שלחני כאשר עשיתי כן שלם לי אלהים ויביאהו ירושלם וימת שם"
 878. שופטים א9: "ואחר ירדו בני יהודה להלחם בכנעני יושב ההר והנגב והשפלה"
 879. שופטים א10: "וילך יהודה אל הכנעני היושב בחברון ושם חברון לפנים קרית ארבע ויכו את ששי ואת אחימן ואת תלמי"
 880. שופטים א17: "וילך יהודה את שמעון אחיו ויכו את הכנעני יושב צפת ויחרימו אותה ויקרא את שם העיר חרמה"
 881. שופטים א27: "ולא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה ואת תענך ואת בנתיה ואת ישב דור ואת בנותיה ואת יושבי יבלעם ואת בנתיה ואת יושבי מגדו ואת בנותיה ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת"
 882. שופטים א28: "ויהי כי חזק ישראל וישם את הכנעני למס והוריש לא הורישו"
 883. שופטים א29: "ואפרים לא הוריש את הכנעני היושב בגזר וישב הכנעני בקרבו בגזר"
 884. שופטים א30: "זבולן לא הוריש את יושבי קטרון ואת יושבי נהלל וישב הכנעני בקרבו ויהיו למס"
 885. שופטים א32: "וישב האשרי בקרב הכנעני ישבי הארץ כי לא הורישו"
 886. שופטים א33: "נפתלי לא הוריש את ישבי בית שמש ואת ישבי בית ענת וישב בקרב הכנעני ישבי הארץ וישבי בית שמש ובית ענת היו להם למס"
 887. שופטים ב17: "וגם אל שפטיהם לא שמעו כי זנו אחרי אלהים אחרים וישתחוו להם סרו מהר מן הדרך אשר הלכו אבותם לשמע מצות ה' לא עשו כן"
 888. שופטים ג1: "ואלה הגוים אשר הניח ה' לנסות בם את ישראל את כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנען"
 889. שופטים ג3: "חמשת סרני פלשתים וכל הכנעני והצידני והחוי ישב הר הלבנון מהר בעל חרמון עד לבוא חמת"
 890. שופטים ג5: "ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני החתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי"
 891. שופטים ג30: "ותכנע מואב ביום ההוא תחת יד ישראל ותשקט הארץ שמונים שנה"
 892. שופטים ד2: "וימכרם ה' ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור ושר צבאו סיסרא והוא יושב בחרשת הגוים"
 893. שופטים ד15: "ויהם ה' את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק וירד סיסרא מעל המרכבה וינס ברגליו"
 894. שופטים ד16: "וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרשת הגוים ויפל כל מחנה סיסרא לפי חרב לא נשאר עד אחד"
 895. שופטים ד23: "ויכנע אלהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל"
 896. שופטים ד24: "ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען"
 897. שופטים ה15: "ושרי ביששכר עם דברה ויששכר כן ברק בעמק שלח ברגליו בפלגות ראובן גדלים חקקי לב"
 898. שופטים ה17: "גלעד בעבר הירדן שכן ודן למה יגור אניות אשר ישב לחוף ימים ועל מפרציו ישכון"
 899. שופטים ה19: "באו מלכים נלחמו אז נלחמו מלכי כנען בתענך על מי מגדו בצע כסף לא לקחו"
 900. שופטים ה26: "ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמות עמלים והלמה סיסרא מחקה ראשו ומחצה וחלפה רקתו"
 901. שופטים ה31: "כן יאבדו כל אויביך ה' ואהביו כצאת השמש בגברתו ותשקט הארץ ארבעים שנה"
 902. שופטים ו4: "ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואך עזה ולא ישאירו מחיה בישראל ושה ושור וחמור"
 903. שופטים ו17: "ויאמר אליו אם נא מצאתי חן בעיניך ועשית לי אות שאתה מדבר עמי"
 904. שופטים ו20: "ויאמר אליו מלאך האלהים קח את הבשר ואת המצות והנח אל הסלע הלז ואת המרק שפוך ויעש כן"
 905. שופטים ו22: "וירא גדעון כי מלאך ה' הוא ויאמר גדעון אהה אדני ה' כי על כן ראיתי מלאך ה' פנים אל פנים"
 906. שופטים ו33: "וכל מדין ועמלק ובני קדם נאספו יחדו ויעברו ויחנו בעמק יזרעאל"
 907. שופטים ו38: "ויהי כן וישכם ממחרת ויזר את הגזה וימץ טל מן הגזה מלוא הספל מים"
 908. שופטים ו40: "ויעש אלהים כן בלילה ההוא ויהי חרב אל הגזה לבדה ועל כל הארץ היה טל"
 909. שופטים ז1: "וישכם ירבעל הוא גדעון וכל העם אשר אתו ויחנו על עין חרד ומחנה מדין היה לו מצפון מגבעת המורה בעמק"
 910. שופטים ז8: "ויקחו את צדה העם בידם ואת שופרתיהם ואת כל איש ישראל שלח איש לאהליו ובשלש מאות האיש החזיק ומחנה מדין היה לו מתחת בעמק"
 911. שופטים ז9: "ויהי בלילה ההוא ויאמר אליו ה' קום רד במחנה כי נתתיו בידך"
 912. שופטים ז10: "ואם ירא אתה לרדת רד אתה ופרה נערך אל המחנה"
 913. שופטים ז11: "ושמעת מה ידברו ואחר תחזקנה ידיך וירדת במחנה וירד הוא ופרה נערו אל קצה החמשים אשר במחנה"
 914. שופטים ז13: "ויבא גדעון והנה איש מספר לרעהו חלום ויאמר הנה חלום חלמתי והנה צלול לחם שערים מתהפך במחנה מדין ויבא עד האהל ויכהו ויפל ויהפכהו למעלה ונפל האהל"
 915. שופטים ז14: "ויען רעהו ויאמר אין זאת בלתי אם חרב גדעון בן יואש איש ישראל נתן האלהים בידו את מדין ואת כל המחנה"
 916. שופטים ז15: "ויהי כשמע גדעון את מספר החלום ואת שברו וישתחו וישב אל מחנה ישראל ויאמר קומו כי נתן ה' בידכם את מחנה מדין"
 917. שופטים ז17: "ויאמר אליהם ממני תראו וכן תעשו והנה אנכי בא בקצה המחנה והיה כאשר אעשה כן תעשון"
 918. שופטים ז18: "ותקעתי בשופר אנכי וכל אשר אתי ותקעתם בשופרות גם אתם סביבות כל המחנה ואמרתם לה' ולגדעון"
 919. שופטים ז19: "ויבא גדעון ומאה איש אשר אתו בקצה המחנה ראש האשמרת התיכונה אך הקם הקימו את השמרים ויתקעו בשופרות ונפוץ הכדים אשר בידם"
 920. שופטים ז21: "ויעמדו איש תחתיו סביב למחנה וירץ כל המחנה ויריעו ויניסו"
 921. שופטים ז22: "ויתקעו שלש מאות השופרות וישם ה' את חרב איש ברעהו ובכל המחנה וינס המחנה עד בית השטה צררתה עד שפת אבל מחולה על טבת"
 922. שופטים ח7: "ויאמר גדעון לכן בתת ה' את זבח ואת צלמנע בידי ודשתי את בשרכם את קוצי המדבר ואת הברקנים"
 923. שופטים ח10: "וזבח וצלמנע בקרקר ומחניהם עמם כחמשת עשר אלף כל הנותרים מכל מחנה בני קדם והנפלים מאה ועשרים אלף איש שלף חרב"
 924. שופטים ח11: "ויעל גדעון דרך השכוני באהלים מקדם לנבח ויגבהה ויך את המחנה והמחנה היה בטח"
 925. שופטים ח12: "וינוסו זבח וצלמנע וירדף אחריהם וילכד את שני מלכי מדין את זבח ואת צלמנע וכל המחנה החריד"
 926. שופטים ח28: "ויכנע מדין לפני בני ישראל ולא יספו לשאת ראשם ותשקט הארץ ארבעים שנה בימי גדעון"
 927. שופטים ט28: "ויאמר געל בן עבד מי אבימלך ומי שכם כי נעבדנו הלא בן ירבעל וזבל פקידו עבדו את אנשי חמור אבי שכם ומדוע נעבדנו אנחנו" (פירוט)
 928. שופטים ט50: "וילך אבימלך אל תבץ ויחן בתבץ וילכדה"
 929. שופטים י13: "ואתם עזבתם אותי ותעבדו אלהים אחרים לכן לא אוסיף להושיע אתכם"
 930. שופטים י17: "ויצעקו בני עמון ויחנו בגלעד ויאספו בני ישראל ויחנו במצפה"
 931. שופטים יא8: "ויאמרו זקני גלעד אל יפתח לכן עתה שבנו אליך והלכת עמנו ונלחמת בבני עמון והיית לנו לראש לכל ישבי גלעד"
 932. שופטים יא10: "ויאמרו זקני גלעד אל יפתח ה' יהיה שמע בינותינו אם לא כדברך כן נעשה"
 933. שופטים יא18: "וילך במדבר ויסב את ארץ אדום ואת ארץ מואב ויבא ממזרח שמש לארץ מואב ויחנון בעבר ארנון ולא באו בגבול מואב כי ארנון גבול מואב"
 934. שופטים יא20: "ולא האמין סיחון את ישראל עבר בגבלו ויאסף סיחון את כל עמו ויחנו ביהצה וילחם עם ישראל"
 935. שופטים יא33: "ויכם מערוער ועד בואך מנית עשרים עיר ועד אבל כרמים מכה גדולה מאד ויכנעו בני עמון מפני בני ישראל"
 936. שופטים יא40: "מימים ימימה תלכנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח הגלעדי ארבעת ימים בשנה"
 937. שופטים יב6: "ויאמרו לו אמר נא שבלת ויאמר סבלת ולא יכין לדבר כן ויאחזו אותו וישחטוהו אל מעברות הירדן ויפל בעת ההיא מאפרים ארבעים ושנים אלף"
 938. שופטים יג25: "ותחל רוח ה' לפעמו במחנה דן בין צרעה ובין אשתאל"
 939. שופטים יד10: "וירד אביהו אל האשה ויעש שם שמשון משתה כי כן יעשו הבחורים"
 940. שופטים טו9: "ויעלו פלשתים ויחנו ביהודה וינטשו בלחי"
 941. שופטים טו11: "וירדו שלשת אלפים איש מיהודה אל סעיף סלע עיטם ויאמרו לשמשון הלא ידעת כי משלים בנו פלשתים ומה זאת עשית לנו ויאמר להם כאשר עשו לי כן עשיתי להם"
 942. שופטים טו19: "ויבקע אלהים את המכתש אשר בלחי ויצאו ממנו מים וישת ותשב רוחו ויחי על כן קרא שמה עין הקורא אשר בלחי עד היום הזה"
 943. שופטים טז4: "ויהי אחרי כן ויאהב אשה בנחל שרק ושמה דלילה" (פירוט)
 944. שופטים טז5: "ויעלו אליה סרני פלשתים ויאמרו לה פתי אותו וראי במה כחו גדול ובמה נוכל לו ואסרנהו לענתו ואנחנו נתן לך איש אלף ומאה כסף"
 945. שופטים טז21: "ויאחזוהו פלשתים וינקרו את עיניו ויורידו אותו עזתה ויאסרוהו בנחשתים ויהי טוחן בבית האסירים"
 946. שופטים יח5: "ויאמרו לו שאל נא באלהים ונדעה התצליח דרכנו אשר אנחנו הלכים עליה"
 947. שופטים יח12: "ויעלו ויחנו בקרית יערים ביהודה על כן קראו למקום ההוא מחנה דן עד היום הזה הנה אחרי קרית יערים"
 948. שופטים יט9: "ויקם האיש ללכת הוא ופילגשו ונערו ויאמר לו חתנו אבי הנערה הנה נא רפה היום לערב לינו נא הנה חנות היום לין פה וייטב לבבך והשכמתם מחר לדרככם והלכת לאהלך"
 949. שופטים יט18: "ויאמר אליו עברים אנחנו מבית לחם יהודה עד ירכתי הר אפרים משם אנכי ואלך עד בית לחם יהודה ואת בית ה' אני הלך ואין איש מאסף אותי הביתה"
 950. שופטים כ10: "ולקחנו עשרה אנשים למאה לכל שבטי ישראל ומאה לאלף ואלף לרבבה לקחת צדה לעם לעשות לבואם לגבע בנימן ככל הנבלה אשר עשה בישראל"
 951. שופטים כ19: "ויקומו בני ישראל בבקר ויחנו על הגבעה"
 952. שופטים כא7: "מה נעשה להם לנותרים לנשים ואנחנו נשבענו בה' לבלתי תת להם מבנותינו לנשים"
 953. שופטים כא8: "ויאמרו מי אחד משבטי ישראל אשר לא עלה אל ה' המצפה והנה לא בא איש אל המחנה מיביש גלעד אל הקהל"
 954. שופטים כא12: "וימצאו מיושבי יביש גלעד ארבע מאות נערה בתולה אשר לא ידעה איש למשכב זכר ויביאו אותם אל המחנה שלה אשר בארץ כנען"
 955. שופטים כא14: "וישב בנימן בעת ההיא ויתנו להם הנשים אשר חיו מנשי יבש גלעד ולא מצאו להם כן"
 956. שופטים כא18: "ואנחנו לא נוכל לתת להם נשים מבנותינו כי נשבעו בני ישראל לאמר ארור נתן אשה לבנימן"
 957. שופטים כא22: "והיה כי יבאו אבותם או אחיהם לרוב אלינו ואמרנו אליהם חנונו אותם כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה כי לא אתם נתתם להם כעת תאשמו"
 958. שופטים כא23: "ויעשו כן בני בנימן וישאו נשים למספרם מן המחללות אשר גזלו וילכו וישובו אל נחלתם ויבנו את הערים וישבו בהם"
 959. שמואל א א2: "ולו שתי נשים שם אחת חנה ושם השנית פננה ויהי לפננה ילדים ולחנה אין ילדים"
 960. שמואל א א5: "ולחנה יתן מנה אחת אפים כי את חנה אהב וה' סגר רחמה" (פירוט)
 961. שמואל א א7: "וכן יעשה שנה בשנה מדי עלתה בבית ה' כן תכעסנה ותבכה ולא תאכל"
 962. שמואל א א8: "ויאמר לה אלקנה אישה חנה למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירע לבבך הלוא אנכי טוב לך מעשרה בנים"
 963. שמואל א א9: "ותקם חנה אחרי אכלה בשלה ואחרי שתה ועלי הכהן ישב על הכסא על מזוזת היכל ה'"
 964. שמואל א א13: "וחנה היא מדברת על לבה רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע ויחשבה עלי לשכרה" (פירוט)
 965. שמואל א א15: "ותען חנה ותאמר לא אדני אשה קשת רוח אנכי ויין ושכר לא שתיתי ואשפך את נפשי לפני ה'" (פירוט)
 966. שמואל א א18: "ותאמר תמצא שפחתך חן בעיניך ותלך האשה לדרכה ותאכל ופניה לא היו לה עוד"
 967. שמואל א א19: "וישכמו בבקר וישתחוו לפני ה' וישבו ויבאו אל ביתם הרמתה וידע אלקנה את חנה אשתו ויזכרה ה'"
 968. שמואל א א20: "ויהי לתקפות הימים ותהר חנה ותלד בן ותקרא את שמו שמואל כי מה' שאלתיו"
 969. שמואל א א22: "וחנה לא עלתה כי אמרה לאישה עד יגמל הנער והבאתיו ונראה את פני ה' וישב שם עד עולם"
 970. שמואל א ב1: "ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי בה' רמה קרני בה' רחב פי על אויבי כי שמחתי בישועתך"
 971. שמואל א ב3: "אל תרבו תדברו גבהה גבהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות ה' ולא נתכנו עללות"
 972. שמואל א ב21: "כי פקד ה' את חנה ותהר ותלד שלשה בנים ושתי בנות ויגדל הנער שמואל עם ה'"
 973. שמואל א ב30: "לכן נאם ה' אלהי ישראל אמור אמרתי ביתך ובית אביך יתהלכו לפני עד עולם ועתה נאם ה' חלילה לי כי מכבדי אכבד ובזי יקלו"
 974. שמואל א ב36: "והיה כל הנותר בביתך יבוא להשתחות לו לאגורת כסף וככר לחם ואמר ספחני נא אל אחת הכהנות לאכל פת לחם"
 975. שמואל א ג14: "ולכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם"
 976. שמואל א ד1: "ויהי דבר שמואל לכל ישראל ויצא ישראל לקראת פלשתים למלחמה ויחנו על האבן העזר ופלשתים חנו באפק"
 977. שמואל א ד3: "ויבא העם אל המחנה ויאמרו זקני ישראל למה נגפנו ה' היום לפני פלשתים נקחה אלינו משלה את ארון ברית ה' ויבא בקרבנו וישענו מכף איבינו"
 978. שמואל א ד5: "ויהי כבוא ארון ברית ה' אל המחנה וירעו כל ישראל תרועה גדולה ותהם הארץ"
 979. שמואל א ד6: "וישמעו פלשתים את קול התרועה ויאמרו מה קול התרועה הגדולה הזאת במחנה העברים וידעו כי ארון ה' בא אל המחנה"
 980. שמואל א ד7: "ויראו הפלשתים כי אמרו בא אלהים אל המחנה ויאמרו אוי לנו כי לא היתה כזאת אתמול שלשם"
 981. שמואל א ה5: "על כן לא ידרכו כהני דגון וכל הבאים בית דגון על מפתן דגון באשדוד עד היום הזה"
 982. שמואל א ה7: "ויראו אנשי אשדוד כי כן ואמרו לא ישב ארון אלהי ישראל עמנו כי קשתה ידו עלינו ועל דגון אלהינו"
 983. שמואל א ו2: "ויקראו פלשתים לכהנים ולקסמים לאמר מה נעשה לארון ה' הודענו במה נשלחנו למקומו"
 984. שמואל א ו10: "ויעשו האנשים כן ויקחו שתי פרות עלות ויאסרום בעגלה ואת בניהם כלו בבית"
 985. שמואל א ז13: "ויכנעו הפלשתים ולא יספו עוד לבוא בגבול ישראל ותהי יד ה' בפלשתים כל ימי שמואל"
 986. שמואל א ח8: "ככל המעשים אשר עשו מיום העלתי אתם ממצרים ועד היום הזה ויעזבני ויעבדו אלהים אחרים כן המה עשים גם לך" (פירוט)
 987. שמואל א ח20: "והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמתנו"
 988. שמואל א ט6: "ויאמר לו הנה נא איש אלהים בעיר הזאת והאיש נכבד כל אשר ידבר בוא יבוא עתה נלכה שם אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה"
 989. שמואל א ט8: "ויסף הנער לענות את שאול ויאמר הנה נמצא בידי רבע שקל כסף ונתתי לאיש האלהים והגיד לנו את דרכנו"
 990. שמואל א ט13: "כבאכם העיר כן תמצאון אתו בטרם יעלה הבמתה לאכל כי לא יאכל העם עד באו כי הוא יברך הזבח אחרי כן יאכלו הקראים ועתה עלו כי אתו כהיום תמצאון אתו"
 991. שמואל א י5: "אחר כן תבוא גבעת האלהים אשר שם נצבי פלשתים ויהי כבאך שם העיר ופגעת חבל נביאים ירדים מהבמה ולפניהם נבל ותף וחליל וכנור והמה מתנבאים"
 992. שמואל א י12: "ויען איש משם ויאמר ומי אביהם על כן היתה למשל הגם שאול בנבאים" (פירוט)
 993. שמואל א יא1: "ויעל נחש העמוני ויחן על יבש גלעד ויאמרו כל אנשי יביש אל נחש כרת לנו ברית ונעבדך"
 994. שמואל א יא11: "ויהי ממחרת וישם שאול את העם שלשה ראשים ויבאו בתוך המחנה באשמרת הבקר ויכו את עמון עד חם היום ויהי הנשארים ויפצו ולא נשארו בם שנים יחד"
 995. שמואל א יג5: "ופלשתים נאספו להלחם עם ישראל שלשים אלף רכב וששת אלפים פרשים ועם כחול אשר על שפת הים לרב ויעלו ויחנו במכמש קדמת בית און"
 996. שמואל א יג16: "ושאול ויונתן בנו והעם הנמצא עמם ישבים בגבע בנימן ופלשתים חנו במכמש"
 997. שמואל א יג17: "ויצא המשחית ממחנה פלשתים שלשה ראשים הראש אחד יפנה אל דרך עפרה אל ארץ שועל"
 998. שמואל א יג19: "וחרש לא ימצא בכל ארץ ישראל כי אמר פלשתים פן יעשו העברים חרב או חנית"
 999. שמואל א יג22: "והיה ביום מלחמת ולא נמצא חרב וחנית ביד כל העם אשר את שאול ואת יונתן ותמצא לשאול וליונתן בנו"
 1000. שמואל א יד8: "ויאמר יהונתן הנה אנחנו עברים אל האנשים ונגלינו אליהם"
 1001. שמואל א יד15: "ותהי חרדה במחנה בשדה ובכל העם המצב והמשחית חרדו גם המה ותרגז הארץ ותהי לחרדת אלהים"
 1002. שמואל א יד19: "ויהי עד דבר שאול אל הכהן וההמון אשר במחנה פלשתים וילך הלוך ורב ויאמר שאול אל הכהן אסף ידך"
 1003. שמואל א יד21: "והעברים היו לפלשתים כאתמול שלשום אשר עלו עמם במחנה סביב וגם המה להיות עם ישראל אשר עם שאול ויונתן"
 1004. שמואל א טו20: "ויאמר שאול אל שמואל אשר שמעתי בקול ה' ואלך בדרך אשר שלחני ה' ואביא את אגג מלך עמלק ואת עמלק החרמתי"
 1005. שמואל א טו27: "ויסב שמואל ללכת ויחזק בכנף מעילו ויקרע"
 1006. שמואל א טו32: "ויאמר שמואל הגישו אלי את אגג מלך עמלק וילך אליו אגג מעדנת ויאמר אגג אכן סר מר המות" (פירוט)
 1007. שמואל א טו33: "ויאמר שמואל כאשר שכלה נשים חרבך כן תשכל מנשים אמך וישסף שמואל את אגג לפני ה' בגלגל" (פירוט)
 1008. שמואל א טז11: "ויאמר שמואל אל ישי התמו הנערים ויאמר עוד שאר הקטן והנה רעה בצאן ויאמר שמואל אל ישי שלחה וקחנו כי לא נסב עד באו פה" (פירוט)
 1009. שמואל א טז16: "יאמר נא אדננו עבדיך לפניך יבקשו איש ידע מנגן בכנור והיה בהיות עליך רוח אלהים רעה ונגן בידו וטוב לך"
 1010. שמואל א טז22: "וישלח שאול אל ישי לאמר יעמד נא דוד לפני כי מצא חן בעיני"
 1011. שמואל א טז23: "והיה בהיות רוח אלהים אל שאול ולקח דוד את הכנור ונגן בידו ורוח לשאול וטוב לו וסרה מעליו רוח הרעה"
 1012. שמואל א יז1: "ויאספו פלשתים את מחניהם למלחמה ויאספו שכה אשר ליהודה ויחנו בין שוכה ובין עזקה באפס דמים"
 1013. שמואל א יז2: "ושאול ואיש ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה ויערכו מלחמה לקראת פלשתים"
 1014. שמואל א יז4: "ויצא איש הבנים ממחנות פלשתים גלית שמו מגת גבהו שש אמות וזרת" (פירוט)
 1015. שמואל א יז7: "וחץ חניתו כמנור ארגים ולהבת חניתו שש מאות שקלים ברזל ונשא הצנה הלך לפניו" (פירוט)
 1016. שמואל א יז9: "אם יוכל להלחם אתי והכני והיינו לכם לעבדים ואם אני אוכל לו והכיתיו והייתם לנו לעבדים ועבדתם אתנו" (פירוט)
 1017. שמואל א יז17: "ויאמר ישי לדוד בנו קח נא לאחיך איפת הקליא הזה ועשרה לחם הזה והרץ המחנה לאחיך" (פירוט)
 1018. שמואל א יז25: "ויאמר איש ישראל הראיתם האיש העלה הזה כי לחרף את ישראל עלה והיה האיש אשר יכנו יעשרנו המלך עשר גדול ואת בתו יתן לו ואת בית אביו יעשה חפשי בישראל" (פירוט)
 1019. שמואל א יז27: "ויאמר לו העם כדבר הזה לאמר כה יעשה לאיש אשר יכנו" (פירוט)
 1020. שמואל א יז45: "ויאמר דוד אל הפלשתי אתה בא אלי בחרב ובחנית ובכידון ואנכי בא אליך בשם ה' צבאות אלהי מערכות ישראל אשר חרפת" (פירוט)
 1021. שמואל א יז46: "היום הזה יסגרך ה' בידי והכיתך והסרתי את ראשך מעליך ונתתי פגר מחנה פלשתים היום הזה לעוף השמים ולחית הארץ וידעו כל הארץ כי יש אלהים לישראל" (פירוט)
 1022. שמואל א יז47: "וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ובחנית יהושיע ה' כי לה' המלחמה ונתן אתכם בידנו" (פירוט)
 1023. שמואל א יז53: "וישבו בני ישראל מדלק אחרי פלשתים וישסו את מחניהם"
 1024. שמואל א יח1: "ויהי ככלתו לדבר אל שאול ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד ויאהבו יהונתן כנפשו"
 1025. שמואל א יח3: "ויכרת יהונתן ודוד ברית באהבתו אתו כנפשו"
 1026. שמואל א יח5: "ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול ישכיל וישמהו שאול על אנשי המלחמה וייטב בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול"
 1027. שמואל א יח10: "ויהי ממחרת ותצלח רוח אלהים רעה אל שאול ויתנבא בתוך הבית ודוד מנגן בידו כיום ביום והחנית ביד שאול"
 1028. שמואל א יח11: "ויטל שאול את החנית ויאמר אכה בדוד ובקיר ויסב דוד מפניו פעמים"
 1029. שמואל א יט5: "וישם את נפשו בכפו ויך את הפלשתי ויעש ה' תשועה גדולה לכל ישראל ראית ותשמח ולמה תחטא בדם נקי להמית את דוד חנם"
 1030. שמואל א יט9: "ותהי רוח ה' רעה אל שאול והוא בביתו יושב וחניתו בידו ודוד מנגן ביד"
 1031. שמואל א יט10: "ויבקש שאול להכות בחנית בדוד ובקיר ויפטר מפני שאול ויך את החנית בקיר ודוד נס וימלט בלילה הוא"
 1032. שמואל א יט17: "ויאמר שאול אל מיכל למה ככה רמיתני ותשלחי את איבי וימלט ותאמר מיכל אל שאול הוא אמר אלי שלחני למה אמיתך"
 1033. שמואל א יט24: "ויפשט גם הוא בגדיו ויתנבא גם הוא לפני שמואל ויפל ערם כל היום ההוא וכל הלילה על כן יאמרו הגם שאול בנביאם" (פירוט)
 1034. שמואל א כ3: "וישבע עוד דוד ויאמר ידע ידע אביך כי מצאתי חן בעיניך ויאמר אל ידע זאת יהונתן פן יעצב ואולם חי ה' וחי נפשך כי כפשע ביני ובין המות"
 1035. שמואל א כ21: "והנה אשלח את הנער לך מצא את החצים אם אמר אמר לנער הנה החצים ממך והנה קחנו ובאה כי שלום לך ואין דבר חי ה'"
 1036. שמואל א כ29: "ויאמר שלחני נא כי זבח משפחה לנו בעיר והוא צוה לי אחי ועתה אם מצאתי חן בעיניך אמלטה נא ואראה את אחי על כן לא בא אל שלחן המלך"
 1037. שמואל א כ33: "ויטל שאול את החנית עליו להכתו וידע יהונתן כי כלה היא מעם אביו להמית את דוד"
 1038. שמואל א כ34: "ויקם יהונתן מעם השלחן בחרי אף ולא אכל ביום החדש השני לחם כי נעצב אל דוד כי הכלמו אביו"
 1039. שמואל א כ42: "ויאמר יהונתן לדוד לך לשלום אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם ה' לאמר ה' יהיה ביני ובינך ובין זרעי ובין זרעך עד עולם"
 1040. שמואל א כא9: "ויאמר דוד לאחימלך ואין יש פה תחת ידך חנית או חרב כי גם חרבי וגם כלי לא לקחתי בידי כי היה דבר המלך נחוץ" (פירוט)
 1041. שמואל א כב6: "וישמע שאול כי נודע דוד ואנשים אשר אתו ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה וחניתו בידו וכל עבדיו נצבים עליו" (פירוט)
 1042. שמואל א כג3: "ויאמרו אנשי דוד אליו הנה אנחנו פה ביהודה יראים ואף כי נלך קעלה אל מערכות פלשתים"
 1043. שמואל א כג17: "ויאמר אליו אל תירא כי לא תמצאך יד שאול אבי ואתה תמלך על ישראל ואנכי אהיה לך למשנה וגם שאול אבי ידע כן"
 1044. שמואל א כג28: "וישב שאול מרדף אחרי דוד וילך לקראת פלשתים על כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות"
 1045. שמואל א כד4: "ויאמרו אנשי דוד אליו הנה היום אשר אמר ה' אליך הנה אנכי נתן את איביך בידך ועשית לו כאשר יטב בעיניך ויקם דוד ויכרת את כנף המעיל אשר לשאול בלט"
 1046. שמואל א כד5: "ויהי אחרי כן ויך לב דוד אתו על אשר כרת את כנף אשר לשאול"
 1047. שמואל א כד8: "ויקם דוד אחרי כן ויצא מן המערה ויקרא אחרי שאול לאמר אדני המלך ויבט שאול אחריו ויקד דוד אפים ארצה וישתחו"
 1048. שמואל א כד11: "ואבי ראה גם ראה את כנף מעילך בידי כי בכרתי את כנף מעילך ולא הרגתיך דע וראה כי אין בידי רעה ופשע ולא חטאתי לך ואתה צדה את נפשי לקחתה"
 1049. שמואל א כה8: "שאל את נעריך ויגידו לך וימצאו הנערים חן בעיניך כי על יום טוב בנו תנה נא את אשר תמצא ידך לעבדיך ולבנך לדוד"
 1050. שמואל א כה15: "והאנשים טבים לנו מאד ולא הכלמנו ולא פקדנו מאומה כל ימי התהלכנו אתם בהיותנו בשדה"
 1051. שמואל א כה25: "אל נא ישים אדני את לבו אל איש הבליעל הזה על נבל כי כשמו כן הוא נבל שמו ונבלה עמו ואני אמתך לא ראיתי את נערי אדני אשר שלחת"
 1052. שמואל א כה26: "ועתה אדני חי ה' וחי נפשך אשר מנעך ה' מבוא בדמים והושע ידך לך ועתה יהיו כנבל איביך והמבקשים אל אדני רעה" (פירוט)
 1053. שמואל א כה31: "ולא תהיה זאת לך לפוקה ולמכשול לב לאדני ולשפך דם חנם ולהושיע אדני לו והיטב ה' לאדני וזכרת את אמתך"
 1054. שמואל א כה40: "ויבאו עבדי דוד אל אביגיל הכרמלה וידברו אליה לאמר דוד שלחנו אליך לקחתך לו לאשה"
 1055. שמואל א כו3: "ויחן שאול בגבעת החכילה אשר על פני הישימן על הדרך ודוד ישב במדבר וירא כי בא שאול אחריו המדברה"
 1056. שמואל א כו5: "ויקם דוד ויבא אל המקום אשר חנה שם שאול וירא דוד את המקום אשר שכב שם שאול ואבנר בן נר שר צבאו ושאול שכב במעגל והעם חנים סביבתו" (פירוט)
 1057. שמואל א כו6: "ויען דוד ויאמר אל אחימלך החתי ואל אבישי בן צרויה אחי יואב לאמר מי ירד אתי אל שאול אל המחנה ויאמר אבישי אני ארד עמך" (פירוט)
 1058. שמואל א כו7: "ויבא דוד ואבישי אל העם לילה והנה שאול שכב ישן במעגל וחניתו מעוכה בארץ מראשתו ואבנר והעם שכבים סביבתו"
 1059. שמואל א כו8: "ויאמר אבישי אל דוד סגר אלהים היום את אויבך בידך ועתה אכנו נא בחנית ובארץ פעם אחת ולא אשנה לו"
 1060. שמואל א כו11: "חלילה לי מה' משלח ידי במשיח ה' ועתה קח נא את החנית אשר מראשתו ואת צפחת המים ונלכה לנו"
 1061. שמואל א כו12: "ויקח דוד את החנית ואת צפחת המים מראשתי שאול וילכו להם ואין ראה ואין יודע ואין מקיץ כי כלם ישנים כי תרדמת ה' נפלה עליהם"
 1062. שמואל א כו16: "לא טוב הדבר הזה אשר עשית חי ה' כי בני מות אתם אשר לא שמרתם על אדניכם על משיח ה' ועתה ראה אי חנית המלך ואת צפחת המים אשר מראשתו"
 1063. שמואל א כו22: "ויען דוד ויאמר הנה החנית המלך ויעבר אחד מהנערים ויקחה"
 1064. שמואל א כו24: "והנה כאשר גדלה נפשך היום הזה בעיני כן תגדל נפשי בעיני ה' ויצלני מכל צרה"
 1065. שמואל א כז5: "ויאמר דוד אל אכיש אם נא מצאתי חן בעיניך יתנו לי מקום באחת ערי השדה ואשבה שם ולמה ישב עבדך בעיר הממלכה עמך"
 1066. שמואל א כז6: "ויתן לו אכיש ביום ההוא את צקלג לכן היתה צקלג למלכי יהודה עד היום הזה"
 1067. שמואל א כח1: "ויהי בימים ההם ויקבצו פלשתים את מחניהם לצבא להלחם בישראל ויאמר אכיש אל דוד ידע תדע כי אתי תצא במחנה אתה ואנשיך"
 1068. שמואל א כח2: "ויאמר דוד אל אכיש לכן אתה תדע את אשר יעשה עבדך ויאמר אכיש אל דוד לכן שמר לראשי אשימך כל הימים"
 1069. שמואל א כח4: "ויקבצו פלשתים ויבאו ויחנו בשונם ויקבץ שאול את כל ישראל ויחנו בגלבע"
 1070. שמואל א כח5: "וירא שאול את מחנה פלשתים וירא ויחרד לבו מאד"
 1071. שמואל א כח18: "כאשר לא שמעת בקול ה' ולא עשית חרון אפו בעמלק על כן הדבר הזה עשה לך ה' היום הזה"
 1072. שמואל א כח19: "ויתן ה' גם את ישראל עמך ביד פלשתים ומחר אתה ובניך עמי גם את מחנה ישראל יתן ה' ביד פלשתים"
 1073. שמואל א כט1: "ויקבצו פלשתים את כל מחניהם אפקה וישראל חנים בעין אשר ביזרעאל"
 1074. שמואל א כט6: "ויקרא אכיש אל דוד ויאמר אליו חי ה' כי ישר אתה וטוב בעיני צאתך ובאך אתי במחנה כי לא מצאתי בך רעה מיום באך אלי עד היום הזה ובעיני הסרנים לא טוב אתה"
 1075. שמואל א ל14: "אנחנו פשטנו נגב הכרתי ועל אשר ליהודה ועל נגב כלב ואת צקלג שרפנו באש"
 1076. שמואל א ל23: "ויאמר דוד לא תעשו כן אחי את אשר נתן ה' לנו וישמר אתנו ויתן את הגדוד הבא עלינו בידנו"
 1077. שמואל ב א2: "ויהי ביום השלישי והנה איש בא מן המחנה מעם שאול ובגדיו קרעים ואדמה על ראשו ויהי בבאו אל דוד ויפל ארצה וישתחו"
 1078. שמואל ב א3: "ויאמר לו דוד אי מזה תבוא ויאמר אליו ממחנה ישראל נמלטתי"
 1079. שמואל ב א6: "ויאמר הנער המגיד לו נקרא נקריתי בהר הגלבע והנה שאול נשען על חניתו והנה הרכב ובעלי הפרשים הדבקהו"
 1080. שמואל ב א20: "אל תגידו בגת אל תבשרו בחוצת אשקלון פן תשמחנה בנות פלשתים פן תעלזנה בנות הערלים" (פירוט)
 1081. שמואל ב א24: "בנות ישראל אל שאול בכינה המלבשכם שני עם עדנים המעלה עדי זהב על לבושכן"
 1082. שמואל ב ב1: "ויהי אחרי כן וישאל דוד בה' לאמר האעלה באחת ערי יהודה ויאמר ה' אליו עלה ויאמר דוד אנה אעלה ויאמר חברנה"
 1083. שמואל ב ב8: "ואבנר בן נר שר צבא אשר לשאול לקח את איש בשת בן שאול ויעברהו מחנים"
 1084. שמואל ב ב12: "ויצא אבנר בן נר ועבדי איש בשת בן שאול ממחנים גבעונה"
 1085. שמואל ב ב23: "וימאן לסור ויכהו אבנר באחרי החנית אל החמש ותצא החנית מאחריו ויפל שם וימת תחתו ויהי כל הבא אל המקום אשר נפל שם עשהאל וימת ויעמדו"
 1086. שמואל ב ב29: "ואבנר ואנשיו הלכו בערבה כל הלילה ההוא ויעברו את הירדן וילכו כל הבתרון ויבאו מחנים"
 1087. שמואל ב ג9: "כה יעשה אלהים לאבנר וכה יסיף לו כי כאשר נשבע ה' לדוד כי כן אעשה לו"
 1088. שמואל ב ג28: "וישמע דוד מאחרי כן ויאמר נקי אנכי וממלכתי מעם ה' עד עולם מדמי אבנר בן נר"
 1089. שמואל ב ג34: "ידך לא אסרות ורגליך לא לנחשתים הגשו כנפול לפני בני עולה נפלת ויספו כל העם לבכות עליו"
 1090. שמואל ב ה1: "ויבאו כל שבטי ישראל אל דוד חברונה ויאמרו לאמר הננו עצמך ובשרך אנחנו"
 1091. שמואל ב ה8: "ויאמר דוד ביום ההוא כל מכה יבסי ויגע בצנור ואת הפסחים ואת העורים שנאו נפש דוד על כן יאמרו עור ופסח לא יבוא אל הבית"
 1092. שמואל ב ה20: "ויבא דוד בבעל פרצים ויכם שם דוד ויאמר פרץ ה' את איבי לפני כפרץ מים על כן קרא שם המקום ההוא בעל פרצים"
 1093. שמואל ב ה24: "ויהי בשמעך את קול צעדה בראשי הבכאים אז תחרץ כי אז יצא ה' לפניך להכות במחנה פלשתים"
 1094. שמואל ב ה25: "ויעש דוד כן כאשר צוהו ה' ויך את פלשתים מגבע עד באך גזר"
 1095. שמואל ב ו5: "ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני ה' בכל עצי ברושים ובכנרות ובנבלים ובתפים ובמנענעים ובצלצלים"
 1096. שמואל ב ז6: "כי לא ישבתי בבית למיום העלתי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה ואהיה מתהלך באהל ובמשכן"
 1097. שמואל ב ז10: "ושמתי מקום לעמי לישראל ונטעתיו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יסיפו בני עולה לענותו כאשר בראשונה" (פירוט)
 1098. שמואל ב ז13: "הוא יבנה בית לשמי וכננתי את כסא ממלכתו עד עולם"
 1099. שמואל ב ז17: "ככל הדברים האלה וככל החזיון הזה כן דבר נתן אל דוד"
 1100. שמואל ב ז22: "על כן גדלת אדני ה' כי אין כמוך ואין אלהים זולתך בכל אשר שמענו באזנינו"
 1101. שמואל ב ז27: "כי אתה ה' צבאות אלהי ישראל גליתה את אזן עבדך לאמר בית אבנה לך על כן מצא עבדך את לבו להתפלל אליך את התפלה הזאת"
 1102. שמואל ב ח1: "ויהי אחרי כן ויך דוד את פלשתים ויכניעם ויקח דוד את מתג האמה מיד פלשתים"
 1103. שמואל ב ט7: "ויאמר לו דוד אל תירא כי עשה אעשה עמך חסד בעבור יהונתן אביך והשבתי לך את כל שדה שאול אביך ואתה תאכל לחם על שלחני תמיד"
 1104. שמואל ב ט10: "ועבדת לו את האדמה אתה ובניך ועבדיך והבאת והיה לבן אדניך לחם ואכלו ומפיבשת בן אדניך יאכל תמיד לחם על שלחני ולציבא חמשה עשר בנים ועשרים עבדים"
 1105. שמואל ב ט11: "ויאמר ציבא אל המלך ככל אשר יצוה אדני המלך את עבדו כן יעשה עבדך ומפיבשת אכל על שלחני כאחד מבני המלך"
 1106. שמואל ב ט13: "ומפיבשת ישב בירושלם כי על שלחן המלך תמיד הוא אכל והוא פסח שתי רגליו"
 1107. שמואל ב י1: "ויהי אחרי כן וימת מלך בני עמון וימלך חנון בנו תחתיו"
 1108. שמואל ב י2: "ויאמר דוד אעשה חסד עם חנון בן נחש כאשר עשה אביו עמדי חסד וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו אל אביו ויבאו עבדי דוד ארץ בני עמון"
 1109. שמואל ב י3: "ויאמרו שרי בני עמון אל חנון אדניהם המכבד דוד את אביך בעיניך כי שלח לך מנחמים הלוא בעבור חקור את העיר ולרגלה ולהפכה שלח דוד את עבדיו אליך"
 1110. שמואל ב י4: "ויקח חנון את עבדי דוד ויגלח את חצי זקנם ויכרת את מדויהם בחצי עד שתותיהם וישלחם"
 1111. שמואל ב יא11: "ויאמר אוריה אל דוד הארון וישראל ויהודה ישבים בסכות ואדני יואב ועבדי אדני על פני השדה חנים ואני אבוא אל ביתי לאכל ולשתות ולשכב עם אשתי חיך וחי נפשך אם אעשה את הדבר הזה"
 1112. שמואל ב יב22: "ויאמר בעוד הילד חי צמתי ואבכה כי אמרתי מי יודע יחנני ה' וחי הילד"
 1113. שמואל ב יב28: "ועתה אסף את יתר העם וחנה על העיר ולכדה פן אלכד אני את העיר ונקרא שמי עליה"
 1114. שמואל ב יב31: "ואת העם אשר בה הוציא וישם במגרה ובחרצי הברזל ובמגזרת הברזל והעביר אותם במלכן וכן יעשה לכל ערי בני עמון וישב דוד וכל העם ירושלם"
 1115. שמואל ב יג1: "ויהי אחרי כן ולאבשלום בן דוד אחות יפה ושמה תמר ויאהבה אמנון בן דוד"
 1116. שמואל ב יג12: "ותאמר לו אל אחי אל תענני כי לא יעשה כן בישראל אל תעשה את הנבלה הזאת"
 1117. שמואל ב יג16: "ותאמר לו אל אודת הרעה הגדולה הזאת מאחרת אשר עשית עמי לשלחני ולא אבה לשמע לה"
 1118. שמואל ב יג18: "ועליה כתנת פסים כי כן תלבשן בנות המלך הבתולת מעילים ויצא אותה משרתו החוץ ונעל הדלת אחריה"
 1119. שמואל ב יג35: "ויאמר יונדב אל המלך הנה בני המלך באו כדבר עבדך כן היה"
 1120. שמואל ב יד17: "ותאמר שפחתך יהיה נא דבר אדני המלך למנוחה כי כמלאך האלהים כן אדני המלך לשמע הטוב והרע וה' אלהיך יהי עמך"
 1121. שמואל ב יד22: "ויפל יואב אל פניו ארצה וישתחו ויברך את המלך ויאמר יואב היום ידע עבדך כי מצאתי חן בעיניך אדני המלך אשר עשה המלך את דבר עבדו"
 1122. שמואל ב טו1: "ויהי מאחרי כן ויעש לו אבשלום מרכבה וססים וחמשים איש רצים לפניו"
 1123. שמואל ב טו25: "ויאמר המלך לצדוק השב את ארון האלהים העיר אם אמצא חן בעיני ה' והשבני והראני אתו ואת נוהו"
 1124. שמואל ב טז4: "ויאמר המלך לצבא הנה לך כל אשר למפי בשת ויאמר ציבא השתחויתי אמצא חן בעיניך אדני המלך"
 1125. שמואל ב טז10: "ויאמר המלך מה לי ולכם בני צריה כי יקלל וכי ה' אמר לו קלל את דוד ומי יאמר מדוע עשיתה כן"
 1126. שמואל ב טז19: "והשנית למי אני אעבד הלוא לפני בנו כאשר עבדתי לפני אביך כן אהיה לפניך"
 1127. שמואל ב טז23: "ועצת אחיתפל אשר יעץ בימים ההם כאשר ישאל בדבר האלהים כן כל עצת אחיתפל גם לדוד גם לאבשלם" (פירוט)
 1128. שמואל ב יז9: "הנה עתה הוא נחבא באחת הפחתים או באחד המקומת והיה כנפל בהם בתחלה ושמע השמע ואמר היתה מגפה בעם אשר אחרי אבשלם"
 1129. שמואל ב יז12: "ובאנו אליו באחת המקומת אשר נמצא שם ונחנו עליו כאשר יפל הטל על האדמה ולא נותר בו ובכל האנשים אשר אתו גם אחד"
 1130. שמואל ב יז23: "ואחיתפל ראה כי לא נעשתה עצתו ויחבש את החמור ויקם וילך אל ביתו אל עירו ויצו אל ביתו ויחנק וימת ויקבר בקבר אביו"
 1131. שמואל ב יז24: "ודוד בא מחנימה ואבשלם עבר את הירדן הוא וכל איש ישראל עמו"
 1132. שמואל ב יז26: "ויחן ישראל ואבשלם ארץ הגלעד"
 1133. שמואל ב יז27: "ויהי כבוא דוד מחנימה ושבי בן נחש מרבת בני עמון ומכיר בן עמיאל מלא דבר וברזלי הגלעדי מרגלים"
 1134. שמואל ב יח14: "ויאמר יואב לא כן אחילה לפניך ויקח שלשה שבטים בכפו ויתקעם בלב אבשלום עודנו חי בלב האלה"
 1135. שמואל ב יח32: "ויאמר המלך אל הכושי השלום לנער לאבשלום ויאמר הכושי יהיו כנער איבי אדני המלך וכל אשר קמו עליך לרעה"
 1136. שמואל ב יט11: "ואבשלום אשר משחנו עלינו מת במלחמה ועתה למה אתם מחרשים להשיב את המלך"
 1137. שמואל ב יט29: "כי לא היה כל בית אבי כי אם אנשי מות לאדני המלך ותשת את עבדך באכלי שלחנך ומה יש לי עוד צדקה ולזעק עוד אל המלך"
 1138. שמואל ב יט33: "וברזלי זקן מאד בן שמנים שנה והוא כלכל את המלך בשיבתו במחנים כי איש גדול הוא מאד"
 1139. שמואל ב כ18: "ותאמר לאמר דבר ידברו בראשנה לאמר שאל ישאלו באבל וכן התמו"
 1140. שמואל ב כ21: "לא כן הדבר כי איש מהר אפרים שבע בן בכרי שמו נשא ידו במלך בדוד תנו אתו לבדו ואלכה מעל העיר ותאמר האשה אל יואב הנה ראשו משלך אליך בעד החומה"
 1141. שמואל ב כא14: "ויקברו את עצמות שאול ויהונתן בנו בארץ בנימן בצלע בקבר קיש אביו ויעשו כל אשר צוה המלך ויעתר אלהים לארץ אחרי כן"
 1142. שמואל ב כא18: "ויהי אחרי כן ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלשתים אז הכה סבכי החשתי את סף אשר בילדי הרפה"
 1143. שמואל ב כא19: "ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלשתים ויך אלחנן בן יערי ארגים בית הלחמי את גלית הגתי ועץ חניתו כמנור ארגים"
 1144. שמואל ב כב11: "וירכב על כרוב ויעף וירא על כנפי רוח"
 1145. שמואל ב כב17: "ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים"
 1146. שמואל ב כב50: "על כן אודך ה' בגוים ולשמך אזמר"
 1147. שמואל ב כג5: "כי לא כן ביתי עם אל כי ברית עולם שם לי ערוכה בכל ושמרה כי כל ישעי וכל חפץ כי לא יצמיח"
 1148. שמואל ב כג7: "ואיש יגע בהם ימלא ברזל ועץ חנית ובאש שרוף ישרפו בשבת"
 1149. שמואל ב כג13: "וירדו שלשים מהשלשים ראש ויבאו אל קציר אל דוד אל מערת עדלם וחית פלשתים חנה בעמק רפאים" (פירוט)
 1150. שמואל ב כג16: "ויבקעו שלשת הגברים במחנה פלשתים וישאבו מים מבאר בית לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל דוד ולא אבה לשתותם ויסך אתם לה'"
 1151. שמואל ב כג18: "ואבישי אחי יואב בן צרויה הוא ראש השלשי והוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל ולו שם בשלשה"
 1152. שמואל ב כג21: "והוא הכה את איש מצרי אשר מראה וביד המצרי חנית וירד אליו בשבט ויגזל את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו"
 1153. שמואל ב כג24: "עשה אל אחי יואב בשלשים אלחנן בן דדו בית לחם"
 1154. שמואל ב כד5: "ויעברו את הירדן ויחנו בערוער ימין העיר אשר בתוך הנחל הגד ואל יעזר"
 1155. שמואל ב כד7: "ויבאו מבצר צר וכל ערי החוי והכנעני ויצאו אל נגב יהודה באר שבע"
 1156. שמואל ב כד10: "ויך לב דוד אתו אחרי כן ספר את העם ויאמר דוד אל ה' חטאתי מאד אשר עשיתי ועתה ה' העבר נא את עון עבדך כי נסכלתי מאד"
 1157. שמואל ב כד24: "ויאמר המלך אל ארונה לא כי קנו אקנה מאותך במחיר ולא אעלה לה' אלהי עלות חנם ויקן דוד את הגרן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים" (פירוט)
 1158. מלכים א א2: "ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סכנת ושכבה בחיקך וחם לאדני המלך"
 1159. מלכים א א4: "והנערה יפה עד מאד ותהי למלך סכנת ותשרתהו והמלך לא ידעה"
 1160. מלכים א א30: "כי כאשר נשבעתי לך בה' אלהי ישראל לאמר כי שלמה בנך ימלך אחרי והוא ישב על כסאי תחתי כי כן אעשה היום הזה"
 1161. מלכים א א36: "ויען בניהו בן יהוידע את המלך ויאמר אמן כן יאמר ה' אלהי אדני המלך"
 1162. מלכים א א37: "כאשר היה ה' עם אדני המלך כן יהי עם שלמה ויגדל את כסאו מכסא אדני המלך דוד"
 1163. מלכים א ב7: "ולבני ברזלי הגלעדי תעשה חסד והיו באכלי שלחנך כי כן קרבו אלי בברחי מפני אבשלום אחיך"
 1164. מלכים א ב8: "והנה עמך שמעי בן גרא בן הימיני מבחרים והוא קללני קללה נמרצת ביום לכתי מחנים והוא ירד לקראתי הירדן ואשבע לו בה' לאמר אם אמיתך בחרב"
 1165. מלכים א ב12: "ושלמה ישב על כסא דוד אביו ותכן מלכתו מאד"
 1166. מלכים א ב31: "ויאמר לו המלך עשה כאשר דבר ופגע בו וקברתו והסירת דמי חנם אשר שפך יואב מעלי ומעל בית אבי"
 1167. מלכים א ב38: "ויאמר שמעי למלך טוב הדבר כאשר דבר אדני המלך כן יעשה עבדך וישב שמעי בירושלם ימים רבים"
 1168. מלכים א ג18: "ויהי ביום השלישי ללדתי ותלד גם האשה הזאת ואנחנו יחדו אין זר אתנו בבית זולתי שתים אנחנו בבית" (פירוט)
 1169. מלכים א ד9: "בן דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חנן"
 1170. מלכים א ד14: "אחינדב בן עדא מחנימה"
 1171. מלכים א ה7: "וכלכלו הנצבים האלה את המלך שלמה ואת כל הקרב אל שלחן המלך שלמה איש חדשו לא יעדרו דבר"
 1172. מלכים א ו6: "היצוע התחתנה חמש באמה רחבה והתיכנה שש באמה רחבה והשלישית שבע באמה רחבה כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחז בקירות הבית" (פירוט)
 1173. מלכים א ו8: "פתח הצלע התיכנה אל כתף הבית הימנית ובלולים יעלו על התיכנה ומן התיכנה אל השלשים"
 1174. מלכים א ו13: "ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזב את עמי ישראל"
 1175. מלכים א ו24: "וחמש אמות כנף הכרוב האחת וחמש אמות כנף הכרוב השנית עשר אמות מקצות כנפיו ועד קצות כנפיו"
 1176. מלכים א ו26: "קומת הכרוב האחד עשר באמה וכן הכרוב השני"
 1177. מלכים א ו27: "ויתן את הכרובים בתוך הבית הפנימי ויפרשו את כנפי הכרבים ותגע כנף האחד בקיר וכנף הכרוב השני נגעת בקיר השני וכנפיהם אל תוך הבית נגעת כנף אל כנף"
 1178. מלכים א ו33: "וכן עשה לפתח ההיכל מזוזות עצי שמן מאת רבעית"
 1179. מלכים א ז18: "ויעש את העמודים ושני טורים סביב על השבכה האחת לכסות את הכתרת אשר על ראש הרמנים וכן עשה לכתרת השנית"
 1180. מלכים א ז27: "ויעש את המכנות עשר נחשת ארבע באמה ארך המכונה האחת וארבע באמה רחבה ושלש באמה קומתה"
 1181. מלכים א ז29: "ועל המסגרות אשר בין השלבים אריות בקר וכרובים ועל השלבים כן ממעל ומתחת לאריות ולבקר ליות מעשה מורד" (פירוט)
 1182. מלכים א ז31: "ופיהו מבית לכתרת ומעלה באמה ופיה עגל מעשה כן אמה וחצי האמה וגם על פיה מקלעות ומסגרתיהם מרבעות לא עגלות"
 1183. מלכים א ז34: "וארבע כתפות אל ארבע פנות המכנה האחת מן המכנה כתפיה"
 1184. מלכים א ז35: "ובראש המכונה חצי האמה קומה עגל סביב ועל ראש המכנה ידתיה ומסגרתיה ממנה"
 1185. מלכים א ז37: "כזאת עשה את עשר המכנות מוצק אחד מדה אחת קצב אחד לכלהנה"
 1186. מלכים א ז38: "ויעש עשרה כירות נחשת ארבעים בת יכיל הכיור האחד ארבע באמה הכיור האחד כיור אחד על המכונה האחת לעשר המכנות"
 1187. מלכים א ז39: "ויתן את המכנות חמש על כתף הבית מימין וחמש על כתף הבית משמאלו ואת הים נתן מכתף הבית הימנית קדמה ממול נגב"
 1188. מלכים א ז43: "ואת המכנות עשר ואת הכירת עשרה על המכנות"
 1189. מלכים א ז48: "ויעש שלמה את כל הכלים אשר בית ה' את מזבח הזהב ואת השלחן אשר עליו לחם הפנים זהב"
 1190. מלכים א ח6: "ויבאו הכהנים את ארון ברית ה' אל מקומו אל דביר הבית אל קדש הקדשים אל תחת כנפי הכרובים"
 1191. מלכים א ח7: "כי הכרובים פרשים כנפים אל מקום הארון ויסכו הכרבים על הארון ועל בדיו מלמעלה"
 1192. מלכים א ח12: "אז אמר שלמה ה' אמר לשכן בערפל"
 1193. מלכים א ח28: "ופנית אל תפלת עבדך ואל תחנתו ה' אלהי לשמע אל הרנה ואל התפלה אשר עבדך מתפלל לפניך היום"
 1194. מלכים א ח30: "ושמעת אל תחנת עבדך ועמך ישראל אשר יתפללו אל המקום הזה ואתה תשמע אל מקום שבתך אל השמים ושמעת וסלחת"
 1195. מלכים א ח33: "בהנגף עמך ישראל לפני אויב אשר יחטאו לך ושבו אליך והודו את שמך והתפללו והתחננו אליך בבית הזה"
 1196. מלכים א ח38: "כל תפלה כל תחנה אשר תהיה לכל האדם לכל עמך ישראל אשר ידעון איש נגע לבבו ופרש כפיו אל הבית הזה"
 1197. מלכים א ח45: "ושמעת השמים את תפלתם ואת תחנתם ועשית משפטם"
 1198. מלכים א ח47: "והשיבו אל לבם בארץ אשר נשבו שם ושבו והתחננו אליך בארץ שביהם לאמר חטאנו והעוינו רשענו"
 1199. מלכים א ח49: "ושמעת השמים מכון שבתך את תפלתם ואת תחנתם ועשית משפטם"
 1200. מלכים א ח52: "להיות עיניך פתחות אל תחנת עבדך ואל תחנת עמך ישראל לשמע אליהם בכל קראם אליך"
 1201. מלכים א ח54: "ויהי ככלות שלמה להתפלל אל ה' את כל התפלה והתחנה הזאת קם מלפני מזבח ה' מכרע על ברכיו וכפיו פרשות השמים"
 1202. מלכים א ח59: "ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפני ה' קרבים אל ה' אלהינו יומם ולילה לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו"
 1203. מלכים א ח63: "ויזבח שלמה את זבח השלמים אשר זבח לה' בקר עשרים ושנים אלף וצאן מאה ועשרים אלף ויחנכו את בית ה' המלך וכל בני ישראל"
 1204. מלכים א ט3: "ויאמר ה' אליו שמעתי את תפלתך ואת תחנתך אשר התחננתה לפני הקדשתי את הבית הזה אשר בנתה לשום שמי שם עד עולם והיו עיני ולבי שם כל הימים"
 1205. מלכים א ט9: "ואמרו על אשר עזבו את ה' אלהיהם אשר הוציא את אבתם מארץ מצרים ויחזקו באלהים אחרים וישתחו להם ויעבדם על כן הביא ה' עליהם את כל הרעה הזאת"
 1206. מלכים א ט16: "פרעה מלך מצרים עלה וילכד את גזר וישרפה באש ואת הכנעני הישב בעיר הרג ויתנה שלחים לבתו אשת שלמה"
 1207. מלכים א ט19: "ואת כל ערי המסכנות אשר היו לשלמה ואת ערי הרכב ואת ערי הפרשים ואת חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלם ובלבנון ובכל ארץ ממשלתו"
 1208. מלכים א י5: "ומאכל שלחנו ומושב עבדיו ומעמד משרתו ומלבשיהם ומשקיו ועלתו אשר יעלה בית ה' ולא היה בה עוד רוח"
 1209. מלכים א י12: "ויעש המלך את עצי האלמגים מסעד לבית ה' ולבית המלך וכנרות ונבלים לשרים לא בא כן עצי אלמגים ולא נראה עד היום הזה"
 1210. מלכים א י20: "ושנים עשר אריים עמדים שם על שש המעלות מזה ומזה לא נעשה כן לכל ממלכות"
 1211. מלכים א י29: "ותעלה ותצא מרכבה ממצרים בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה וכן לכל מלכי החתים ולמלכי ארם בידם יצאו"
 1212. מלכים א יא2: "מן הגוים אשר אמר ה' אל בני ישראל לא תבאו בהם והם לא יבאו בכם אכן יטו את לבבכם אחרי אלהיהם בהם דבק שלמה לאהבה"
 1213. מלכים א יא8: "וכן עשה לכל נשיו הנכריות מקטירות ומזבחות לאלהיהן"
 1214. מלכים א יא19: "וימצא הדד חן בעיני פרעה מאד ויתן לו אשה את אחות אשתו אחות תחפניס הגבירה"
 1215. מלכים א יא21: "והדד שמע במצרים כי שכב דוד עם אבתיו וכי מת יואב שר הצבא ויאמר הדד אל פרעה שלחני ואלך אל ארצי"
 1216. מלכים א יא22: "ויאמר לו פרעה כי מה אתה חסר עמי והנך מבקש ללכת אל ארצך ויאמר לא כי שלח תשלחני"
 1217. מלכים א יב32: "ויעש ירבעם חג בחדש השמיני בחמשה עשר יום לחדש כחג אשר ביהודה ויעל על המזבח כן עשה בבית אל לזבח לעגלים אשר עשה והעמיד בבית אל את כהני הבמות אשר עשה"
 1218. מלכים א יג9: "כי כן צוה אתי בדבר ה' לאמר לא תאכל לחם ולא תשתה מים ולא תשוב בדרך אשר הלכת" (פירוט)
 1219. מלכים א יג20: "ויהי הם ישבים אל השלחן ויהי דבר ה' אל הנביא אשר השיבו"
 1220. מלכים א יד4: "ותעש כן אשת ירבעם ותקם ותלך שלה ותבא בית אחיה ואחיהו לא יכל לראות כי קמו עיניו משיבו"
 1221. מלכים א יד10: "לכן הנני מביא רעה אל בית ירבעם והכרתי לירבעם משתין בקיר עצור ועזוב בישראל ובערתי אחרי בית ירבעם כאשר יבער הגלל עד תמו"
 1222. מלכים א טו20: "וישמע בן הדד אל המלך אסא וישלח את שרי החילים אשר לו על ערי ישראל ויך את עיון ואת דן ואת אבל בית מעכה ואת כל כנרות על כל ארץ נפתלי"
 1223. מלכים א טז1: "ויהי דבר ה' אל יהוא בן חנני על בעשא לאמר"
 1224. מלכים א טז7: "וגם ביד יהוא בן חנני הנביא דבר ה' היה אל בעשא ואל ביתו ועל כל הרעה אשר עשה בעיני ה' להכעיסו במעשה ידיו להיות כבית ירבעם ועל אשר הכה אתו"
 1225. מלכים א טז15: "בשנת עשרים ושבע שנה לאסא מלך יהודה מלך זמרי שבעת ימים בתרצה והעם חנים על גבתון אשר לפלשתים"
 1226. מלכים א טז16: "וישמע העם החנים לאמר קשר זמרי וגם הכה את המלך וימלכו כל ישראל את עמרי שר צבא על ישראל ביום ההוא במחנה"
 1227. מלכים א יח19: "ועתה שלח קבץ אלי את כל ישראל אל הר הכרמל ואת נביאי הבעל ארבע מאות וחמשים ונביאי האשרה ארבע מאות אכלי שלחן איזבל"
 1228. מלכים א יט2: "ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמר כה יעשון אלהים וכה יוספון כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם"
 1229. מלכים א כ23: "ועבדי מלך ארם אמרו אליו אלהי הרים אלהיהם על כן חזקו ממנו ואולם נלחם אתם במישור אם לא נחזק מהם"
 1230. מלכים א כ25: "ואתה תמנה לך חיל כחיל הנפל מאותך וסוס כסוס ורכב כרכב ונלחמה אותם במישור אם לא נחזק מהם וישמע לקלם ויעש כן"
 1231. מלכים א כ27: "ובני ישראל התפקדו וכלכלו וילכו לקראתם ויחנו בני ישראל נגדם כשני חשפי עזים וארם מלאו את הארץ"
 1232. מלכים א כ29: "ויחנו אלה נכח אלה שבעת ימים ויהי ביום השביעי ותקרב המלחמה ויכו בני ישראל את ארם מאה אלף רגלי ביום אחד"
 1233. מלכים א כ40: "ויהי עבדך עשה הנה והנה והוא איננו ויאמר אליו מלך ישראל כן משפטך אתה חרצת"
 1234. מלכים א כא29: "הראית כי נכנע אחאב מלפני יען כי נכנע מפני לא אבי הרעה בימיו בימי בנו אביא הרעה על ביתו"
 1235. מלכים א כב3: "ויאמר מלך ישראל אל עבדיו הידעתם כי לנו רמת גלעד ואנחנו מחשים מקחת אתה מיד מלך ארם"
 1236. מלכים א כב8: "ויאמר מלך ישראל אל יהושפט עוד איש אחד לדרש את ה' מאתו ואני שנאתיו כי לא יתנבא עלי טוב כי אם רע מיכיהו בן ימלה ויאמר יהושפט אל יאמר המלך כן"
 1237. מלכים א כב11: "ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל ויאמר כה אמר ה' באלה תנגח את ארם עד כלתם"
 1238. מלכים א כב12: "וכל הנבאים נבאים כן לאמר עלה רמת גלעד והצלח ונתן ה' ביד המלך"
 1239. מלכים א כב19: "ויאמר לכן שמע דבר ה' ראיתי את ה' ישב על כסאו וכל צבא השמים עמד עליו מימינו ומשמאלו"
 1240. מלכים א כב22: "ויאמר אצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו ויאמר תפתה וגם תוכל צא ועשה כן"
 1241. מלכים א כב24: "ויגש צדקיהו בן כנענה ויכה את מיכיהו על הלחי ויאמר אי זה עבר רוח ה' מאתי לדבר אותך"
 1242. מלכים א כב34: "ואיש משך בקשת לתמו ויכה את מלך ישראל בין הדבקים ובין השרין ויאמר לרכבו הפך ידך והוציאני מן המחנה כי החליתי" (פירוט)
 1243. מלכים א כב36: "ויעבר הרנה במחנה כבא השמש לאמר איש אל עירו ואיש אל ארצו"
 1244. מלכים ב א4: "ולכן כה אמר ה' המטה אשר עלית שם לא תרד ממנה כי מות תמות וילך אליה" (פירוט)
 1245. מלכים ב א6: "ויאמרו אליו איש עלה לקראתנו ויאמר אלינו לכו שובו אל המלך אשר שלח אתכם ודברתם אליו כה אמר ה' המבלי אין אלהים בישראל אתה שלח לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון לכן המטה אשר עלית שם לא תרד ממנה כי מות תמות" (פירוט)
 1246. מלכים ב א13: "וישב וישלח שר חמשים שלשים וחמשיו ויעל ויבא שר החמשים השלישי ויכרע על ברכיו לנגד אליהו ויתחנן אליו וידבר אליו איש האלהים תיקר נא נפשי ונפש עבדיך אלה חמשים בעיניך"
 1247. מלכים ב א16: "וידבר אליו כה אמר ה' יען אשר שלחת מלאכים לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון המבלי אין אלהים בישראל לדרש בדברו לכן המטה אשר עלית שם לא תרד ממנה כי מות תמות"
 1248. מלכים ב ב2: "ויאמר אליהו אל אלישע שב נא פה כי ה' שלחני עד בית אל ויאמר אלישע חי ה' וחי נפשך אם אעזבך וירדו בית אל"
 1249. מלכים ב ב4: "ויאמר לו אליהו אלישע שב נא פה כי ה' שלחני יריחו ויאמר חי ה' וחי נפשך אם אעזבך ויבאו יריחו"
 1250. מלכים ב ב6: "ויאמר לו אליהו שב נא פה כי ה' שלחני הירדנה ויאמר חי ה' וחי נפשך אם אעזבך וילכו שניהם"
 1251. מלכים ב ב10: "ויאמר הקשית לשאול אם תראה אתי לקח מאתך יהי לך כן ואם אין לא יהיה" (פירוט)
 1252. מלכים ב ג9: "וילך מלך ישראל ומלך יהודה ומלך אדום ויסבו דרך שבעת ימים ולא היה מים למחנה ולבהמה אשר ברגליהם"
 1253. מלכים ב ג15: "ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'"
 1254. מלכים ב ג24: "ויבאו אל מחנה ישראל ויקמו ישראל ויכו את מואב וינסו מפניהם ויבו בה והכות את מואב"
 1255. מלכים ב ד3: "ויאמר לכי שאלי לך כלים מן החוץ מאת כל שכנכי כלים רקים אל תמעיטי"
 1256. מלכים ב ד10: "נעשה נא עלית קיר קטנה ונשים לו שם מטה ושלחן וכסא ומנורה והיה בבאו אלינו יסור שמה"
 1257. מלכים ב ד29: "ויאמר לגיחזי חגר מתניך וקח משענתי בידך ולך כי תמצא איש לא תברכנו וכי יברכך איש לא תעננו ושמת משענתי על פני הנער"
 1258. מלכים ב ה15: "וישב אל איש האלהים הוא וכל מחנהו ויבא ויעמד לפניו ויאמר הנה נא ידעתי כי אין אלהים בכל הארץ כי אם בישראל ועתה קח נא ברכה מאת עבדך"
 1259. מלכים ב ה22: "ויאמר שלום אדני שלחני לאמר הנה עתה זה באו אלי שני נערים מהר אפרים מבני הנביאים תנה נא להם ככר כסף ושתי חלפות בגדים"
 1260. מלכים ב ו1: "ויאמרו בני הנביאים אל אלישע הנה נא המקום אשר אנחנו ישבים שם לפניך צר ממנו" (פירוט)
 1261. מלכים ב ו8: "ומלך ארם היה נלחם בישראל ויועץ אל עבדיו לאמר אל מקום פלני אלמני תחנתי" (פירוט)
 1262. מלכים ב ו24: "ויהי אחרי כן ויקבץ בן הדד מלך ארם את כל מחנהו ויעל ויצר על שמרון" (פירוט)
 1263. מלכים ב ז3: "וארבעה אנשים היו מצרעים פתח השער ויאמרו איש אל רעהו מה אנחנו ישבים פה עד מתנו"
 1264. מלכים ב ז4: "אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם ואם ישבנו פה ומתנו ועתה לכו ונפלה אל מחנה ארם אם יחינו נחיה ואם ימיתנו ומתנו"
 1265. מלכים ב ז5: "ויקומו בנשף לבוא אל מחנה ארם ויבאו עד קצה מחנה ארם והנה אין שם איש"
 1266. מלכים ב ז6: "ואדני השמיע את מחנה ארם קול רכב קול סוס קול חיל גדול ויאמרו איש אל אחיו הנה שכר עלינו מלך ישראל את מלכי החתים ואת מלכי מצרים לבוא עלינו"
 1267. מלכים ב ז7: "ויקומו וינוסו בנשף ויעזבו את אהליהם ואת סוסיהם ואת חמריהם המחנה כאשר היא וינסו אל נפשם"
 1268. מלכים ב ז8: "ויבאו המצרעים האלה עד קצה המחנה ויבאו אל אהל אחד ויאכלו וישתו וישאו משם כסף וזהב ובגדים וילכו ויטמנו וישבו ויבאו אל אהל אחר וישאו משם וילכו ויטמנו"
 1269. מלכים ב ז9: "ויאמרו איש אל רעהו לא כן אנחנו עשים היום הזה יום בשרה הוא ואנחנו מחשים וחכינו עד אור הבקר ומצאנו עוון ועתה לכו ונבאה ונגידה בית המלך"
 1270. מלכים ב ז10: "ויבאו ויקראו אל שער העיר ויגידו להם לאמר באנו אל מחנה ארם והנה אין שם איש וקול אדם כי אם הסוס אסור והחמור אסור ואהלים כאשר המה"
 1271. מלכים ב ז12: "ויקם המלך לילה ויאמר אל עבדיו אגידה נא לכם את אשר עשו לנו ארם ידעו כי רעבים אנחנו ויצאו מן המחנה להחבה בהשדה לאמר כי יצאו מן העיר ונתפשם חיים ואל העיר נבא"
 1272. מלכים ב ז14: "ויקחו שני רכב סוסים וישלח המלך אחרי מחנה ארם לאמר לכו וראו"
 1273. מלכים ב ז16: "ויצא העם ויבזו את מחנה ארם ויהי סאה סלת בשקל וסאתים שערים בשקל כדבר ה'"
 1274. מלכים ב ז20: "ויהי לו כן וירמסו אתו העם בשער וימת"
 1275. מלכים ב ח9: "וילך חזאל לקראתו ויקח מנחה בידו וכל טוב דמשק משא ארבעים גמל ויבא ויעמד לפניו ויאמר בנך בן הדד מלך ארם שלחני אליך לאמר האחיה מחלי זה"
 1276. מלכים ב י4: "ויראו מאד מאד ויאמרו הנה שני המלכים לא עמדו לפניו ואיך נעמד אנחנו"
 1277. מלכים ב י5: "וישלח אשר על הבית ואשר על העיר והזקנים והאמנים אל יהוא לאמר עבדיך אנחנו וכל אשר תאמר אלינו נעשה לא נמליך איש הטוב בעיניך עשה"
 1278. מלכים ב י13: "ויהוא מצא את אחי אחזיהו מלך יהודה ויאמר מי אתם ויאמרו אחי אחזיהו אנחנו ונרד לשלום בני המלך ובני הגבירה"
 1279. מלכים ב יא10: "ויתן הכהן לשרי המאיות את החנית ואת השלטים אשר למלך דוד אשר בבית ה'"
 1280. מלכים ב יב12: "ונתנו את הכסף המתכן על יד עשי המלאכה הפקדים בית ה' ויוציאהו לחרשי העץ ולבנים העשים בית ה'"
 1281. מלכים ב יג23: "ויחן ה' אתם וירחמם ויפן אליהם למען בריתו את אברהם יצחק ויעקב ולא אבה השחיתם ולא השליכם מעל פניו עד עתה"
 1282. מלכים ב טו12: "הוא דבר ה' אשר דבר אל יהוא לאמר בני רביעים ישבו לך על כסא ישראל ויהי כן"
 1283. מלכים ב טז11: "ויבן אוריה הכהן את המזבח ככל אשר שלח המלך אחז מדמשק כן עשה אוריה הכהן עד בוא המלך אחז מדמשק"
 1284. מלכים ב טז17: "ויקצץ המלך אחז את המסגרות המכנות ויסר מעליהם ואת הכיר ואת הים הורד מעל הבקר הנחשת אשר תחתיה ויתן אתו על מרצפת אבנים"
 1285. מלכים ב יז9: "ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן על ה' אלהיהם ויבנו להם במות בכל עריהם ממגדל נוצרים עד עיר מבצר"
 1286. מלכים ב יח21: "עתה הנה בטחת לך על משענת הקנה הרצוץ הזה על מצרים אשר יסמך איש עליו ובא בכפו ונקבה כן פרעה מלך מצרים לכל הבטחים עליו"
 1287. מלכים ב יח22: "וכי תאמרון אלי אל ה' אלהינו בטחנו הלוא הוא אשר הסיר חזקיהו את במתיו ואת מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושלם לפני המזבח הזה תשתחוו בירושלם"
 1288. מלכים ב יח26: "ויאמר אליקים בן חלקיהו ושבנה ויואח אל רב שקה דבר נא אל עבדיך ארמית כי שמעים אנחנו ואל תדבר עמנו יהודית באזני העם אשר על החמה"
 1289. מלכים ב יח27: "ויאמר אליהם רב שקה העל אדניך ואליך שלחני אדני לדבר את הדברים האלה הלא על האנשים הישבים על החמה לאכל את חריהם ולשתות את שיניהם עמכם"
 1290. מלכים ב יט32: "לכן כה אמר ה' אל מלך אשור לא יבא אל העיר הזאת ולא יורה שם חץ ולא יקדמנה מגן ולא ישפך עליה סללה"
 1291. מלכים ב יט35: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים" (פירוט)
 1292. מלכים ב כ4: "ויהי ישעיהו לא יצא העיר התיכנה ודבר ה' היה אליו לאמר"
 1293. מלכים ב כא12: "לכן כה אמר ה' אלהי ישראל הנני מביא רעה על ירושלם ויהודה אשר כל שמעיו תצלנה שתי אזניו"
 1294. מלכים ב כב19: "יען רך לבבך ותכנע מפני ה' בשמעך אשר דברתי על המקום הזה ועל ישביו להיות לשמה ולקללה ותקרע את בגדיך ותבכה לפני וגם אנכי שמעתי נאם ה'"
 1295. מלכים ב כב20: "לכן הנני אספך על אבתיך ונאספת אל קברתיך בשלום ולא תראינה עיניך בכל הרעה אשר אני מביא על המקום הזה וישיבו את המלך דבר"
 1296. מלכים ב כה1: "ויהי בשנת התשיעית למלכו בחדש העשירי בעשור לחדש בא נבכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושלם ויחן עליה ויבנו עליה דיק סביב"
 1297. מלכים ב כה13: "ואת עמודי הנחשת אשר בית ה' ואת המכנות ואת ים הנחשת אשר בבית ה' שברו כשדים וישאו את נחשתם בבלה"
 1298. מלכים ב כה16: "העמודים שנים הים האחד והמכנות אשר עשה שלמה לבית ה' לא היה משקל לנחשת כל הכלים האלה"
 1299. מלכים ב כה23: "וישמעו כל שרי החילים המה והאנשים כי הפקיד מלך בבל את גדליהו ויבאו אל גדליהו המצפה וישמעאל בן נתניה ויוחנן בן קרח ושריה בן תנחמת הנטפתי ויאזניהו בן המעכתי המה ואנשיהם"
 1300. ישעיהו א24: "לכן נאם האדון ה' צבאות אביר ישראל הוי אנחם מצרי ואנקמה מאויבי" (פירוט)
 1301. ישעיהו א26: "ואשיבה שפטיך כבראשנה ויעציך כבתחלה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה" (פירוט)
 1302. ישעיהו ב4: "ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" (פירוט)
 1303. ישעיהו ג15: "מלכם תדכאו עמי ופני עניים תטחנו נאם אדני ה' צבאות"
 1304. ישעיהו ג16: "ויאמר ה' יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטוות גרון ומשקרות עינים הלוך וטפף תלכנה וברגליהם תעכסנה"
 1305. ישעיהו ה12: "והיה כנור ונבל תף וחליל ויין משתיהם ואת פעל ה' לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו" (פירוט)
 1306. ישעיהו ה13: "לכן גלה עמי מבלי דעת וכבודו מתי רעב והמונו צחה צמא"
 1307. ישעיהו ה14: "לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חק וירד הדרה והמונה ושאונה ועלז בה"
 1308. ישעיהו ה24: "לכן כאכל קש לשון אש וחשש להבה ירפה שרשם כמק יהיה ופרחם כאבק יעלה כי מאסו את תורת ה' צבאות ואת אמרת קדוש ישראל נאצו"
 1309. ישעיהו ה25: "על כן חרה אף ה' בעמו ויט ידו עליו ויכהו וירגזו ההרים ותהי נבלתם כסוחה בקרב חוצות בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה"
 1310. ישעיהו ה30: "וינהם עליו ביום ההוא כנהמת ים ונבט לארץ והנה חשך צר ואור חשך בעריפיה"
 1311. ישעיהו ו2: "שרפים עמדים ממעל לו שש כנפים שש כנפים לאחד בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו ובשתים יעופף"
 1312. ישעיהו ו8: "ואשמע את קול אדני אמר את מי אשלח ומי ילך לנו ואמר הנני שלחני"
 1313. ישעיהו ז2: "ויגד לבית דוד לאמר נחה ארם על אפרים וינע לבבו ולבב עמו כנוע עצי יער מפני רוח" (פירוט)
 1314. ישעיהו ז14: "לכן יתן אדני הוא לכם אות הנה העלמה הרה וילדת בן וקראת שמו עמנו אל" (פירוט)
 1315. ישעיהו ח7: "ולכן הנה אדני מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים את מלך אשור ואת כל כבודו ועלה על כל אפיקיו והלך על כל גדותיו" (פירוט)
 1316. ישעיהו ח8: "וחלף ביהודה שטף ועבר עד צואר יגיע והיה מטות כנפיו מלא רחב ארצך עמנו אל"
 1317. ישעיהו ח18: "הנה אנכי והילדים אשר נתן לי ה' לאתות ולמופתים בישראל מעם ה' צבאות השכן בהר ציון" (פירוט)
 1318. ישעיהו ט16: "על כן על בחוריו לא ישמח אדני ואת יתמיו ואת אלמנתיו לא ירחם כי כלו חנף ומרע וכל פה דבר נבלה בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה"
 1319. ישעיהו י6: "בגוי חנף אשלחנו ועל עם עברתי אצונו לשלל שלל ולבז בז ולשימו מרמס כחמר חוצות"
 1320. ישעיהו י7: "והוא לא כן ידמה ולבבו לא כן יחשב כי להשמיד בלבבו ולהכרית גוים לא מעט"
 1321. ישעיהו י11: "הלא כאשר עשיתי לשמרון ולאליליה כן אעשה לירושלם ולעצביה"
 1322. ישעיהו י14: "ותמצא כקן ידי לחיל העמים וכאסף ביצים עזבות כל הארץ אני אספתי ולא היה נדד כנף ופצה פה ומצפצף"
 1323. ישעיהו י16: "לכן ישלח האדון ה' צבאות במשמניו רזון ותחת כבדו יקד יקד כיקוד אש"
 1324. ישעיהו י24: "לכן כה אמר אדני ה' צבאות אל תירא עמי ישב ציון מאשור בשבט יככה ומטהו ישא עליך בדרך מצרים"
 1325. ישעיהו יא12: "ונשא נס לגוים ואסף נדחי ישראל ונפצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ"
 1326. ישעיהו יג7: "על כן כל ידים תרפינה וכל לבב אנוש ימס"
 1327. ישעיהו יג13: "על כן שמים ארגיז ותרעש הארץ ממקומה בעברת ה' צבאות וביום חרון אפו"
 1328. ישעיהו יג20: "לא תשב לנצח ולא תשכן עד דור ודור ולא יהל שם ערבי ורעים לא ירבצו שם"
 1329. ישעיהו יג21: "ורבצו שם ציים ומלאו בתיהם אחים ושכנו שם בנות יענה ושעירים ירקדו שם"
 1330. ישעיהו יד19: "ואתה השלכת מקברך כנצר נתעב לבוש הרגים מטעני חרב יורדי אל אבני בור כפגר מובס"
 1331. ישעיהו יד24: "נשבע ה' צבאות לאמר אם לא כאשר דמיתי כן היתה וכאשר יעצתי היא תקום"
 1332. ישעיהו טו4: "ותזעק חשבון ואלעלה עד יהץ נשמע קולם על כן חלצי מואב יריעו נפשו ירעה לו"
 1333. ישעיהו טו7: "על כן יתרה עשה ופקדתם על נחל הערבים ישאום"
 1334. ישעיהו טז5: "והוכן בחסד כסא וישב עליו באמת באהל דוד שפט ודרש משפט ומהר צדק"
 1335. ישעיהו טז6: "שמענו גאון מואב גא מאד גאותו וגאונו ועברתו לא כן בדיו" (פירוט)
 1336. ישעיהו טז7: "לכן ייליל מואב למואב כלה ייליל לאשישי קיר חרשת תהגו אך נכאים"
 1337. ישעיהו טז9: "על כן אבכה בבכי יעזר גפן שבמה אריוך דמעתי חשבון ואלעלה כי על קיצך ועל קצירך הידד נפל"
 1338. ישעיהו טז11: "על כן מעי למואב ככנור יהמו וקרבי לקיר חרש"
 1339. ישעיהו יז6: "ונשאר בו עוללת כנקף זית שנים שלשה גרגרים בראש אמיר ארבעה חמשה בסעפיה פריה נאם ה' אלהי ישראל"
 1340. ישעיהו יז10: "כי שכחת אלהי ישעך וצור מעזך לא זכרת על כן תטעי נטעי נעמנים וזמרת זר תזרענו"
 1341. ישעיהו יח1: "הוי ארץ צלצל כנפים אשר מעבר לנהרי כוש"
 1342. ישעיהו יח3: "כל ישבי תבל ושכני ארץ כנשא נס הרים תראו וכתקע שופר תשמעו"
 1343. ישעיהו יט16: "ביום ההוא יהיה מצרים כנשים וחרד ופחד מפני תנופת יד ה' צבאות אשר הוא מניף עליו"
 1344. ישעיהו יט18: "ביום ההוא יהיו חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת כנען ונשבעות לה' צבאות עיר ההרס יאמר לאחת"
 1345. ישעיהו כ2: "בעת ההיא דבר ה' ביד ישעיהו בן אמוץ לאמר לך ופתחת השק מעל מתניך ונעלך תחלץ מעל רגליך ויעש כן הלך ערום ויחף" (פירוט)
 1346. ישעיהו כ4: "כן ינהג מלך אשור את שבי מצרים ואת גלות כוש נערים וזקנים ערום ויחף וחשופי שת ערות מצרים"
 1347. ישעיהו כ6: "ואמר ישב האי הזה ביום ההוא הנה כה מבטנו אשר נסנו שם לעזרה להנצל מפני מלך אשור ואיך נמלט אנחנו"
 1348. ישעיהו כא3: "על כן מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני כצירי יולדה נעויתי משמע נבהלתי מראות"
 1349. ישעיהו כא5: "ערך השלחן צפה הצפית אכול שתה קומו השרים משחו מגן"
 1350. ישעיהו כב4: "על כן אמרתי שעו מני אמרר בבכי אל תאיצו לנחמני על שד בת עמי"
 1351. ישעיהו כב15: "כה אמר אדני ה' צבאות לך בא אל הסכן הזה על שבנא אשר על הבית" (פירוט)
 1352. ישעיהו כב16: "מה לך פה ומי לך פה כי חצבת לך פה קבר חצבי מרום קברו חקקי בסלע משכן לו" (פירוט)
 1353. ישעיהו כג8: "מי יעץ זאת על צר המעטירה אשר סחריה שרים כנעניה נכבדי ארץ"
 1354. ישעיהו כג11: "ידו נטה על הים הרגיז ממלכות ה' צוה אל כנען לשמד מעזניה"
 1355. ישעיהו כג14: "הילילו אניות תרשיש כי שדד מעזכן"
 1356. ישעיהו כג16: "קחי כנור סבי עיר זונה נשכחה היטיבי נגן הרבי שיר למען תזכרי"
 1357. ישעיהו כד2: "והיה כעם ככהן כעבד כאדניו כשפחה כגברתה כקונה כמוכר כמלוה כלוה כנשה כאשר נשא בו"
 1358. ישעיהו כד5: "והארץ חנפה תחת ישביה כי עברו תורת חלפו חק הפרו ברית עולם"
 1359. ישעיהו כד6: "על כן אלה אכלה ארץ ויאשמו ישבי בה על כן חרו ישבי ארץ ונשאר אנוש מזער"
 1360. ישעיהו כד8: "שבת משוש תפים חדל שאון עליזים שבת משוש כנור"
 1361. ישעיהו כד13: "כי כה יהיה בקרב הארץ בתוך העמים כנקף זית כעוללת אם כלה בציר"
 1362. ישעיהו כד15: "על כן בארים כבדו ה' באיי הים שם ה' אלהי ישראל"
 1363. ישעיהו כד16: "מכנף הארץ זמרת שמענו צבי לצדיק ואמר רזי לי רזי לי אוי לי בגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו"
 1364. ישעיהו כה3: "על כן יכבדוך עם עז קרית גוים עריצים ייראוך"
 1365. ישעיהו כה5: "כחרב בציון שאון זרים תכניע חרב בצל עב זמיר עריצים יענה"
 1366. ישעיהו כו10: "יחן רשע בל למד צדק בארץ נכחות יעול ובל יראה גאות ה'"
 1367. ישעיהו כו14: "מתים בל יחיו רפאים בל יקמו לכן פקדת ותשמידם ותאבד כל זכר למו"
 1368. ישעיהו כו17: "כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפניך ה'"
 1369. ישעיהו כו19: "יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שכני עפר כי טל אורת טלך וארץ רפאים תפיל"
 1370. ישעיהו כז9: "לכן בזאת יכפר עון יעקב וזה כל פרי הסר חטאתו בשומו כל אבני מזבח כאבני גר מנפצות לא יקמו אשרים וחמנים"
 1371. ישעיהו כז11: "ביבש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה כי לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עשהו ויצרו לא יחננו"
 1372. ישעיהו כח8: "כי כל שלחנות מלאו קיא צאה בלי מקום"
 1373. ישעיהו כח14: "לכן שמעו דבר ה' אנשי לצון משלי העם הזה אשר בירושלם"
 1374. ישעיהו כח16: "לכן כה אמר אדני ה' הנני יסד בציון אבן אבן בחן פנת יקרת מוסד מוסד המאמין לא יחיש"
 1375. ישעיהו כח20: "כי קצר המצע מהשתרע והמסכה צרה כהתכנס"
 1376. ישעיהו כט1: "הוי אריאל אריאל קרית חנה דוד ספו שנה על שנה חגים ינקפו"
 1377. ישעיהו כט3: "וחניתי כדור עליך וצרתי עליך מצב והקימתי עליך מצרת"
 1378. ישעיהו כט8: "והיה כאשר יחלם הרעב והנה אוכל והקיץ וריקה נפשו וכאשר יחלם הצמא והנה שתה והקיץ והנה עיף ונפשו שוקקה כן יהיה המון כל הגוים הצבאים על הר ציון"
 1379. ישעיהו כט14: "לכן הנני יוסף להפליא את העם הזה הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבניו תסתתר"
 1380. ישעיהו כט22: "לכן כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה את אברהם לא עתה יבוש יעקב ולא עתה פניו יחורו" (פירוט)
 1381. ישעיהו ל4: "כי היו בצען שריו ומלאכיו חנס יגיעו"
 1382. ישעיהו ל7: "ומצרים הבל וריק יעזרו לכן קראתי לזאת רהב הם שבת"
 1383. ישעיהו ל12: "לכן כה אמר קדוש ישראל יען מאסכם בדבר הזה ותבטחו בעשק ונלוז ותשענו עליו"
 1384. ישעיהו ל13: "לכן יהיה לכם העון הזה כפרץ נפל נבעה בחומה נשגבה אשר פתאם לפתע יבוא שברה" (פירוט)
 1385. ישעיהו ל16: "ותאמרו לא כי על סוס ננוס על כן תנוסון ועל קל נרכב על כן יקלו רדפיכם" (פירוט)
 1386. ישעיהו ל17: "אלף אחד מפני גערת אחד מפני גערת חמשה תנסו עד אם נותרתם כתרן על ראש ההר וכנס על הגבעה"
 1387. ישעיהו ל18: "ולכן יחכה ה' לחננכם ולכן ירום לרחמכם כי אלהי משפט ה' אשרי כל חוכי לו"
 1388. ישעיהו ל19: "כי עם בציון ישב בירושלם בכו לא תבכה חנון יחנך לקול זעקך כשמעתו ענך"
 1389. ישעיהו ל20: "ונתן לכם אדני לחם צר ומים לחץ ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך ראות את מוריך"
 1390. ישעיהו ל28: "ורוחו כנחל שוטף עד צואר יחצה להנפה גוים בנפת שוא ורסן מתעה על לחיי עמים"
 1391. ישעיהו ל32: "והיה כל מעבר מטה מוסדה אשר יניח ה' עליו בתפים ובכנרות ובמלחמות תנופה נלחם בה"
 1392. ישעיהו ל33: "כי ערוך מאתמול תפתה גם הוא למלך הוכן העמיק הרחב מדרתה אש ועצים הרבה נשמת ה' כנחל גפרית בערה בה" (פירוט)
 1393. ישעיהו לא4: "כי כה אמר ה' אלי כאשר יהגה האריה והכפיר על טרפו אשר יקרא עליו מלא רעים מקולם לא יחת ומהמונם לא יענה כן ירד ה' צבאות לצבא על הר ציון ועל גבעתה"
 1394. ישעיהו לא5: "כצפרים עפות כן יגן ה' צבאות על ירושלם גנון והציל פסח והמליט" (פירוט)
 1395. ישעיהו לב6: "כי נבל נבלה ידבר ולבו יעשה און לעשות חנף ולדבר אל ה' תועה להריק נפש רעב ומשקה צמא יחסיר" (פירוט)
 1396. ישעיהו לב14: "כי ארמון נטש המון עיר עזב עפל ובחן היה בעד מערות עד עולם משוש פראים מרעה עדרים"
 1397. ישעיהו לב16: "ושכן במדבר משפט וצדקה בכרמל תשב"
 1398. ישעיהו לב18: "וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוחת שאננות"
 1399. ישעיהו לג1: "הוי שודד ואתה לא שדוד ובוגד ולא בגדו בו כהתמך שודד תושד כנלתך לבגד יבגדו בך"
 1400. ישעיהו לג2: "ה' חננו לך קוינו היה זרעם לבקרים אף ישועתנו בעת צרה"
 1401. ישעיהו לג5: "נשגב ה' כי שכן מרום מלא ציון משפט וצדקה"
 1402. ישעיהו לג14: "פחדו בציון חטאים אחזה רעדה חנפים מי יגור לנו אש אוכלה מי יגור לנו מוקדי עולם" (פירוט)
 1403. ישעיהו לג16: "הוא מרומים ישכן מצדות סלעים משגבו לחמו נתן מימיו נאמנים"
 1404. ישעיהו לג22: "כי ה' שפטנו ה' מחקקנו ה' מלכנו הוא יושיענו"
 1405. ישעיהו לג23: "נטשו חבליך בל יחזקו כן תרנם בל פרשו נס אז חלק עד שלל מרבה פסחים בזזו בז"
 1406. ישעיהו לג24: "ובל יאמר שכן חליתי העם הישב בה נשא עון"
 1407. ישעיהו לד4: "ונמקו כל צבא השמים ונגלו כספר השמים וכל צבאם יבול כנבל עלה מגפן וכנבלת מתאנה"
 1408. ישעיהו לד11: "וירשוה קאת וקפוד וינשוף וערב ישכנו בה ונטה עליה קו תהו ואבני בהו"
 1409. ישעיהו לד17: "והוא הפיל להן גורל וידו חלקתה להם בקו עד עולם יירשוה לדור ודור ישכנו בה"
 1410. ישעיהו לה5: "אז תפקחנה עיני עורים ואזני חרשים תפתחנה"
 1411. ישעיהו לו6: "הנה בטחת על משענת הקנה הרצוץ הזה על מצרים אשר יסמך איש עליו ובא בכפו ונקבה כן פרעה מלך מצרים לכל הבטחים עליו"
 1412. ישעיהו לו7: "וכי תאמר אלי אל ה' אלהינו בטחנו הלוא הוא אשר הסיר חזקיהו את במתיו ואת מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושלם לפני המזבח הזה תשתחוו"
 1413. ישעיהו לו11: "ויאמר אליקים ושבנא ויואח אל רב שקה דבר נא אל עבדיך ארמית כי שמעים אנחנו ואל תדבר אלינו יהודית באזני העם אשר על החומה"
 1414. ישעיהו לו12: "ויאמר רב שקה האל אדניך ואליך שלחני אדני לדבר את הדברים האלה הלא על האנשים הישבים על החומה לאכל את חראיהם ולשתות את שיניהם עמכם"
 1415. ישעיהו לז33: "לכן כה אמר ה' אל מלך אשור לא יבוא אל העיר הזאת ולא יורה שם חץ ולא יקדמנה מגן ולא ישפך עליה סללה"
 1416. ישעיהו לז36: "ויצא מלאך ה' ויכה במחנה אשור מאה ושמנים וחמשה אלף וישכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים"
 1417. ישעיהו לח13: "שויתי עד בקר כארי כן ישבר כל עצמותי מיום עד לילה תשלימני"
 1418. ישעיהו לח14: "כסוס עגור כן אצפצף אהגה כיונה דלו עיני למרום אדני עשקה לי ערבני"
 1419. ישעיהו מ7: "יבש חציר נבל ציץ כי רוח ה' נשבה בו אכן חציר העם"
 1420. ישעיהו מ12: "מי מדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן וכל בשלש עפר הארץ ושקל בפלס הרים וגבעות במאזנים" (פירוט)
 1421. ישעיהו מ13: "מי תכן את רוח ה' ואיש עצתו יודיענו" (פירוט)
 1422. ישעיהו מ20: "המסכן תרומה עץ לא ירקב יבחר חרש חכם יבקש לו להכין פסל לא ימוט"
 1423. ישעיהו מ31: "וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו"
 1424. ישעיהו מב9: "הראשנות הנה באו וחדשות אני מגיד בטרם תצמחנה אשמיע אתכם"
 1425. ישעיהו מד5: "זה יאמר לה' אני וזה יקרא בשם יעקב וזה יכתב ידו לה' ובשם ישראל יכנה"
 1426. ישעיהו מה4: "למען עבדי יעקב וישראל בחירי ואקרא לך בשמך אכנך ולא ידעתני"
 1427. ישעיהו מה15: "אכן אתה אל מסתתר אלהי ישראל מושיע"
 1428. ישעיהו מז2: "קחי רחים וטחני קמח גלי צמתך חשפי שבל גלי שוק עברי נהרות"
 1429. ישעיהו מז15: "כן היו לך אשר יגעת סחריך מנעוריך איש לעברו תעו אין מושיעך"
 1430. ישעיהו מח16: "קרבו אלי שמעו זאת לא מראש בסתר דברתי מעת היותה שם אני ועתה אדני ה' שלחני ורוחו"
 1431. ישעיהו מח18: "לוא הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים"
 1432. ישעיהו מט4: "ואני אמרתי לריק יגעתי לתהו והבל כחי כליתי אכן משפטי את ה' ופעלתי את אלהי"
 1433. ישעיהו מט14: "ותאמר ציון עזבני ה' ואדני שכחני"
 1434. ישעיהו מט15: "התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה גם אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך"
 1435. ישעיהו נ7: "ואדני ה' יעזר לי על כן לא נכלמתי על כן שמתי פני כחלמיש ואדע כי לא אבוש"
 1436. ישעיהו נא6: "שאו לשמים עיניכם והביטו אל הארץ מתחת כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה וישביה כמו כן ימותון וישועתי לעולם תהיה וצדקתי לא תחת" (פירוט)
 1437. ישעיהו נא21: "לכן שמעי נא זאת עניה ושכרת ולא מיין"
 1438. ישעיהו נב3: "כי כה אמר ה' חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו"
 1439. ישעיהו נב5: "ועתה מה לי פה נאם ה' כי לקח עמי חנם משלו יהילילו נאם ה' ותמיד כל היום שמי מנאץ"
 1440. ישעיהו נב6: "לכן ידע עמי שמי לכן ביום ההוא כי אני הוא המדבר הנני"
 1441. ישעיהו נב14: "כאשר שממו עליך רבים כן משחת מאיש מראהו ותארו מבני אדם"
 1442. ישעיהו נב15: "כן יזה גוים רבים עליו יקפצו מלכים פיהם כי אשר לא ספר להם ראו ואשר לא שמעו התבוננו"
 1443. ישעיהו נג4: "אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים ומענה"
 1444. ישעיהו נג12: "לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת פשעים נמנה והוא חטא רבים נשא ולפשעים יפגיע"
 1445. ישעיהו נד2: "הרחיבי מקום אהלך ויריעות משכנותיך יטו אל תחשכי האריכי מיתריך ויתדתיך חזקי" (פירוט)
 1446. ישעיהו נד9: "כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבר מי נח עוד על הארץ כן נשבעתי מקצף עליך ומגער בך"
 1447. ישעיהו נה9: "כי גבהו שמים מארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבתי ממחשבתיכם"
 1448. ישעיהו נה11: "כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אלי ריקם כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתיו"
 1449. ישעיהו נז10: "ברב דרכך יגעת לא אמרת נואש חית ידך מצאת על כן לא חלית" (פירוט)
 1450. ישעיהו נז15: "כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים"
 1451. ישעיהו נט9: "על כן רחק משפט ממנו ולא תשיגנו צדקה נקוה לאור והנה חשך לנגהות באפלות נהלך"
 1452. ישעיהו נט10: "נגששה כעורים קיר וכאין עינים נגששה כשלנו בצהרים כנשף באשמנים כמתים"
 1453. ישעיהו נט19: "וייראו ממערב את שם ה' וממזרח שמש את כבודו כי יבוא כנהר צר רוח ה' נססה בו"
 1454. ישעיהו סא1: "רוח אדני ה' עלי יען משח ה' אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח"
 1455. ישעיהו סא7: "תחת בשתכם משנה וכלמה ירנו חלקם לכן בארצם משנה יירשו שמחת עולם תהיה להם"
 1456. ישעיהו סא11: "כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח כן אדני ה' יצמיח צדקה ותהלה נגד כל הגוים"
 1457. ישעיהו סב1: "למען ציון לא אחשה ולמען ירושלם לא אשקוט עד יצא כנגה צדקה וישועתה כלפיד יבער"
 1458. ישעיהו סג14: "כבהמה בבקעה תרד רוח ה' תניחנו כן נהגת עמך לעשות לך שם תפארת"
 1459. ישעיהו סד7: "ועתה ה' אבינו אתה אנחנו החמר ואתה יצרנו ומעשה ידך כלנו"
 1460. ישעיהו סה8: "כה אמר ה' כאשר ימצא התירוש באשכול ואמר אל תשחיתהו כי ברכה בו כן אעשה למען עבדי לבלתי השחית הכל"
 1461. ישעיהו סה9: "והוצאתי מיעקב זרע ומיהודה יורש הרי וירשוה בחירי ועבדי ישכנו שמה"
 1462. ישעיהו סה11: "ואתם עזבי ה' השכחים את הר קדשי הערכים לגד שלחן והממלאים למני ממסך" (פירוט)
 1463. ישעיהו סה13: "לכן כה אמר אדני ה' הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו הנה עבדי ישמחו ואתם תבשו"
 1464. ישעיהו סו12: "כי כה אמר ה' הנני נטה אליה כנהר שלום וכנחל שוטף כבוד גוים וינקתם על צד תנשאו ועל ברכים תשעשעו"
 1465. ישעיהו סו13: "כאיש אשר אמו תנחמנו כן אנכי אנחמכם ובירושלם תנחמו" (פירוט)
 1466. ישעיהו סו14: "וראיתם ושש לבכם ועצמותיכם כדשא תפרחנה ונודעה יד ה' את עבדיו וזעם את איביו"
 1467. ישעיהו סו22: "כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עשה עמדים לפני נאם ה' כן יעמד זרעכם ושמכם"
 1468. ירמיהו ב9: "לכן עד אריב אתכם נאם ה' ואת בני בניכם אריב" (פירוט)
 1469. ירמיהו ב26: "כבשת גנב כי ימצא כן הבישו בית ישראל המה מלכיהם שריהם וכהניהם ונביאיהם" (פירוט)
 1470. ירמיהו ב33: "מה תיטבי דרכך לבקש אהבה לכן גם את הרעות למדתי את דרכיך"
 1471. ירמיהו ב34: "גם בכנפיך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים לא במחתרת מצאתים כי על כל אלה" (פירוט)
 1472. ירמיהו ג1: "לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלוא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאם ה'" (פירוט)
 1473. ירמיהו ג2: "שאי עיניך על שפים וראי איפה לא שגלת על דרכים ישבת להם כערבי במדבר ותחניפי ארץ בזנותיך וברעתך"
 1474. ירמיהו ג9: "והיה מקל זנותה ותחנף את הארץ ותנאף את האבן ואת העץ"
 1475. ירמיהו ג20: "אכן בגדה אשה מרעה כן בגדתם בי בית ישראל נאם ה'"
 1476. ירמיהו ג21: "קול על שפיים נשמע בכי תחנוני בני ישראל כי העוו את דרכם שכחו את ה' אלהיהם"
 1477. ירמיהו ג23: "אכן לשקר מגבעות המון הרים אכן בה' אלהינו תשועת ישראל" (פירוט)
 1478. ירמיהו ג25: "נשכבה בבשתנו ותכסנו כלמתנו כי לה' אלהינו חטאנו אנחנו ואבותינו מנעורינו ועד היום הזה ולא שמענו בקול ה' אלהינו"
 1479. ירמיהו ד10: "ואמר אהה אדני ה' אכן השא השאת לעם הזה ולירושלם לאמר שלום יהיה לכם ונגעה חרב עד הנפש" (פירוט)
 1480. ירמיהו ה2: "ואם חי ה' יאמרו לכן לשקר ישבעו"
 1481. ירמיהו ה6: "על כן הכם אריה מיער זאב ערבות ישדדם נמר שקד על עריהם כל היוצא מהנה יטרף כי רבו פשעיהם עצמו משבותיהם"
 1482. ירמיהו ה14: "לכן כה אמר ה' אלהי צבאות יען דברכם את הדבר הזה הנני נתן דברי בפיך לאש והעם הזה עצים ואכלתם"
 1483. ירמיהו ה19: "והיה כי תאמרו תחת מה עשה ה' אלהינו לנו את כל אלה ואמרת אליהם כאשר עזבתם אותי ותעבדו אלהי נכר בארצכם כן תעבדו זרים בארץ לא לכם"
 1484. ירמיהו ה27: "ככלוב מלא עוף כן בתיהם מלאים מרמה על כן גדלו ויעשירו"
 1485. ירמיהו ה31: "הנביאים נבאו בשקר והכהנים ירדו על ידיהם ועמי אהבו כן ומה תעשו לאחריתה"
 1486. ירמיהו ו7: "כהקיר בור מימיה כן הקרה רעתה חמס ושד ישמע בה על פני תמיד חלי ומכה"
 1487. ירמיהו ו15: "הבישו כי תועבה עשו גם בוש לא יבושו גם הכלים לא ידעו לכן יפלו בנפלים בעת פקדתים יכשלו אמר ה'"
 1488. ירמיהו ו18: "לכן שמעו הגוים ודעי עדה את אשר בם"
 1489. ירמיהו ו21: "לכן כה אמר ה' הנני נתן אל העם הזה מכשלים וכשלו בם אבות ובנים יחדו שכן ורעו יאבדו"
 1490. ירמיהו ו27: "בחון נתתיך בעמי מבצר ותדע ובחנת את דרכם"
 1491. ירמיהו ז3: "כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל היטיבו דרכיכם ומעלליכם ואשכנה אתכם במקום הזה"
 1492. ירמיהו ז7: "ושכנתי אתכם במקום הזה בארץ אשר נתתי לאבותיכם למן עולם ועד עולם"
 1493. ירמיהו ז12: "כי לכו נא אל מקומי אשר בשילו אשר שכנתי שמי שם בראשונה וראו את אשר עשיתי לו מפני רעת עמי ישראל"
 1494. ירמיהו ז20: "לכן כה אמר אדני ה' הנה אפי וחמתי נתכת אל המקום הזה על האדם ועל הבהמה ועל עץ השדה ועל פרי האדמה ובערה ולא תכבה"
 1495. ירמיהו ז32: "לכן הנה ימים באים נאם ה' ולא יאמר עוד התפת וגיא בן הנם כי אם גיא ההרגה וקברו בתפת מאין מקום"
 1496. ירמיהו ח6: "הקשבתי ואשמע לוא כן ידברו אין איש נחם על רעתו לאמר מה עשיתי כלה שב במרצותם כסוס שוטף במלחמה" (פירוט)
 1497. ירמיהו ח8: "איכה תאמרו חכמים אנחנו ותורת ה' אתנו אכן הנה לשקר עשה עט שקר ספרים" (פירוט)
 1498. ירמיהו ח10: "לכן אתן את נשיהם לאחרים שדותיהם ליורשים כי מקטן ועד גדול כלה בצע בצע מנביא ועד כהן כלה עשה שקר" (פירוט)
 1499. ירמיהו ח12: "הבשו כי תועבה עשו גם בוש לא יבשו והכלם לא ידעו לכן יפלו בנפלים בעת פקדתם יכשלו אמר ה'" (פירוט)
 1500. ירמיהו ח14: "על מה אנחנו ישבים האספו ונבוא אל ערי המבצר ונדמה שם כי ה' אלהינו הדמנו וישקנו מי ראש כי חטאנו לה'"
 1501. ירמיהו ח20: "עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לוא נושענו" (פירוט)
 1502. ירמיהו ט6: "לכן כה אמר ה' צבאות הנני צורפם ובחנתים כי איך אעשה מפני בת עמי"
 1503. ירמיהו ט14: "לכן כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל הנני מאכילם את העם הזה לענה והשקיתים מי ראש"
 1504. ירמיהו ט18: "כי קול נהי נשמע מציון איך שדדנו בשנו מאד כי עזבנו ארץ כי השליכו משכנותינו"
 1505. ירמיהו י17: "אספי מארץ כנעתך ישבתי במצור"
 1506. ירמיהו י21: "כי נבערו הרעים ואת ה' לא דרשו על כן לא השכילו וכל מרעיתם נפוצה"
 1507. ירמיהו יא11: "לכן כה אמר ה' הנני מביא אליהם רעה אשר לא יוכלו לצאת ממנה וזעקו אלי ולא אשמע אליהם"
 1508. ירמיהו יא20: "וה' צבאות שפט צדק בחן כליות ולב אראה נקמתך מהם כי אליך גליתי את ריבי"
 1509. ירמיהו יא21: "לכן כה אמר ה' על אנשי ענתות המבקשים את נפשך לאמר לא תנבא בשם ה' ולא תמות בידנו"
 1510. ירמיהו יא22: "לכן כה אמר ה' צבאות הנני פקד עליהם הבחורים ימתו בחרב בניהם ובנותיהם ימתו ברעב"
 1511. ירמיהו יב3: "ואתה ה' ידעתני תראני ובחנת לבי אתך התקם כצאן לטבחה והקדשם ליום הרגה"
 1512. ירמיהו יב8: "היתה לי נחלתי כאריה ביער נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה"
 1513. ירמיהו יב14: "כה אמר ה' על כל שכני הרעים הנגעים בנחלה אשר הנחלתי את עמי את ישראל הנני נתשם מעל אדמתם ואת בית יהודה אתוש מתוכם" (פירוט)
 1514. ירמיהו יג11: "כי כאשר ידבק האזור אל מתני איש כן הדבקתי אלי את כל בית ישראל ואת כל בית יהודה נאם ה' להיות לי לעם ולשם ולתהלה ולתפארת ולא שמעו" (פירוט)
 1515. ירמיהו יד9: "למה תהיה כאיש נדהם כגבור לא יוכל להושיע ואתה בקרבנו ה' ושמך עלינו נקרא אל תנחנו"
 1516. ירמיהו יד10: "כה אמר ה' לעם הזה כן אהבו לנוע רגליהם לא חשכו וה' לא רצם עתה יזכר עונם ויפקד חטאתם" (פירוט)
 1517. ירמיהו יד15: "לכן כה אמר ה' על הנבאים הנבאים בשמי ואני לא שלחתים והמה אמרים חרב ורעב לא יהיה בארץ הזאת בחרב וברעב יתמו הנבאים ההמה"
 1518. ירמיהו טו15: "אתה ידעת ה' זכרני ופקדני והנקם לי מרדפי אל לארך אפך תקחני דע שאתי עליך חרפה"
 1519. ירמיהו טו19: "לכן כה אמר ה' אם תשוב ואשיבך לפני תעמד ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה ישבו המה אליך ואתה לא תשוב אליהם" (פירוט)
 1520. ירמיהו טז13: "והטלתי אתכם מעל הארץ הזאת על הארץ אשר לא ידעתם אתם ואבותיכם ועבדתם שם את אלהים אחרים יומם ולילה אשר לא אתן לכם חנינה"
 1521. ירמיהו טז14: "לכן הנה ימים באים נאם ה' ולא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים"
 1522. ירמיהו טז16: "הנני שלח לדוגים רבים נאם ה' ודיגום ואחרי כן אשלח לרבים צידים וצדום מעל כל הר ומעל כל גבעה ומנקיקי הסלעים"
 1523. ירמיהו טז21: "לכן הנני מודיעם בפעם הזאת אודיעם את ידי ואת גבורתי וידעו כי שמי ה'"
 1524. ירמיהו יז6: "והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב ושכן חררים במדבר ארץ מלחה ולא תשב"
 1525. ירמיהו יז10: "אני ה' חקר לב בחן כליות ולתת לאיש כדרכו כפרי מעלליו"
 1526. ירמיהו יח6: "הכיוצר הזה לא אוכל לעשות לכם בית ישראל נאם ה' הנה כחמר ביד היוצר כן אתם בידי בית ישראל"
 1527. ירמיהו יח13: "לכן כה אמר ה' שאלו נא בגוים מי שמע כאלה שעררת עשתה מאד בתולת ישראל"
 1528. ירמיהו יח15: "כי שכחני עמי לשוא יקטרו ויכשלום בדרכיהם שבילי עולם ללכת נתיבות דרך לא סלולה"
 1529. ירמיהו יח21: "לכן תן את בניהם לרעב והגרם על ידי חרב ותהינה נשיהם שכלות ואלמנות ואנשיהם יהיו הרגי מות בחוריהם מכי חרב במלחמה"
 1530. ירמיהו יט6: "לכן הנה ימים באים נאם ה' ולא יקרא למקום הזה עוד התפת וגיא בן הנם כי אם גיא ההרגה"
 1531. ירמיהו יט12: "כן אעשה למקום הזה נאם ה' וליושביו ולתת את העיר הזאת כתפת"
 1532. ירמיהו כ11: "וה' אותי כגבור עריץ על כן רדפי יכשלו ולא יכלו בשו מאד כי לא השכילו כלמת עולם לא תשכח"
 1533. ירמיהו כ12: "וה' צבאות בחן צדיק ראה כליות ולב אראה נקמתך מהם כי אליך גליתי את ריבי"
 1534. ירמיהו כא7: "ואחרי כן נאם ה' אתן את צדקיהו מלך יהודה ואת עבדיו ואת העם ואת הנשארים בעיר הזאת מן הדבר מן החרב ומן הרעב ביד נבוכדראצר מלך בבל וביד איביהם וביד מבקשי נפשם והכם לפי חרב לא יחוס עליהם ולא יחמל ולא ירחם"
 1535. ירמיהו כב13: "הוי בנה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא משפט ברעהו יעבד חנם ופעלו לא יתן לו"
 1536. ירמיהו כב18: "לכן כה אמר ה' אל יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה לא יספדו לו הוי אחי והוי אחות לא יספדו לו הוי אדון והוי הדה"
 1537. ירמיהו כב23: "ישבתי בלבנון מקננתי בארזים מה נחנת בבא לך חבלים חיל כילדה"
 1538. ירמיהו כב24: "חי אני נאם ה' כי אם יהיה כניהו בן יהויקים מלך יהודה חותם על יד ימיני כי משם אתקנך"
 1539. ירמיהו כב28: "העצב נבזה נפוץ האיש הזה כניהו אם כלי אין חפץ בו מדוע הוטלו הוא וזרעו והשלכו על הארץ אשר לא ידעו"
 1540. ירמיהו כג2: "לכן כה אמר ה' אלהי ישראל על הרעים הרעים את עמי אתם הפצתם את צאני ותדחום ולא פקדתם אתם הנני פקד עליכם את רע מעלליכם נאם ה'"
 1541. ירמיהו כג6: "בימיו תושע יהודה וישראל ישכן לבטח וזה שמו אשר יקראו ה' צדקנו"
 1542. ירמיהו כג7: "לכן הנה ימים באים נאם ה' ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים"
 1543. ירמיהו כג10: "כי מנאפים מלאה הארץ כי מפני אלה אבלה הארץ יבשו נאות מדבר ותהי מרוצתם רעה וגבורתם לא כן"
 1544. ירמיהו כג11: "כי גם נביא גם כהן חנפו גם בביתי מצאתי רעתם נאם ה'"
 1545. ירמיהו כג12: "לכן יהיה דרכם להם כחלקלקות באפלה ידחו ונפלו בה כי אביא עליהם רעה שנת פקדתם נאם ה'"
 1546. ירמיהו כג15: "לכן כה אמר ה' צבאות על הנבאים הנני מאכיל אותם לענה והשקתים מי ראש כי מאת נביאי ירושלם יצאה חנפה לכל הארץ"
 1547. ירמיהו כג30: "לכן הנני על הנבאים נאם ה' מגנבי דברי איש מאת רעהו"
 1548. ירמיהו כג38: "ואם משא ה' תאמרו לכן כה אמר ה' יען אמרכם את הדבר הזה משא ה' ואשלח אליכם לאמר לא תאמרו משא ה'"
 1549. ירמיהו כג39: "לכן הנני ונשיתי אתכם נשא ונטשתי אתכם ואת העיר אשר נתתי לכם ולאבותיכם מעל פני"
 1550. ירמיהו כד1: "הראני ה' והנה שני דודאי תאנים מועדים לפני היכל ה' אחרי הגלות נבוכדראצר מלך בבל את יכניהו בן יהויקים מלך יהודה ואת שרי יהודה ואת החרש ואת המסגר מירושלם ויבאם בבל"
 1551. ירמיהו כד5: "כה אמר ה' אלהי ישראל כתאנים הטבות האלה כן אכיר את גלות יהודה אשר שלחתי מן המקום הזה ארץ כשדים לטובה"
 1552. ירמיהו כד8: "וכתאנים הרעות אשר לא תאכלנה מרע כי כה אמר ה' כן אתן את צדקיהו מלך יהודה ואת שריו ואת שארית ירושלם הנשארים בארץ הזאת והישבים בארץ מצרים"
 1553. ירמיהו כה8: "לכן כה אמר ה' צבאות יען אשר לא שמעתם את דברי"
 1554. ירמיהו כה17: "ואקח את הכוס מיד ה' ואשקה את כל הגוים אשר שלחני ה' אליהם"
 1555. ירמיהו כה24: "ואת כל מלכי ערב ואת כל מלכי הערב השכנים במדבר"
 1556. ירמיהו כו12: "ויאמר ירמיהו אל כל השרים ואל כל העם לאמר ה' שלחני להנבא אל הבית הזה ואל העיר הזאת את כל הדברים אשר שמעתם"
 1557. ירמיהו כו15: "אך ידע תדעו כי אם ממתים אתם אתי כי דם נקי אתם נתנים עליכם ואל העיר הזאת ואל ישביה כי באמת שלחני ה' עליכם לדבר באזניכם את כל הדברים האלה"
 1558. ירמיהו כו19: "ההמת המתהו חזקיהו מלך יהודה וכל יהודה הלא ירא את ה' ויחל את פני ה' וינחם ה' אל הרעה אשר דבר עליהם ואנחנו עשים רעה גדולה על נפשותינו"
 1559. ירמיהו כז19: "כי כה אמר ה' צבאות אל העמדים ועל הים ועל המכנות ועל יתר הכלים הנותרים בעיר הזאת"
 1560. ירמיהו כח1: "ויהי בשנה ההיא בראשית ממלכת צדקיה מלך יהודה בשנת הרבעית בחדש החמישי אמר אלי חנניה בן עזור הנביא אשר מגבעון בבית ה' לעיני הכהנים וכל העם לאמר" (פירוט)
 1561. ירמיהו כח4: "ואת יכניה בן יהויקים מלך יהודה ואת כל גלות יהודה הבאים בבלה אני משיב אל המקום הזה נאם ה' כי אשבר את על מלך בבל"
 1562. ירמיהו כח5: "ויאמר ירמיה הנביא אל חנניה הנביא לעיני הכהנים ולעיני כל העם העמדים בבית ה'" (פירוט)
 1563. ירמיהו כח6: "ויאמר ירמיה הנביא אמן כן יעשה ה' יקם ה' את דבריך אשר נבאת להשיב כלי בית ה' וכל הגולה מבבל אל המקום הזה"
 1564. ירמיהו כח10: "ויקח חנניה הנביא את המוטה מעל צואר ירמיה הנביא וישברהו"
 1565. ירמיהו כח11: "ויאמר חנניה לעיני כל העם לאמר כה אמר ה' ככה אשבר את על נבכדנאצר מלך בבל בעוד שנתים ימים מעל צואר כל הגוים וילך ירמיה הנביא לדרכו"
 1566. ירמיהו כח12: "ויהי דבר ה' אל ירמיה אחרי שבור חנניה הנביא את המוטה מעל צואר ירמיה הנביא לאמר"
 1567. ירמיהו כח13: "הלוך ואמרת אל חנניה לאמר כה אמר ה' מוטת עץ שברת ועשית תחתיהן מטות ברזל"
 1568. ירמיהו כח15: "ויאמר ירמיה הנביא אל חנניה הנביא שמע נא חנניה לא שלחך ה' ואתה הבטחת את העם הזה על שקר"
 1569. ירמיהו כח16: "לכן כה אמר ה' הנני משלחך מעל פני האדמה השנה אתה מת כי סרה דברת אל ה'"
 1570. ירמיהו כח17: "וימת חנניה הנביא בשנה ההיא בחדש השביעי"
 1571. ירמיהו כט2: "אחרי צאת יכניה המלך והגבירה והסריסים שרי יהודה וירושלם והחרש והמסגר מירושלם"
 1572. ירמיהו כט28: "כי על כן שלח אלינו בבל לאמר ארכה היא בנו בתים ושבו ונטעו גנות ואכלו את פריהן"
 1573. ירמיהו כט32: "לכן כה אמר ה' הנני פקד על שמעיה הנחלמי ועל זרעו לא יהיה לו איש יושב בתוך העם הזה ולא יראה בטוב אשר אני עשה לעמי נאם ה' כי סרה דבר על ה'"
 1574. ירמיהו ל16: "לכן כל אכליך יאכלו וכל צריך כלם בשבי ילכו והיו שאסיך למשסה וכל בזזיך אתן לבז"
 1575. ירמיהו ל18: "כה אמר ה' הנני שב שבות אהלי יעקוב ומשכנתיו ארחם ונבנתה עיר על תלה וארמון על משפטו ישב"
 1576. ירמיהו לא1: "כה אמר ה' מצא חן במדבר עם שרידי חרב הלוך להרגיעו ישראל"
 1577. ירמיהו לא2: "מרחוק ה' נראה לי ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד"
 1578. ירמיהו לא8: "בבכי יבאו ובתחנונים אובילם אוליכם אל נחלי מים בדרך ישר לא יכשלו בה כי הייתי לישראל לאב ואפרים בכרי הוא"
 1579. ירמיהו לא19: "הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשעים כי מדי דברי בו זכר אזכרנו עוד על כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאם ה'"
 1580. ירמיהו לא27: "והיה כאשר שקדתי עליהם לנתוש ולנתוץ ולהרס ולהאביד ולהרע כן אשקד עליהם לבנות ולנטוע נאם ה'"
 1581. ירמיהו לא37: "הנה ימים נאם ה' ונבנתה העיר לה' ממגדל חננאל שער הפנה"
 1582. ירמיהו לב7: "הנה חנמאל בן שלם דדך בא אליך לאמר קנה לך את שדי אשר בענתות כי לך משפט הגאלה לקנות" (פירוט)
 1583. ירמיהו לב8: "ויבא אלי חנמאל בן דדי כדבר ה' אל חצר המטרה ויאמר אלי קנה נא את שדי אשר בענתות אשר בארץ בנימין כי לך משפט הירשה ולך הגאלה קנה לך ואדע כי דבר ה' הוא"
 1584. ירמיהו לב9: "ואקנה את השדה מאת חנמאל בן דדי אשר בענתות ואשקלה לו את הכסף שבעה שקלים ועשרה הכסף" (פירוט)
 1585. ירמיהו לב12: "ואתן את הספר המקנה אל ברוך בן נריה בן מחסיה לעיני חנמאל דדי ולעיני העדים הכתבים בספר המקנה לעיני כל היהודים הישבים בחצר המטרה"
 1586. ירמיהו לב28: "לכן כה אמר ה' הנני נתן את העיר הזאת ביד הכשדים וביד נבוכדראצר מלך בבל ולכדה"
 1587. ירמיהו לב36: "ועתה לכן כה אמר ה' אלהי ישראל אל העיר הזאת אשר אתם אמרים נתנה ביד מלך בבל בחרב וברעב ובדבר"
 1588. ירמיהו לב42: "כי כה אמר ה' כאשר הבאתי אל העם הזה את כל הרעה הגדולה הזאת כן אנכי מביא עליהם את כל הטובה אשר אנכי דבר עליהם"
 1589. ירמיהו לג22: "אשר לא יספר צבא השמים ולא ימד חול הים כן ארבה את זרע דוד עבדי ואת הלוים משרתי אתי"
 1590. ירמיהו לד5: "בשלום תמות וכמשרפות אבותיך המלכים הראשנים אשר היו לפניך כן ישרפו לך והוי אדון יספדו לך כי דבר אני דברתי נאם ה'"
 1591. ירמיהו לד11: "וישובו אחרי כן וישבו את העבדים ואת השפחות אשר שלחו חפשים ויכבישום לעבדים ולשפחות"
 1592. ירמיהו לד17: "לכן כה אמר ה' אתם לא שמעתם אלי לקרא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו הנני קרא לכם דרור נאם ה' אל החרב אל הדבר ואל הרעב ונתתי אתכם לזועה לכל ממלכות הארץ"
 1593. ירמיהו לה4: "ואבא אתם בית ה' אל לשכת בני חנן בן יגדליהו איש האלהים אשר אצל לשכת השרים אשר ממעל ללשכת מעשיהו בן שלם שמר הסף"
 1594. ירמיהו לה8: "ונשמע בקול יהונדב בן רכב אבינו לכל אשר צונו לבלתי שתות יין כל ימינו אנחנו נשינו בנינו ובנתינו"
 1595. ירמיהו לה17: "לכן כה אמר ה' אלהי צבאות אלהי ישראל הנני מביא אל יהודה ואל כל יושבי ירושלם את כל הרעה אשר דברתי עליהם יען דברתי אליהם ולא שמעו ואקרא להם ולא ענו"
 1596. ירמיהו לה19: "לכן כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל לא יכרת איש ליונדב בן רכב עמד לפני כל הימים"
 1597. ירמיהו לו7: "אולי תפל תחנתם לפני ה' וישבו איש מדרכו הרעה כי גדול האף והחמה אשר דבר ה' אל העם הזה"
 1598. ירמיהו לו12: "וירד בית המלך על לשכת הספר והנה שם כל השרים יושבים אלישמע הספר ודליהו בן שמעיהו ואלנתן בן עכבור וגמריהו בן שפן וצדקיהו בן חנניהו וכל השרים"
 1599. ירמיהו לו14: "וישלחו כל השרים אל ברוך את יהודי בן נתניהו בן שלמיהו בן כושי לאמר המגלה אשר קראת בה באזני העם קחנה בידך ולך ויקח ברוך בן נריהו את המגלה בידו ויבא אליהם"
 1600. ירמיהו לו30: "לכן כה אמר ה' על יהויקים מלך יהודה לא יהיה לו יושב על כסא דוד ונבלתו תהיה משלכת לחרב ביום ולקרח בלילה"
 1601. ירמיהו לז1: "וימלך מלך צדקיהו בן יאשיהו תחת כניהו בן יהויקים אשר המליך נבוכדראצר מלך בבל בארץ יהודה"
 1602. ירמיהו לז13: "ויהי הוא בשער בנימן ושם בעל פקדת ושמו יראייה בן שלמיה בן חנניה ויתפש את ירמיהו הנביא לאמר אל הכשדים אתה נפל"
 1603. ירמיהו לז16: "כי בא ירמיהו אל בית הבור ואל החניות וישב שם ירמיהו ימים רבים"
 1604. ירמיהו לז20: "ועתה שמע נא אדני המלך תפל נא תחנתי לפניך ואל תשבני בית יהונתן הספר ולא אמות שם"
 1605. ירמיהו לח4: "ויאמרו השרים אל המלך יומת נא את האיש הזה כי על כן הוא מרפא את ידי אנשי המלחמה הנשארים בעיר הזאת ואת ידי כל העם לדבר אליהם כדברים האלה כי האיש הזה איננו דרש לשלום לעם הזה כי אם לרעה"
 1606. ירמיהו לח12: "ויאמר עבד מלך הכושי אל ירמיהו שים נא בלואי הסחבות והמלחים תחת אצלות ידיך מתחת לחבלים ויעש ירמיהו כן"
 1607. ירמיהו לח26: "ואמרת אליהם מפיל אני תחנתי לפני המלך לבלתי השיבני בית יהונתן למות שם"
 1608. ירמיהו לט12: "קחנו ועיניך שים עליו ואל תעש לו מאומה רע כי אם כאשר ידבר אליך כן עשה עמו"
 1609. ירמיהו מ8: "ויבאו אל גדליה המצפתה וישמעאל בן נתניהו ויוחנן ויונתן בני קרח ושריה בן תנחמת ובני עופי הנטפתי ויזניהו בן המעכתי המה ואנשיהם"
 1610. ירמיהו מ13: "ויוחנן בן קרח וכל שרי החילים אשר בשדה באו אל גדליהו המצפתה"
 1611. ירמיהו מ15: "ויוחנן בן קרח אמר אל גדליהו בסתר במצפה לאמר אלכה נא ואכה את ישמעאל בן נתניה ואיש לא ידע למה יככה נפש ונפצו כל יהודה הנקבצים אליך ואבדה שארית יהודה"
 1612. ירמיהו מ16: "ויאמר גדליהו בן אחיקם אל יוחנן בן קרח אל תעש את הדבר הזה כי שקר אתה דבר אל ישמעאל"
 1613. ירמיהו מא11: "וישמע יוחנן בן קרח וכל שרי החילים אשר אתו את כל הרעה אשר עשה ישמעאל בן נתניה"
 1614. ירמיהו מא13: "ויהי כראות כל העם אשר את ישמעאל את יוחנן בן קרח ואת כל שרי החילים אשר אתו וישמחו"
 1615. ירמיהו מא14: "ויסבו כל העם אשר שבה ישמעאל מן המצפה וישבו וילכו אל יוחנן בן קרח"
 1616. ירמיהו מא15: "וישמעאל בן נתניה נמלט בשמנה אנשים מפני יוחנן וילך אל בני עמון"
 1617. ירמיהו מא16: "ויקח יוחנן בן קרח וכל שרי החילים אשר אתו את כל שארית העם אשר השיב מאת ישמעאל בן נתניה מן המצפה אחר הכה את גדליה בן אחיקם גברים אנשי המלחמה ונשים וטף וסרסים אשר השיב מגבעון"
 1618. ירמיהו מב1: "ויגשו כל שרי החילים ויוחנן בן קרח ויזניה בן הושעיה וכל העם מקטן ועד גדול"
 1619. ירמיהו מב2: "ויאמרו אל ירמיהו הנביא תפל נא תחנתנו לפניך והתפלל בעדנו אל ה' אלהיך בעד כל השארית הזאת כי נשארנו מעט מהרבה כאשר עיניך ראות אתנו"
 1620. ירמיהו מב5: "והמה אמרו אל ירמיהו יהי ה' בנו לעד אמת ונאמן אם לא ככל הדבר אשר ישלחך ה' אלהיך אלינו כן נעשה"
 1621. ירמיהו מב8: "ויקרא אל יוחנן בן קרח ואל כל שרי החילים אשר אתו ולכל העם למקטן ועד גדול"
 1622. ירמיהו מב9: "ויאמר אליהם כה אמר ה' אלהי ישראל אשר שלחתם אתי אליו להפיל תחנתכם לפניו"
 1623. ירמיהו מב15: "ועתה לכן שמעו דבר ה' שארית יהודה כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל אם אתם שום תשמון פניכם לבא מצרים ובאתם לגור שם"
 1624. ירמיהו מב18: "כי כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל כאשר נתך אפי וחמתי על ישבי ירושלם כן תתך חמתי עליכם בבאכם מצרים והייתם לאלה ולשמה ולקללה ולחרפה ולא תראו עוד את המקום הזה"
 1625. ירמיהו מב20: "כי התעתים בנפשותיכם כי אתם שלחתם אתי אל ה' אלהיכם לאמר התפלל בעדנו אל ה' אלהינו וככל אשר יאמר ה' אלהינו כן הגד לנו ועשינו"
 1626. ירמיהו מב21: "ואגד לכם היום ולא שמעתם בקול ה' אלהיכם ולכל אשר שלחני אליכם"
 1627. ירמיהו מג2: "ויאמר עזריה בן הושעיה ויוחנן בן קרח וכל האנשים הזדים אמרים אל ירמיהו שקר אתה מדבר לא שלחך ה' אלהינו לאמר לא תבאו מצרים לגור שם"
 1628. ירמיהו מג4: "ולא שמע יוחנן בן קרח וכל שרי החילים וכל העם בקול ה' לשבת בארץ יהודה"
 1629. ירמיהו מג5: "ויקח יוחנן בן קרח וכל שרי החילים את כל שארית יהודה אשר שבו מכל הגוים אשר נדחו שם לגור בארץ יהודה"
 1630. ירמיהו מד11: "לכן כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל הנני שם פני בכם לרעה ולהכרית את כל יהודה" (פירוט)
 1631. ירמיהו מד17: "כי עשה נעשה את כל הדבר אשר יצא מפינו לקטר למלכת השמים והסיך לה נסכים כאשר עשינו אנחנו ואבתינו מלכינו ושרינו בערי יהודה ובחצות ירושלם ונשבע לחם ונהיה טובים ורעה לא ראינו"
 1632. ירמיהו מד19: "וכי אנחנו מקטרים למלכת השמים ולהסך לה נסכים המבלעדי אנשינו עשינו לה כונים להעצבה והסך לה נסכים"
 1633. ירמיהו מד23: "מפני אשר קטרתם ואשר חטאתם לה' ולא שמעתם בקול ה' ובתרתו ובחקתיו ובעדותיו לא הלכתם על כן קראת אתכם הרעה הזאת כיום הזה"
 1634. ירמיהו מד26: "לכן שמעו דבר ה' כל יהודה הישבים בארץ מצרים הנני נשבעתי בשמי הגדול אמר ה' אם יהיה עוד שמי נקרא בפי כל איש יהודה אמר חי אדני ה' בכל ארץ מצרים"
 1635. ירמיהו מו7: "מי זה כיאר יעלה כנהרות יתגעשו מימיו"
 1636. ירמיהו מו8: "מצרים כיאר יעלה וכנהרות יתגעשו מים ויאמר אעלה אכסה ארץ אבידה עיר וישבי בה"
 1637. ירמיהו מו14: "הגידו במצרים והשמיעו במגדול והשמיעו בנף ובתחפנחס אמרו התיצב והכן לך כי אכלה חרב סביביך"
 1638. ירמיהו מו22: "קולה כנחש ילך כי בחיל ילכו ובקרדמות באו לה כחטבי עצים"
 1639. ירמיהו מו26: "ונתתים ביד מבקשי נפשם וביד נבוכדראצר מלך בבל וביד עבדיו ואחרי כן תשכן כימי קדם נאם ה'"
 1640. ירמיהו מח11: "שאנן מואב מנעוריו ושקט הוא אל שמריו ולא הורק מכלי אל כלי ובגולה לא הלך על כן עמד טעמו בו וריחו לא נמר"
 1641. ירמיהו מח12: "לכן הנה ימים באים נאם ה' ושלחתי לו צעים וצעהו וכליו יריקו ונבליהם ינפצו"
 1642. ירמיהו מח14: "איך תאמרו גבורים אנחנו ואנשי חיל למלחמה"
 1643. ירמיהו מח28: "עזבו ערים ושכנו בסלע ישבי מואב והיו כיונה תקנן בעברי פי פחת"
 1644. ירמיהו מח30: "אני ידעתי נאם ה' עברתו ולא כן בדיו לא כן עשו"
 1645. ירמיהו מח31: "על כן על מואב איליל ולמואב כלה אזעק אל אנשי קיר חרש יהגה"
 1646. ירמיהו מח36: "על כן לבי למואב כחללים יהמה ולבי אל אנשי קיר חרש כחלילים יהמה על כן יתרת עשה אבדו"
 1647. ירמיהו מח40: "כי כה אמר ה' הנה כנשר ידאה ופרש כנפיו אל מואב"
 1648. ירמיהו מט2: "לכן הנה ימים באים נאם ה' והשמעתי אל רבת בני עמון תרועת מלחמה והיתה לתל שממה ובנתיה באש תצתנה וירש ישראל את ירשיו אמר ה'"
 1649. ירמיהו מט6: "ואחרי כן אשיב את שבות בני עמון נאם ה'"
 1650. ירמיהו מט10: "כי אני חשפתי את עשו גליתי את מסתריו ונחבה לא יוכל שדד זרעו ואחיו ושכניו ואיננו"
 1651. ירמיהו מט16: "תפלצתך השיא אתך זדון לבך שכני בחגוי הסלע תפשי מרום גבעה כי תגביה כנשר קנך משם אורידך נאם ה'"
 1652. ירמיהו מט18: "כמהפכת סדם ועמרה ושכניה אמר ה' לא ישב שם איש ולא יגור בה בן אדם"
 1653. ירמיהו מט20: "לכן שמעו עצת ה' אשר יעץ אל אדום ומחשבותיו אשר חשב אל ישבי תימן אם לא יסחבום צעירי הצאן אם לא ישים עליהם נוהם"
 1654. ירמיהו מט22: "הנה כנשר יעלה וידאה ויפרש כנפיו על בצרה והיה לב גבורי אדום ביום ההוא כלב אשה מצרה"
 1655. ירמיהו מט26: "לכן יפלו בחוריה ברחבתיה וכל אנשי המלחמה ידמו ביום ההוא נאם ה' צבאות"
 1656. ירמיהו מט31: "קומו עלו אל גוי שליו יושב לבטח נאם ה' לא דלתים ולא בריח לו בדד ישכנו"
 1657. ירמיהו נ18: "לכן כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל הנני פקד אל מלך בבל ואל ארצו כאשר פקדתי אל מלך אשור"
 1658. ירמיהו נ29: "השמיעו אל בבל רבים כל דרכי קשת חנו עליה סביב אל יהי פליטה שלמו לה כפעלה ככל אשר עשתה עשו לה כי אל ה' זדה אל קדוש ישראל"
 1659. ירמיהו נ30: "לכן יפלו בחוריה ברחבתיה וכל אנשי מלחמתה ידמו ביום ההוא נאם ה'"
 1660. ירמיהו נ39: "לכן ישבו ציים את איים וישבו בה בנות יענה ולא תשב עוד לנצח ולא תשכון עד דור ודור"
 1661. ירמיהו נ40: "כמהפכת אלהים את סדם ואת עמרה ואת שכניה נאם ה' לא ישב שם איש ולא יגור בה בן אדם"
 1662. ירמיהו נ45: "לכן שמעו עצת ה' אשר יעץ אל בבל ומחשבותיו אשר חשב אל ארץ כשדים אם לא יסחבום צעירי הצאן אם לא ישים עליהם נוה"
 1663. ירמיהו נא7: "כוס זהב בבל ביד ה' משכרת כל הארץ מיינה שתו גוים על כן יתהללו גוים"
 1664. ירמיהו נא13: "שכנתי על מים רבים רבת אוצרת בא קצך אמת בצעך"
 1665. ירמיהו נא27: "שאו נס בארץ תקעו שופר בגוים קדשו עליה גוים השמיעו עליה ממלכות אררט מני ואשכנז פקדו עליה טפסר העלו סוס כילק סמר"
 1666. ירמיהו נא30: "חדלו גבורי בבל להלחם ישבו במצדות נשתה גבורתם היו לנשים הציתו משכנתיה נשברו בריחיה"
 1667. ירמיהו נא34: "אכלנו הממנו נבוכדראצר מלך בבל הציגנו כלי ריק בלענו כתנין מלא כרשו מעדני הדיחנו"
 1668. ירמיהו נא36: "לכן כה אמר ה' הנני רב את ריבך ונקמתי את נקמתך והחרבתי את ימה והבשתי את מקורה"
 1669. ירמיהו נא47: "לכן הנה ימים באים ופקדתי על פסילי בבל וכל ארצה תבוש וכל חלליה יפלו בתוכה"
 1670. ירמיהו נא52: "לכן הנה ימים באים נאם ה' ופקדתי על פסיליה ובכל ארצה יאנק חלל"
 1671. ירמיהו נב4: "ויהי בשנה התשעית למלכו בחדש העשירי בעשור לחדש בא נבוכדראצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושלם ויחנו עליה ויבנו עליה דיק סביב"
 1672. ירמיהו נב17: "ואת עמודי הנחשת אשר לבית ה' ואת המכנות ואת ים הנחשת אשר בבית ה' שברו כשדים וישאו את כל נחשתם בבלה"
 1673. ירמיהו נב20: "העמודים שנים הים אחד והבקר שנים עשר נחשת אשר תחת המכנות אשר עשה המלך שלמה לבית ה' לא היה משקל לנחשתם כל הכלים האלה" (פירוט)
 1674. ירמיהו נב31: "ויהי בשלשים ושבע שנה לגלות יהויכן מלך יהודה בשנים עשר חדש בעשרים וחמשה לחדש נשא אויל מרדך מלך בבל בשנת מלכתו את ראש יהויכין מלך יהודה ויצא אותו מבית הכליא"
 1675. יחזקאל א6: "וארבעה פנים לאחת וארבע כנפים לאחת להם"
 1676. יחזקאל א8: "וידו אדם מתחת כנפיהם על ארבעת רבעיהם ופניהם וכנפיהם לארבעתם"
 1677. יחזקאל א9: "חברת אשה אל אחותה כנפיהם לא יסבו בלכתן איש אל עבר פניו ילכו"
 1678. יחזקאל א11: "ופניהם וכנפיהם פרדות מלמעלה לאיש שתים חברות איש ושתים מכסות את גויתיהנה"
 1679. יחזקאל א23: "ותחת הרקיע כנפיהם ישרות אשה אל אחותה לאיש שתים מכסות להנה ולאיש שתים מכסות להנה את גויתיהם"
 1680. יחזקאל א24: "ואשמע את קול כנפיהם כקול מים רבים כקול שדי בלכתם קול המלה כקול מחנה בעמדם תרפינה כנפיהן"
 1681. יחזקאל א25: "ויהי קול מעל לרקיע אשר על ראשם בעמדם תרפינה כנפיהן"
 1682. יחזקאל א28: "כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הנגה סביב הוא מראה דמות כבוד ה' ואראה ואפל על פני ואשמע קול מדבר"
 1683. יחזקאל ג13: "וקול כנפי החיות משיקות אשה אל אחותה וקול האופנים לעמתם וקול רעש גדול"
 1684. יחזקאל ג14: "ורוח נשאתני ותקחני ואלך מר בחמת רוחי ויד ה' עלי חזקה"
 1685. יחזקאל ד2: "ונתתה עליה מצור ובנית עליה דיק ושפכת עליה סללה ונתתה עליה מחנות ושים עליה כרים סביב"
 1686. יחזקאל ד9: "ואתה קח לך חטין ושערים ופול ועדשים ודחן וכסמים ונתתה אותם בכלי אחד ועשית אותם לך ללחם מספר הימים אשר אתה שוכב על צדך שלש מאות ותשעים יום תאכלנו"
 1687. יחזקאל ה1: "ואתה בן אדם קח לך חרב חדה תער הגלבים תקחנה לך והעברת על ראשך ועל זקנך ולקחת לך מאזני משקל וחלקתם"
 1688. יחזקאל ה3: "ולקחת משם מעט במספר וצרת אותם בכנפיך"
 1689. יחזקאל ה7: "לכן כה אמר אדני ה' יען המנכם מן הגוים אשר סביבותיכם בחקותי לא הלכתם ואת משפטי לא עשיתם וכמשפטי הגוים אשר סביבותיכם לא עשיתם"
 1690. יחזקאל ה8: "לכן כה אמר אדני ה' הנני עליך גם אני ועשיתי בתוכך משפטים לעיני הגוים"
 1691. יחזקאל ה10: "לכן אבות יאכלו בנים בתוכך ובנים יאכלו אבותם ועשיתי בך שפטים וזריתי את כל שאריתך לכל רוח"
 1692. יחזקאל ה11: "לכן חי אני נאם אדני ה' אם לא יען את מקדשי טמאת בכל שקוציך ובכל תועבתיך וגם אני אגרע ולא תחוס עיני וגם אני לא אחמול"
 1693. יחזקאל ו10: "וידעו כי אני ה' לא אל חנם דברתי לעשות להם הרעה הזאת"
 1694. יחזקאל ז2: "ואתה בן אדם כה אמר אדני ה' לאדמת ישראל קץ בא הקץ על ארבעת כנפות הארץ"
 1695. יחזקאל ז17: "כל הידים תרפינה וכל ברכים תלכנה מים"
 1696. יחזקאל ז20: "וצבי עדיו לגאון שמהו וצלמי תועבתם שקוציהם עשו בו על כן נתתיו להם לנדה"
 1697. יחזקאל ח3: "וישלח תבנית יד ויקחני בציצת ראשי ותשא אתי רוח בין הארץ ובין השמים ותבא אתי ירושלמה במראות אלהים אל פתח שער הפנימית הפונה צפונה אשר שם מושב סמל הקנאה המקנה"
 1698. יחזקאל י5: "וקול כנפי הכרובים נשמע עד החצר החיצנה כקול אל שדי בדברו"
 1699. יחזקאל י8: "וירא לכרבים תבנית יד אדם תחת כנפיהם"
 1700. יחזקאל י12: "וכל בשרם וגבהם וידיהם וכנפיהם והאופנים מלאים עינים סביב לארבעתם אופניהם"
 1701. יחזקאל י16: "ובלכת הכרובים ילכו האופנים אצלם ובשאת הכרובים את כנפיהם לרום מעל הארץ לא יסבו האופנים גם הם מאצלם"
 1702. יחזקאל י19: "וישאו הכרובים את כנפיהם וירומו מן הארץ לעיני בצאתם והאופנים לעמתם ויעמד פתח שער בית ה' הקדמוני וכבוד אלהי ישראל עליהם מלמעלה"
 1703. יחזקאל י21: "ארבעה ארבעה פנים לאחד וארבע כנפים לאחד ודמות ידי אדם תחת כנפיהם"
 1704. יחזקאל יא3: "האמרים לא בקרוב בנות בתים היא הסיר ואנחנו הבשר" (פירוט)
 1705. יחזקאל יא4: "לכן הנבא עליהם הנבא בן אדם"
 1706. יחזקאל יא5: "ותפל עלי רוח ה' ויאמר אלי אמר כה אמר ה' כן אמרתם בית ישראל ומעלות רוחכם אני ידעתיה"
 1707. יחזקאל יא7: "לכן כה אמר אדני ה' חלליכם אשר שמתם בתוכה המה הבשר והיא הסיר ואתכם הוציא מתוכה"
 1708. יחזקאל יא16: "לכן אמר כה אמר אדני ה' כי הרחקתים בגוים וכי הפיצותים בארצות ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם"
 1709. יחזקאל יא17: "לכן אמר כה אמר אדני ה' וקבצתי אתכם מן העמים ואספתי אתכם מן הארצות אשר נפצותם בהם ונתתי לכם את אדמת ישראל"
 1710. יחזקאל יא22: "וישאו הכרובים את כנפיהם והאופנים לעמתם וכבוד אלהי ישראל עליהם מלמעלה"
 1711. יחזקאל יב7: "ואעש כן כאשר צויתי כלי הוצאתי ככלי גולה יומם ובערב חתרתי לי בקיר ביד בעלטה הוצאתי על כתף נשאתי לעיניהם"
 1712. יחזקאל יב11: "אמר אני מופתכם כאשר עשיתי כן יעשה להם בגולה בשבי ילכו"
 1713. יחזקאל יב23: "לכן אמר אליהם כה אמר אדני ה' השבתי את המשל הזה ולא ימשלו אתו עוד בישראל כי אם דבר אליהם קרבו הימים ודבר כל חזון"
 1714. יחזקאל יב28: "לכן אמר אליהם כה אמר אדני ה' לא תמשך עוד כל דברי אשר אדבר דבר ויעשה נאם אדני ה'"
 1715. יחזקאל יג8: "לכן כה אמר אדני ה' יען דברכם שוא וחזיתם כזב לכן הנני אליכם נאם אדני ה'"
 1716. יחזקאל יג13: "לכן כה אמר אדני ה' ובקעתי רוח סערות בחמתי וגשם שטף באפי יהיה ואבני אלגביש בחמה לכלה"
 1717. יחזקאל יג18: "ואמרת כה אמר אדני ה' הוי למתפרות כסתות על כל אצילי ידי ועשות המספחות על ראש כל קומה לצודד נפשות הנפשות תצודדנה לעמי ונפשות לכנה תחיינה"
 1718. יחזקאל יג20: "לכן כה אמר אדני ה' הנני אל כסתותיכנה אשר אתנה מצדדות שם את הנפשות לפרחות וקרעתי אתם מעל זרועתיכם ושלחתי את הנפשות אשר אתם מצדדות את נפשים לפרחת"
 1719. יחזקאל יג21: "וקרעתי את מספחתיכם והצלתי את עמי מידכן ולא יהיו עוד בידכן למצודה וידעתן כי אני ה'"
 1720. יחזקאל יג23: "לכן שוא לא תחזינה וקסם לא תקסמנה עוד והצלתי את עמי מידכן וידעתן כי אני ה'"
 1721. יחזקאל יד4: "לכן דבר אותם ואמרת אליהם כה אמר אדני ה' איש איש מבית ישראל אשר יעלה את גלוליו אל לבו ומכשול עונו ישים נכח פניו ובא אל הנביא אני ה' נעניתי לו בה ברב גלוליו"
 1722. יחזקאל יד6: "לכן אמר אל בית ישראל כה אמר אדני ה' שובו והשיבו מעל גלוליכם ומעל כל תועבתיכם השיבו פניכם"
 1723. יחזקאל יד23: "ונחמו אתכם כי תראו את דרכם ואת עלילותם וידעתם כי לא חנם עשיתי את כל אשר עשיתי בה נאם אדני ה'"
 1724. יחזקאל טו6: "לכן כה אמר אדני ה' כאשר עץ הגפן בעץ היער אשר נתתיו לאש לאכלה כן נתתי את ישבי ירושלם"
 1725. יחזקאל טז3: "ואמרת כה אמר אדני ה' לירושלם מכרתיך ומלדתיך מארץ הכנעני אביך האמרי ואמך חתית" (פירוט)
 1726. יחזקאל טז7: "רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי ותבאי בעדי עדיים שדים נכנו ושערך צמח ואת ערם ועריה"
 1727. יחזקאל טז8: "ואעבר עליך ואראך והנה עתך עת דדים ואפרש כנפי עליך ואכסה ערותך ואשבע לך ואבוא בברית אתך נאם אדני ה' ותהיי לי" (פירוט)
 1728. יחזקאל טז26: "ותזני אל בני מצרים שכניך גדלי בשר ותרבי את תזנתך להכעיסני"
 1729. יחזקאל טז29: "ותרבי את תזנותך אל ארץ כנען כשדימה וגם בזאת לא שבעת"
 1730. יחזקאל טז35: "לכן זונה שמעי דבר ה'"
 1731. יחזקאל טז37: "לכן הנני מקבץ את כל מאהביך אשר ערבת עליהם ואת כל אשר אהבת על כל אשר שנאת וקבצתי אתם עליך מסביב וגליתי ערותך אלהם וראו את כל ערותך"
 1732. יחזקאל טז45: "בת אמך את געלת אישה ובניה ואחות אחותך את אשר געלו אנשיהן ובניהן אמכן חתית ואביכן אמרי"
 1733. יחזקאל טז55: "ואחותיך סדם ובנותיה תשבן לקדמתן ושמרון ובנותיה תשבן לקדמתן ואת ובנותיך תשבינה לקדמתכן"
 1734. יחזקאל יז3: "ואמרת כה אמר אדני ה' הנשר הגדול גדול הכנפים ארך האבר מלא הנוצה אשר לו הרקמה בא אל הלבנון ויקח את צמרת הארז"
 1735. יחזקאל יז4: "את ראש יניקותיו קטף ויביאהו אל ארץ כנען בעיר רכלים שמו"
 1736. יחזקאל יז7: "ויהי נשר אחד גדול גדול כנפים ורב נוצה והנה הגפן הזאת כפנה שרשיה עליו ודליותיו שלחה לו להשקות אותה מערגות מטעה"
 1737. יחזקאל יז19: "לכן כה אמר אדני ה' חי אני אם לא אלתי אשר בזה ובריתי אשר הפיר ונתתיו בראשו"
 1738. יחזקאל יז23: "בהר מרום ישראל אשתלנו ונשא ענף ועשה פרי והיה לארז אדיר ושכנו תחתיו כל צפור כל כנף בצל דליותיו תשכנה"
 1739. יחזקאל יח4: "הן כל הנפשות לי הנה כנפש האב וכנפש הבן לי הנה הנפש החטאת היא תמות"
 1740. יחזקאל יח25: "ואמרתם לא יתכן דרך אדני שמעו נא בית ישראל הדרכי לא יתכן הלא דרכיכם לא יתכנו"
 1741. יחזקאל יח29: "ואמרו בית ישראל לא יתכן דרך אדני הדרכי לא יתכנו בית ישראל הלא דרכיכם לא יתכן"
 1742. יחזקאל יח30: "לכן איש כדרכיו אשפט אתכם בית ישראל נאם אדני ה' שובו והשיבו מכל פשעיכם ולא יהיה לכם למכשול עון"
 1743. יחזקאל כ27: "לכן דבר אל בית ישראל בן אדם ואמרת אליהם כה אמר אדני ה' עוד זאת גדפו אותי אבותיכם במעלם בי מעל"
 1744. יחזקאל כ30: "לכן אמר אל בית ישראל כה אמר אדני ה' הבדרך אבותיכם אתם נטמאים ואחרי שקוציהם אתם זנים"
 1745. יחזקאל כ36: "כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים כן אשפט אתכם נאם אדני ה'"
 1746. יחזקאל כא9: "יען אשר הכרתי ממך צדיק ורשע לכן תצא חרבי מתערה אל כל בשר מנגב צפון"
 1747. יחזקאל כא12: "והיה כי יאמרו אליך על מה אתה נאנח ואמרת אל שמועה כי באה ונמס כל לב ורפו כל ידים וכהתה כל רוח וכל ברכים תלכנה מים הנה באה ונהיתה נאם אדני ה'"
 1748. יחזקאל כא17: "זעק והילל בן אדם כי היא היתה בעמי היא בכל נשיאי ישראל מגורי אל חרב היו את עמי לכן ספק אל ירך"
 1749. יחזקאל כא18: "כי בחן ומה אם גם שבט מאסת לא יהיה נאם אדני ה'"
 1750. יחזקאל כא29: "לכן כה אמר אדני ה' יען הזכרכם עונכם בהגלות פשעיכם להראות חטאותיכם בכל עלילותיכם יען הזכרכם בכף תתפשו"
 1751. יחזקאל כב4: "בדמך אשר שפכת אשמת ובגלוליך אשר עשית טמאת ותקריבי ימיך ותבוא עד שנותיך על כן נתתיך חרפה לגוים וקלסה לכל הארצות"
 1752. יחזקאל כב19: "לכן כה אמר אדני ה' יען היות כלכם לסגים לכן הנני קבץ אתכם אל תוך ירושלם"
 1753. יחזקאל כב20: "קבצת כסף ונחשת וברזל ועופרת ובדיל אל תוך כור לפחת עליו אש להנתיך כן אקבץ באפי ובחמתי והנחתי והתכתי אתכם"
 1754. יחזקאל כב21: "וכנסתי אתכם ונפחתי עליכם באש עברתי ונתכתם בתוכה"
 1755. יחזקאל כב22: "כהתוך כסף בתוך כור כן תתכו בתוכה וידעתם כי אני ה' שפכתי חמתי עליכם"
 1756. יחזקאל כג9: "לכן נתתיה ביד מאהביה ביד בני אשור אשר עגבה עליהם"
 1757. יחזקאל כג22: "לכן אהליבה כה אמר אדני ה' הנני מעיר את מאהביך עליך את אשר נקעה נפשך מהם והבאתים עליך מסביב"
 1758. יחזקאל כג35: "לכן כה אמר אדני ה' יען שכחת אותי ותשליכי אותי אחרי גוך וגם את שאי זמתך ואת תזנותיך"
 1759. יחזקאל כג40: "ואף כי תשלחנה לאנשים באים ממרחק אשר מלאך שלוח אליהם והנה באו לאשר רחצת כחלת עיניך ועדית עדי"
 1760. יחזקאל כג41: "וישבת על מטה כבודה ושלחן ערוך לפניה וקטרתי ושמני שמת עליה"
 1761. יחזקאל כג44: "ויבוא אליה כבוא אל אשה זונה כן באו אל אהלה ואל אהליבה אשת הזמה"
 1762. יחזקאל כג48: "והשבתי זמה מן הארץ ונוסרו כל הנשים ולא תעשינה כזמתכנה"
 1763. יחזקאל כג49: "ונתנו זמתכנה עליכן וחטאי גלוליכן תשאינה וידעתם כי אני אדני ה'"
 1764. יחזקאל כד6: "לכן כה אמר אדני ה' אוי עיר הדמים סיר אשר חלאתה בה וחלאתה לא יצאה ממנה לנתחיה לנתחיה הוציאה לא נפל עליה גורל"
 1765. יחזקאל כד9: "לכן כה אמר אדני ה' אוי עיר הדמים גם אני אגדיל המדורה"
 1766. יחזקאל כה4: "לכן הנני נתנך לבני קדם למורשה וישבו טירותיהם בך ונתנו בך משכניהם המה יאכלו פריך והמה ישתו חלבך"
 1767. יחזקאל כה7: "לכן הנני נטיתי את ידי עליך ונתתיך לבג לגוים והכרתיך מן העמים והאבדתיך מן הארצות אשמידך וידעת כי אני ה'"
 1768. יחזקאל כה9: "לכן הנני פתח את כתף מואב מהערים מעריו מקצהו צבי ארץ בית הישימת בעל מעון וקריתמה"
 1769. יחזקאל כה13: "לכן כה אמר אדני ה' ונטתי ידי על אדום והכרתי ממנה אדם ובהמה ונתתיה חרבה מתימן ודדנה בחרב יפלו"
 1770. יחזקאל כה16: "לכן כה אמר אדני ה' הנני נוטה ידי על פלשתים והכרתי את כרתים והאבדתי את שארית חוף הים"
 1771. יחזקאל כו3: "לכן כה אמר אדני ה' הנני עליך צר והעליתי עליך גוים רבים כהעלות הים לגליו"
 1772. יחזקאל כו13: "והשבתי המון שיריך וקול כנוריך לא ישמע עוד"
 1773. יחזקאל כז23: "חרן וכנה ועדן רכלי שבא אשור כלמד רכלתך"
 1774. יחזקאל כח6: "לכן כה אמר אדני ה' יען תתך את לבבך כלב אלהים"
 1775. יחזקאל כח7: "לכן הנני מביא עליך זרים עריצי גוים והריקו חרבותם על יפי חכמתך וחללו יפעתך"
 1776. יחזקאל כח12: "בן אדם שא קינה על מלך צור ואמרת לו כה אמר אדני ה' אתה חותם תכנית מלא חכמה וכליל יפי"
 1777. יחזקאל כט8: "לכן כה אמר אדני ה' הנני מביא עליך חרב והכרתי ממך אדם ובהמה"
 1778. יחזקאל כט10: "לכן הנני אליך ואל יאריך ונתתי את ארץ מצרים לחרבות חרב שממה ממגדל סונה ועד גבול כוש"
 1779. יחזקאל כט19: "לכן כה אמר אדני ה' הנני נתן לנבוכדראצר מלך בבל את ארץ מצרים ונשא המנה ושלל שללה ובזז בזה והיתה שכר לחילו"
 1780. יחזקאל ל17: "בחורי און ופי בסת בחרב יפלו והנה בשבי תלכנה"
 1781. יחזקאל ל18: "ובתחפנחס חשך היום בשברי שם את מטות מצרים ונשבת בה גאון עזה היא ענן יכסנה ובנותיה בשבי תלכנה"
 1782. יחזקאל ל22: "לכן כה אמר אדני ה' הנני אל פרעה מלך מצרים ושברתי את זרעתיו את החזקה ואת הנשברת והפלתי את החרב מידו"
 1783. יחזקאל לא5: "על כן גבהא קמתו מכל עצי השדה ותרבינה סרעפתיו ותארכנה פארתו ממים רבים בשלחו"
 1784. יחזקאל לא10: "לכן כה אמר אדני ה' יען אשר גבהת בקומה ויתן צמרתו אל בין עבותים ורם לבבו בגבהו"
 1785. יחזקאל לא13: "על מפלתו ישכנו כל עוף השמים ואל פארתיו היו כל חית השדה"
 1786. יחזקאל לב4: "ונטשתיך בארץ על פני השדה אטילך והשכנתי עליך כל עוף השמים והשבעתי ממך חית כל הארץ"
 1787. יחזקאל לג10: "ואתה בן אדם אמר אל בית ישראל כן אמרתם לאמר כי פשעינו וחטאתינו עלינו ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה"
 1788. יחזקאל לג17: "ואמרו בני עמך לא יתכן דרך אדני והמה דרכם לא יתכן"
 1789. יחזקאל לג20: "ואמרתם לא יתכן דרך אדני איש כדרכיו אשפוט אתכם בית ישראל"
 1790. יחזקאל לג24: "בן אדם ישבי החרבות האלה על אדמת ישראל אמרים לאמר אחד היה אברהם ויירש את הארץ ואנחנו רבים לנו נתנה הארץ למורשה"
 1791. יחזקאל לג25: "לכן אמר אליהם כה אמר אדני ה' על הדם תאכלו ועינכם תשאו אל גלוליכם ודם תשפכו והארץ תירשו"
 1792. יחזקאל לד7: "לכן רעים שמעו את דבר ה'"
 1793. יחזקאל לד9: "לכן הרעים שמעו דבר ה'"
 1794. יחזקאל לד12: "כבקרת רעה עדרו ביום היותו בתוך צאנו נפרשות כן אבקר את צאני והצלתי אתהם מכל המקומת אשר נפצו שם ביום ענן וערפל"
 1795. יחזקאל לד20: "לכן כה אמר אדני ה' אליהם הנני אני ושפטתי בין שה בריה ובין שה רזה"
 1796. יחזקאל לה6: "לכן חי אני נאם אדני ה' כי לדם אעשך ודם ירדפך אם לא דם שנאת ודם ירדפך"
 1797. יחזקאל לה11: "לכן חי אני נאם אדני ה' ועשיתי כאפך וכקנאתך אשר עשיתה משנאתיך בם ונודעתי בם כאשר אשפטך"
 1798. יחזקאל לה15: "כשמחתך לנחלת בית ישראל על אשר שממה כן אעשה לך שממה תהיה הר שעיר וכל אדום כלה וידעו כי אני ה'"
 1799. יחזקאל לו3: "לכן הנבא ואמרת כה אמר אדני ה' יען ביען שמות ושאף אתכם מסביב להיותכם מורשה לשארית הגוים ותעלו על שפת לשון ודבת עם"
 1800. יחזקאל לו4: "לכן הרי ישראל שמעו דבר אדני ה' כה אמר אדני ה' להרים ולגבעות לאפיקים ולגאיות ולחרבות השממות ולערים הנעזבות אשר היו לבז וללעג לשארית הגוים אשר מסביב"
 1801. יחזקאל לו5: "לכן כה אמר אדני ה' אם לא באש קנאתי דברתי על שארית הגוים ועל אדום כלא אשר נתנו את ארצי להם למורשה בשמחת כל לבב בשאט נפש למען מגרשה לבז"
 1802. יחזקאל לו6: "לכן הנבא על אדמת ישראל ואמרת להרים ולגבעות לאפיקים ולגאיות כה אמר אדני ה' הנני בקנאתי ובחמתי דברתי יען כלמת גוים נשאתם"
 1803. יחזקאל לו7: "לכן כה אמר אדני ה' אני נשאתי את ידי אם לא הגוים אשר לכם מסביב המה כלמתם ישאו"
 1804. יחזקאל לו14: "לכן אדם לא תאכלי עוד וגויך לא תכשלי עוד נאם אדני ה'"
 1805. יחזקאל לו22: "לכן אמר לבית ישראל כה אמר אדני ה' לא למענכם אני עשה בית ישראל כי אם לשם קדשי אשר חללתם בגוים אשר באתם שם"
 1806. יחזקאל לו38: "כצאן קדשים כצאן ירושלם במועדיה כן תהיינה הערים החרבות מלאות צאן אדם וידעו כי אני ה'"
 1807. יחזקאל לז1: "היתה עלי יד ה' ויוצאני ברוח ה' ויניחני בתוך הבקעה והיא מלאה עצמות"
 1808. יחזקאל לז12: "לכן הנבא ואמרת אליהם כה אמר אדני ה' הנה אני פתח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל"
 1809. יחזקאל לז27: "והיה משכני עליהם והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם"
 1810. יחזקאל לח7: "הכן והכן לך אתה וכל קהלך הנקהלים עליך והיית להם למשמר"
 1811. יחזקאל לח14: "לכן הנבא בן אדם ואמרת לגוג כה אמר אדני ה' הלוא ביום ההוא בשבת עמי ישראל לבטח תדע"
 1812. יחזקאל לט4: "על הרי ישראל תפול אתה וכל אגפיך ועמים אשר אתך לעיט צפור כל כנף וחית השדה נתתיך לאכלה"
 1813. יחזקאל לט17: "ואתה בן אדם כה אמר אדני ה' אמר לצפור כל כנף ולכל חית השדה הקבצו ובאו האספו מסביב על זבחי אשר אני זבח לכם זבח גדול על הרי ישראל ואכלתם בשר ושתיתם דם"
 1814. יחזקאל לט20: "ושבעתם על שלחני סוס ורכב גבור וכל איש מלחמה נאם אדני ה'"
 1815. יחזקאל לט25: "לכן כה אמר אדני ה' עתה אשיב את שבית יעקב ורחמתי כל בית ישראל וקנאתי לשם קדשי"
 1816. יחזקאל לט28: "וידעו כי אני ה' אלהיהם בהגלותי אתם אל הגוים וכנסתים על אדמתם ולא אותיר עוד מהם שם"
 1817. יחזקאל מ2: "במראות אלהים הביאני אל ארץ ישראל ויניחני אל הר גבה מאד ועליו כמבנה עיר מנגב"
 1818. יחזקאל מ16: "וחלנות אטמות אל התאים ואל אליהמה לפנימה לשער סביב סביב וכן לאלמות וחלונות סביב סביב לפנימה ואל איל תמרים"
 1819. יחזקאל מ24: "ויולכני דרך הדרום והנה שער דרך הדרום ומדד אילו ואילמו כמדות האלה"
 1820. יחזקאל מ39: "ובאלם השער שנים שלחנות מפו ושנים שלחנות מפה לשחוט אליהם העולה והחטאת והאשם"
 1821. יחזקאל מ40: "ואל הכתף מחוצה לעולה לפתח השער הצפונה שנים שלחנות ואל הכתף האחרת אשר לאלם השער שנים שלחנות"
 1822. יחזקאל מ41: "ארבעה שלחנות מפה וארבעה שלחנות מפה לכתף השער שמונה שלחנות אליהם ישחטו"
 1823. יחזקאל מ42: "וארבעה שלחנות לעולה אבני גזית ארך אמה אחת וחצי ורחב אמה אחת וחצי וגבה אמה אחת אליהם ויניחו את הכלים אשר ישחטו את העולה בם והזבח"
 1824. יחזקאל מ43: "והשפתים טפח אחד מוכנים בבית סביב סביב ואל השלחנות בשר הקרבן"
 1825. יחזקאל מא7: "ורחבה ונסבה למעלה למעלה לצלעות כי מוסב הבית למעלה למעלה סביב סביב לבית על כן רחב לבית למעלה וכן התחתונה יעלה על העליונה לתיכונה"
 1826. יחזקאל מא22: "המזבח עץ שלוש אמות גבה וארכו שתים אמות ומקצעותיו לו וארכו וקירתיו עץ וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה'"
 1827. יחזקאל מב5: "והלשכות העליונת קצרות כי יוכלו אתיקים מהנה מהתחתנות ומהתכנות בנין"
 1828. יחזקאל מב6: "כי משלשות הנה ואין להן עמודים כעמודי החצרות על כן נאצל מהתחתונות ומהתיכנות מהארץ"
 1829. יחזקאל מב11: "ודרך לפניהם כמראה הלשכות אשר דרך הצפון כארכן כן רחבן וכל מוצאיהן וכמשפטיהן וכפתחיהן"
 1830. יחזקאל מג1: "ויולכני אל השער שער אשר פנה דרך הקדים"
 1831. יחזקאל מג7: "ויאמר אלי בן אדם את מקום כסאי ואת מקום כפות רגלי אשר אשכן שם בתוך בני ישראל לעולם ולא יטמאו עוד בית ישראל שם קדשי המה ומלכיהם בזנותם ובפגרי מלכיהם במותם"
 1832. יחזקאל מג9: "עתה ירחקו את זנותם ופגרי מלכיהם ממני ושכנתי בתוכם לעולם"
 1833. יחזקאל מג10: "אתה בן אדם הגד את בית ישראל את הבית ויכלמו מעונותיהם ומדדו את תכנית"
 1834. יחזקאל מד12: "יען אשר ישרתו אותם לפני גלוליהם והיו לבית ישראל למכשול עון על כן נשאתי ידי עליהם נאם אדני ה' ונשאו עונם"
 1835. יחזקאל מד16: "המה יבאו אל מקדשי והמה יקרבו אל שלחני לשרתני ושמרו את משמרתי"
 1836. יחזקאל מד18: "פארי פשתים יהיו על ראשם ומכנסי פשתים יהיו על מתניהם לא יחגרו ביזע"
 1837. יחזקאל מה11: "האיפה והבת תכן אחד יהיה לשאת מעשר החמר הבת ועשירת החמר האיפה אל החמר יהיה מתכנתו"
 1838. יחזקאל מה20: "וכן תעשה בשבעה בחדש מאיש שגה ומפתי וכפרתם את הבית"
 1839. יחזקאל מז6: "ויאמר אלי הראית בן אדם ויולכני וישבני שפת הנחל"
 1840. הושע ב8: "לכן הנני שך את דרכך בסירים וגדרתי את גדרה ונתיבותיה לא תמצא"
 1841. הושע ב11: "לכן אשוב ולקחתי דגני בעתו ותירושי במועדו והצלתי צמרי ופשתי לכסות את ערותה"
 1842. הושע ב16: "לכן הנה אנכי מפתיה והלכתיה המדבר ודברתי על לבה" (פירוט)
 1843. הושע ד3: "על כן תאבל הארץ ואמלל כל יושב בה בחית השדה ובעוף השמים וגם דגי הים יאספו"
 1844. הושע ד7: "כרבם כן חטאו לי כבודם בקלון אמיר" (פירוט)
 1845. הושע ד13: "על ראשי ההרים יזבחו ועל הגבעות יקטרו תחת אלון ולבנה ואלה כי טוב צלה על כן תזנינה בנותיכם וכלותיכם תנאפנה" (פירוט)
 1846. הושע ד19: "צרר רוח אותה בכנפיה ויבשו מזבחותם"
 1847. הושע ו5: "על כן חצבתי בנביאים הרגתים באמרי פי ומשפטיך אור יצא"
 1848. הושע ז5: "יום מלכנו החלו שרים חמת מיין משך ידו את לצצים"
 1849. הושע ח1: "אל חכך שפר כנשר על בית ה' יען עברו בריתי ועל תורתי פשעו"
 1850. הושע י5: "לעגלות בית און יגורו שכן שמרון כי אבל עליו עמו וכמריו עליו יגילו על כבודו כי גלה ממנו"
 1851. הושע יא2: "קראו להם כן הלכו מפניהם לבעלים יזבחו ולפסלים יקטרון"
 1852. הושע יב5: "וישר אל מלאך ויכל בכה ויתחנן לו בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו"
 1853. הושע יב8: "כנען בידו מאזני מרמה לעשק אהב"
 1854. הושע יג3: "לכן יהיו כענן בקר וכטל משכים הלך כמץ יסער מגרן וכעשן מארבה"
 1855. הושע יג6: "כמרעיתם וישבעו שבעו וירם לבם על כן שכחוני"
 1856. הושע יג7: "ואהי להם כמו שחל כנמר על דרך אשור"
 1857. יואל ב4: "כמראה סוסים מראהו וכפרשים כן ירוצון"
 1858. יואל ב11: "וה' נתן קולו לפני חילו כי רב מאד מחנהו כי עצום עשה דברו כי גדול יום ה' ונורא מאד ומי יכילנו"
 1859. יואל ב13: "וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל ה' אלהיכם כי חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה"
 1860. יואל ב20: "ואת הצפוני ארחיק מעליכם והדחתיו אל ארץ ציה ושממה את פניו אל הים הקדמני וספו אל הים האחרון ועלה באשו ותעל צחנתו כי הגדיל לעשות"
 1861. יואל ג1: "והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו"
 1862. יואל ד17: "וידעתם כי אני ה' אלהיכם שכן בציון הר קדשי והיתה ירושלם קדש וזרים לא יעברו בה עוד"
 1863. יואל ד18: "והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב וכל אפיקי יהודה ילכו מים ומעין מבית ה' יצא והשקה את נחל השטים"
 1864. יואל ד21: "ונקיתי דמם לא נקיתי וה' שכן בציון"
 1865. עמוס ג2: "רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקד עליכם את כל עונתיכם" (פירוט)
 1866. עמוס ג11: "לכן כה אמר אדני ה' צר וסביב הארץ והורד ממך עזך ונבזו ארמנותיך"
 1867. עמוס ג12: "כה אמר ה' כאשר יציל הרעה מפי הארי שתי כרעים או בדל אזן כן ינצלו בני ישראל הישבים בשמרון בפאת מטה ובדמשק ערש" (פירוט)
 1868. עמוס ד2: "נשבע אדני ה' בקדשו כי הנה ימים באים עליכם ונשא אתכם בצנות ואחריתכן בסירות דוגה"
 1869. עמוס ד5: "וקטר מחמץ תודה וקראו נדבות השמיעו כי כן אהבתם בני ישראל נאם אדני ה'"
 1870. עמוס ד10: "שלחתי בכם דבר בדרך מצרים הרגתי בחרב בחוריכם עם שבי סוסיכם ואעלה באש מחניכם ובאפכם ולא שבתם עדי נאם ה'"
 1871. עמוס ד12: "לכן כה אעשה לך ישראל עקב כי זאת אעשה לך הכון לקראת אלהיך ישראל"
 1872. עמוס ה11: "לכן יען בושסכם על דל ומשאת בר תקחו ממנו בתי גזית בניתם ולא תשבו בם כרמי חמד נטעתם ולא תשתו את יינם"
 1873. עמוס ה13: "לכן המשכיל בעת ההיא ידם כי עת רעה היא" (פירוט)
 1874. עמוס ה14: "דרשו טוב ואל רע למען תחיו ויהי כן ה' אלהי צבאות אתכם כאשר אמרתם"
 1875. עמוס ה15: "שנאו רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט אולי יחנן ה' אלהי צבאות שארית יוסף"
 1876. עמוס ה16: "לכן כה אמר ה' אלהי צבאות אדני בכל רחבות מספד ובכל חוצות יאמרו הו הו וקראו אכר אל אבל ומספד אל יודעי נהי"
 1877. עמוס ה24: "ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן"
 1878. עמוס ו7: "לכן עתה יגלו בראש גלים וסר מרזח סרוחים"
 1879. עמוס ו13: "השמחים ללא דבר האמרים הלוא בחזקנו לקחנו לנו קרנים"
 1880. עמוס ז15: "ויקחני ה' מאחרי הצאן ויאמר אלי ה' לך הנבא אל עמי ישראל"
 1881. עמוס ז17: "לכן כה אמר ה' אשתך בעיר תזנה ובניך ובנתיך בחרב יפלו ואדמתך בחבל תחלק ואתה על אדמה טמאה תמות וישראל גלה יגלה מעל אדמתו"
 1882. עובדיה א3: "זדון לבך השיאך שכני בחגוי סלע מרום שבתו אמר בלבו מי יורדני ארץ"
 1883. עובדיה א4: "אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם ה'"
 1884. עובדיה א13: "אל תבוא בשער עמי ביום אידם אל תרא גם אתה ברעתו ביום אידו ואל תשלחנה בחילו ביום אידו"
 1885. עובדיה א20: "וגלת החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת וגלת ירושלם אשר בספרד ירשו את ערי הנגב"
 1886. יונה ב4: "ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסבבני כל משבריך וגליך עלי עברו"
 1887. יונה ד2: "ויתפלל אל ה' ויאמר אנה ה' הלוא זה דברי עד היותי על אדמתי על כן קדמתי לברח תרשישה כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה"
 1888. מיכה א14: "לכן תתני שלוחים על מורשת גת בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל"
 1889. מיכה א16: "קרחי וגזי על בני תענוגיך הרחבי קרחתך כנשר כי גלו ממך"
 1890. מיכה ב3: "לכן כה אמר ה' הנני חשב על המשפחה הזאת רעה אשר לא תמישו משם צוארתיכם ולא תלכו רומה כי עת רעה היא"
 1891. מיכה ב5: "לכן לא יהיה לך משליך חבל בגורל בקהל ה'"
 1892. מיכה ג6: "לכן לילה לכם מחזון וחשכה לכם מקסם ובאה השמש על הנביאים וקדר עליהם היום" (פירוט)
 1893. מיכה ג12: "לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלם עיין תהיה והר הבית לבמות יער"
 1894. מיכה ד3: "ושפט בין עמים רבים והוכיח לגוים עצמים עד רחוק וכתתו חרבתיהם לאתים וחניתתיהם למזמרות לא ישאו גוי אל גוי חרב ולא ילמדון עוד מלחמה"
 1895. מיכה ד5: "כי כל העמים ילכו איש בשם אלהיו ואנחנו נלך בשם ה' אלהינו לעולם ועד" (פירוט)
 1896. מיכה ד10: "חולי וגחי בת ציון כיולדה כי עתה תצאי מקריה ושכנת בשדה ובאת עד בבל שם תנצלי שם יגאלך ה' מכף איביך"
 1897. מיכה ד11: "ועתה נאספו עליך גוים רבים האמרים תחנף ותחז בציון עינינו"
 1898. מיכה ה2: "לכן יתנם עד עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון על בני ישראל"
 1899. מיכה ז14: "רעה עמך בשבטך צאן נחלתך שכני לבדד יער בתוך כרמל ירעו בשן וגלעד כימי עולם"
 1900. מיכה ז17: "ילחכו עפר כנחש כזחלי ארץ ירגזו ממסגרתיהם אל ה' אלהינו יפחדו ויראו ממך"
 1901. נחום א12: "כה אמר ה' אם שלמים וכן רבים וכן נגזו ועבר וענתך לא אענך עוד"
 1902. נחום ב6: "יזכר אדיריו יכשלו בהלכותם ימהרו חומתה והכן הסכך"
 1903. נחום ב13: "אריה טרף בדי גרותיו ומחנק ללבאתיו וימלא טרף חריו ומענתיו טרפה"
 1904. נחום ג3: "פרש מעלה ולהב חרב וברק חנית ורב חלל וכבד פגר ואין קצה לגויה יכשלו בגויתם"
 1905. נחום ג4: "מרב זנוני זונה טובת חן בעלת כשפים המכרת גוים בזנוניה ומשפחות בכשפיה"
 1906. נחום ג18: "נמו רעיך מלך אשור ישכנו אדיריך נפשו עמך על ההרים ואין מקבץ"
 1907. חבקוק א4: "על כן תפוג תורה ולא יצא לנצח משפט כי רשע מכתיר את הצדיק על כן יצא משפט מעקל"
 1908. חבקוק א6: "כי הנני מקים את הכשדים הגוי המר והנמהר ההולך למרחבי ארץ לרשת משכנות לא לו"
 1909. חבקוק א8: "וקלו מנמרים סוסיו וחדו מזאבי ערב ופשו פרשיו ופרשיו מרחוק יבאו יעפו כנשר חש לאכול"
 1910. חבקוק א15: "כלה בחכה העלה יגרהו בחרמו ויאספהו במכמרתו על כן ישמח ויגיל"
 1911. חבקוק א16: "על כן יזבח לחרמו ויקטר למכמרתו כי בהמה שמן חלקו ומאכלו בראה"
 1912. חבקוק א17: "העל כן יריק חרמו ותמיד להרג גוים לא יחמול"
 1913. חבקוק ג11: "שמש ירח עמד זבלה לאור חציך יהלכו לנגה ברק חניתך"
 1914. חבקוק ג19: "ה' אדני חילי וישם רגלי כאילות ועל במותי ידרכני למנצח בנגינותי"
 1915. צפניה א11: "הילילו ישבי המכתש כי נדמה כל עם כנען נכרתו כל נטילי כסף"
 1916. צפניה ב5: "הוי ישבי חבל הים גוי כרתים דבר ה' עליכם כנען ארץ פלשתים והאבדתיך מאין יושב"
 1917. צפניה ב9: "לכן חי אני נאם ה' צבאות אלהי ישראל כי מואב כסדם תהיה ובני עמון כעמרה ממשק חרול ומכרה מלח ושממה עד עולם שארית עמי יבזום ויתר גוי ינחלום"
 1918. צפניה ג7: "אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר ולא יכרת מעונה כל אשר פקדתי עליה אכן השכימו השחיתו כל עלילותם" (פירוט)
 1919. צפניה ג8: "לכן חכו לי נאם ה' ליום קומי לעד כי משפטי לאסף גוים לקבצי ממלכות לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי כי באש קנאתי תאכל כל הארץ"
 1920. חגי א10: "על כן עליכם כלאו שמים מטל והארץ כלאה יבולה"
 1921. חגי ב12: "הן ישא איש בשר קדש בכנף בגדו ונגע בכנפו אל הלחם ואל הנזיד ואל היין ואל שמן ואל כל מאכל היקדש ויענו הכהנים ויאמרו לא"
 1922. חגי ב14: "ויען חגי ויאמר כן העם הזה וכן הגוי הזה לפני נאם ה' וכן כל מעשה ידיהם ואשר יקריבו שם טמא הוא"
 1923. זכריה א6: "אך דברי וחקי אשר צויתי את עבדי הנביאים הלוא השיגו אבתיכם וישובו ויאמרו כאשר זמם ה' צבאות לעשות לנו כדרכינו וכמעללינו כן עשה אתנו"
 1924. זכריה א11: "ויענו את מלאך ה' העמד בין ההדסים ויאמרו התהלכנו בארץ והנה כל הארץ ישבת ושקטת"
 1925. זכריה א16: "לכן כה אמר ה' שבתי לירושלם ברחמים ביתי יבנה בה נאם ה' צבאות וקוה ינטה על ירושלם"
 1926. זכריה ב12: "כי כה אמר ה' צבאות אחר כבוד שלחני אל הגוים השללים אתכם כי הנגע בכם נגע בבבת עינו"
 1927. זכריה ב13: "כי הנני מניף את ידי עליהם והיו שלל לעבדיהם וידעתם כי ה' צבאות שלחני"
 1928. זכריה ב14: "רני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאם ה'"
 1929. זכריה ב15: "ונלוו גוים רבים אל ה' ביום ההוא והיו לי לעם ושכנתי בתוכך וידעת כי ה' צבאות שלחני אליך"
 1930. זכריה ד7: "מי אתה הר הגדול לפני זרבבל למישר והוציא את האבן הראשה תשאות חן חן לה"
 1931. זכריה ד9: "ידי זרבבל יסדו הבית הזה וידיו תבצענה וידעת כי ה' צבאות שלחני אליכם"
 1932. זכריה ה9: "ואשא עיני וארא והנה שתים נשים יוצאות ורוח בכנפיהם ולהנה כנפים ככנפי החסידה ותשאנה את האיפה בין הארץ ובין השמים" (פירוט)
 1933. זכריה ה11: "ויאמר אלי לבנות לה בית בארץ שנער והוכן והניחה שם על מכנתה"
 1934. זכריה ו7: "והאמצים יצאו ויבקשו ללכת להתהלך בארץ ויאמר לכו התהלכו בארץ ותתהלכנה בארץ"
 1935. זכריה ו14: "והעטרת תהיה לחלם ולטוביה ולידעיה ולחן בן צפניה לזכרון בהיכל ה'"
 1936. זכריה ו15: "ורחוקים יבאו ובנו בהיכל ה' וידעתם כי ה' צבאות שלחני אליכם והיה אם שמוע תשמעון בקול ה' אלהיכם"
 1937. זכריה ז13: "ויהי כאשר קרא ולא שמעו כן יקראו ולא אשמע אמר ה' צבאות"
 1938. זכריה ח3: "כה אמר ה' שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלם ונקראה ירושלם עיר האמת והר ה' צבאות הר הקדש"
 1939. זכריה ח8: "והבאתי אתם ושכנו בתוך ירושלם והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים באמת ובצדקה"
 1940. זכריה ח13: "והיה כאשר הייתם קללה בגוים בית יהודה ובית ישראל כן אושיע אתכם והייתם ברכה אל תיראו תחזקנה ידיכם"
 1941. זכריה ח15: "כן שבתי זממתי בימים האלה להיטיב את ירושלם ואת בית יהודה אל תיראו"
 1942. זכריה ח23: "כה אמר ה' צבאות בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשנות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי לאמר נלכה עמכם כי שמענו אלהים עמכם"
 1943. זכריה ט8: "וחניתי לביתי מצבה מעבר ומשב ולא יעבר עליהם עוד נגש כי עתה ראיתי בעיני"
 1944. זכריה י2: "כי התרפים דברו און והקוסמים חזו שקר וחלמות השוא ידברו הבל ינחמון על כן נסעו כמו צאן יענו כי אין רעה"
 1945. זכריה יא7: "וארעה את צאן ההרגה לכן עניי הצאן ואקח לי שני מקלות לאחד קראתי נעם ולאחד קראתי חבלים וארעה את הצאן"
 1946. זכריה יא11: "ותפר ביום ההוא וידעו כן עניי הצאן השמרים אתי כי דבר ה' הוא"
 1947. זכריה יב10: "ושפכתי על בית דויד ועל יושב ירושלם רוח חן ותחנונים והביטו אלי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד והמר עליו כהמר על הבכור"
 1948. זכריה יג9: "והבאתי את השלשית באש וצרפתים כצרף את הכסף ובחנתים כבחן את הזהב הוא יקרא בשמי ואני אענה אתו אמרתי עמי הוא והוא יאמר ה' אלהי"
 1949. זכריה יד10: "יסוב כל הארץ כערבה מגבע לרמון נגב ירושלם וראמה וישבה תחתיה למשער בנימן עד מקום שער הראשון עד שער הפנים ומגדל חננאל עד יקבי המלך"
 1950. זכריה יד15: "וכן תהיה מגפת הסוס הפרד הגמל והחמור וכל הבהמה אשר יהיה במחנות ההמה כמגפה הזאת"
 1951. זכריה יד21: "והיה כל סיר בירושלם וביהודה קדש לה' צבאות ובאו כל הזבחים ולקחו מהם ובשלו בהם ולא יהיה כנעני עוד בבית ה' צבאות ביום ההוא"
 1952. מלאכי א7: "מגישים על מזבחי לחם מגאל ואמרתם במה גאלנוך באמרכם שלחן ה' נבזה הוא"
 1953. מלאכי א9: "ועתה חלו נא פני אל ויחננו מידכם היתה זאת הישא מכם פנים אמר ה' צבאות"
 1954. מלאכי א10: "מי גם בכם ויסגר דלתים ולא תאירו מזבחי חנם אין לי חפץ בכם אמר ה' צבאות ומנחה לא ארצה מידכם"
 1955. מלאכי א12: "ואתם מחללים אותו באמרכם שלחן אדני מגאל הוא וניבו נבזה אכלו"
 1956. מלאכי ג10: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די" (פירוט)
 1957. מלאכי ג14: "אמרתם שוא עבד אלהים ומה בצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו קדרנית מפני ה' צבאות"
 1958. מלאכי ג15: "ועתה אנחנו מאשרים זדים גם נבנו עשי רשעה גם בחנו אלהים וימלטו"
 1959. מלאכי ג20: "וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק" (פירוט)
 1960. דברי הימים א א3: "חנוך מתושלח למך"
 1961. דברי הימים א א6: "ובני גמר אשכנז ודיפת ותוגרמה"
 1962. דברי הימים א א8: "בני חם כוש ומצרים פוט וכנען"
 1963. דברי הימים א א13: "וכנען ילד את צידון בכרו ואת חת"
 1964. דברי הימים א א33: "ובני מדין עיפה ועפר וחנוך ואבידע ואלדעה כל אלה בני קטורה"
 1965. דברי הימים א א49: "וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן עכבור"
 1966. דברי הימים א א50: "וימת בעל חנן וימלך תחתיו הדד ושם עירו פעי ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב"
 1967. דברי הימים א ב3: "בני יהודה ער ואונן ושלה שלושה נולד לו מבת שוע הכנענית ויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה' וימיתהו"
 1968. דברי הימים א ב48: "פלגש כלב מעכה ילד שבר ואת תרחנה"
 1969. דברי הימים א ג15: "ובני יאשיהו הבכור יוחנן השני יהויקים השלשי צדקיהו הרביעי שלום"
 1970. דברי הימים א ג16: "ובני יהויקים יכניה בנו צדקיה בנו"
 1971. דברי הימים א ג17: "ובני יכניה אסר שאלתיאל בנו"
 1972. דברי הימים א ג19: "ובני פדיה זרבבל ושמעי ובן זרבבל משלם וחנניה ושלמית אחותם"
 1973. דברי הימים א ג21: "ובן חנניה פלטיה וישעיה בני רפיה בני ארנן בני עבדיה בני שכניה" (פירוט)
 1974. דברי הימים א ג22: "ובני שכניה שמעיה ובני שמעיה חטוש ויגאל ובריח ונעריה ושפט ששה"
 1975. דברי הימים א ג24: "ובני אליועיני הדיוהו ואלישיב ופליה ועקוב ויוחנן ודליה וענני שבעה"
 1976. דברי הימים א ד10: "ויקרא יעבץ לאלהי ישראל לאמר אם ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי ויבא אלהים את אשר שאל"
 1977. דברי הימים א ד12: "ואשתון הוליד את בית רפא ואת פסח ואת תחנה אבי עיר נחש אלה אנשי רכה"
 1978. דברי הימים א ד20: "ובני שימון אמנון ורנה בן חנן ותולון ובני ישעי זוחת ובן זוחת"
 1979. דברי הימים א ד32: "וחצריהם עיטם ועין רמון ותכן ועשן ערים חמש"
 1980. דברי הימים א ה3: "בני ראובן בכור ישראל חנוך ופלוא חצרון וכרמי"
 1981. דברי הימים א ה13: "ואחיהם לבית אבותיהם מיכאל ומשלם ושבע ויורי ויעכן וזיע ועבר שבעה"
 1982. דברי הימים א ה35: "ואחימעץ הוליד את עזריה ועזריה הוליד את יוחנן"
 1983. דברי הימים א ה36: "ויוחנן הוליד את עזריה הוא אשר כהן בבית אשר בנה שלמה בירושלם"
 1984. דברי הימים א ו17: "ויהיו משרתים לפני משכן אהל מועד בשיר עד בנות שלמה את בית ה' בירושלם ויעמדו כמשפטם על עבודתם"
 1985. דברי הימים א ו33: "ואחיהם הלוים נתונים לכל עבודת משכן בית האלהים"
 1986. דברי הימים א ו65: "וממטה גד את ראמות בגלעד ואת מגרשיה ואת מחנים ואת מגרשיה"
 1987. דברי הימים א ז10: "ובני ידיעאל בלהן ובני בלהן יעיש ובנימן ואהוד וכנענה וזיתן ותרשיש ואחישחר"
 1988. דברי הימים א ז25: "ורפח בנו ורשף ותלח בנו ותחן בנו"
 1989. דברי הימים א ז39: "ובני עלא ארח וחניאל ורציא"
 1990. דברי הימים א ח23: "ועבדון וזכרי וחנן"
 1991. דברי הימים א ח24: "וחנניה ועילם וענתתיה"
 1992. דברי הימים א ח38: "ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עזריקם בכרו וישמעאל ושעריה ועבדיה וחנן כל אלה בני אצל"
 1993. דברי הימים א ט18: "ועד הנה בשער המלך מזרחה המה השערים למחנות בני לוי"
 1994. דברי הימים א ט19: "ושלום בן קורא בן אביסף בן קרח ואחיו לבית אביו הקרחים על מלאכת העבודה שמרי הספים לאהל ואבתיהם על מחנה ה' שמרי המבוא"
 1995. דברי הימים א ט44: "ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עזריקם בכרו וישמעאל ושעריה ועבדיה וחנן אלה בני אצל"
 1996. דברי הימים א יא1: "ויקבצו כל ישראל אל דויד חברונה לאמר הנה עצמך ובשרך אנחנו"
 1997. דברי הימים א יא7: "וישב דויד במצד על כן קראו לו עיר דויד"
 1998. דברי הימים א יא11: "ואלה מספר הגברים אשר לדויד ישבעם בן חכמוני ראש השלושים הוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל בפעם אחת"
 1999. דברי הימים א יא15: "וירדו שלושה מן השלושים ראש על הצר אל דויד אל מערת עדלם ומחנה פלשתים חנה בעמק רפאים"
 2000. דברי הימים א יא18: "ויבקעו השלשה במחנה פלשתים וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל דויד ולא אבה דויד לשתותם וינסך אתם לה'"
 2001. דברי הימים א יא20: "ואבשי אחי יואב הוא היה ראש השלושה והוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל ולא שם בשלושה"
 2002. דברי הימים א יא23: "והוא הכה את האיש המצרי איש מדה חמש באמה וביד המצרי חנית כמנור ארגים וירד אליו בשבט ויגזל את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו"
 2003. דברי הימים א יא26: "וגבורי החילים עשה אל אחי יואב אלחנן בן דודו מבית לחם"
 2004. דברי הימים א יא43: "חנן בן מעכה ויושפט המתני"
 2005. דברי הימים א יב5: "וירמיה ויחזיאל ויוחנן ויוזבד הגדרתי"
 2006. דברי הימים א יב13: "יוחנן השמיני אלזבד התשיעי"
 2007. דברי הימים א יב23: "כי לעת יום ביום יבאו על דויד לעזרו עד למחנה גדול כמחנה אלהים"
 2008. דברי הימים א יב35: "ומנפתלי שרים אלף ועמהם בצנה וחנית שלשים ושבעה אלף"
 2009. דברי הימים א יג4: "ויאמרו כל הקהל לעשות כן כי ישר הדבר בעיני כל העם"
 2010. דברי הימים א יג8: "ודויד וכל ישראל משחקים לפני האלהים בכל עז ובשירים ובכנרות ובנבלים ובתפים ובמצלתים ובחצצרות"
 2011. דברי הימים א יד11: "ויעלו בבעל פרצים ויכם שם דויד ויאמר דויד פרץ האלהים את אויבי בידי כפרץ מים על כן קראו שם המקום ההוא בעל פרצים"
 2012. דברי הימים א יד15: "ויהי כשמעך את קול הצעדה בראשי הבכאים אז תצא במלחמה כי יצא האלהים לפניך להכות את מחנה פלשתים"
 2013. דברי הימים א יד16: "ויעש דויד כאשר צוהו האלהים ויכו את מחנה פלשתים מגבעון ועד גזרה"
 2014. דברי הימים א טו1: "ויעש לו בתים בעיר דויד ויכן מקום לארון האלהים ויט לו אהל"
 2015. דברי הימים א טו16: "ויאמר דויד לשרי הלוים להעמיד את אחיהם המשררים בכלי שיר נבלים וכנרות ומצלתים משמיעים להרים בקול לשמחה"
 2016. דברי הימים א טו21: "ומתתיהו ואליפלהו ומקניהו ועבד אדם ויעיאל ועזזיהו בכנרות על השמינית לנצח"
 2017. דברי הימים א טו22: "וכנניהו שר הלוים במשא יסר במשא כי מבין הוא"
 2018. דברי הימים א טו27: "ודויד מכרבל במעיל בוץ וכל הלוים הנשאים את הארון והמשררים וכנניה השר המשא המשררים ועל דויד אפוד בד"
 2019. דברי הימים א טו28: "וכל ישראל מעלים את ארון ברית ה' בתרועה ובקול שופר ובחצצרות ובמצלתים משמעים בנבלים וכנרות"
 2020. דברי הימים א טז5: "אסף הראש ומשנהו זכריה יעיאל ושמירמות ויחיאל ומתתיה ואליאב ובניהו ועבד אדם ויעיאל בכלי נבלים ובכנרות ואסף במצלתים משמיע"
 2021. דברי הימים א טז18: "לאמר לך אתן ארץ כנען חבל נחלתכם"
 2022. דברי הימים א טז39: "ואת צדוק הכהן ואחיו הכהנים לפני משכן ה' בבמה אשר בגבעון"
 2023. דברי הימים א יז5: "כי לא ישבתי בבית מן היום אשר העליתי את ישראל עד היום הזה ואהיה מאהל אל אהל וממשכן"
 2024. דברי הימים א יז9: "ושמתי מקום לעמי ישראל ונטעתיהו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יוסיפו בני עולה לבלתו כאשר בראשונה" (פירוט)
 2025. דברי הימים א יז10: "ולמימים אשר צויתי שפטים על עמי ישראל והכנעתי את כל אויביך ואגד לך ובית יבנה לך ה'"
 2026. דברי הימים א יז12: "הוא יבנה לי בית וכננתי את כסאו עד עולם"
 2027. דברי הימים א יז15: "ככל הדברים האלה וככל החזון הזה כן דבר נתן אל דויד"
 2028. דברי הימים א יז25: "כי אתה אלהי גלית את אזן עבדך לבנות לו בית על כן מצא עבדך להתפלל לפניך"
 2029. דברי הימים א יח1: "ויהי אחרי כן ויך דויד את פלשתים ויכניעם ויקח את גת ובנתיה מיד פלשתים"
 2030. דברי הימים א יט1: "ויהי אחרי כן וימת נחש מלך בני עמון וימלך בנו תחתיו"
 2031. דברי הימים א יט2: "ויאמר דויד אעשה חסד עם חנון בן נחש כי עשה אביו עמי חסד וישלח דויד מלאכים לנחמו על אביו ויבאו עבדי דויד אל ארץ בני עמון אל חנון לנחמו"
 2032. דברי הימים א יט3: "ויאמרו שרי בני עמון לחנון המכבד דויד את אביך בעיניך כי שלח לך מנחמים הלא בעבור לחקר ולהפך ולרגל הארץ באו עבדיו אליך"
 2033. דברי הימים א יט4: "ויקח חנון את עבדי דויד ויגלחם ויכרת את מדויהם בחצי עד המפשעה וישלחם"
 2034. דברי הימים א יט6: "ויראו בני עמון כי התבאשו עם דויד וישלח חנון ובני עמון אלף ככר כסף לשכר להם מן ארם נהרים ומן ארם מעכה ומצובה רכב ופרשים"
 2035. דברי הימים א יט7: "וישכרו להם שנים ושלשים אלף רכב ואת מלך מעכה ואת עמו ויבאו ויחנו לפני מידבא ובני עמון נאספו מעריהם ויבאו למלחמה"
 2036. דברי הימים א כ3: "ואת העם אשר בה הוציא וישר במגרה ובחריצי הברזל ובמגרות וכן יעשה דויד לכל ערי בני עמון וישב דויד וכל העם ירושלם"
 2037. דברי הימים א כ4: "ויהי אחריכן ותעמד מלחמה בגזר עם פלשתים אז הכה סבכי החשתי את ספי מילדי הרפאים ויכנעו"
 2038. דברי הימים א כ5: "ותהי עוד מלחמה את פלשתים ויך אלחנן בן יעור את לחמי אחי גלית הגתי ועץ חניתו כמנור ארגים"
 2039. דברי הימים א כא24: "ויאמר המלך דויד לארנן לא כי קנה אקנה בכסף מלא כי לא אשא אשר לך לה' והעלות עולה חנם"
 2040. דברי הימים א כא29: "ומשכן ה' אשר עשה משה במדבר ומזבח העולה בעת ההיא בבמה בגבעון"
 2041. דברי הימים א כב2: "ויאמר דויד לכנוס את הגרים אשר בארץ ישראל ויעמד חצבים לחצוב אבני גזית לבנות בית האלהים"
 2042. דברי הימים א כב5: "ויאמר דויד שלמה בני נער ורך והבית לבנות לה' להגדיל למעלה לשם ולתפארת לכל הארצות אכינה נא לו ויכן דויד לרב לפני מותו"
 2043. דברי הימים א כג25: "כי אמר דויד הניח ה' אלהי ישראל לעמו וישכן בירושלם עד לעולם"
 2044. דברי הימים א כג26: "וגם ללוים אין לשאת את המשכן ואת כל כליו לעבדתו"
 2045. דברי הימים א כג30: "ולעמד בבקר בבקר להדות ולהלל לה' וכן לערב"
 2046. דברי הימים א כד11: "לישוע התשעי לשכניהו העשרי"
 2047. דברי הימים א כה1: "ויבדל דויד ושרי הצבא לעבדה לבני אסף והימן וידותון הנביאים בכנרות בנבלים ובמצלתים ויהי מספרם אנשי מלאכה לעבדתם"
 2048. דברי הימים א כה3: "לידותון בני ידותון גדליהו וצרי וישעיהו חשביהו ומתתיהו ששה על ידי אביהם ידותון בכנור הנבא על הדות והלל לה'"
 2049. דברי הימים א כה4: "להימן בני הימן בקיהו מתניהו עזיאל שבואל וירימות חנניה חנני אליאתה גדלתי ורממתי עזר ישבקשה מלותי הותיר מחזיאות"
 2050. דברי הימים א כה6: "כל אלה על ידי אביהם בשיר בית ה' במצלתים נבלים וכנרות לעבדת בית האלהים על ידי המלך אסף וידותון והימן"
 2051. דברי הימים א כה23: "לששה עשר לחנניהו בניו ואחיו שנים עשר"
 2052. דברי הימים א כה25: "לשמונה עשר לחנני בניו ואחיו שנים עשר"
 2053. דברי הימים א כו3: "עילם החמישי יהוחנן הששי אליהועיני השביעי"
 2054. דברי הימים א כו29: "ליצהרי כנניהו ובניו למלאכה החיצונה על ישראל לשטרים ולשפטים"
 2055. דברי הימים א כז28: "ועל הזיתים והשקמים אשר בשפלה בעל חנן הגדרי ועל אצרות השמן יועש"
 2056. דברי הימים א כח16: "ואת הזהב משקל לשלחנות המערכת לשלחן ושלחן וכסף לשלחנות הכסף"
 2057. דברי הימים א כט7: "ויתנו לעבודת בית האלהים זהב ככרים חמשת אלפים ואדרכנים רבו וכסף ככרים עשרת אלפים ונחשת רבו ושמונת אלפים ככרים וברזל מאה אלף ככרים"
 2058. דברי הימים א כט13: "ועתה אלהינו מודים אנחנו לך ומהללים לשם תפארתך"
 2059. דברי הימים א כט15: "כי גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל אבתינו כצל ימינו על הארץ ואין מקוה"
 2060. דברי הימים א כט17: "וידעתי אלהי כי אתה בחן לבב ומישרים תרצה אני בישר לבבי התנדבתי כל אלה ועתה עמך הנמצאו פה ראיתי בשמחה להתנדב לך"
 2061. דברי הימים א כט18: "ה' אלהי אברהם יצחק וישראל אבתינו שמרה זאת לעולם ליצר מחשבות לבב עמך והכן לבבם אליך"
 2062. דברי הימים ב א5: "ומזבח הנחשת אשר עשה בצלאל בן אורי בן חור שם לפני משכן ה' וידרשהו שלמה והקהל"
 2063. דברי הימים ב א12: "החכמה והמדע נתון לך ועשר ונכסים וכבוד אתן לך אשר לא היה כן למלכים אשר לפניך ואחריך לא יהיה כן"
 2064. דברי הימים ב א17: "ויעלו ויוציאו ממצרים מרכבה בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה וכן לכל מלכי החתים ומלכי ארם בידם יוציאו"
 2065. דברי הימים ב ב15: "ואנחנו נכרת עצים מן הלבנון ככל צרכך ונביאם לך רפסדות על ים יפו ואתה תעלה אתם ירושלם"
 2066. דברי הימים ב ג11: "וכנפי הכרובים ארכם אמות עשרים כנף האחד לאמות חמש מגעת לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמש מגיע לכנף הכרוב האחר"
 2067. דברי הימים ב ג12: "וכנף הכרוב האחד אמות חמש מגיע לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמש דבקה לכנף הכרוב האחר"
 2068. דברי הימים ב ג13: "כנפי הכרובים האלה פרשים אמות עשרים והם עמדים על רגליהם ופניהם לבית"
 2069. דברי הימים ב ד8: "ויעש שלחנות עשרה וינח בהיכל חמשה מימין וחמשה משמאול ויעש מזרקי זהב מאה"
 2070. דברי הימים ב ד14: "ואת המכנות עשה ואת הכירות עשה על המכנות"
 2071. דברי הימים ב ד19: "ויעש שלמה את כל הכלים אשר בית האלהים ואת מזבח הזהב ואת השלחנות ועליהם לחם הפנים"
 2072. דברי הימים ב ה7: "ויביאו הכהנים את ארון ברית ה' אל מקומו אל דביר הבית אל קדש הקדשים אל תחת כנפי הכרובים"
 2073. דברי הימים ב ה8: "ויהיו הכרובים פרשים כנפים על מקום הארון ויכסו הכרובים על הארון ועל בדיו מלמעלה"
 2074. דברי הימים ב ה12: "והלוים המשררים לכלם לאסף להימן לידתון ולבניהם ולאחיהם מלבשים בוץ במצלתים ובנבלים וכנרות עמדים מזרח למזבח ועמהם כהנים למאה ועשרים מחצררים בחצצרות"
 2075. דברי הימים ב ו19: "ופנית אל תפלת עבדך ואל תחנתו ה' אלהי לשמע אל הרנה ואל התפלה אשר עבדך מתפלל לפניך"
 2076. דברי הימים ב ו21: "ושמעת אל תחנוני עבדך ועמך ישראל אשר יתפללו אל המקום הזה ואתה תשמע ממקום שבתך מן השמים ושמעת וסלחת"
 2077. דברי הימים ב ו24: "ואם ינגף עמך ישראל לפני אויב כי יחטאו לך ושבו והודו את שמך והתפללו והתחננו לפניך בבית הזה"
 2078. דברי הימים ב ו29: "כל תפלה כל תחנה אשר יהיה לכל האדם ולכל עמך ישראל אשר ידעו איש נגעו ומכאבו ופרש כפיו אל הבית הזה"
 2079. דברי הימים ב ו35: "ושמעת מן השמים את תפלתם ואת תחנתם ועשית משפטם"
 2080. דברי הימים ב ו37: "והשיבו אל לבבם בארץ אשר נשבו שם ושבו והתחננו אליך בארץ שבים לאמר חטאנו העוינו ורשענו"
 2081. דברי הימים ב ו39: "ושמעת מן השמים ממכון שבתך את תפלתם ואת תחנתיהם ועשית משפטם וסלחת לעמך אשר חטאו לך"
 2082. דברי הימים ב ז5: "ויזבח המלך שלמה את זבח הבקר עשרים ושנים אלף וצאן מאה ועשרים אלף ויחנכו את בית האלהים המלך וכל העם"
 2083. דברי הימים ב ז9: "ויעשו ביום השמיני עצרת כי חנכת המזבח עשו שבעת ימים והחג שבעת ימים"
 2084. דברי הימים ב ז14: "ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו ויבקשו פני וישבו מדרכיהם הרעים ואני אשמע מן השמים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם"
 2085. דברי הימים ב ז22: "ואמרו על אשר עזבו את ה' אלהי אבתיהם אשר הוציאם מארץ מצרים ויחזיקו באלהים אחרים וישתחוו להם ויעבדום על כן הביא עליהם את כל הרעה הזאת"
 2086. דברי הימים ב ח4: "ויבן את תדמר במדבר ואת כל ערי המסכנות אשר בנה בחמת"
 2087. דברי הימים ב ח6: "ואת בעלת ואת כל ערי המסכנות אשר היו לשלמה ואת כל ערי הרכב ואת ערי הפרשים ואת כל חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלם ובלבנון ובכל ארץ ממשלתו"
 2088. דברי הימים ב ח14: "ויעמד כמשפט דויד אביו את מחלקות הכהנים על עבדתם והלוים על משמרותם להלל ולשרת נגד הכהנים לדבר יום ביומו והשוערים במחלקותם לשער ושער כי כן מצות דויד איש האלהים"
 2089. דברי הימים ב ח16: "ותכן כל מלאכת שלמה עד היום מוסד בית ה' ועד כלתו שלם בית ה'"
 2090. דברי הימים ב ט4: "ומאכל שלחנו ומושב עבדיו ומעמד משרתיו ומלבושיהם ומשקיו ומלבושיהם ועליתו אשר יעלה בית ה' ולא היה עוד בה רוח"
 2091. דברי הימים ב ט11: "ויעש המלך את עצי האלגומים מסלות לבית ה' ולבית המלך וכנרות ונבלים לשרים ולא נראו כהם לפנים בארץ יהודה"
 2092. דברי הימים ב ט19: "ושנים עשר אריות עמדים שם על שש המעלות מזה ומזה לא נעשה כן לכל ממלכה"
 2093. דברי הימים ב יב6: "ויכנעו שרי ישראל והמלך ויאמרו צדיק ה'"
 2094. דברי הימים ב יב7: "ובראות ה' כי נכנעו היה דבר ה' אל שמעיה לאמר נכנעו לא אשחיתם ונתתי להם כמעט לפליטה ולא תתך חמתי בירושלם ביד שישק"
 2095. דברי הימים ב יב12: "ובהכנעו שב ממנו אף ה' ולא להשחית לכלה וגם ביהודה היה דברים טובים"
 2096. דברי הימים ב יג10: "ואנחנו ה' אלהינו ולא עזבנהו וכהנים משרתים לה' בני אהרן והלוים במלאכת"
 2097. דברי הימים ב יג11: "ומקטרים לה' עלות בבקר בבקר ובערב בערב וקטרת סמים ומערכת לחם על השלחן הטהור ומנורת הזהב ונרתיה לבער בערב בערב כי שמרים אנחנו את משמרת ה' אלהינו ואתם עזבתם אתו"
 2098. דברי הימים ב יג18: "ויכנעו בני ישראל בעת ההיא ויאמצו בני יהודה כי נשענו על ה' אלהי אבותיהם"
 2099. דברי הימים ב יד12: "וירדפם אסא והעם אשר עמו עד לגרר ויפל מכושים לאין להם מחיה כי נשברו לפני ה' ולפני מחנהו וישאו שלל הרבה מאד"
 2100. דברי הימים ב טז4: "וישמע בן הדד אל המלך אסא וישלח את שרי החילים אשר לו אל ערי ישראל ויכו את עיון ואת דן ואת אבל מים ואת כל מסכנות ערי נפתלי"
 2101. דברי הימים ב טז7: "ובעת ההיא בא חנני הראה אל אסא מלך יהודה ויאמר אליו בהשענך על מלך ארם ולא נשענת על ה' אלהיך על כן נמלט חיל מלך ארם מידך"
 2102. דברי הימים ב יז5: "ויכן ה' את הממלכה בידו ויתנו כל יהודה מנחה ליהושפט ויהי לו עשר וכבוד לרב"
 2103. דברי הימים ב יז12: "ויהי יהושפט הלך וגדל עד למעלה ויבן ביהודה בירניות וערי מסכנות"
 2104. דברי הימים ב יז15: "ועל ידו יהוחנן השר ועמו מאתים ושמונים אלף"
 2105. דברי הימים ב יח7: "ויאמר מלך ישראל אל יהושפט עוד איש אחד לדרוש את ה' מאתו ואני שנאתיהו כי איננו מתנבא עלי לטובה כי כל ימיו לרעה הוא מיכיהו בן ימלא ויאמר יהושפט אל יאמר המלך כן"
 2106. דברי הימים ב יח10: "ויעש לו צדקיהו בן כנענה קרני ברזל ויאמר כה אמר ה' באלה תנגח את ארם עד כלותם"
 2107. דברי הימים ב יח11: "וכל הנבאים נבאים כן לאמר עלה רמת גלעד והצלח ונתן ה' ביד המלך"
 2108. דברי הימים ב יח18: "ויאמר לכן שמעו דבר ה' ראיתי את ה' יושב על כסאו וכל צבא השמים עמדים על ימינו ושמאלו"
 2109. דברי הימים ב יח21: "ויאמר אצא והייתי לרוח שקר בפי כל נביאיו ויאמר תפתה וגם תוכל צא ועשה כן"
 2110. דברי הימים ב יח23: "ויגש צדקיהו בן כנענה ויך את מיכיהו על הלחי ויאמר אי זה הדרך עבר רוח ה' מאתי לדבר אתך"
 2111. דברי הימים ב יח33: "ואיש משך בקשת לתמו ויך את מלך ישראל בין הדבקים ובין השרין ויאמר לרכב הפך ידיך והוצאתני מן המחנה כי החליתי" (פירוט)
 2112. דברי הימים ב יט2: "ויצא אל פניו יהוא בן חנני החזה ויאמר אל המלך יהושפט הלרשע לעזר ולשנאי ה' תאהב ובזאת עליך קצף מלפני ה'"
 2113. דברי הימים ב כ1: "ויהי אחריכן באו בני מואב ובני עמון ועמהם מהעמונים על יהושפט למלחמה"
 2114. דברי הימים ב כ12: "אלהינו הלא תשפט בם כי אין בנו כח לפני ההמון הרב הזה הבא עלינו ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו"
 2115. דברי הימים ב כ26: "וביום הרבעי נקהלו לעמק ברכה כי שם ברכו את ה' על כן קראו את שם המקום ההוא עמק ברכה עד היום"
 2116. דברי הימים ב כ28: "ויבאו ירושלם בנבלים ובכנרות ובחצצרות אל בית ה'"
 2117. דברי הימים ב כ34: "ויתר דברי יהושפט הראשנים והאחרנים הנם כתובים בדברי יהוא בן חנני אשר העלה על ספר מלכי ישראל"
 2118. דברי הימים ב כ35: "ואחריכן אתחבר יהושפט מלך יהודה עם אחזיה מלך ישראל הוא הרשיע לעשות"
 2119. דברי הימים ב כב1: "וימליכו יושבי ירושלם את אחזיהו בנו הקטן תחתיו כי כל הראשנים הרג הגדוד הבא בערבים למחנה וימלך אחזיהו בן יהורם מלך יהודה"
 2120. דברי הימים ב כג1: "ובשנה השבעית התחזק יהוידע ויקח את שרי המאות לעזריהו בן ירחם ולישמעאל בן יהוחנן ולעזריהו בן עובד ואת מעשיהו בן עדיהו ואת אלישפט בן זכרי עמו בברית"
 2121. דברי הימים ב כג9: "ויתן יהוידע הכהן לשרי המאות את החניתים ואת המגנות ואת השלטים אשר למלך דויד אשר בית האלהים"
 2122. דברי הימים ב כד4: "ויהי אחריכן היה עם לב יואש לחדש את בית ה'"
 2123. דברי הימים ב כד13: "ויעשו עשי המלאכה ותעל ארוכה למלאכה בידם ויעמידו את בית האלהים על מתכנתו ויאמצהו"
 2124. דברי הימים ב כו11: "ויהי לעזיהו חיל עשה מלחמה יוצאי צבא לגדוד במספר פקדתם ביד יעואל הסופר ומעשיהו השוטר על יד חנניהו משרי המלך"
 2125. דברי הימים ב כו14: "ויכן להם עזיהו לכל הצבא מגנים ורמחים וכובעים ושרינות וקשתות ולאבני קלעים"
 2126. דברי הימים ב כח12: "ויקמו אנשים מראשי בני אפרים עזריהו בן יהוחנן ברכיהו בן משלמות ויחזקיהו בן שלם ועמשא בן חדלי על הבאים מן הצבא"
 2127. דברי הימים ב כח19: "כי הכניע ה' את יהודה בעבור אחז מלך ישראל כי הפריע ביהודה ומעול מעל בה'"
 2128. דברי הימים ב כט6: "כי מעלו אבתינו ועשו הרע בעיני ה' אלהינו ויעזבהו ויסבו פניהם ממשכן ה' ויתנו ערף"
 2129. דברי הימים ב כט18: "ויבואו פנימה אל חזקיהו המלך ויאמרו טהרנו את כל בית ה' את מזבח העולה ואת כל כליו ואת שלחן המערכת ואת כל כליו"
 2130. דברי הימים ב כט19: "ואת כל הכלים אשר הזניח המלך אחז במלכותו במעלו הכנו והקדשנו והנם לפני מזבח ה'"
 2131. דברי הימים ב כט25: "ויעמד את הלוים בית ה' במצלתים בנבלים ובכנרות במצות דויד וגד חזה המלך ונתן הנביא כי ביד ה' המצוה ביד נביאיו" (פירוט)
 2132. דברי הימים ב ל9: "כי בשובכם על ה' אחיכם ובניכם לרחמים לפני שוביהם ולשוב לארץ הזאת כי חנון ורחום ה' אלהיכם ולא יסיר פנים מכם אם תשובו אליו"
 2133. דברי הימים ב ל11: "אך אנשים מאשר ומנשה ומזבלון נכנעו ויבאו לירושלם"
 2134. דברי הימים ב לא2: "ויעמד יחזקיהו את מחלקות הכהנים והלוים על מחלקותם איש כפי עבדתו לכהנים וללוים לעלה ולשלמים לשרת ולהדות ולהלל בשערי מחנות ה'"
 2135. דברי הימים ב לא15: "ועל ידו עדן ומנימן וישוע ושמעיהו אמריהו ושכניהו בערי הכהנים באמונה לתת לאחיהם במחלקות כגדול כקטן"
 2136. דברי הימים ב לב1: "אחרי הדברים והאמת האלה בא סנחריב מלך אשור ויבא ביהודה ויחן על הערים הבצרות ויאמר לבקעם אליו"
 2137. דברי הימים ב לב17: "וספרים כתב לחרף לה' אלהי ישראל ולאמר עליו לאמר כאלהי גוי הארצות אשר לא הצילו עמם מידי כן לא יציל אלהי יחזקיהו עמו מידי"
 2138. דברי הימים ב לב21: "וישלח ה' מלאך ויכחד כל גבור חיל ונגיד ושר במחנה מלך אשור וישב בבשת פנים לארצו ויבא בית אלהיו ומיציאו מעיו שם הפילהו בחרב"
 2139. דברי הימים ב לב23: "ורבים מביאים מנחה לה' לירושלם ומגדנות ליחזקיהו מלך יהודה וינשא לעיני כל הגוים מאחרי כן"
 2140. דברי הימים ב לב26: "ויכנע יחזקיהו בגבה לבו הוא וישבי ירושלם ולא בא עליהם קצף ה' בימי יחזקיהו"
 2141. דברי הימים ב לב28: "ומסכנות לתבואת דגן ותירוש ויצהר וארות לכל בהמה ובהמה ועדרים לאורות"
 2142. דברי הימים ב לב31: "וכן במליצי שרי בבל המשלחים עליו לדרש המופת אשר היה בארץ עזבו האלהים לנסותו לדעת כל בלבבו"
 2143. דברי הימים ב לג12: "וכהצר לו חלה את פני ה' אלהיו ויכנע מאד מלפני אלהי אבתיו"
 2144. דברי הימים ב לג13: "ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלם למלכותו וידע מנשה כי ה' הוא האלהים"
 2145. דברי הימים ב לג14: "ואחרי כן בנה חומה חיצונה לעיר דויד מערבה לגיחון בנחל ולבוא בשער הדגים וסבב לעפל ויגביהה מאד וישם שרי חיל בכל הערים הבצרות ביהודה"
 2146. דברי הימים ב לג16: "ויכן את מזבח ה' ויזבח עליו זבחי שלמים ותודה ויאמר ליהודה לעבוד את ה' אלהי ישראל"
 2147. דברי הימים ב לג19: "ותפלתו והעתר לו וכל חטאתו ומעלו והמקמות אשר בנה בהם במות והעמיד האשרים והפסלים לפני הכנעו הנם כתובים על דברי חוזי"
 2148. דברי הימים ב לג23: "ולא נכנע מלפני ה' כהכנע מנשה אביו כי הוא אמון הרבה אשמה"
 2149. דברי הימים ב לד27: "יען רך לבבך ותכנע מלפני אלהים בשמעך את דבריו על המקום הזה ועל ישביו ותכנע לפני ותקרע את בגדיך ותבך לפני וגם אני שמעתי נאם ה'"
 2150. דברי הימים ב לה12: "ויסירו העלה לתתם למפלגות לבית אבות לבני העם להקריב לה' ככתוב בספר משה וכן לבקר"
 2151. דברי הימים ב לו12: "ויעש הרע בעיני ה' אלהיו לא נכנע מלפני ירמיהו הנביא מפי ה'"
 2152. תהלים א4: "לא כן הרשעים כי אם כמץ אשר תדפנו רוח"
 2153. תהלים א5: "על כן לא יקמו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים"
 2154. תהלים ג6: "אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי ה' יסמכני"
 2155. תהלים ד2: "בקראי ענני אלהי צדקי בצר הרחבת לי חנני ושמע תפלתי"
 2156. תהלים ה9: "ה' נחני בצדקתך למען שוררי הושר לפני דרכך"
 2157. תהלים ו2: "ה' אל באפך תוכיחני ואל בחמתך תיסרני"
 2158. תהלים ו3: "חנני ה' כי אמלל אני רפאני ה' כי נבהלו עצמי"
 2159. תהלים ו10: "שמע ה' תחנתי ה' תפלתי יקח"
 2160. תהלים ז6: "ירדף אויב נפשי וישג וירמס לארץ חיי וכבודי לעפר ישכן סלה"
 2161. תהלים ז10: "יגמר נא רע רשעים ותכונן צדיק ובחן לבות וכליות אלהים צדיק"
 2162. תהלים ט14: "חננני ה' ראה עניי משנאי מרוממי משערי מות"
 2163. תהלים יא4: "ה' בהיכל קדשו ה' בשמים כסאו עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם"
 2164. תהלים יא5: "ה' צדיק יבחן ורשע ואהב חמס שנאה נפשו"
 2165. תהלים יג2: "עד אנה ה' תשכחני נצח עד אנה תסתיר את פניך ממני"
 2166. תהלים טו1: "מזמור לדוד ה' מי יגור באהלך מי ישכן בהר קדשך"
 2167. תהלים טז9: "לכן שמח לבי ויגל כבודי אף בשרי ישכן לבטח"
 2168. תהלים יז3: "בחנת לבי פקדת לילה צרפתני בל תמצא זמתי בל יעבר פי"
 2169. תהלים יז8: "שמרני כאישון בת עין בצל כנפיך תסתירני"
 2170. תהלים יח11: "וירכב על כרוב ויעף וידא על כנפי רוח"
 2171. תהלים יח17: "ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים"
 2172. תהלים יח50: "על כן אודך בגוים ה' ולשמך אזמרה"
 2173. תהלים כ8: "אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אלהינו נזכיר"
 2174. תהלים כ9: "המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד"
 2175. תהלים כג3: "נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו"
 2176. תהלים כג5: "תערך לפני שלחן נגד צררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה"
 2177. תהלים כה5: "הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלהי ישעי אותך קויתי כל היום"
 2178. תהלים כה8: "טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך"
 2179. תהלים כה16: "פנה אלי וחנני כי יחיד ועני אני"
 2180. תהלים כו2: "בחנני ה' ונסני צרופה כליותי ולבי"
 2181. תהלים כו8: "ה' אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך"
 2182. תהלים כו11: "ואני בתמי אלך פדני וחנני"
 2183. תהלים כז3: "אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח"
 2184. תהלים כז7: "שמע ה' קולי אקרא וחנני וענני" (פירוט)
 2185. תהלים כז11: "הורני ה' דרכך ונחני בארח מישור למען שוררי"
 2186. תהלים כח2: "שמע קול תחנוני בשועי אליך בנשאי ידי אל דביר קדשך"
 2187. תהלים כח3: "אל תמשכני עם רשעים ועם פעלי און דברי שלום עם רעיהם ורעה בלבבם"
 2188. תהלים כח6: "ברוך ה' כי שמע קול תחנוני"
 2189. תהלים ל1: "מזמור שיר חנכת הבית לדוד" (פירוט)
 2190. תהלים ל9: "אליך ה' אקרא ואל אדני אתחנן"
 2191. תהלים ל11: "שמע ה' וחנני ה' היה עזר לי"
 2192. תהלים לא4: "כי סלעי ומצודתי אתה ולמען שמך תנחני ותנהלני"
 2193. תהלים לא10: "חנני ה' כי צר לי עששה בכעס עיני נפשי ובטני"
 2194. תהלים לא12: "מכל צררי הייתי חרפה ולשכני מאד ופחד למידעי ראי בחוץ נדדו ממני"
 2195. תהלים לא23: "ואני אמרתי בחפזי נגרזתי מנגד עיניך אכן שמעת קול תחנוני בשועי אליך"
 2196. תהלים לג2: "הודו לה' בכנור בנבל עשור זמרו לו"
 2197. תהלים לג7: "כנס כנד מי הים נתן באצרות תהומות"
 2198. תהלים לג21: "כי בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו"
 2199. תהלים לד8: "חנה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם"
 2200. תהלים לה3: "והרק חנית וסגר לקראת רדפי אמר לנפשי ישעתך אני"
 2201. תהלים לה7: "כי חנם טמנו לי שחת רשתם חנם חפרו לנפשי"
 2202. תהלים לה16: "בחנפי לעגי מעוג חרק עלי שנימו"
 2203. תהלים לה19: "אל ישמחו לי איבי שקר שנאי חנם יקרצו עין"
 2204. תהלים לו8: "מה יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון"
 2205. תהלים לז3: "בטח בה' ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה"
 2206. תהלים לז27: "סור מרע ועשה טוב ושכן לעולם"
 2207. תהלים לז29: "צדיקים יירשו ארץ וישכנו לעד עליה"
 2208. תהלים לח2: "ה' אל בקצפך תוכיחני ובחמתך תיסרני"
 2209. תהלים מא5: "אני אמרתי ה' חנני רפאה נפשי כי חטאתי לך"
 2210. תהלים מא11: "ואתה ה' חנני והקימני ואשלמה להם"
 2211. תהלים מב2: "כאיל תערג על אפיקי מים כן נפשי תערג אליך אלהים" (פירוט)
 2212. תהלים מב7: "אלהי עלי נפשי תשתוחח על כן אזכרך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער"
 2213. תהלים מג3: "שלח אורך ואמתך המה ינחוני יביאוני אל הר קדשך ואל משכנותיך"
 2214. תהלים מג4: "ואבואה אל מזבח אלהים אל אל שמחת גילי ואודך בכנור אלהים אלהי"
 2215. תהלים מד14: "תשימנו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו"
 2216. תהלים מד18: "כל זאת באתנו ולא שכחנוך ולא שקרנו בבריתך"
 2217. תהלים מד21: "אם שכחנו שם אלהינו ונפרש כפינו לאל זר"
 2218. תהלים מה3: "יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך על כן ברכך אלהים לעולם"
 2219. תהלים מה8: "אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך"
 2220. תהלים מה18: "אזכירה שמך בכל דר ודר על כן עמים יהודך לעלם ועד"
 2221. תהלים מו3: "על כן לא נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים"
 2222. תהלים מו5: "נהר פלגיו ישמחו עיר אלהים קדש משכני עליון"
 2223. תהלים מו10: "משבית מלחמות עד קצה הארץ קשת ישבר וקצץ חנית עגלות ישרף באש"
 2224. תהלים מז7: "זמרו אלהים זמרו זמרו למלכנו זמרו"
 2225. תהלים מח6: "המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו"
 2226. תהלים מח9: "כאשר שמענו כן ראינו בעיר ה' צבאות בעיר אלהינו אלהים יכוננה עד עולם סלה"
 2227. תהלים מח11: "כשמך אלהים כן תהלתך על קצוי ארץ צדק מלאה ימינך"
 2228. תהלים מט5: "אטה למשל אזני אפתח בכנור חידתי" (פירוט)
 2229. תהלים מט12: "קרבם בתימו לעולם משכנתם לדר ודר קראו בשמותם עלי אדמות"
 2230. תהלים מט16: "אך אלהים יפדה נפשי מיד שאול כי יקחני סלה"
 2231. תהלים נא3: "חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשעי"
 2232. תהלים נא13: "אל תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממני"
 2233. תהלים נא14: "השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני"
 2234. תהלים נג6: "שם פחדו פחד לא היה פחד כי אלהים פזר עצמות חנך הבשתה כי אלהים מאסם"
 2235. תהלים נה2: "האזינה אלהים תפלתי ואל תתעלם מתחנתי"
 2236. תהלים נה7: "ואמר מי יתן לי אבר כיונה אעופה ואשכנה"
 2237. תהלים נו2: "חנני אלהים כי שאפני אנוש כל היום לחם ילחצני"
 2238. תהלים נז2: "חנני אלהים חנני כי בך חסיה נפשי ובצל כנפיך אחסה עד יעבר הוות"
 2239. תהלים נז5: "נפשי בתוך לבאם אשכבה להטים בני אדם שניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה"
 2240. תהלים נז9: "עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר"
 2241. תהלים נט6: "ואתה ה' אלהים צבאות אלהי ישראל הקיצה לפקד כל הגוים אל תחן כל בגדי און סלה"
 2242. תהלים ס11: "מי יבלני עיר מצור מי נחני עד אדום"
 2243. תהלים סא3: "מקצה הארץ אליך אקרא בעטף לבי בצור ירום ממני תנחני"
 2244. תהלים סא5: "אגורה באהלך עולמים אחסה בסתר כנפיך סלה"
 2245. תהלים סא9: "כן אזמרה שמך לעד לשלמי נדרי יום יום"
 2246. תהלים סג3: "כן בקדש חזיתיך לראות עזך וכבודך" (פירוט)
 2247. תהלים סג5: "כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי"
 2248. תהלים סג8: "כי היית עזרתה לי ובצל כנפיך ארנן"
 2249. תהלים סה5: "אשרי תבחר ותקרב ישכן חצריך נשבעה בטוב ביתך קדש היכלך"
 2250. תהלים סה10: "פקדת הארץ ותשקקה רבת תעשרנה פלג אלהים מלא מים תכין דגנם כי כן תכינה"
 2251. תהלים סו10: "כי בחנתנו אלהים צרפתנו כצרף כסף"
 2252. תהלים סו19: "אכן שמע אלהים הקשיב בקול תפלתי"
 2253. תהלים סז2: "אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה"
 2254. תהלים סז7: "ארץ נתנה יבולה יברכנו אלהים אלהינו"
 2255. תהלים סז8: "יברכנו אלהים וייראו אתו כל אפסי ארץ"
 2256. תהלים סח7: "אלהים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות אך סוררים שכנו צחיחה"
 2257. תהלים סח14: "אם תשכבון בין שפתים כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ"
 2258. תהלים סח17: "למה תרצדון הרים גבננים ההר חמד אלהים לשבתו אף ה' ישכן לנצח"
 2259. תהלים סח19: "עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם ואף סוררים לשכן יה אלהים"
 2260. תהלים סט5: "רבו משערות ראשי שנאי חנם עצמו מצמיתי איבי שקר אשר לא גזלתי אז אשיב"
 2261. תהלים סט23: "יהי שלחנם לפניהם לפח ולשלומים למוקש"
 2262. תהלים סט24: "תחשכנה עיניהם מראות ומתניהם תמיד המעד"
 2263. תהלים סט37: "וזרע עבדיו ינחלוה ואהבי שמו ישכנו בה"
 2264. תהלים עא9: "אל תשליכני לעת זקנה ככלות כחי אל תעזבני"
 2265. תהלים עא22: "גם אני אודך בכלי נבל אמתך אלהי אזמרה לך בכנור קדוש ישראל"
 2266. תהלים עב15: "ויחי ויתן לו מזהב שבא ויתפלל בעדו תמיד כל היום יברכנהו"
 2267. תהלים עג6: "לכן ענקתמו גאוה יעטף שית חמס למו"
 2268. תהלים עג10: "לכן ישיב עמו הלם ומי מלא ימצו למו"
 2269. תהלים עג24: "בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני"
 2270. תהלים עד2: "זכר עדתך קנית קדם גאלת שבט נחלתך הר ציון זה שכנת בו"
 2271. תהלים עד7: "שלחו באש מקדשך לארץ חללו משכן שמך"
 2272. תהלים עה4: "נמגים ארץ וכל ישביה אנכי תכנתי עמודיה סלה"
 2273. תהלים עז10: "השכח חנות אל אם קפץ באף רחמיו סלה"
 2274. תהלים עח16: "ויוצא נוזלים מסלע ויורד כנהרות מים"
 2275. תהלים עח19: "וידברו באלהים אמרו היוכל אל לערך שלחן במדבר"
 2276. תהלים עח21: "לכן שמע ה' ויתעבר ואש נשקה ביעקב וגם אף עלה בישראל"
 2277. תהלים עח27: "וימטר עליהם כעפר שאר וכחול ימים עוף כנף"
 2278. תהלים עח28: "ויפל בקרב מחנהו סביב למשכנתיו"
 2279. תהלים עח47: "יהרג בברד גפנם ושקמותם בחנמל"
 2280. תהלים עח55: "ויגרש מפניהם גוים ויפילם בחבל נחלה וישכן באהליהם שבטי ישראל"
 2281. תהלים עח60: "ויטש משכן שלו אהל שכן באדם"
 2282. תהלים עט4: "היינו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו"
 2283. תהלים עט12: "והשב לשכנינו שבעתים אל חיקם חרפתם אשר חרפוך אדני"
 2284. תהלים עט13: "ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם לדר ודר נספר תהלתך"
 2285. תהלים פ7: "תשימנו מדון לשכנינו ואיבינו ילעגו למו"
 2286. תהלים פ16: "וכנה אשר נטעה ימינך ועל בן אמצתה לך"
 2287. תהלים פא3: "שאו זמרה ותנו תף כנור נעים עם נבל"
 2288. תהלים פא8: "בצרה קראת ואחלצך אענך בסתר רעם אבחנך על מי מריבה סלה"
 2289. תהלים פא15: "כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי"
 2290. תהלים פב7: "אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תפלו"
 2291. תהלים פג16: "כן תרדפם בסערך ובסופתך תבהלם"
 2292. תהלים פד2: "מה ידידות משכנותיך ה' צבאות"
 2293. תהלים פד12: "כי שמש ומגן ה' אלהים חן וכבוד יתן ה' לא ימנע טוב להלכים בתמים"
 2294. תהלים פה10: "אך קרוב ליראיו ישעו לשכן כבוד בארצנו"
 2295. תהלים פו3: "חנני אדני כי אליך אקרא כל היום"
 2296. תהלים פו6: "האזינה ה' תפלתי והקשיבה בקול תחנונותי"
 2297. תהלים פו15: "ואתה אדני אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת"
 2298. תהלים פו16: "פנה אלי וחנני תנה עזך לעבדך והושיעה לבן אמתך"
 2299. תהלים פז2: "אהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב"
 2300. תהלים פט3: "כי אמרתי עולם חסד יבנה שמים תכן אמונתך בהם" (פירוט)
 2301. תהלים פט19: "כי לה' מגננו ולקדוש ישראל מלכנו"
 2302. תהלים פט42: "שסהו כל עברי דרך היה חרפה לשכניו"
 2303. תהלים צ12: "למנות ימינו כן הודע ונבא לבב חכמה"
 2304. תהלים צ15: "שמחנו כימות עניתנו שנות ראינו רעה"
 2305. תהלים צא4: "באברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו"
 2306. תהלים צב4: "עלי עשור ועלי נבל עלי הגיון בכנור"
 2307. תהלים צד17: "לולי ה' עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי"
 2308. תהלים צה7: "כי הוא אלהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אם בקלו תשמעו"
 2309. תהלים צה9: "אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי"
 2310. תהלים צח5: "זמרו לה' בכנור בכנור וקול זמרה"
 2311. תהלים ק3: "דעו כי ה' הוא אלהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו"
 2312. תהלים קב11: "מפני זעמך וקצפך כי נשאתני ותשליכני"
 2313. תהלים קב14: "אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד"
 2314. תהלים קב15: "כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו"
 2315. תהלים קג5: "המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי"
 2316. תהלים קג8: "רחום וחנון ה' ארך אפים ורב חסד"
 2317. תהלים קג14: "כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו"
 2318. תהלים קג15: "אנוש כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ" (פירוט)
 2319. תהלים קד3: "המקרה במים עליותיו השם עבים רכובו המהלך על כנפי רוח"
 2320. תהלים קה11: "לאמר לך אתן את ארץ כנען חבל נחלתכם"
 2321. תהלים קה31: "אמר ויבא ערב כנים בכל גבולם"
 2322. תהלים קו16: "ויקנאו למשה במחנה לאהרן קדוש ה'"
 2323. תהלים קו38: "וישפכו דם נקי דם בניהם ובנותיהם אשר זבחו לעצבי כנען ותחנף הארץ בדמים"
 2324. תהלים קו42: "וילחצום אויביהם ויכנעו תחת ידם"
 2325. תהלים קז12: "ויכנע בעמל לבם כשלו ואין עזר"
 2326. תהלים קח3: "עורה הנבל וכנור אעירה שחר"
 2327. תהלים קח11: "מי יבלני עיר מבצר מי נחני עד אדום"
 2328. תהלים קט3: "ודברי שנאה סבבוני וילחמוני חנם"
 2329. תהלים קט23: "כצל כנטותו נהלכתי ננערתי כארבה"
 2330. תהלים קי7: "מנחל בדרך ישתה על כן ירים ראש"
 2331. תהלים קיא4: "זכר עשה לנפלאתיו חנון ורחום ה'"
 2332. תהלים קיב4: "זרח בחשך אור לישרים חנון ורחום וצדיק"
 2333. תהלים קטו18: "ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללו יה"
 2334. תהלים קטז1: "אהבתי כי ישמע ה' את קולי תחנוני"
 2335. תהלים קטז5: "חנון ה' וצדיק ואלהינו מרחם"
 2336. תהלים קיח26: "ברוך הבא בשם ה' ברכנוכם מבית ה'"
 2337. תהלים קיט5: "אחלי יכנו דרכי לשמר חקיך"
 2338. תהלים קיט29: "דרך שקר הסר ממני ותורתך חנני"
 2339. תהלים קיט35: "הדריכני בנתיב מצותיך כי בו חפצתי"
 2340. תהלים קיט58: "חליתי פניך בכל לב חנני כאמרתך"
 2341. תהלים קיט83: "כי הייתי כנאד בקיטור חקיך לא שכחתי"
 2342. תהלים קיט104: "מפקודיך אתבונן על כן שנאתי כל ארח שקר"
 2343. תהלים קיט116: "סמכני כאמרתך ואחיה ואל תבישני משברי"
 2344. תהלים קיט119: "סגים השבת כל רשעי ארץ לכן אהבתי עדתיך"
 2345. תהלים קיט121: "עשיתי משפט וצדק בל תניחני לעשקי" (פירוט)
 2346. תהלים קיט127: "על כן אהבתי מצותיך מזהב ומפז"
 2347. תהלים קיט128: "על כן כל פקודי כל ישרתי כל ארח שקר שנאתי"
 2348. תהלים קיט129: "פלאות עדותיך על כן נצרתם נפשי" (פירוט)
 2349. תהלים קיט132: "פנה אלי וחנני כמשפט לאהבי שמך"
 2350. תהלים קיט133: "פעמי הכן באמרתך ואל תשלט בי כל און"
 2351. תהלים קיט161: "שרים רדפוני חנם ומדבריך פחד לבי" (פירוט)
 2352. תהלים קיט170: "תבוא תחנתי לפניך כאמרתך הצילני"
 2353. תהלים קכ5: "אויה לי כי גרתי משך שכנתי עם אהלי קדר"
 2354. תהלים קכ6: "רבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום"
 2355. תהלים קכג2: "הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גברתה כן עינינו אל ה' אלהינו עד שיחננו"
 2356. תהלים קכג3: "חננו ה' חננו כי רב שבענו בוז"
 2357. תהלים קכד7: "נפשנו כצפור נמלטה מפח יוקשים הפח נשבר ואנחנו נמלטנו"
 2358. תהלים קכז2: "שוא לכם משכימי קום מאחרי שבת אכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא"
 2359. תהלים קכז4: "כחצים ביד גבור כן בני הנעורים"
 2360. תהלים קכח3: "אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך"
 2361. תהלים קכח4: "הנה כי כן יברך גבר ירא ה'"
 2362. תהלים קכט8: "ולא אמרו העברים ברכת ה' אליכם ברכנו אתכם בשם ה'"
 2363. תהלים קל2: "אדני שמעה בקולי תהיינה אזניך קשבות לקול תחנוני"
 2364. תהלים קלב5: "עד אמצא מקום לה' משכנות לאביר יעקב"
 2365. תהלים קלב7: "נבואה למשכנותיו נשתחוה להדם רגליו"
 2366. תהלים קלה11: "לסיחון מלך האמרי ולעוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען"
 2367. תהלים קלה21: "ברוך ה' מציון שכן ירושלם הללו יה"
 2368. תהלים קלז2: "על ערבים בתוכה תלינו כנרותינו"
 2369. תהלים קלט3: "ארחי ורבעי זרית וכל דרכי הסכנתה"
 2370. תהלים קלט9: "אשא כנפי שחר אשכנה באחרית ים"
 2371. תהלים קלט10: "גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך"
 2372. תהלים קלט13: "כי אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי" (פירוט)
 2373. תהלים קלט23: "חקרני אל ודע לבבי בחנני ודע שרעפי"
 2374. תהלים קלט24: "וראה אם דרך עצב בי ונחני בדרך עולם"
 2375. תהלים קמ7: "אמרתי לה' אלי אתה האזינה ה' קול תחנוני"
 2376. תהלים קמא5: "יהלמני צדיק חסד ויוכיחני שמן ראש אל יני ראשי כי עוד ותפלתי ברעותיהם"
 2377. תהלים קמב2: "קולי אל ה' אזעק קולי אל ה' אתחנן"
 2378. תהלים קמג1: "מזמור לדוד ה' שמע תפלתי האזינה אל תחנוני באמנתך ענני בצדקתך"
 2379. תהלים קמג10: "למדני לעשות רצונך כי אתה אלוהי רוחך טובה תנחני בארץ מישור"
 2380. תהלים קמד12: "אשר בנינו כנטעים מגדלים בנעוריהם בנותינו כזוית מחטבות תבנית היכל"
 2381. תהלים קמה8: "חנון ורחום ה' ארך אפים וגדל חסד"
 2382. תהלים קמז2: "בונה ירושלם ה' נדחי ישראל יכנס"
 2383. תהלים קמז7: "ענו לה' בתודה זמרו לאלהינו בכנור"
 2384. תהלים קמז20: "לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום הללו יה"
 2385. תהלים קמח10: "החיה וכל בהמה רמש וצפור כנף"
 2386. תהלים קמט3: "יהללו שמו במחול בתף וכנור יזמרו לו"
 2387. תהלים קנ3: "הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכנור"
 2388. איוב א9: "ויען השטן את ה' ויאמר החנם ירא איוב אלהים"
 2389. איוב ב3: "ויאמר ה' אל השטן השמת לבך אל עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע ועדנו מחזיק בתמתו ותסיתני בו לבלעו חנם"
 2390. איוב ג1: "אחרי כן פתח איוב את פיהו ויקלל את יומו"
 2391. איוב ג5: "יגאלהו חשך וצלמות תשכן עליו עננה יבעתהו כמרירי יום"
 2392. איוב ג16: "או כנפל טמון לא אהיה כעללים לא ראו אור"
 2393. איוב ד19: "אף שכני בתי חמר אשר בעפר יסודם ידכאום לפני עש"
 2394. איוב ה17: "הנה אשרי אנוש יוכחנו אלוה ומוסר שדי אל תמאס"
 2395. איוב ה27: "הנה זאת חקרנוה כן היא שמענה ואתה דע לך"
 2396. איוב ו3: "כי עתה מחול ימים יכבד על כן דברי לעו"
 2397. איוב ז3: "כן הנחלתי לי ירחי שוא ולילות עמל מנו לי"
 2398. איוב ז9: "כלה ענן וילך כן יורד שאול לא יעלה"
 2399. איוב ז15: "ותבחר מחנק נפשי מות מעצמותי"
 2400. איוב ז18: "ותפקדנו לבקרים לרגעים תבחננו"
 2401. איוב ח5: "אם אתה תשחר אל אל ואל שדי תתחנן"
 2402. איוב ח9: "כי תמול אנחנו ולא נדע כי צל ימינו עלי ארץ"
 2403. איוב ח13: "כן ארחות כל שכחי אל ותקות חנף תאבד" (פירוט)
 2404. איוב ט2: "אמנם ידעתי כי כן ומה יצדק אנוש עם אל"
 2405. איוב ט15: "אשר אם צדקתי לא אענה למשפטי אתחנן"
 2406. איוב ט17: "אשר בשערה ישופני והרבה פצעי חנם"
 2407. איוב ט22: "אחת היא על כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה"
 2408. איוב ט26: "חלפו עם אניות אבה כנשר יטוש עלי אכל"
 2409. איוב ט35: "אדברה ולא איראנו כי לא כן אנכי עמדי"
 2410. איוב י10: "הלא כחלב תתיכני וכגבנה תקפיאני"
 2411. איוב י11: "עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תסככני"
 2412. איוב יא14: "אם און בידך הרחיקהו ואל תשכן באהליך עולה"
 2413. איוב יב11: "הלא אזן מלין תבחן וחך אכל יטעם לו"
 2414. איוב יג16: "גם הוא לי לישועה כי לא לפניו חנף יבוא"
 2415. איוב טו34: "כי עדת חנף גלמוד ואש אכלה אהלי שחד"
 2416. איוב יז4: "כי לבם צפנת משכל על כן לא תרמם"
 2417. איוב יז8: "ישמו ישרים על זאת ונקי על חנף יתערר"
 2418. איוב יח21: "אך אלה משכנות עול וזה מקום לא ידע אל"
 2419. איוב יט12: "יחד יבאו גדודיו ויסלו עלי דרכם ויחנו סביב לאהלי"
 2420. איוב יט16: "לעבדי קראתי ולא יענה במו פי אתחנן לו"
 2421. איוב יט17: "רוחי זרה לאשתי וחנתי לבני בטני"
 2422. איוב יט21: "חנני חנני אתם רעי כי יד אלוה נגעה בי"
 2423. איוב כ2: "לכן שעפי ישיבוני ובעבור חושי בי"
 2424. איוב כ5: "כי רננת רשעים מקרוב ושמחת חנף עדי רגע"
 2425. איוב כ21: "אין שריד לאכלו על כן לא יחיל טובו"
 2426. איוב כא12: "ישאו כתף וכנור וישמחו לקול עוגב"
 2427. איוב כא28: "כי תאמרו איה בית נדיב ואיה אהל משכנות רשעים"
 2428. איוב כב2: "הלאל יסכן גבר כי יסכן עלימו משכיל"
 2429. איוב כב6: "כי תחבל אחיך חנם ובגדי ערומים תפשיט"
 2430. איוב כב10: "על כן סביבותיך פחים ויבהלך פחד פתאם"
 2431. איוב כב21: "הסכן נא עמו ושלם בהם תבואתך טובה"
 2432. איוב כג10: "כי ידע דרך עמדי בחנני כזהב אצא"
 2433. איוב כג15: "על כן מפניו אבהל אתבונן ואפחד ממנו"
 2434. איוב כו5: "הרפאים יחוללו מתחת מים ושכניהם"
 2435. איוב כז8: "כי מה תקות חנף כי יבצע כי ישל אלוה נפשו"
 2436. איוב כח17: "לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז"
 2437. איוב כח19: "לא יערכנה פטדת כוש בכתם טהור לא תסלה"
 2438. איוב כח25: "לעשות לרוח משקל ומים תכן במדה" (פירוט)
 2439. איוב ל6: "בערוץ נחלים לשכן חרי עפר וכפים"
 2440. איוב ל31: "ויהי לאבל כנרי ועגבי לקול בכים"
 2441. איוב לא10: "תטחן לאחר אשתי ועליה יכרעון אחרין"
 2442. איוב לא15: "הלא בבטן עשני עשהו ויכננו ברחם אחד"
 2443. איוב לא18: "כי מנעורי גדלני כאב ומבטן אמי אנחנה"
 2444. איוב לב6: "ויען אליהוא בן ברכאל הבוזי ויאמר צעיר אני לימים ואתם ישישים על כן זחלתי ואירא מחות דעי אתכם"
 2445. איוב לב8: "אכן רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם"
 2446. איוב לב10: "לכן אמרתי שמעה לי אחוה דעי אף אני"
 2447. איוב לב21: "אל נא אשא פני איש ואל אדם לא אכנה"
 2448. איוב לב22: "כי לא ידעתי אכנה כמעט ישאני עשני"
 2449. איוב לג24: "ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כפר"
 2450. איוב לד3: "כי אזן מלין תבחן וחך יטעם לאכל"
 2451. איוב לד9: "כי אמר לא יסכן גבר ברצתו עם אלהים"
 2452. איוב לד10: "לכן אנשי לבב שמעו לי חללה לאל מרשע ושדי מעול"
 2453. איוב לד25: "לכן יכיר מעבדיהם והפך לילה וידכאו"
 2454. איוב לד27: "אשר על כן סרו מאחריו וכל דרכיו לא השכילו"
 2455. איוב לד30: "ממלך אדם חנף ממקשי עם"
 2456. איוב לד36: "אבי יבחן איוב עד נצח על תשבת באנשי און"
 2457. איוב לה3: "כי תאמר מה יסכן לך מה אעיל מחטאתי"
 2458. איוב לו13: "וחנפי לב ישימו אף לא ישועו כי אסרם" (פירוט)
 2459. איוב לו16: "ואף הסיתך מפי צר רחב לא מוצק תחתיה ונחת שלחנך מלא דשן"
 2460. איוב לז3: "תחת כל השמים ישרהו ואורו על כנפות הארץ"
 2461. איוב לז8: "ותבא חיה במו ארב ובמעונתיה תשכן"
 2462. איוב לז24: "לכן יראוהו אנשים לא יראה כל חכמי לב"
 2463. איוב לח13: "לאחז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה"
 2464. איוב לח19: "אי זה הדרך ישכן אור וחשך אי זה מקמו" (פירוט)
 2465. איוב לח20: "כי תקחנו אל גבולו וכי תבין נתיבות ביתו"
 2466. איוב לט3: "תכרענה ילדיהן תפלחנה חבליהם תשלחנה"
 2467. איוב לט6: "אשר שמתי ערבה ביתו ומשכנותיו מלחה"
 2468. איוב לט13: "כנף רננים נעלסה אם אברה חסידה ונצה"
 2469. איוב לט23: "עליו תרנה אשפה להב חנית וכידון"
 2470. איוב לט26: "המבינתך יאבר נץ יפרש כנפו לתימן"
 2471. איוב לט28: "סלע ישכן ויתלנן על שן סלע ומצודה"
 2472. איוב מ12: "ראה כל גאה הכניעהו והדך רשעים תחתם"
 2473. איוב מ24: "בעיניו יקחנו במוקשים ינקב אף"
 2474. איוב מ27: "הירבה אליך תחנונים אם ידבר אליך רכות"
 2475. איוב מ28: "היכרת ברית עמך תקחנו לעבד עולם"
 2476. איוב מ30: "יכרו עליו חברים יחצוהו בין כנענים"
 2477. איוב מא18: "משיגהו חרב בלי תקום חנית מסע ושריה"
 2478. איוב מא20: "לא יבריחנו בן קשת לקש נהפכו לו אבני קלע"
 2479. איוב מב3: "מי זה מעלים עצה בלי דעת לכן הגדתי ולא אבין נפלאות ממני ולא אדע"
 2480. איוב מב6: "על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר"
 2481. משלי א9: "כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך" (פירוט)
 2482. משלי א11: "אם יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם" (פירוט)
 2483. משלי א14: "גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו" (פירוט)
 2484. משלי א17: "כי חנם מזרה הרשת בעיני כל בעל כנף" (פירוט)
 2485. משלי א19: "כן ארחות כל בצע בצע את נפש בעליו יקח" (פירוט)
 2486. משלי א33: "ושמע לי ישכן בטח ושאנן מפחד רעה" (פירוט)
 2487. משלי ב21: "כי ישרים ישכנו ארץ ותמימים יותרו בה" (פירוט)
 2488. משלי ג4: "ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם" (פירוט)
 2489. משלי ג22: "ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרתיך" (פירוט)
 2490. משלי ג30: "אל תרוב עם אדם חנם אם לא גמלך רעה" (פירוט)
 2491. משלי ג34: "אם ללצים הוא יליץ ולעניים יתן חן" (פירוט)
 2492. משלי ד9: "תתן לראשך לוית חן עטרת תפארת תמגנך" (פירוט)
 2493. משלי ד26: "פלס מעגל רגלך וכל דרכיך יכנו" (פירוט)
 2494. משלי ה19: "אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד" (פירוט)
 2495. משלי ו15: "על כן פתאם יבוא אידו פתע ישבר ואין מרפא" (פירוט)
 2496. משלי ו29: "כן הבא אל אשת רעהו לא ינקה כל הנגע בה" (פירוט)
 2497. משלי ז11: "המיה היא וסררת בביתה לא ישכנו רגליה" (פירוט)
 2498. משלי ז15: "על כן יצאתי לקראתך לשחר פניך ואמצאך" (פירוט)
 2499. משלי ז21: "הטתו ברב לקחה בחלק שפתיה תדיחנו" (פירוט)
 2500. משלי ח12: "אני חכמה שכנתי ערמה ודעת מזמות אמצא" (פירוט)
 2501. משלי ט2: "טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שלחנה" (פירוט)
 2502. משלי י26: "כחמץ לשנים וכעשן לעינים כן העצל לשלחיו" (פירוט)
 2503. משלי י30: "צדיק לעולם בל ימוט ורשעים לא ישכנו ארץ" (פירוט)
 2504. משלי יא9: "בפה חנף ישחת רעהו ובדעת צדיקים יחלצו" (פירוט)
 2505. משלי יא16: "אשת חן תתמך כבוד ועריצים יתמכו עשר" (פירוט)
 2506. משלי יא19: "כן צדקה לחיים ומרדף רעה למותו" (פירוט)
 2507. משלי יב25: "דאגה בלב איש ישחנה ודבר טוב ישמחנה" (פירוט)
 2508. משלי יג15: "שכל טוב יתן חן ודרך בגדים איתן" (פירוט)
 2509. משלי יד31: "עשק דל חרף עשהו ומכבדו חנן אביון" (פירוט)
 2510. משלי טו7: "שפתי חכמים יזרו דעת ולב כסילים לא כן" (פירוט)
 2511. משלי טז2: "כל דרכי איש זך בעיניו ותכן רוחות ה'" (פירוט)
 2512. משלי טז3: "גל אל ה' מעשיך ויכנו מחשבתיך" (פירוט)
 2513. משלי יז3: "מצרף לכסף וכור לזהב ובחן לבות ה'" (פירוט)
 2514. משלי יז8: "אבן חן השחד בעיני בעליו אל כל אשר יפנה ישכיל" (פירוט)
 2515. משלי יח16: "מתן אדם ירחיב לו ולפני גדלים ינחנו" (פירוט)
 2516. משלי יח23: "תחנונים ידבר רש ועשיר יענה עזות" (פירוט)
 2517. משלי כא2: "כל דרך איש ישר בעיניו ותכן לבות ה'" (פירוט)
 2518. משלי כא10: "נפש רשע אותה רע לא יחן בעיניו רעהו" (פירוט)
 2519. משלי כא31: "סוס מוכן ליום מלחמה ולה' התשועה" (פירוט)
 2520. משלי כב1: "נבחר שם מעשר רב מכסף ומזהב חן טוב" (פירוט)
 2521. משלי כב6: "חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה" (פירוט)
 2522. משלי כב11: "אהב טהור לב חן שפתיו רעהו מלך" (פירוט)
 2523. משלי כב18: "כי נעים כי תשמרם בבטנך יכנו יחדו על שפתיך" (פירוט)
 2524. משלי כג5: "התעוף עיניך בו ואיננו כי עשה יעשה לו כנפים כנשר ועיף השמים" (פירוט)
 2525. משלי כג7: "כי כמו שער בנפשו כן הוא אכל ושתה יאמר לך ולבו בל עמך" (פירוט)
 2526. משלי כג13: "אל תמנע מנער מוסר כי תכנו בשבט לא ימות" (פירוט)
 2527. משלי כג14: "אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל" (פירוט)
 2528. משלי כג29: "למי אוי למי אבוי למי מדונים למי שיח למי פצעים חנם למי חכללות עינים" (פירוט)
 2529. משלי כג32: "אחריתו כנחש ישך וכצפעני יפרש" (פירוט)
 2530. משלי כד12: "כי תאמר הן לא ידענו זה הלא תכן לבות הוא יבין ונצר נפשך הוא ידע והשיב לאדם כפעלו" (פירוט)
 2531. משלי כד14: "כן דעה חכמה לנפשך אם מצאת ויש אחרית ותקותך לא תכרת" (פירוט)
 2532. משלי כד27: "הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך אחר ובנית ביתך" (פירוט)
 2533. משלי כד28: "אל תהי עד חנם ברעך והפתית בשפתיך" (פירוט)
 2534. משלי כד29: "אל תאמר כאשר עשה לי כן אעשה לו אשיב לאיש כפעלו" (פירוט)
 2535. משלי כו1: "כשלג בקיץ וכמטר בקציר כן לא נאוה לכסיל כבוד" (פירוט)
 2536. משלי כו2: "כצפור לנוד כדרור לעוף כן קללת חנם לא תבא" (פירוט)
 2537. משלי כו8: "כצרור אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבוד" (פירוט)
 2538. משלי כו19: "כן איש רמה את רעהו ואמר הלא משחק אני" (פירוט)
 2539. משלי כו25: "כי יחנן קולו אל תאמן בו כי שבע תועבות בלבו" (פירוט)
 2540. משלי כז8: "כצפור נודדת מן קנה כן איש נודד ממקומו" (פירוט)
 2541. משלי כז10: "רעך ורעה אביך אל תעזב ובית אחיך אל תבוא ביום אידך טוב שכן קרוב מאח רחוק" (פירוט)
 2542. משלי כז19: "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" (פירוט)
 2543. משלי כח2: "בפשע ארץ רבים שריה ובאדם מבין ידע כן יאריך" (פירוט)
 2544. משלי כח23: "מוכיח אדם אחרי חן ימצא ממחליק לשון" (פירוט)
 2545. משלי כט11: "כל רוחו יוציא כסיל וחכם באחור ישבחנה" (פירוט)
 2546. משלי ל20: "כן דרך אשה מנאפת אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און" (פירוט)
 2547. משלי לא24: "סדין עשתה ותמכר וחגור נתנה לכנעני" (פירוט)
 2548. משלי לא30: "שקר החן והבל היפי אשה יראת ה' היא תתהלל" (פירוט)
 2549. רות א7: "ותצא מן המקום אשר היתה שמה ושתי כלתיה עמה ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה"
 2550. רות א8: "ותאמר נעמי לשתי כלתיה לכנה שבנה אשה לבית אמה יעשה ה' עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועמדי"
 2551. רות א11: "ותאמר נעמי שבנה בנתי למה תלכנה עמי העוד לי בנים במעי והיו לכם לאנשים"
 2552. רות א12: "שבנה בנתי לכן כי זקנתי מהיות לאיש כי אמרתי יש לי תקוה גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים"
 2553. רות א19: "ותלכנה שתיהם עד באנה בית לחם ויהי כבאנה בית לחם ותהם כל העיר עליהן ותאמרנה הזאת נעמי"
 2554. רות ב2: "ותאמר רות המואביה אל נעמי אלכה נא השדה ואלקטה בשבלים אחר אשר אמצא חן בעיניו ותאמר לה לכי בתי"
 2555. רות ב10: "ותפל על פניה ותשתחו ארצה ותאמר אליו מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנכי נכריה"
 2556. רות ב12: "ישלם ה' פעלך ותהי משכרתך שלמה מעם ה' אלהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו"
 2557. רות ב13: "ותאמר אמצא חן בעיניך אדני כי נחמתני וכי דברת על לב שפחתך ואנכי לא אהיה כאחת שפחתיך"
 2558. רות ג9: "ויאמר מי את ותאמר אנכי רות אמתך ופרשת כנפך על אמתך כי גאל אתה"
 2559. רות ד17: "ותקראנה לו השכנות שם לאמר ילד בן לנעמי ותקראנה שמו עובד הוא אבי ישי אבי דוד" (פירוט)
 2560. שיר השירים א3: "לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך" (פירוט)
 2561. שיר השירים א4: "משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך" (פירוט)
 2562. שיר השירים א8: "אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיתיך על משכנות הרעים" (פירוט)
 2563. שיר השירים ב2: "כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות" (פירוט)
 2564. שיר השירים ב3: "כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי" (פירוט)
 2565. שיר השירים ב13: "התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח קומי לכי רעיתי יפתי ולכי לך" (פירוט)
 2566. שיר השירים ו4: "יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלם אימה כנדגלות"
 2567. שיר השירים ו10: "מי זאת הנשקפה כמו שחר יפה כלבנה ברה כחמה אימה כנדגלות"
 2568. שיר השירים ז1: "שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה בך מה תחזו בשולמית כמחלת המחנים"
 2569. קהלת ב8: "כנסתי לי גם כסף וזהב וסגלת מלכים והמדינות עשיתי לי שרים ושרות ותענוגת בני האדם שדה ושדות"
 2570. קהלת ב18: "ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש שאניחנו לאדם שיהיה אחרי" (פירוט)
 2571. קהלת ב26: "כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס לתת לטוב לפני האלהים גם זה הבל ורעות רוח"
 2572. קהלת ג5: "עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים עת לחבוק ועת לרחק מחבק"
 2573. קהלת ג19: "כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם כמות זה כן מות זה ורוח אחד לכל ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל"
 2574. קהלת ד13: "טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל אשר לא ידע להזהר עוד" (פירוט)
 2575. קהלת ה1: "אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלהים כי האלהים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים"
 2576. קהלת ה15: "וגם זה רעה חולה כל עמת שבא כן ילך ומה יתרון לו שיעמל לרוח"
 2577. קהלת ז6: "כי כקול הסירים תחת הסיר כן שחק הכסיל וגם זה הבל"
 2578. קהלת ח10: "ובכן ראיתי רשעים קברים ובאו וממקום קדוש יהלכו וישתכחו בעיר אשר כן עשו גם זה הבל"
 2579. קהלת ח11: "אשר אין נעשה פתגם מעשה הרעה מהרה על כן מלא לב בני האדם בהם לעשות רע"
 2580. קהלת ט11: "שבתי וראה תחת השמש כי לא לקלים המרוץ ולא לגבורים המלחמה וגם לא לחכמים לחם וגם לא לנבנים עשר וגם לא לידעים חן כי עת ופגע יקרה את כלם"
 2581. קהלת ט15: "ומצא בה איש מסכן חכם ומלט הוא את העיר בחכמתו ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא"
 2582. קהלת ט16: "ואמרתי אני טובה חכמה מגבורה וחכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים" (פירוט)
 2583. קהלת י8: "חפר גומץ בו יפול ופרץ גדר ישכנו נחש"
 2584. קהלת י9: "מסיע אבנים יעצב בהם בוקע עצים יסכן בם" (פירוט)
 2585. קהלת י12: "דברי פי חכם חן ושפתות כסיל תבלענו"
 2586. קהלת י20: "גם במדעך מלך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל הכנפים יגיד דבר"
 2587. קהלת יב3: "ביום שיזעו שמרי הבית והתעותו אנשי החיל ובטלו הטחנות כי מעטו וחשכו הראות בארבות"
 2588. קהלת יב4: "וסגרו דלתים בשוק בשפל קול הטחנה ויקום לקול הצפור וישחו כל בנות השיר"
 2589. איכה א8: "חטא חטאה ירושלם על כן לנידה היתה כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה גם היא נאנחה ותשב אחור"
 2590. איכה ב18: "צעק לבם אל אדני חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה יומם ולילה אל תתני פוגת לך אל תדם בת עינך"
 2591. איכה ג11: "דרכי סורר ויפשחני שמני שמם" (פירוט)
 2592. איכה ג21: "זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל"
 2593. איכה ג24: "חלקי ה' אמרה נפשי על כן אוחיל לו"
 2594. איכה ג42: "נחנו פשענו ומרינו אתה לא סלחת"
 2595. איכה ג52: "צוד צדוני כצפור איבי חנם"
 2596. איכה ד1: "איכה יועם זהב ישנא הכתם הטוב תשתפכנה אבני קדש בראש כל חוצות"
 2597. איכה ד16: "פני ה' חלקם לא יוסיף להביטם פני כהנים לא נשאו זקנים לא חננו"
 2598. איכה ה7: "אבתינו חטאו אינם אנחנו עונתיהם סבלנו"
 2599. איכה ה20: "למה לנצח תשכחנו תעזבנו לארך ימים"
 2600. אסתר א8: "והשתיה כדת אין אנס כי כן יסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש" (פירוט)
 2601. אסתר א13: "ויאמר המלך לחכמים ידעי העתים כי כן דבר המלך לפני כל ידעי דת ודין" (פירוט)
 2602. אסתר א14: "והקרב אליו כרשנא שתר אדמתא תרשיש מרס מרסנא ממוכן שבעת שרי פרס ומדי ראי פני המלך הישבים ראשנה במלכות" (פירוט)
 2603. אסתר א16: "ויאמר מומכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו עותה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש" (פירוט)
 2604. אסתר א21: "וייטב הדבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן" (פירוט)
 2605. אסתר ב4: "והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלך תחת ושתי וייטב הדבר בעיני המלך ויעש כן" (פירוט)
 2606. אסתר ב6: "אשר הגלה מירושלים עם הגלה אשר הגלתה עם יכניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל" (פירוט)
 2607. אסתר ב12: "ובהגיע תר נערה ונערה לבוא אל המלך אחשורוש מקץ היות לה כדת הנשים שנים עשר חדש כי כן ימלאו ימי מרוקיהן ששה חדשים בשמן המר וששה חדשים בבשמים ובתמרוקי הנשים" (פירוט)
 2608. אסתר ב15: "ובהגיע תר אסתר בת אביחיל דד מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך לא בקשה דבר כי אם את אשר יאמר הגי סריס המלך שמר הנשים ותהי אסתר נשאת חן בעיני כל ראיה" (פירוט)
 2609. אסתר ב17: "ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות וישם כתר מלכות בראשה וימליכה תחת ושתי" (פירוט)
 2610. אסתר ג2: "וכל עבדי המלך אשר בשער המלך כרעים ומשתחוים להמן כי כן צוה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה" (פירוט)
 2611. אסתר ד8: "ואת פתשגן כתב הדת אשר נתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה" (פירוט)
 2612. אסתר ד16: "לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים לילה ויום גם אני ונערתי אצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת וכאשר אבדתי אבדתי" (פירוט)
 2613. אסתר ה2: "ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עמדת בחצר נשאה חן בעיניו ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר ותגע בראש השרביט" (פירוט)
 2614. אסתר ה8: "אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם ומחר אעשה כדבר המלך" (פירוט)
 2615. אסתר ו10: "ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דברת ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דברת" (פירוט)
 2616. אסתר ז3: "ותען אסתר המלכה ותאמר אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב תנתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי" (פירוט)
 2617. אסתר ז5: "ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה ואי זה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן" (פירוט)
 2618. אסתר ח3: "ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותפל לפני רגליו ותבך ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים" (פירוט)
 2619. אסתר ח5: "ותאמר אם על המלך טוב ואם מצאתי חן לפניו וכשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו יכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בן המדתא האגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך" (פירוט)
 2620. אסתר ט14: "ויאמר המלך להעשות כן ותנתן דת בשושן ואת עשרת בני המן תלו" (פירוט)
 2621. אסתר ט19: "על כן היהודים הפרוזים הישבים בערי הפרזות עשים את יום ארבעה עשר לחדש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו" (פירוט)
 2622. אסתר ט26: "על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור על כן על כל דברי האגרת הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע אליהם"
 2623. דניאל א6: "ויהי בהם מבני יהודה דניאל חנניה מישאל ועזריה"
 2624. דניאל א7: "וישם להם שר הסריסים שמות וישם לדניאל בלטשאצר ולחנניה שדרך ולמישאל מישך ולעזריה עבד נגו" (פירוט)
 2625. דניאל א11: "ויאמר דניאל אל המלצר אשר מנה שר הסריסים על דניאל חנניה מישאל ועזריה"
 2626. דניאל א19: "וידבר אתם המלך ולא נמצא מכלם כדניאל חנניה מישאל ועזריה ויעמדו לפני המלך"
 2627. דניאל ב17: "אדין דניאל לביתה אזל ולחנניה מישאל ועזריה חברוהי מלתא הודע"
 2628. דניאל ב24: "כל קבל דנה דניאל על על אריוך די מני מלכא להובדה לחכימי בבל אזל וכן אמר לה לחכימי בבל אל תהובד העלני קדם מלכא ופשרא למלכא אחוא"
 2629. דניאל ב25: "אדין אריוך בהתבהלה הנעל לדניאל קדם מלכא וכן אמר לה די השכחת גבר מן בני גלותא די יהוד די פשרא למלכא יהודע"
 2630. דניאל ב31: "אנתה מלכא חזה הוית ואלו צלם חד שגיא צלמא דכן רב וזיוה יתיר קאם לקבלך ורוה דחיל"
 2631. דניאל ג2: "ונבוכדנצר מלכא שלח למכנש לאחשדרפניא סגניא ופחותא אדרגזריא גדבריא דתבריא תפתיא וכל שלטני מדינתא למתא לחנכת צלמא די הקים נבוכדנצר מלכא"
 2632. דניאל ג3: "באדין מתכנשין אחשדרפניא סגניא ופחותא אדרגזריא גדבריא דתבריא תפתיא וכל שלטני מדינתא לחנכת צלמא די הקים נבוכדנצר מלכא וקאמין לקבל צלמא די הקים נבוכדנצר"
 2633. דניאל ג16: "ענו שדרך מישך ועבד נגו ואמרין למלכא נבוכדנצר לא חשחין אנחנה על דנה פתגם להתבותך"
 2634. דניאל ג17: "הן איתי אלהנא די אנחנא פלחין יכל לשיזבותנא מן אתון נורא יקדתא ומן ידך מלכא ישיזב"
 2635. דניאל ג27: "ומתכנשין אחשדרפניא סגניא ופחותא והדברי מלכא חזין לגבריא אלך די לא שלט נורא בגשמהון ושער ראשהון לא התחרך וסרבליהון לא שנו וריח נור לא עדת בהון"
 2636. דניאל ד11: "קרא בחיל וכן אמר גדו אילנא וקצצו ענפוהי אתרו עפיה ובדרו אנבה תנד חיותא מן תחתוהי וצפריא מן ענפוהי"
 2637. דניאל ד18: "ועפיה שפיר ואנבה שגיא ומזון לכלא בה תחתוהי תדור חיות ברא ובענפוהי ישכנן צפרי שמיא"
 2638. דניאל ד24: "להן מלכא מלכי ישפר עליך וחטיך בצדקה פרק ועויתך במחן ענין הן תהוא ארכה לשלותך"
 2639. דניאל ד30: "בה שעתא מלתא ספת על נבוכדנצר ומן אנשא טריד ועשבא כתורין יאכל ומטל שמיא גשמה יצטבע עד די שערה כנשרין רבה וטפרוהי כצפרין"
 2640. דניאל ה2: "בלשאצר אמר בטעם חמרא להיתיה למאני דהבא וכספא די הנפק נבוכדנצר אבוהי מן היכלא די בירושלם וישתון בהון מלכא ורברבנוהי שגלתה ולחנתה" (פירוט)
 2641. דניאל ה3: "באדין היתיו מאני דהבא די הנפקו מן היכלא די בית אלהא די בירושלם ואשתיו בהון מלכא ורברבנוהי שגלתה ולחנתה"
 2642. דניאל ה23: "ועל מרא שמיא התרוממת ולמאניא די ביתה היתיו קדמיך ואנתה ורברבניך שגלתך ולחנתך חמרא שתין בהון ולאלהי כספא ודהבא נחשא פרזלא אעא ואבנא די לא חזין ולא שמעין ולא ידעין שבחת ולאלהא די נשמתך בידה וכל ארחתך לה לא הדרת"
 2643. דניאל ו6: "אדין גבריא אלך אמרין די לא נהשכח לדניאל דנה כל עלא להן השכחנה עלוהי בדת אלהה"
 2644. דניאל ו7: "אדין סרכיא ואחשדרפניא אלן הרגשו על מלכא וכן אמרין לה דריוש מלכא לעלמין חיי"
 2645. דניאל ו11: "ודניאל כדי ידע די רשים כתבא על לביתה וכוין פתיחן לה בעליתה נגד ירושלם וזמנין תלתה ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא ומודא קדם אלהה כל קבל די הוא עבד מן קדמת דנה" (פירוט)
 2646. דניאל ו12: "אדין גבריא אלך הרגשו והשכחו לדניאל בעא ומתחנן קדם אלהה"
 2647. דניאל ז2: "ענה דניאל ואמר חזה הוית בחזוי עם ליליא וארו ארבע רוחי שמיא מגיחן לימא רבא"
 2648. דניאל ז5: "וארו חיוה אחרי תנינה דמיה לדב ולשטר חד הקמת ותלת עלעין בפמה בין שניה וכן אמרין לה קומי אכלי בשר שגיא" (פירוט)
 2649. דניאל ז6: "באתר דנה חזה הוית וארו אחרי כנמר ולה גפין ארבע די עוף על גביה וארבעה ראשין לחיותא ושלטן יהיב לה"
 2650. דניאל ז20: "ועל קרניא עשר די בראשה ואחרי די סלקת ונפלו מן קדמיה תלת וקרנא דכן ועינין לה ופם ממלל רברבן וחזוה רב מן חברתה"
 2651. דניאל ז21: "חזה הוית וקרנא דכן עבדה קרב עם קדישין ויכלה להון"
 2652. דניאל ז23: "כן אמר חיותא רביעיתא מלכו רביעיא תהוא בארעא די תשנא מן כל מלכותא ותאכל כל ארעא ותדושנה ותדקנה"
 2653. דניאל ט3: "ואתנה את פני אל אדני האלהים לבקש תפלה ותחנונים בצום ושק ואפר"
 2654. דניאל ט17: "ועתה שמע אלהינו אל תפלת עבדך ואל תחנוניו והאר פניך על מקדשך השמם למען אדני"
 2655. דניאל ט18: "הטה אלהי אזנך ושמע פקחה עיניך וראה שממתינו והעיר אשר נקרא שמך עליה כי לא על צדקתינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים"
 2656. דניאל ט20: "ועוד אני מדבר ומתפלל ומתודה חטאתי וחטאת עמי ישראל ומפיל תחנתי לפני ה' אלהי על הר קדש אלהי"
 2657. דניאל ט23: "בתחלת תחנוניך יצא דבר ואני באתי להגיד כי חמודות אתה ובין בדבר והבן במראה"
 2658. דניאל ט27: "והגביר ברית לרבים שבוע אחד וחצי השבוע ישבית זבח ומנחה ועל כנף שקוצים משמם ועד כלה ונחרצה תתך על שמם" (פירוט)
 2659. דניאל יא7: "ועמד מנצר שרשיה כנו ויבא אל החיל ויבא במעוז מלך הצפון ועשה בהם והחזיק"
 2660. דניאל יא20: "ועמד על כנו מעביר נוגש הדר מלכות ובימים אחדים ישבר ולא באפים ולא במלחמה"
 2661. דניאל יא21: "ועמד על כנו נבזה ולא נתנו עליו הוד מלכות ובא בשלוה והחזיק מלכות בחלקלקות"
 2662. דניאל יא27: "ושניהם המלכים לבבם למרע ועל שלחן אחד כזב ידברו ולא תצלח כי עוד קץ למועד"
 2663. דניאל יא32: "ומרשיעי ברית יחניף בחלקות ועם ידעי אלהיו יחזקו ועשו"
 2664. דניאל יא38: "ולאלה מעזים על כנו יכבד ולאלוה אשר לא ידעהו אבתיו יכבד בזהב ובכסף ובאבן יקרה ובחמדות"
 2665. עזרא ב46: "בני חגב בני שמלי בני חנן"
 2666. עזרא ג5: "ואחריכן עלת תמיד ולחדשים ולכל מועדי ה' המקדשים ולכל מתנדב נדבה לה'"
 2667. עזרא ג9: "ויעמד ישוע בניו ואחיו קדמיאל ובניו בני יהודה כאחד לנצח על עשה המלאכה בבית האלהים בני חנדד בניהם ואחיהם הלוים"
 2668. עזרא ד2: "ויגשו אל זרבבל ואל ראשי האבות ויאמרו להם נבנה עמכם כי ככם נדרוש לאלהיכם ולא אנחנו זבחים מימי אסר חדן מלך אשור המעלה אתנו פה"
 2669. עזרא ד3: "ויאמר להם זרבבל וישוע ושאר ראשי האבות לישראל לא לכם ולנו לבנות בית לאלהינו כי אנחנו יחד נבנה לה' אלהי ישראל כאשר צונו המלך כורש מלך פרס"
 2670. עזרא ד7: "ובימי ארתחששתא כתב בשלם מתרדת טבאל ושאר כנותו על ארתחששתא מלך פרס וכתב הנשתון כתוב ארמית ומתרגם ארמית" (פירוט)
 2671. עזרא ד8: "רחום בעל טעם ושמשי ספרא כתבו אגרה חדה על ירושלם לארתחששתא מלכא כנמא" (פירוט)
 2672. עזרא ד9: "אדין רחום בעל טעם ושמשי ספרא ושאר כנותהון דיניא ואפרסתכיא טרפליא אפרסיא ארכוי בבליא שושנכיא דהוא עלמיא"
 2673. עזרא ד14: "כען כל קבל די מלח היכלא מלחנא וערות מלכא לא אריך לנא למחזא על דנה שלחנא והודענא למלכא"
 2674. עזרא ד16: "מהודעין אנחנה למלכא די הן קריתא דך תתבנא ושוריה ישתכללון לקבל דנה חלק בעבר נהרא לא איתי לך"
 2675. עזרא ד17: "פתגמא שלח מלכא על רחום בעל טעם ושמשי ספרא ושאר כנותהון די יתבין בשמרין ושאר עבר נהרה שלם וכעת"
 2676. עזרא ד23: "אדין מן די פרשגן נשתונא די ארתחששתא מלכא קרי קדם רחום ושמשי ספרא וכנותהון אזלו בבהילו לירושלם על יהודיא ובטלו המו באדרע וחיל"
 2677. עזרא ה3: "בה זמנא אתא עליהון תתני פחת עבר נהרה ושתר בוזני וכנותהון וכן אמרין להם מן שם לכם טעם ביתא דנה לבנא ואשרנא דנה לשכללה"
 2678. עזרא ה4: "אדין כנמא אמרנא להם מן אנון שמהת גבריא די דנה בנינא בנין"
 2679. עזרא ה6: "פרשגן אגרתא די שלח תתני פחת עבר נהרה ושתר בוזני וכנותה אפרסכיא די בעבר נהרה על דריוש מלכא"
 2680. עזרא ה9: "אדין שאלנא לשביא אלך כנמא אמרנא להם מן שם לכם טעם ביתא דנה למבניה ואשרנא דנה לשכללה"
 2681. עזרא ה11: "וכנמא פתגמא התיבונא לממר אנחנא המו עבדוהי די אלה שמיא וארעא ובנין ביתא די הוא בנה מקדמת דנה שנין שגיאן ומלך לישראל רב בנהי ושכללה"
 2682. עזרא ו2: "והשתכח באחמתא בבירתא די במדי מדינתה מגלה חדה וכן כתיב בגוה דכרונה" (פירוט)
 2683. עזרא ו6: "כען תתני פחת עבר נהרה שתר בוזני וכנותהון אפרסכיא די בעבר נהרה רחיקין הוו מן תמה"
 2684. עזרא ו9: "ומה חשחן ובני תורין ודכרין ואמרין לעלון לאלה שמיא חנטין מלח חמר ומשח כמאמר כהניא די בירושלם להוא מתיהב להם יום ביום די לא שלו"
 2685. עזרא ו12: "ואלהא די שכן שמה תמה ימגר כל מלך ועם די ישלח ידה להשניה לחבלה בית אלהא דך די בירושלם אנה דריוש שמת טעם אספרנא יתעבד"
 2686. עזרא ו13: "אדין תתני פחת עבר נהרה שתר בוזני וכנותהון לקבל די שלח דריוש מלכא כנמא אספרנא עבדו"
 2687. עזרא ו16: "ועבדו בני ישראל כהניא ולויא ושאר בני גלותא חנכת בית אלהא דנה בחדוה"
 2688. עזרא ו17: "והקרבו לחנכת בית אלהא דנה תורין מאה דכרין מאתין אמרין ארבע מאה וצפירי עזין לחטיא על כל ישראל תרי עשר למנין שבטי ישראל"
 2689. עזרא ז15: "ולהיבלה כסף ודהב די מלכא ויעטוהי התנדבו לאלה ישראל די בירושלם משכנה"
 2690. עזרא ז19: "ומאניא די מתיהבין לך לפלחן בית אלהך השלם קדם אלה ירושלם"
 2691. עזרא ז22: "עד כסף ככרין מאה ועד חנטין כרין מאה ועד חמר בתין מאה ועד בתין משח מאה ומלח די לא כתב"
 2692. עזרא ח3: "מבני שכניה מבני פרעש זכריה ועמו התיחש לזכרים מאה וחמשים"
 2693. עזרא ח5: "מבני שכניה בן יחזיאל ועמו שלש מאות הזכרים"
 2694. עזרא ח12: "ומבני עזגד יוחנן בן הקטן ועמו מאה ועשרה הזכרים"
 2695. עזרא ח15: "ואקבצם אל הנהר הבא אל אהוא ונחנה שם ימים שלשה ואבינה בעם ובכהנים ומבני לוי לא מצאתי שם" (פירוט)
 2696. עזרא ח27: "וכפרי זהב עשרים לאדרכנים אלף וכלי נחשת מצהב טובה שנים חמודת כזהב"
 2697. עזרא ט1: "וככלות אלה נגשו אלי השרים לאמר לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלוים מעמי הארצות כתועבתיהם לכנעני החתי הפרזי היבוסי העמני המאבי המצרי והאמרי"
 2698. עזרא ט7: "מימי אבתינו אנחנו באשמה גדלה עד היום הזה ובעונתינו נתנו אנחנו מלכינו כהנינו ביד מלכי הארצות בחרב בשבי ובבזה ובבשת פנים כהיום הזה"
 2699. עזרא ט8: "ועתה כמעט רגע היתה תחנה מאת ה' אלהינו להשאיר לנו פליטה ולתת לנו יתד במקום קדשו להאיר עינינו אלהינו ולתתנו מחיה מעט בעבדתנו"
 2700. עזרא ט9: "כי עבדים אנחנו ובעבדתנו לא עזבנו אלהינו ויט עלינו חסד לפני מלכי פרס לתת לנו מחיה לרומם את בית אלהינו ולהעמיד את חרבתיו ולתת לנו גדר ביהודה ובירושלם"
 2701. עזרא י2: "ויען שכניה בן יחיאל מבני עולם ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו באלהינו ונשב נשים נכריות מעמי הארץ ועתה יש מקוה לישראל על זאת"
 2702. עזרא י4: "קום כי עליך הדבר ואנחנו עמך חזק ועשה"
 2703. עזרא י6: "ויקם עזרא מלפני בית האלהים וילך אל לשכת יהוחנן בן אלישיב וילך שם לחם לא אכל ומים לא שתה כי מתאבל על מעל הגולה"
 2704. עזרא י12: "ויענו כל הקהל ויאמרו קול גדול כן כדבריך עלינו לעשות"
 2705. עזרא י16: "ויעשו כן בני הגולה ויבדלו עזרא הכהן אנשים ראשי האבות לבית אבתם וכלם בשמות וישבו ביום אחד לחדש העשירי לדריוש הדבר"
 2706. עזרא י20: "ומבני אמר חנני וזבדיה"
 2707. עזרא י28: "ומבני בבי יהוחנן חנניה זבי עתלי"
 2708. עזרא י40: "מכנדבי ששי שרי"
 2709. נחמיה א2: "ויבא חנני אחד מאחי הוא ואנשים מיהודה ואשאלם על היהודים הפליטה אשר נשארו מן השבי ועל ירושלם"
 2710. נחמיה א9: "ושבתם אלי ושמרתם מצותי ועשיתם אתם אם יהיה נדחכם בקצה השמים משם אקבצם והבואתים אל המקום אשר בחרתי לשכן את שמי שם"
 2711. נחמיה ב5: "ואמר למלך אם על המלך טוב ואם ייטב עבדך לפניך אשר תשלחני אל יהודה אל עיר קברות אבתי ואבננה"
 2712. נחמיה ב6: "ויאמר לי המלך והשגל יושבת אצלו עד מתי יהיה מהלכך ומתי תשוב וייטב לפני המלך וישלחני ואתנה לו זמן"
 2713. נחמיה ב16: "והסגנים לא ידעו אנה הלכתי ומה אני עשה וליהודים ולכהנים ולחרים ולסגנים וליתר עשה המלאכה עד כן לא הגדתי"
 2714. נחמיה ב17: "ואומר אלהם אתם ראים הרעה אשר אנחנו בה אשר ירושלם חרבה ושעריה נצתו באש לכו ונבנה את חומת ירושלם ולא נהיה עוד חרפה"
 2715. נחמיה ב20: "ואשיב אותם דבר ואומר להם אלהי השמים הוא יצליח לנו ואנחנו עבדיו נקום ובנינו ולכם אין חלק וצדקה וזכרון בירושלם"
 2716. נחמיה ג1: "ויקם אלישיב הכהן הגדול ואחיו הכהנים ויבנו את שער הצאן המה קדשוהו ויעמידו דלתתיו ועד מגדל המאה קדשוהו עד מגדל חננאל"
 2717. נחמיה ג8: "על ידו החזיק עזיאל בן חרהיה צורפים ועל ידו החזיק חנניה בן הרקחים ויעזבו ירושלם עד החומה הרחבה"
 2718. נחמיה ג13: "את שער הגיא החזיק חנון וישבי זנוח המה בנוהו ויעמידו דלתתיו מנעליו ובריחיו ואלף אמה בחומה עד שער השפות"
 2719. נחמיה ג18: "אחריו החזיקו אחיהם בוי בן חנדד שר חצי פלך קעילה"
 2720. נחמיה ג24: "אחריו החזיק בנוי בן חנדד מדה שנית מבית עזריה עד המקצוע ועד הפנה"
 2721. נחמיה ג29: "אחריו החזיק צדוק בן אמר נגד ביתו ואחריו החזיק שמעיה בן שכניה שמר שער המזרח"
 2722. נחמיה ג30: "אחרי החזיק חנניה בן שלמיה וחנון בן צלף הששי מדה שני אחריו החזיק משלם בן ברכיה נגד נשכתו"
 2723. נחמיה ג33: "ויהי כאשר שמע סנבלט כי אנחנו בונים את החומה ויחר לו ויכעס הרבה וילעג על היהודים" (פירוט)
 2724. נחמיה ד4: "ויאמר יהודה כשל כח הסבל והעפר הרבה ואנחנו לא נוכל לבנות בחומה"
 2725. נחמיה ד13: "ואמר אל החרים ואל הסגנים ואל יתר העם המלאכה הרבה ורחבה ואנחנו נפרדים על החומה רחוקים איש מאחיו"
 2726. נחמיה ד15: "ואנחנו עשים במלאכה וחצים מחזיקים ברמחים מעלות השחר עד צאת הכוכבים"
 2727. נחמיה ד17: "ואין אני ואחי ונערי ואנשי המשמר אשר אחרי אין אנחנו פשטים בגדינו איש שלחו המים"
 2728. נחמיה ה2: "ויש אשר אמרים בנינו ובנתינו אנחנו רבים ונקחה דגן ונאכלה ונחיה"
 2729. נחמיה ה3: "ויש אשר אמרים שדתינו וכרמינו ובתינו אנחנו ערבים ונקחה דגן ברעב"
 2730. נחמיה ה5: "ועתה כבשר אחינו בשרנו כבניהם בנינו והנה אנחנו כבשים את בנינו ואת בנתינו לעבדים ויש מבנתינו נכבשות ואין לאל ידנו ושדתינו וכרמינו לאחרים"
 2731. נחמיה ה8: "ואמרה להם אנחנו קנינו את אחינו היהודים הנמכרים לגוים כדי בנו וגם אתם תמכרו את אחיכם ונמכרו לנו ויחרישו ולא מצאו דבר"
 2732. נחמיה ה12: "ויאמרו נשיב ומהם לא נבקש כן נעשה כאשר אתה אומר ואקרא את הכהנים ואשביעם לעשות כדבר הזה"
 2733. נחמיה ה15: "והפחות הראשנים אשר לפני הכבידו על העם ויקחו מהם בלחם ויין אחר כסף שקלים ארבעים גם נעריהם שלטו על העם ואני לא עשיתי כן מפני יראת אלהים" (פירוט)
 2734. נחמיה ה17: "והיהודים והסגנים מאה וחמשים איש והבאים אלינו מן הגוים אשר סביבתינו על שלחני"
 2735. נחמיה ו6: "כתוב בה בגוים נשמע וגשמו אמר אתה והיהודים חשבים למרוד על כן אתה בונה החומה ואתה הוה להם למלך כדברים האלה"
 2736. נחמיה ו13: "למען שכור הוא למען אירא ואעשה כן וחטאתי והיה להם לשם רע למען יחרפוני"
 2737. נחמיה ו18: "כי רבים ביהודה בעלי שבועה לו כי חתן הוא לשכניה בן ארח ויהוחנן בנו לקח את בת משלם בן ברכיה"
 2738. נחמיה ז2: "ואצוה את חנני אחי ואת חנניה שר הבירה על ירושלם כי הוא כאיש אמת וירא את האלהים מרבים"
 2739. נחמיה ז49: "בני חנן בני גדל בני גחר"
 2740. נחמיה ח7: "וישוע ובני ושרביה ימין עקוב שבתי הודיה מעשיה קליטא עזריה יוזבד חנן פלאיה והלוים מבינים את העם לתורה והעם על עמדם"
 2741. נחמיה ח17: "ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סכות וישבו בסכות כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל עד היום ההוא ותהי שמחה גדולה מאד" (פירוט)
 2742. נחמיה ט4: "ויקם על מעלה הלוים ישוע ובני קדמיאל שבניה בני שרביה בני כנני ויזעקו בקול גדול אל ה' אלהיהם"
 2743. נחמיה ט8: "ומצאת את לבבו נאמן לפניך וכרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני החתי האמרי והפרזי והיבוסי והגרגשי לתת לזרעו ותקם את דבריך כי צדיק אתה"
 2744. נחמיה ט17: "וימאנו לשמע ולא זכרו נפלאתיך אשר עשית עמהם ויקשו את ערפם ויתנו ראש לשוב לעבדתם במרים ואתה אלוה סליחות חנון ורחום ארך אפים ורב וחסד ולא עזבתם"
 2745. נחמיה ט24: "ויבאו הבנים ויירשו את הארץ ותכנע לפניהם את ישבי הארץ הכנענים ותתנם בידם ואת מלכיהם ואת עממי הארץ לעשות בהם כרצונם"
 2746. נחמיה ט28: "וכנוח להם ישובו לעשות רע לפניך ותעזבם ביד איביהם וירדו בהם וישובו ויזעקוך ואתה משמים תשמע ותצילם כרחמיך רבות עתים"
 2747. נחמיה ט31: "וברחמיך הרבים לא עשיתם כלה ולא עזבתם כי אל חנון ורחום אתה"
 2748. נחמיה ט33: "ואתה צדיק על כל הבא עלינו כי אמת עשית ואנחנו הרשענו"
 2749. נחמיה ט36: "הנה אנחנו היום עבדים והארץ אשר נתתה לאבתינו לאכל את פריה ואת טובה הנה אנחנו עבדים עליה"
 2750. נחמיה ט37: "ותבואתה מרבה למלכים אשר נתתה עלינו בחטאותינו ועל גויתינו משלים ובבהמתנו כרצונם ובצרה גדולה אנחנו"
 2751. נחמיה י1: "ובכל זאת אנחנו כרתים אמנה וכתבים ועל החתום שרינו לוינו כהנינו"
 2752. נחמיה י10: "והלוים וישוע בן אזניה בנוי מבני חנדד קדמיאל"
 2753. נחמיה י11: "ואחיהם שבניה הודיה קליטא פלאיה חנן"
 2754. נחמיה י23: "פלטיה חנן עניה"
 2755. נחמיה י24: "הושע חנניה חשוב"
 2756. נחמיה י27: "ואחיה חנן ענן"
 2757. נחמיה יא28: "ובצקלג ובמכנה ובבנתיה"
 2758. נחמיה יא30: "זנח עדלם וחצריהם לכיש ושדתיה עזקה ובנתיה ויחנו מבאר שבע עד גיא הנם"
 2759. נחמיה יב3: "שכניה רחם מרמת"
 2760. נחמיה יב12: "ובימי יויקים היו כהנים ראשי האבות לשריה מריה לירמיה חנניה"
 2761. נחמיה יב13: "לעזרא משלם לאמריה יהוחנן"
 2762. נחמיה יב22: "הלוים בימי אלישיב יוידע ויוחנן וידוע כתובים ראשי אבות והכהנים על מלכות דריוש הפרסי"
 2763. נחמיה יב23: "בני לוי ראשי האבות כתובים על ספר דברי הימים ועד ימי יוחנן בן אלישיב"
 2764. נחמיה יב27: "ובחנכת חומת ירושלם בקשו את הלוים מכל מקומתם להביאם לירושלם לעשת חנכה ושמחה ובתודות ובשיר מצלתים נבלים ובכנרות"
 2765. נחמיה יב36: "ואחיו שמעיה ועזראל מללי גללי מעי נתנאל ויהודה חנני בכלי שיר דויד איש האלהים ועזרא הסופר לפניהם"
 2766. נחמיה יב39: "ומעל לשער אפרים ועל שער הישנה ועל שער הדגים ומגדל חננאל ומגדל המאה ועד שער הצאן ועמדו בשער המטרה"
 2767. נחמיה יב41: "והכהנים אליקים מעשיה מנימין מיכיה אליועיני זכריה חנניה בחצצרות"
 2768. נחמיה יב42: "ומעשיה ושמעיה ואלעזר ועזי ויהוחנן ומלכיה ועילם ועזר וישמיעו המשררים ויזרחיה הפקיד"
 2769. נחמיה יב44: "ויפקדו ביום ההוא אנשים על הנשכות לאוצרות לתרומות לראשית ולמעשרות לכנוס בהם לשדי הערים מנאות התורה לכהנים וללוים כי שמחת יהודה על הכהנים ועל הלוים העמדים"
 2770. נחמיה יג13: "ואוצרה על אוצרות שלמיה הכהן וצדוק הסופר ופדיה מן הלוים ועל ידם חנן בן זכור בן מתניה כי נאמנים נחשבו ועליהם לחלק לאחיהם"

תוצאות חיפוש במפתח הנושאים

לא מה שחיפשת?

קישור לחיפוש זה: [חכ][ןנ]